Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0751

2007/751/EF: Rådets afgørelse af 8. november 2007 om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen, som er udarbejdet på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union, om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater

OJ L 304, 22.11.2007, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 109 - 110

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/751/oj

22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/34


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2007

om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen, som er udarbejdet på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union, om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater

(2007/751/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til tiltrædelsestraktaten af 2005,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2005 (i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten«), særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til henstilling fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Konventionen, som er udarbejdet på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (2) (i det følgende benævnt »konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd«), blev undertegnet i Bruxelles den 26. maj 1997 og trådte i kraft den 28. september 2005.

(2)

Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenien og Slovakiet har efter tiltrædelsen af Den Europæiske Union deponeret deres instrumenter om tiltrædelse af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd.

(3)

Ifølge artikel 3, stk. 3, i tiltrædelsesakten tiltræder Bulgarien og Rumænien de konventioner og protokoller, som medlemsstaterne har indgået, og som er anført i bilag I til tiltrædelsesakten, hvilket bl.a. omfatter konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd. Rådet fastsætter en dato for, hvornår de træder i kraft for Bulgariens og Rumæniens vedkommende.

(4)

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, foretager Rådet alle de tilpasninger, som tiltrædelsen af de pågældende overenskomster og protokoller kræver —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd, træder i kraft for Bulgariens og Rumæniens vedkommende den første dag i den første måned efter datoen for vedtagelsen af denne afgørelse.

Artikel 2

Den bulgarske og den rumænske version af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd (3), er autentiske på samme vilkår som for de øvrige sprogversioner af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2007.

På Rådets vegne

R. PEREIRA

Formand


(1)  Udtalelse af 10.7.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT C 195 af 25.6.1997, s. 2.

(3)  Den bulgarske og den rumænske version af konventionen offentliggøres i specialudgaven af Den Europæiske Unions Tidende på et senere tidspunkt.


Top