EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0275

2007/275/EF: Kommissionens beslutning af 17. april 2007 om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF (meddelt under nummer K(2007) 1547)( EØS-relevant teks)t.

OJ L 116, 4.5.2007, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 29 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; ophævet ved 32021R0632 . Latest consolidated version: 14/12/2019

?: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/275/oj

4.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/9


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. april 2007

om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF

(meddelt under nummer K(2007) 1547)

(EØS-relevant tekst)

(2007/275/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 4, stk. 5,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (2), særlig artikel 3, stk. 5,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 8, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 91/496/EØF skal medlemsstaterne foretage veterinærkontrol af dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, efter bestemmelserne i samme direktiv.

(2)

I henhold til direktiv 97/78/EF skal der foretages veterinærkontrol af visse animalske produkter og visse planteprodukter, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande.

(3)

I henhold til Kommissionens beslutning 2002/349/EF af 26. april 2002 om fastsættelse af listen over produkter, der skal undersøges ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 97/78/EF (4), skal animalske produkter, der er opført i nævnte beslutning, underkastes veterinærkontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til direktiv 97/78/EF.

(4)

Eftersom veterinærkontrol ved grænsekontrolsteder foretages i tæt samarbejde med toldembedsmænd, bør der som udgangspunkt for udvælgelse af sendinger anvendes en produktliste, der henviser til den kombinerede nomenklatur (KN), jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (5). Produktlisten i beslutning 2002/349/EF bør derfor erstattes af listen i bilag I til nærværende beslutning.

(5)

Af hensyn til en rationel fællesskabslovgivning bør listen i bilag I til denne beslutning også omfatte dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande.

(6)

For at lette de kompetente myndigheders kontrol ved grænsekontrolsteder bør listen i bilag I til denne beslutning indeholde en så præcis beskrivelse som muligt af de dyr og produkter, der skal underkastes veterinærkontrol i henhold til direktiv 97/78/EF. For visse KN-koder indeholder denne beslutning desuden bestemmelser om, at kun en lille del af de produkter, der henhører under det/den pågældende kapitel eller position, skal underkastes veterinærkontrol. I sådanne tilfælde bør kolonne 3 i bilag I til denne beslutning henvise til den pågældende KN-kode og indeholde nærmere oplysninger om de produkter, der skal underkastes sådan veterinærkontrol.

(7)

I henhold til beslutning 2002/349/EF skal sammensatte fødevarer, som kun indeholder en begrænset procentdel produkter af animalsk oprindelse, fortsat være underlagt de nationale regler.

(8)

For at undgå forskellige fortolkninger medlemsstaterne imellem og deraf følgende handelsforvridninger og potentielle dyresundhedsrisici bør der imidlertid nu fastsættes bestemmelser på fællesskabsplan om sammensatte produkter, der kan fritages for veterinærkontrol i henhold til direktiv 97/78/EF.

(9)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (6) indeholder definitioner af visse produkter. Af hensyn til sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør der tages hensyn til disse definitioner i denne beslutning.

(10)

Der er forskelle i dyresundhedsrisikoen i forbindelse med import af forskellige typer af animalske produkter til Fællesskabet. I denne beslutning bør der således fastsættes bestemmelser om, at alle sammensatte produkter, der indeholder kødprodukter, bør underkastes veterinærkontrol, mens andre kriterier bør gælde for sammensatte produkter, der indeholder andre animalske produkter, på grundlag af behovet for at have harmoniserede regler på fællesskabsplan.

(11)

Visse sammensatte produkter behandles under fremstillingen på en måde, der reducerer de pågældende produkters potentielle dyresundhedsrisiko. Udseende, holdbarhed og fysiske karakteristika bør derfor anvendes som genkendelige særlige kendetegn for kompetente myndigheder, der skal træffe beslutning om nødvendigheden af at underkaste sammensatte produkter veterinærkontrol.

(12)

For at sikre konsekvens i veterinærkontrollen ved grænsekontrolsteder af sammensatte produkter, der føres ind i Fællesskabet, bør der ligeledes fastsættes en liste over bestemte fødevarer og sammensatte produkter, der kan fritages for veterinærkontrol i henhold til direktiv 97/78/EF.

(13)

Af hensyn til sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør beslutning 2002/349/EF ophæves og erstattes af nærværende beslutning.

(14)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Formål

Ved denne beslutning fastsættes bestemmelser om, hvilke dyr og produkter der skal underkastes kontrol ved Fællesskabets grænsekontrolsteder i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF.

Artikel 2

Definitioner

I denne beslutning forstås ved:

a)

»sammensat produkt«: en fødevare til konsum, der indeholder både forarbejdede animalske produkter og vegetabilske produkter, herunder produkter, hvor forarbejdningen af primærproduktet er en integreret del af fremstillingen af det færdige produkt

b)

»kødprodukter«: produkter som defineret i punkt 7.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

c)

»forarbejdede produkter«: produkter som anført under punkt 7 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

d)

»mejeriprodukter«: produkter som defineret i punkt 7.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 3

Veterinærkontrol af dyr og produkter opført i bilag I

1.   De dyr og produkter, der er opført på listen i bilag I til denne beslutning, underkastes veterinærkontrol ved grænsekontrolsteder i overensstemmelse med direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF.

2.   Denne beslutning anvendes, uden at dette berører den kontrol af sammensatte produkter, der er nødvendig for at sikre overholdelse af Fællesskabets folkesundhedskrav.

3.   En første udvælgelse af produkter til veterinærkontrol på grundlag af den kombinerede nomenklatur i kolonne 1 i bilag I afgrænses nærmere med henvisning til den konkrete tekst eller veterinærlovgivning, der er anført i kolonne 3.

