Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0597

2007/597/EF: Kommissionens beslutning af 27. august 2007 om, at guazatintriacetat ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer K(2007) 3979) (EØS-relevant tekst )

OJ L 230, 1.9.2007, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/597/oj

1.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/18


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. august 2007

om, at guazatintriacetat ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter

(meddelt under nummer K(2007) 3979)

(EØS-relevant tekst)

(2007/597/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 af 4. november 2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, og om ændring af forordning (EF) nr. 1896/2000 (2), er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF. Guazatintriacetat er blandt stofferne på den liste.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 2032/2003 er guazatintriacetat vurderet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 8, træbeskyttelsesmidler, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF.

(3)

Det Forenede Kongerige var udpeget som rapporterende medlemsstat og forelagde den 22. september 2006 Kommissionen den kompetente myndigheds rapport og en henstilling i overensstemmelse med artikel 10, stk. 5 og 7, i forordning (EF) nr. 2032/2003.

(4)

Medlemsstaterne og Kommissionen har gennemgået den kompetente myndigheds rapport. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2032/2003 har Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter indarbejdet resultaterne af vurderingen i en vurderingsrapport på mødet den 16. marts 2007.

(5)

Da der mangler kritiske data om udvaskning fra behandlede overflader, om guazatins indvirkning på reproduktionen hos Daphnia magna og om nedbrydningshastigheder i vand-sediment-systemer og jorden, kan guazatintriacetat ikke optages i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 8. Dertil kommer, at Det Forenede Kongeriges kompetente myndighed har gennemført en miljørisikovurdering ud fra en realistisk worst case-synsvinkel, og den viste uacceptable miljørisici.

(6)

Vurderingen af guazatintriacetat afdækkede ingen uafklarede spørgsmål eller problemer, som skulle behandles af Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (VKSM).

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Guazatintriacetat (CAS-nummer 115044-19-4) optages ikke i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 8.

Artikel 2

For så vidt angår artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 2032/2003 finder denne beslutning anvendelse fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. august 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/20/EF (EUT L 94 af 4.4.2007, s. 23).

(2)  EUT L 307 af 24.11.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1849/2006 (EUT L 355 af 15.12.2006, s. 63).


Top