Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0004

Kommissionens direktiv 2007/4/EF af 2. februar 2007 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling(EØS-relevant tekst).

OJ L 28, 3.2.2007, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 17–21 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2012; ophævet ved 32011R1007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/4/oj

3.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/14


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/4/EF

af 2. februar 2007

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF af 16. december 1996 om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/74/EF af 16. december 1996 om betegnelser for tekstilprodukter (2) etiketteres tekstilprodukter for at angive deres fiberblanding, og produkternes overensstemmelse med angivelserne på etiketten kontrolleres ved analyse.

(2)

Direktiv 96/73/EF indeholder bestemmelser om ensartede metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger.

(3)

På baggrund af de seneste resultater fra en teknisk arbejdsgruppe blev direktiv 96/74/EF tilpasset til den tekniske udvikling ved at tilføje fibren elastolefin til listen over fibre i bilag I og II til nævnte direktiv.

(4)

Derfor er det nødvendigt at definere ensartede undersøgelsesmetoder for elastolefin.

(5)

Direktiv 96/73/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Direktiver vedrørende Tekstilers Navne og Mærkning —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 96/73/EF ændres i overensstemmelse med bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 2. februar 2008. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af nærværende direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 32 af 3.2.1997, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/2/EF (EUT L 5 af 10.1.2006, s. 10).

(2)  EFT L 32 af 3.2.1997, s. 38. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/3/EF (EUT L 5 af 10.1.2006, s. 14).


BILAG

Bilag II til direktiv 96/73/EF ændres således:

1)

Kapitel 1, afsnit I, ændres således:

a)

I punkt I.3 »Nødvendigt materiale« indsættes følgende:

»I.3.2.4

Acetone.

I.3.2.5

Orthophosphorsyre

I.3.2.6

Urea

I.3.2.7

Natriumhydrogencarbonat«.

b)

Punkt I.6 »Forprøvens forbehandling« affattes således:

»Foreligger der en bestanddel, der ikke skal tages i betragtning ved beregning af procentsatserne (artikel 12, stk. 3, i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/74/EF af 16. december 1996 om betegnelser for tekstilprodukter), skal denne først fjernes ved anvendelse af en egnet metode, der ikke må angribe nogen af fiberbestanddelene.

Med henblik herpå fjernes de ved hjælp af petroleumsæter og vand ekstraherbare bestanddele, der ikke er fiberbestanddele, idet den lufttørrede forprøve behandles med petroleumsæter i et Soxhlet-apparat i en time og med mindst 6 vendinger pr. time. Derefter afdampes petroleumsæteren fra prøven, hvorefter prøven ekstraheres ved direkte behandling, dvs. ved en times nedsænkning i vand med stuetemperatur med derpå følgende nedsænkning i en time i vand med en temperatur på 65 °C ± 5 °C under rystning nu og da, flotteforhold 1:100. Det overskydende vand trykkes, suges eller centrifugeres ud, hvorefter prøven lufttørres.

Hvis der er tale om elastolefin eller fiberblandinger indeholdende elastolefin og andre fibre (uld, dyrehår, silke, bomuld, hør, hamp, jute, manila, alfa, kokos, gyvel, ramie, sisal, cupro, modal, regenererede proteinfibre, viskose, polyacryl, polyamid eller nylon, polyester og elastomultiester), bør ovennævnte procedure ændres en smule, idet petroleumsæter bør erstattes med acetone.

I forbindelse med fiberblandinger indeholdende elastolefin og acetat udgør følgende procedure forbehandlingen. Prøven ekstraheres i 10 minutter ved 80 °C med en opløsning indeholdende 25 g/l 50 % orthophosphorsyre og 50 g/l urea, flotteforhold 1:100. Prøven udvaskes med vand, som man lader løbe fra, hvorefter den udvaskes med 0,1 % natriumhydrogencarbonatopløsning. Sluttelig udvaskes prøven omhyggeligt med vand.

Såfremt de bestanddele, der ikke er fibre, ikke kan ekstraheres ved hjælp af petroleumsæter og vand, må de på anden måde end med vand, som beskrevet i det foregående, fjernes med en egnet metode, der ikke i væsentlig grad forandrer nogen af fiberbestanddelene. For nogle ublegede naturlige plantefibres vedkommende (som f.eks. jute- og kokosfibre) må det tages i betragtning, at ikke alle naturlige bestanddele, der ikke er fibre, udskilles ved den normale forbehandling med petroleumsæter og vand. Alligevel foretages der ikke yderligere forbehandlinger, når prøven ikke indeholder appreturmidler, der ikke er opløselige i petroleumsæter og i vand.

I analyserapporterne skal de valgte forbehandlingsmetoder indgående beskrives.«

2)

I kapitel 2 foretages følgende ændringer:

a)

De enkelte metoder — Oversigtstabel affattes således:

»2.   DE ENKELTE METODER — OVERSIGTSTABEL

Metode

Anvendelsesområde

Reagens

Opløselig bestanddel

Uopløselig bestanddel

Nr. 1

Acetat

Visse andre fibre

Acetone

Nr. 2

Visse proteinfibre

Visse andre fibre

Hypochlorit

Nr. 3

Viskose, cupro og visse typer af modal

Bomuld eller elastolefin

Myresyre og zinkchlorid

Nr. 4

Polyamid eller nylon

Visse andre fibre

80 % myresyre

Nr. 5

Acetat

Triacetat eller elastolefin

Benzylalkohol

Nr. 6

Triacetat eller polylactid

Visse andre fibre

Dichlormethan

Nr. 7

Visse cellulosefibre

Polyester, elastomultiester eller elastolefin

75 % svovlsyre

Nr. 8

Polyacrylfibre, visse modacrylfibre eller visse polychloridfibre

Visse andre fibre

Dimethylformamid

Nr. 9

Visse polychloridfibre

Visse andre fibre

Kuldisulfid/acetone 55,5/44,5

Nr. 10

Acetat

Visse polychloridfibre eller elastolefin

Iseddikesyre

Nr. 11

Silke

Uld, dyrehår eller elastolefin

75 % svovlsyre

Nr. 12

Jute

Visse fibre af animalsk oprindelse

Kvælstofbestemmelsesmetode

Nr. 13

Polypropylen

Visse andre fibre

Xylen

Nr. 14

Visse andre fibre

Polychloridfibre (på basis af homopolymere af vinylchlorid) eller elastolefin

Koncentreret svovlsyre

Nr. 15

Polychloridfibre, visse modacryltyper, visse elasthantyper, acetat, triacetat

Visse andre fibre

Cyclohexanon«

b)

Punkt 1.2 under metode nr. 1 affattes således:

»2.

uld (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomuld (5), hør (7), hamp (8), jute (9), manila (10), alfa (11), kokos (12), gyvel (13), ramie (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), regenererede proteinfibre (23), viskose (25), polyacryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (34), elastomultiester (45) og elastolefin (46).

Denne metode er naturligvis ikke anvendelig på overfladeacetylerede acetatfibre.«

c)

Punkt 1.2 under metode nr. 2 affattes således:

»2.

bomuld (5), cupro (21), viskose (25), polyacryl (26), polychlorid (27), polyamid eller nylon (30), polyester (34), polypropylen (36), elasthan (42), glasfibre (43), elastomultiester (45) og elastolefin (46).

Er der tale om flere typer af proteinfibre, giver metoden disses totalmængde, men ikke de procentvise andele.«

d)

Punkt 1.2 under metode nr. 3 affattes således:

»2.

bomuld (5) og elastolefin (46).«

e)

Punkt 5 under metode nr. 3 affattes således:

»5.   BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET

Beregn resultaterne som beskrevet i de almindelige anvisninger. Værdien »d« udgør 1,02 for bomuld og 1,00 for elastolefin.«

f)

Punkt 1.2 under metode nr. 4 affattes således:

»2.

uld (1), dyrehår (2 og 3), bomuld (5), cupro (21), modal (22), viskose (25), polyacryl (26), polychlorid (27), polyester (34), polypropylen (36), glasfibre (43), elastomultiester (45) og elastolefin (46).

Denne metode kan som angivet ovenfor anvendes for blandinger, der indeholder uld; er uldindholdet over 25 %, anvendes dog metode nr. 2, dvs. opløsning af ulden i en natriumhypochloritopløsning.«

g)

Punkt 1 under metode nr. 5 affattes således:

»1.   ANVENDELSESOMRÅDE

Metoden skal, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, anvendes for binære blandinger af:

acetatfibre (19)

med

triacetatfibre (24) og elastolefinfibre (46).«

h)

Metode nr. 6 ændres således:

i)

Punkt 1.2 affattes således:

»2.

uld (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomuld (5), cupro (21), modal (22), viskose (25), polyacryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (34), glasfibre (43), elastomultiester (45) og elastolefin (46).

Note

Triacetatfibre, der som følge af en speciel efterbehandling er delvis forsæbede, er ikke fuldt opløselige i reagenset. I så fald kan metoden ikke anvendes.«

ii)

Punkt 5 affattes således:

»5.   BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET

Beregn resultaterne som beskrevet i de almindelige anvisninger. Værdien »d« udgør 1,00 undtagen for polyester, elastomultiester og elastolefin, hvor værdien »d« udgør 1,01.«

i)

Punkt 1.2 under metode nr. 7 affattes således:

»2.

polyester (34), elastomultiester (45) og elastolefin (46).«

j)

Punkt 1.2 under metode nr. 8 affattes således:

»2.

uld (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomuld (5), cupro (21), modal (22), viskose (25), polyamid eller nylon (30), polyester (34), elastomultiester (45) og elastolefin (46).

Den gælder desuden for polyacryl- og visse modacrylfibre, der er behandlet med præmetalliserede farvestoffer (komplexfarvestoffer), dog ikke med efterchromerede farvestoffer.«

k)

Punkt 1.2 under metode nr. 10 affattes således:

»2.

visse polychloridfibre (27), dvs. polyvinylchloridfibre, også efterchlorerede, og elastolefin (46).«

l)

Metode nr. 11 ændres således:

i)

Punkt 1.2 affattes således:

»2.

uld (1), dyrehår (2 og 3) og elastolefin (46)«.

ii)

Punkt 5 affattes således:

»5.   BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET

Beregn resultaterne som beskrevet i de almindelige anvisninger. Værdien »d« udgør 0,985 for uld og 1,00 for elastolefin.«

m)

Metode nr. 14 ændres således:

i)

Punkt 1.1 affattes således:

»1.

polychloridfibre (27) på basis af homopolymere af vinylchlorid (efter-chloreret eller ej) og elastolefin (46)

med«

ii)

Punkt 2 affattes således:

»2.   PRINCIP

De fibre, der er nævnt i afsnit 1, punkt 2, fjernes fra en kendt tørvægt af blandingen ved opløsning i koncentreret svovlsyre (d20 = 1,84 g/ml). Restproduktet, der består af polychloridfibre eller elastolefinfibre, opsamles, vaskes, tørres og vejes, og dets — om nødvendigt korrigerede — vægt udtrykkes i procent af blandingens tørvægt. Den andel, der udgøres af en anden bestanddel, beregnes som differencen.«


Top