Artikel 4

Sammensatte produkter, der underkastes veterinærkontrol

Følgende sammensatte produkter underkastes veterinærkontrol:

a)

sammensatte produkter, der indeholder forarbejdede kødprodukter

b)

sammensatte produkter, hvis indhold for mindst halvdelens vedkommende består af et forarbejdet animalsk produkt, der ikke er et forarbejdet kødprodukt

c)

sammensatte produkter, der ikke indeholder forarbejdede kødprodukter, og hvis indhold for mindre end halvdelens vedkommende består af forarbejdede mejeriprodukter, såfremt de endelige produkter ikke opfylder kravene i artikel 6.

Artikel 5

Certifikater, der skal ledsage sammensatte produkter, der underkastes veterinærkontrol

Når sammensatte produkter, der indeholder forarbejdede kødprodukter, føres ind i Fællesskabet, skal de ledsages af det relevante certifikat for kødprodukter i henhold til fællesskabslovgivningen, uanset evt. indhold af et eller flere andre animalske produkter.

Når sammensatte produkter, der er omhandlet i artikel 4, litra b) og c), og som indeholder forarbejdede mejeriprodukter, føres ind i Fællesskabet, skal de ledsages af det relevante certifikat i henhold til fællesskabslovgivningen.

Når sammensatte produkter, der udelukkende indeholder forarbejdede fiskevarer eller ægprodukter af animalsk oprindelse, føres ind i Fællesskabet, skal de ledsages af det relevante certifikat i henhold til fællesskabslovgivningen eller af et handelsdokument, hvis der ikke er fastsat krav om et certifikat.

Artikel 6

Undtagelse vedrørende visse sammensatte produkter og fødevarer

1.   Uanset artikel 3 underkastes følgende sammensatte produkter og fødevarer til konsum, som ikke indeholder kødprodukter, ikke veterinærkontrol:

a)

sammensatte produkter, hvis indhold for mindre end halvdelens vedkommende består af et eller flere andre forarbejdede produkter, forudsat at produkterne:

i)

er holdbare ved omgivelsestemperatur eller klart som led i fremstillingen er blevet kogt, stegt eller varmebehandlet med en komplet gennemvarmning, så alle råvarer er blevet denatureret

ii)

er tydeligt mærket som værende bestemt til konsum

iii)

er forsvarligt emballeret eller forseglet i rene beholdere

iv)

ledsages af et handelsdokument og er mærket på et officielt sprog i en medlemsstat, således at dokumentet og mærket tilsammen giver oplysninger om karakteren, mængden og antallet af pakker af det sammensatte produkt, oprindelseslandet, producenten og ingrediensen

b)

sammensatte produkter eller fødevarer, der er opført i bilag II.

2.   Mejeriprodukter, der indgår i sammensatte produkter, må dog kun hidrøre fra lande, der er opført i bilag I til Kommissionens beslutning 2004/438/EF (7), og de skal være behandlet efter forskrifterne.

Artikel 7

Ophævelse

Beslutning 2002/349/EF ophæves.

Artikel 8

Anvendelse

Denne beslutning anvendes fra en måned efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 9

Adressater

Denne beslutning er rettet medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. april 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  EFT L 121 af 8.5.2002, s. 6.

(5)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 301/2007 (EUT L 81 af 22.3.2007, s. 11).

(6)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(7)  EUT L 154 af 30.4.2004, s. 72. Berigtiget i EUT L 92 af 12.4.2005, s. 47.


BILAG I

LISTE OVER DYR OG PRODUKTER, DER SKAL UNDERKASTES VETERINÆRKONTROL, JF. ARTIKEL 3

I listen er opført dyr og produkter i overensstemmelse med den gældende varenomenklatur i Fællesskabet som en hjælp til at udvælge de sendinger, der skal underkastes veterinærkontrol ved et grænsekontrolsted.

Bemærkninger:

1.   Kolonne 1:

Når der anvendes en 4-cifret kode: Medmindre andet er angivet, skal alle produkter, der som de første tal har disse 4 cifre, eller som er omfattet af disse 4 cifre, underkastes veterinærkontrol af den kompetente myndighed.

Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges ved veterinærkontrol, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er koden markeret med »Ex« (f.eks. Ex30 02: Der kræves kun veterinærkontrol af materiale fra dyr og ikke af alt, hvad hele positionen omfatter).

Cifre, der står i parentes i kolonne 1, skal ikke anføres i Traces-systemet, der blev indført ved Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (1).

2.   Kolonne 2:

Vareskrivelserne svarer til dem, der er fastsat i kolonnen med beskrivelser i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87. En nærmere forklaring om, hvad den fælles toldtarif præcist omfatter, findes i den seneste ændring af nævnte bilag.

NB: Yderligere oplysninger om de produkter, der er omfattet af de forskellige kapitler og positioner, findes i de forklarende bemærkninger til Verdenstoldorganisationens harmoniserede system eller i de forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur, når det drejer sig om koder i den kombinerede nomenklatur (KN-koder).

3.   Kolonne 3: I denne kolonne findes nærmere oplysninger om de pågældende produkter.

I visse tilfælde er der bestemte levende dyr (f.eks. krybdyr, padder, insekter, orme eller andre hvirvelløse dyr) eller animalske produkter, der sendes til embedsdyrlægen, og for hvilke der ikke er fastsat harmoniserede dyresundhedsbetingelser for import til Fællesskabet, og der findes derfor ikke noget harmoniseret importcertifikat. Importbetingelserne for alle levende dyr, der ikke er fastsat regler for andre steder, er omfattet af Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (2), men for visse dyrs vedkommende er det de nationale regler, der finder anvendelse med hensyn til krav til dokumentation, der skal ledsage sendingerne. Embedsdyrlæger skal undersøge sendingerne og udstede et relevant fælles veterinærdokument til brug ved indførsel (CVED) for at vise, at der er foretaget kontrol, og at dyrene kan overgå til fri omsætning.

Hvad angår animalske biprodukter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (3), er fællesskabslovgivningens komplette anvendelsesområde i visse tilfælde med hensyn til afledte eller forarbejdede produkter ikke præcist defineret. Der skal foretages veterinærkontrol af produkter, der er forarbejdede, men som stadig i alt væsentligt er råvarer i løs vægt, der skal videreforarbejdes, inden de præsenteres for den endelige forbruger.

I sådanne tilfælde skal embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet anføre, om et givet afledt produkt er forarbejdet på en sådan måde, at det ikke skal omfattes af den veterinærkontrol, der er foreskrevet i fællesskabslovgivningen.

SKEMA

Uanset bestemmelserne for anvendelse af den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af varebeskrivelserne i kolonne 2 kun for vejledende, idet anvendelsesområdet inden for rammerne af dette bilag fastlægges på grundlag af KN-kodernes anvendelsesområde, således som disse koder foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af denne beslutning.

I de tilfælde, hvor der er anført »ex«-KN-koder i skemaet, fastlægges anvendelsesområdet ved anvendelse af KN-koden og den dertil svarende varebeskrivelse tilsammen.


KN-kode

Beskrivelse

Afgrænsning og forklaring

Kapitel 1:   

Levende dyr

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende

Alle

0102

Hornkvæg, levende

Alle

0103

Svin, levende

Alle

0104 10

Får, levende

Alle

0104 20

Geder, levende

Alle

0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende

Alle

0106

Andre dyr, levende

Alle

Positionen omfatter følgende tamdyr eller vilde dyr:

A)

Pattedyr

1.

Primater

2.

Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

3.

Andre (f.eks. rensdyr, katte, hunde, løver, tigre, bjørne, elefanter, kameler, zebraer, kaniner, harer, hjorte, antiloper, gemser, ræve, mink og andre dyr fra pelsdyropdræt)

B)

Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

C)

Fugle:

1.

Rovfugle

2.

Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)

3.

Andre (f.eks. agerhøns, fasaner, vagtler, snepper, bekkasiner, duer, ryper, hortulaner, vildænder, vildgæs, drosler, solsorte, lærker, finker, mejser, kolibrier, påfugle, svaner og andre fugle, der ikke henhører under pos. 0105).

D)

Andre, f.eks. bier (uanset om de transporteres i kasser eller bure eller stader), andre insekter, frøer.

Position 0106 omfatter ikke dyr, der indgår i cirkusser, menagerier eller andre lignende omrejsende dyreforestillinger (pos. 9508).

0106 11

Primater

Alle

0106 12

Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

Alle

0106 19

Andre varer

Tamkaniner og pattedyr, der ikke henhører under 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 og 0106 12 (inkl. hunde og katte).

0106 20

Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

Alle

0106 31

Fugle: Rovfugle

Alle

0106 32

Fugle: Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)

Alle

0106 39

Andre fugle

Omfatter: Fugle, der ikke henhører under pos. 0105, 0106 31 og 0106 32 (inkl. duer).

0106 90 00

Andre levende dyr

Alle andre levende dyr, ikke andetsteds opført, dog ikke pattedyr, fugle og krybdyr. Levende frøer henhører under denne position, uanset om de er bestemt til at blive holdt levende i terrarier eller til at blive aflivet til konsum.

Kapitel 2:   

Kød og spiselige slagtebiprodukter

 

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

de i pos. 0201-0208 og 0210 nævnte produkter, når de er uegnede til menneskeføde

b)

tarme, blærer og maver af dyr (pos. 0504) og dyreblod (pos. 0511 eller 3002)

c)

animalsk fedt, bortset fra varer henhørende under pos. 0209 (kapitel 15).

0201

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

Alle

0202

Kød af hornkvæg, frosset

Alle

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

Alle

0204

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

Alle

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

Alle

0206

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

Alle

0207

Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105

Alle

0208

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

Ikke omfattet: Råvarer, der ikke er beregnet til konsum.

Omfatter knogler og andet materiale til fremstilling af gelatine eller kollagen til konsum.

0208 10

Af kaniner eller harer

Alle

0208 20 (00)

Frølår

Alle

0208 30

Af primater

Alle

0208 40

Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

Alle

0208 50 (00)

Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

Alle

0208 90

Andre varer: af tamduer og af vildt, undtagen kaniner og harer

Omfatter vagtelkød og kød af sæler, rensdyr eller andre pattedyrarter.

0209 00

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

Omfatter såvel fedt som forarbejdet fedt.

0210

Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

Alle: Omfatter kød, kødprodukter og knogler til konsum samt andre animalske produkter.

Forarbejdet animalsk protein, herunder fedtegrever, er omfattet af dette kapitel. Omfatter tørrede svineører til konsum.

Pølser henhører under pos. 1601.

Kapitel 3:   

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

pattedyr henhørende under pos. 0106

b)

kød af pattedyr henhørende under pos. 0106 (pos. 0208 eller 0210)

c)

fisk (herunder lever, rogn og mælke deraf), krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, døde, uegnede til menneskeføde på grund af deres art eller tilstand (kapitel 5); mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde (pos. 2301), eller

d)

kaviar og kaviarerstatning fremstillet af fiskerogn (pos. 1604)

 

 

Dette kapitel omfatter både levende fisk til opdræt og avl, levende prydfisk og levende fisk eller levende krebsdyr, der transporteres levende, men importeres til konsum.

 

 

Alle varer under dette afsnit underkastes veterinærkontrol.

0301

Fisk, levende

Alle: Omfatter ørreder, ål, karper og alle andre arter eller alle fisk, der importeres med henblik på opdræt eller avl.

Levende fisk, der importeres til direkte konsum, behandles, hvad veterinærkontrol angår, som om de var produkter.

Omfatter prydfisk henhørende under pos 0310 10.

0302

Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304*

Alle

0302 70

Lever, rogn og mælke

 

0303

Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

Alle:

Omfatter: Stillehavslaks, undtagen lever, rogn og mælke deraf, sockeylaks (Oncorhynchus nerka) (rødlaks), andre laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf, ørreder, atlanterhavslaks og alle andre fisk.

0304

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset

 

0305

Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

Alle: Omfatter andre fiskevarer, f.eks. mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde, fremstillet af fisk, krebsdyr eller andre hvirvelløse vanddyr.

0306

Krebsdyr, også afskallede, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage;

krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

Alle: Levende krebsdyr, der importeres til direkte konsum, betragtes og behandles, hvad veterinærkontrol angår, som om de var produkter.

0307

Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage;

hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde

Alle:

Dette omfatter Bonamia ostreae og Martelia refringens og bløddyr og hvirvelløse vanddyr, der er kogt og derefter nedkølet eller frosset.

Levende bløddyr, der importeres til direkte konsum, betragtes og behandles, hvad veterinærkontrol angår, som om de var produkter.

Dette omfatter kød af sneglearter.

0307 60 00

Snegle, undtagen havsnegle

Omfatter landsnegle af arterne Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller og Helix lucorum og arter af Achatinides-familien.

Omfatter levende snegle til direkte konsum samt sneglekød til konsum.

Omfatter let tilberedte eller forberedte snegle.

0307 91 00

Levende hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, levende, ferske eller kølede

Alle

0307 99 90

I andre tilfælde: Denne position omfatter mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde

Alle: Omfatter fiskepulver til konsum.

Kapitel 4:   

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

1.

Ved »mælk« forstås sødmælk samt helt eller delvis skummet mælk.

2.

For anvendelsen af pos. 0405 gælder:

a)

Som »smør« betragtes naturligt smør, vallesmør, og rekombineret smør (fersk, saltet eller harsk, også i hermetisk lukkede beholdere), fremstillet udelukkende af mælk og med et indhold af mælkefedt på 80 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent, et indhold af fedtfrit mælketørstof på ikke over 2 vægtprocent og et vandindhold på ikke over 16 vægtprocent. Smør indeholder ikke tilsatte emulgeringsmidler, men kan indeholde natriumchlorid, levnedsmiddelfarver, neutraliserende salte og kulturer af harmløse mælkesyreproducerende bakterier.

b)

Ved »smørbare mælkefedtprodukter« forstås smørbare emulsioner af typen »vand i olie« med mælkefedt som produktets eneste fedtstof, med et indhold af mælkefedt på 39 vægtprocent eller derover, men under 80 vægtprocent.

3.

Varer fremstillet ved koncentrering af valle og tilsat mælk eller mælkefedt skal tariferes som ost i pos. 0406 under forudsætning af, at følgende tre betingelser er opfyldt:

a)

et mælkefedtindhold i tørstoffet på 5 vægtprocent og derover

b)

et tørstofindhold på 70 vægtprocent og derover, men ikke over 85 vægtprocent, og

c)

er formet eller i stand til at blive formet.

4.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

produkter fremstillet af valle, med indhold af lactose på over 95 vægtprocent, udtrykt som vandfri lactose, beregnet på grundlag af tørstofindholdet (pos. 1702)

b)

albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet) (pos. 3502) og globuliner (pos. 3504).

0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

Alle: Mælk omfatter mælk, der er rå, pasteuriseret eller termiseret.

Omfatter mælkefraktioner.

Mælk til foderbrug henhører under pos. 2309.

0402

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

Alle

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

Alle:

Omfatter fløde, smør og aromatiseret, gelatineret og fermenteret mælk og mælk i form af is samt koncentreret mælk til konsum.

Konsumis henhører under pos. 2105.

0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet

Alle

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter

Alle: Omfatter smørbare mælkefedtprodukter.

0406

Ost og ostemasse

Alle

0407 00

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte

Alle: Omfatter rugeæg og specifikt patogenfri æg (SPF-æg) samt konsumæg.

Omfatter »tusindårsæg«.

Ægalbumin, der ikke er egnet til konsum, henhører under pos. 3502.

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Alle: Denne position omfatter ægprodukter, uanset om de er varmebehandlede eller ej.

Denne position omfatter hele æg uden skal og æggeblommer af alle fugle. Varer under denne position kan være friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede (f.eks. cylindriske »langæg«) frosne eller på anden måde konserverede. Alle disse henhører under positionen, uanset om de indeholder tilsat sukker eller andre sødemidler, og uanset om de er beregnet til konsum eller til industriformål (f.eks. garvning).

Denne position omfatter ikke:

a)

æggeolie (pos. 1506)

b)

tilberedt æg, der indeholder krydderier, krydderurter eller andre tilsætningsstoffer (pos. 2106)

c)

lecithin (pos. 2923)

d)

separat æggehvide (ægalbumin) (pos. 3502).

0409 00 00

Naturlig honning

Alle

Denne position omfatter honning, der er fremstillet af bier (Apis mellifera) eller af andre insekter, og som er slynget eller i vokstavlen eller med stykker af vokstavle, forudsat at der hverken er tilsat sukker eller andre stoffer. Honningen kan betegnes med den blomst, den stammer fra, oprindelsessted eller farve.

Positionen omfatter ikke kunsthonning og blandinger af naturlig honning og kunsthonning (pos. 1702).

0410 00 00

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

Alle

Denne position omfatter gelée royale og propolis samt knogler eller andet materiale fra dyr bestemt til konsum.

Insekter eller insektæg til konsum er omfattet af denne position.

Denne position 0410 00 00 omfatter animalske produkter egnet til konsum, der ikke er andetsteds tariferet i den kombinerede nomenklatur. Det omfatter følgende:

a)

skildpaddeæg

b)

salanganesreder (»svalereder«)

Position 0410 00 00omfatter ikke dyreblod, uanset om det er spiseligt eller ej, flydende eller tørret (pos. 0511 eller 3002).

Kapitel 5:   

Produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

 

 

Der er fastsat supplerende krav vedrørende udvælgelse for visse produkter henhørende under dette kapitel i kapitel VIII i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 (uld, hår, svinebørster, fjer og fjerdele).

1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

spiselige produkter (undtagen tarme, blærer og maver af dyr, hele eller stykker deraf, samt dyreblod, flydende eller tørret)

b)

huder og skind (herunder pelsskind), bortset fra varer henhørende under pos. 0505, samt afklip og lignende affald af rå huder og skind henhørende under pos. 0511 (kapitel 41 eller 43)

c)

animalske tekstilfibre, bortset fra hestehår og affald deraf (afsnit XI)

d)

tilberedte børstebundter (pos. 9603).

2.

Som »elfenben« betragtes overalt i nomenklaturen stødtænder af elefant, flodhest, hvalros, narhval og vildsvin, horn af næsehorn samt alle slags dyretænder.

3.

Ved »hestehår« forstås overalt i nomenklaturen hår fra maner og haler på heste og hornkvæg.

0502 10 00

Svine- og vildsvinebørster; affald af sådanne børster eller hår

Ved »uforarbejdede svinebørster« forstås svinebørster, ikke vasket industrielt, produceret ved garvning eller behandlet på anden måde, der sikrer, at der ikke er patogener tilbage.

0503 00 00

Hestehår samt affald deraf

Alt hår henhørende under denne position skal anmeldes til den kompetente veterinærmyndighed. Der kan kræves bevis for art, status og den behandling, produkterne har gennemgået.

Position 0503 omfatter ikke hår, der er spundet eller knyttet i forlængelse af hinanden. Positionen omfatter ikke blot ubehandlet hestehår, men også hestehår, der er blevet vasket, farvet, bleget, krøllet eller bearbejdet på anden vis.

0504 00 00

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

Alle: Omfatter maver, blærer og tarme, der er renset, saltet, tørret eller opvarmet, af kvæg, svin, får, geder eller fjerkræ.

0505

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer

Alle, bortset fra forarbejdede prydfjer, forarbejdede fjer medført af rejsende til privat brug eller forsendelser af forarbejdede fjer til privatpersoner til ikke-industrielle formål.

Position 0505 omfatter såvel uforarbejdede varer som varer, der er forarbejdet på følgende måde: blot renset, desinficeret eller konserveret, men ikke på anden måde behandlet eller monteret.

 

 

Fjer, af den art, der anvendes til stopning, samt dun, urensede, eller andre fjer.

0506

Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald af ben og hornkerner

Omfatter knogler til fremstilling af gelatine eller kollagen, hvis de kommer fra dyrekroppe, der er blevet slagtet til konsum, samt benmel til konsum.

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse i kapitel X i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 (ben og benprodukter osv.).

0507

Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse af jagttrofæer i kapitel VII i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

Omfatter behandlede jagttrofæer af fugle og hovdyr, som alene består af ben, horn, hove, kløer, gevirer, tænder, huder eller skind, alle tredjelande.

Ex05100000

Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret;

kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse i kapitel XI i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 (Animalske biprodukter til fremstilling af foder, herunder foder til selskabsdyr, og farmaceutiske og andre tekniske produkter).

Kirtler, andre animalske produkter og galde er omfattet af denne position.

Tørrede kirtler og tørrede produkter er omfattet af position 3501.

0511

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde

Omfatter genetisk materiale (sæd og embryoner fra dyr såsom kvæg, får, geder, dyr af hestefamilien og svin).

Omfatter endvidere animalske biprodukter af kategori 1 og 2.

0511 10 00

Tyresæd

 

0511 91

Af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 3

Alle: Omfatter fiskeæg til klækning samt døde dyr. Omfatter animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr og af farmaceutiske og andre tekniske produkter.

0511 99 (10)

Sener og nerver; afklip og lignende affald af rå huder og skind

Alle

0511 99 90

Andre varer

Alle: Embryoner, æg, sæd og genetisk materiale, der ikke henhører under pos. 0511 10, og som kommer fra andre arter end kvæg, er omfattet af denne position.

Omfatter animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr og andre tekniske produkter.

Omfatter biavlsprodukter til anvendelse i biavl.

Omfatter også døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 (hunde og katte).

Omfatter materiale, hvis væsentligste karakteristika ikke er forandret, og spiseligt dyreblod, undtagen fra fisk, til konsum.

Kapitel 12:   

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter

 

 

Kun bestemte planteprodukter underkastes veterinærkontrol.

Ex12130000

Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket, formalet,

presset eller som pellets

Omfatter udelukkende hø og halm.

Ex12 14 (90)

Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne, kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikker og lignende foderprodukter, også som pellets

Andre varer

Omfatter udelukkende hø og halm.

Kapitel 15:   

Animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks

1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

fedt af svin og fjerkræ, henhørende under pos. 0209

b)

kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie (pos. 1804)

c)

spiselige tilberedninger, som indeholder over 15 vægtprocent af produkter henhørende under pos. 0405 (sædvanligvis kapitel 21)

d)

fedtegrever (pos. 2301) og restprodukter henhørende under pos. 2304-2306.

2.

Pos. 1518 omfatter ikke denaturerede fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, som tariferes i de samme positioner som de tilsvarende udenaturerede fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf.

3.

Restprodukter fra behandling af olier og fedtstoffer (f.eks. sæbefod og oliefod) samt stearinbeg, uldfedtbeg og glycerolbeg henhører under pos. 1522.

 

 

Alle animalske olier.

Der er fastsat supplerende krav vedrørende udvælgelse i forordning (EF) nr. 1774/2002 som følger:

kapitel IV i bilag VII: afsmeltet fedt og fiskeolie

kapitel XII i bilag VIII: afsmeltet fedt fra kategori 2-materiale til oliekemiske formål

kapitel XIII i bilag VIII: fedtderivater.

Fedtderivater omfatter produkter af fedtstoffer og olier, som har undergået en første bearbejdning, når de i ren tilstand er fremstillet ved en metode, der er fastsat i kapitel III i bilag VI til forordning (EF) nr. 1774/2002. Derivater, der er blandet med andre materialer, er ikke omfattet.

1501 00

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503

Alle

1502 00

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503

Alle

1503 00

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

Alle

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

Fiskeolie og olie fra havpattedyr.

Diverse produkter fra fødevareindustrien er omfattet af kapitel 21.

1506 00 00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

Ufraktionerede fedtstoffer og olier samt første fraktioner deraf fremstillet ved en metode, der er fastsat i kapitel III i bilag VI til forordning (EF) nr. 1774/2002.

Derivater, der er blandet med andre materialer, er ikke omfattet.

Position 1516 omfatter animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier, der har gennemgået en bestemt kemisk omdannelse af en slags som anført nedenfor, men som ikke er yderligere tilberedt.

Positionen omfatter også fraktioner af animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier, der er behandlet på lignende måde.

Hydrogenering, som sker ved at bringe produkterne i kontakt med rent hydrogen ved passende temperatur og tryk i tilknytning til en katalysator (normalt findelt nikkel), hæver fedtstoffers smeltepunkt og giver olier en fastere konsistens ved at omdanne umættede glycerider til mættede glycerider med et højere smeltepunkt.

1516 10

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

Udelukkende animalske fedtstoffer og olier. Derivater, der er blandet med andre materialer, er ikke omfattet af veterinærkontrol.

Med henblik på veterinærkontrol omfatter fedtderivater produkter af animalske fedtstoffer og olier, som har undergået en første bearbejdning, når de i ren tilstand er fremstillet ved en metode, der er fastsat i kapitel III i bilag VI til forordning (EF) nr. 1774/2002.

Ex15 18 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet

Udelukkende afsmeltet fedt.

Udelukkende animalske fedtstoffer og olier.

Fedtderivater fremstillet ved en metode, der er fastsat i kapitel III i bilag VI til forordning (EF) nr. 1774/2002.

Derivater, der er blandet med andre materialer, er ikke omfattet.

1518 00 (91)

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516

Udelukkende animalske fedtstoffer og olier.

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse i forordning (EF) nr. 1774/2002: kapitel XIII i bilag VIII (for fedtderivater) og kapitel XII i bilag VIII (for afsmeltet fedt fra kategori 2-materiale til oliekemiske formål).

1518 00 (95)

Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner heraf

Tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier.

1521 90 (91)

Rå bivoks og anden insektvoks, også raffineret

Bivoks til teknisk brug.

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse i kapitel IX i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 (biavlsprodukter).

1521 90 (99)

Andre varer

Biavlsprodukter til anvendelse i biavl.

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse i kapitel IX i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 (biavlsprodukter). Andre biavlsprodukter end biavlsprodukter til anvendelse i biavl henhører under pos. 0511 99 (»I andre tilfælde«).

Kapitel 16:   

Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

1.

Dette kapitel omfatter ikke kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret på de i kapitel 2 og 3 eller pos. 0504 nævnte måder.

2.

Tilberedte næringsmidler henhører under dette kapitel, såfremt de indeholder over 20 vægtprocent pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller en blanding af disse produkter. Såfremt disse varer indeholder to eller flere af de ovennævnte produkter, tariferes de i den position i kapitel 16, der omfatter den bestanddel eller de bestanddele, som vægtmæssigt udgør den største andel. Disse bestemmelser gælder hverken de under pos. 1902 hørende pastaprodukter med fyld eller varer henhørende under pos. 2103 og 2104.

 

 

Dette kapitel omfatter sammensatte produkter, der indeholder forarbejdede animalske produkter.

1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf

Omfatter konserveret kød af forskellige typer.

1602

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede

Omfatter konserveret kød af forskellige typer.

1603 00

Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

Alle: Omfatter surimi (proteingel af fisk), kølet eller frosset.

1604

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn; fisk, hele eller i stykker, undtagen hakket.

Alle: Kogte, stegte, forkogte eller forstegte tilberedte næringsmidler, der indeholder bløddyr eller fisk.

Omfatter fisk på dåse og dåsekaviar i hermetisk lukkede beholdere.

Fiskevarer blandet med pasta henhører under pos. 1902.

1605

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret

Alle. Helt eller delvis tilberedte snegle henhører under denne position.

Omfatter krebsdyr og andre hvirvelløse vanddyr på dåse.

Kapitel 17:   

Sukker og sukkervarer

 

Dette kapitel omfatter ikke kemisk rene sukkerarter, bortset fra saccharose, lactose, maltose, glucose og fructose

 

1702 11 00

Lactose og lactosesirup af en renhedsgrad i tør tilstand på 99 vægtprocent og derover

 

Kapitel 19:   

Tilberedte varer af korn, mel, stivelse eller mælk; bagværk

Dette kapitel omfatter ikke tilberedte næringsmidler (bortset fra pastaprodukter med fyld henhørende under pos. 1902), indeholdende over 20 vægtprocent pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller en blanding af disse produkter (kapitel 16).

 

 

Dette kapitel omfatter sammensatte produkter, der indeholder forarbejdede animalske produkter.

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet

Tilberedte fødevarer er omfattet af kapitel 16 og 21.

Ex19 02

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt,

f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi,

ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt

Omfatter tilberedte fødevarer, kogte eller forkogte, der indeholder animalske produkter.

1902 20 (10)

Med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på over 20 vægtprocent

Alle

1902 20 (30)

Med indhold af pølser og lign., kød eller slagtebiprodukter (herunder fedt af enhver art eller oprindelse) på over 20 vægtprocent

Alle

1902 20 (91)

Kogte

Alle

1902 20 (99)

I andre tilfælde (andre pastaprodukter med fyld, ikke kogt)

Alle

Ex19 05

Bagværk

Omfatter tilberedte produkter, der indeholder kød.

Kapitel 20:   

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele

Dette kapitel omfatter ikke tilberedte næringsmidler indeholdende over 20 vægtprocent pølse, kød, slagteaffald, blod, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller en blanding af disse produkter (kapitel 16).

Ex20 04

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

Dette kapitel omfatter sammensatte produkter, der indeholder forarbejdede animalske produkter.

Omfatter tilberedte produkter, der indeholder kød.

Ex20 05

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

Omfatter tilberedte produkter, der indeholder kød.

Kapitel 21:   

Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien

1.

Dette kapitel omfatter ikke tilberedte næringsmidler (bortset fra de under pos. 2103 og 2104 beskrevne produkter) indeholdende over 20 vægtprocent pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller en blanding af disse produkter (kapitel 16).

2.

Som »homogeniserede sammensatte næringsmidler« i pos. 2104 anses tilberedninger af den art, der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, bestående af en fint homogeniseret blanding af to eller flere grundbestanddele, såsom kød, fisk, grøntsager eller frugt, i pakninger til detailsalg af nettovægt ikke over 250 g. Ved anvendelsen af denne bestemmelse ses bort fra små mængder af bestanddele, der er tilsat blandingen som smagsstof, konserveringsmiddel eller af andre årsager. Tilberedningerne kan ligeledes indeholde små mængder synlige bestanddele.

 

 

Dette kapitel omfatter sammensatte produkter, der indeholder forarbejdede animalske produkter.

Ex21 03 (90 90)

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

Andre varer

Omfatter tilberedte produkter, der indeholder kød.

Ex21 04

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler

Omfatter tilberedte produkter, der indeholder kød eller animalske produkter i overensstemmelse med denne beslutning.

Ex21 05 00

Konsumis, også med indhold af kakao

Omfatter tilberedte produkter, der indeholder forarbejdet mælk i overensstemmelse med denne beslutning.

Ex21 06

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

Omfatter tilberedte produkter, der indeholder kød eller animalske produkter i overensstemmelse med denne beslutning.

Ex21 06 10

Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer

Omfatter tilberedte produkter, der indeholder animalske produkter i overensstemmelse med denne beslutning.

2106 90 (10)

Ostefondue

Alle

2106 90 (98)

I andre tilfælde

Omfatter tilberedte produkter, der indeholder kød eller animalske produkter i overensstemmelse med denne beslutning.

Kapitel 23:   

Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder

Pos. 2309 omfatter bl.a. varer anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet, fremstillet ved forarbejdning af vegetabilske eller animalske produkter i en sådan grad, at de har mistet deres oprindelige karakteristika; positionen omfatter ikke vegetabilske affaldsprodukter samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter.

2301

Mel, pulver og pellets af kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde; fedtegrever

Omfatter: Forarbejdet animalsk protein uegnet til konsum.

Kød- og benmel, fjermel, tørrede fedtegrever, uegnet til konsum.

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse af forarbejdet animalsk protein i kapitel II i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

Ex23 09

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder

Omfatter foder til selskabsdyr, tyggepinde og tyggeben og melblandinger.

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse af foder til selskabsdyr, tyggepinde og tyggeben i kapitel II i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

2309 10

Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg

Alle

2309 90

Andre varer

Denne position omfatter varer, der indeholder »solubles« af fisk eller havpattedyr, mejeriprodukter eller andre kulhydrater.

Omfatter colostrum og flydende mælk, der ikke er beregnet til konsum, og produkter, der indeholder mælk, og som ikke er beregnet til konsum.

2309 90 (99)

Andre varer

Omfatter ægprodukter, der ikke er beregnet til konsum, og andre forarbejdede animalske produkter, der ikke er beregnet til konsum.

Produkter til foderbrug, herunder melblandinger (f.eks. af horn og hove).

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse af ægprodukter i kapitel X i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

Kapitel 28:   

Produkter fra kemiske og nærstående industrier

Ex28 35

Phosphinater (hypophosphiter), phosphonater (phosphiter) og phosphater; polyphosphater, også når de ikke er kemisk definerede

Kun visse calciumphosphater underkastes kontrol.

2835 (25)

Calciumhydrogenorthophosphat (dicalciumphosphat)

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse af dicalciumphosphat i kapitel VII i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

2835 (26)

Andre calciumphosphater

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse af tricalciumphosphat i kapitel VII i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

Kapitel 30:   

Farmaceutiske produkter

 

 

Færdige lægemidler er ikke omfattet af veterinærforskrifterne vedrørende import. Mellemprodukter fremstillet af kategori 3-materiale til teknisk brug i medicinsk udstyr, in vitro-diagnostika, laboratoriereagenser og kosmetiske midler er omfattet.

3001

Kirtler og andre organer til organo-terapeutisk brug, tørrede, også pulveriserede; ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter, til organo-terapeutisk brug; heparin og salte deraf; andre menneskelige eller animalske stoffer tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke andetsteds tariferet

Omfatter: Udelukkende materiale fra dyr.

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse i forordning (EF) nr. 1774/2002 som følger:

kapitel IV i bilag VIII (blod og blodprodukter til teknisk brug, bortset fra serum fra dyr af hestefamilien) og kapitel XI i bilag VIII (animalske biprodukter til fremstilling af foder, herunder foder til selskabsdyr, og af tekniske produkter, undtagen mellemprodukter som omhandlet i artikel 1 Kommissionens forordning (EF) nr. 2007/2006 (4).

3001 (10)

Kirtler og andre organer, tørrede, også pulveriserede

Udelukkende animalske produkter.

3001 (20 90)

Ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter; i andre tilfælde

Udelukkende animalske produkter.

Ex30 02

Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera og andre blodbestanddele samt modificerede immunologiske produkter, også fremstillet ved bioteknologiske processer; vacciner, toksiner, kulturer af mikroorganismer (undtagen gær) samt lignende produkter

Udelukkende animalske produkter.

3002 (10 10)

Antisera og andre blodbestanddele samt modificerede immunologiske produkter, også fremstillet ved bioteknologiske processer

Udelukkende animalske antisera.

Omfatter ikke lægemiddelpræparater og færdige produkter til den endelige forbruger.

Kravene vedrørende udvælgelse i forbindelse med position 3002 svarer til kravene vedrørende animalske biprodukter i forordning (EF) nr. 1774/2002:

kapitel III i bilag VII (blodprodukter)

kapitel IV i bilag VIII (blod og blodprodukter til teknisk brug)

kapitel V i bilag VIII (serum fra dyr af hestefamilien).

3002 (10 99)

Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner; i andre tilfælde

Udelukkende materiale fra dyr.

3002 (90 30)

Dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug

 

Ex30 02 (90 50)

Kulturer af mikroorganismer

Patogener og kulturer af patogener.

Ex30 02 (90 90)

Andre varer

Patogener og kulturer af patogener.

Kapitel 31:   

Gødningsstoffer

 

 

Dette kapitel omfatter ikke dyreblod henhørende under pos. 0511.

Ex31010000

Animalske gødningsstoffer også indbyrdes blandede eller kemisk behandlede; gødningsstoffer fremstillet ved blanding eller kemisk behandling af animalske eller vegetabilske produkter

Udelukkende ublandede animalske produkter. Omfatter gylle, men omfatter ikke gødningsstoffer, der er blandinger af gylle og kemikalier.

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse af gylle, forarbejdet gylle og forarbejdede gylleprodukter i forordning (EF) nr. 1774/2002 som følger: kapitel III i bilag VIII.

Kapitel 35:   

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer

Ex35 01

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim

Kasein til konsum eller foderbrug.

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse af mælk, mælkebaserede produkter og colostrum, ikke til konsum, i forordning (EF) nr. 1774/2002.

Ex35 02

Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater

Omfatter produkter af æg og mælk, også til konsum og foderbrug, som følger:

Ægprodukter og mejeriprodukter og forarbejdede produkter til konsum som defineret i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004.

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse af ægprodukter, der ikke er bestemt til konsum, i kapitel X i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002, og vedrørende udvælgelse af mælk, mælkebaserede produkter og colostrum, ikke til konsum, i kapitel V i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

Ex35 03 00

Gelatine (herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet eller farvet) og gelatinederivater; husblas; anden lim af animalsk oprindelse, undtagen caseinlim henhørende under pos. 3501

Gelatine til konsum og til fødevareindustrien.

Gelatine henhørende under pos. 9602 (tomme kapsler) er ikke omfattet af veterinærkontrol.

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse af gelatine og hydrolyseret protein, der ikke er bestemt til konsum, i kapitel VI i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

Ex35040000

Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også behandlet med chromsalt

Kollagen og hydrolyseret protein.

Der er fastsat krav vedrørende udvælgelse af gelatine og hydrolyseret protein i kapitel VI i bilag VII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

Omfatter proteinbaserede kollagenprodukter af huder, skind og sener af dyr, herunder knogler fra dyr, men kun fra svin, fjerkræ og fisk.

Omfatter hydrolyseret protein, der består af polypeptider, peptider eller aminosyrer og blandinger heraf, fremstillet ved hydrolyse af animalske biprodukter.

Omfatter mælkebiprodukter til konsum.

Ex35 07

Enzymer; tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet

Osteløbe og koncentrater til konsum.

3507 10 00

Osteløbe og koncentrater deraf

 

Kapitel 41:   

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder

 

 

Udelukkende huder og skind af hovdyr og fugle, der henhører under pos. 4101, 4102 og 4103.

Der er fastsat supplerende krav vedrørende udvælgelse af huder og skind af hovdyr i kapitel VI i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

4101

Rå huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller dyr af hestefamilien (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede

Veterinærkontrol omfatter udelukkende ferske, kølede og behandlede huder.

Omfatter huder, der er tørret, tør- eller vådsaltet eller konserveret på andre måder end ved garvning.

4102

Rå skind af får og lam (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til bestemmelse 1, litra c) til dette kapitel

Omfatter udelukkende ferske, kølede og behandlede huder.

Omfatter huder, der er tørret, tør- eller vådsaltet eller konserveret på andre måder end ved garvning.

4103

Andre rå huder og skind (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til bestemmelse 1, litra b) eller c) til dette kapitel

Omfatter udelukkende ferske, kølede og behandlede huder.

Omfatter huder og skind af fugle eller fisk og evt. jagttrofæer

Kapitel 42:   

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

1.

Dette kapitel omfatter (bl.a.) ikke følgende af veterinær interesse:

a)

steril catgut og lignende sterile suturmaterialer (pos. 3006)

b)

strenge, trommeskind og andre dele til musikinstrumenter (pos. 9209).

4205 00 00

Andre varer af læder eller kunstlæder

Omfatter materiale til fremstilling af tyggepinde og tyggeben.

Ex42 06

Varer af tarme, guldslagerhinde, blærer eller sener

Omfatter også materiale til fremstilling af tyggepinde og tyggeben.

Kapitel 43:   

Pelsskind og kunstigt pelsskind; samt varer deraf

1.

Ved »pelsskind« forstås overalt i nomenklaturen (undtagen i pos. 4301) garvede eller beredte huder og skind med hårbeklædning af dyr af enhver art.

2.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

fugleskind og dele af fugleskind med påsiddende fjer eller dun (pos. 0505 eller 6701)

b)

rå huder og skind med hårbeklædning, henhørende under kapitel 41 (se bestemmelse 1, litra c)) til kapitel 41).

Ex43 01

Rå pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder), undtagen rå huder og skind henhørende under pos. 4101, 4102 eller 4103

Udelukkende fra fugle eller hovdyr.

4301 (30 00)

Af astrakan, breitschwanz, caracul, persianer og lignende lammeskind, samt skind af indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam, hele, også uden hoved, hale eller ben

Der er fastsat supplerende krav vedrørende udvælgelse af huder og skind af hovdyr i kapitel VI i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

4301 (80 80)

I andre tilfælde

Udelukkende fra fugle eller hovdyr.

4301 (90 00)

Hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder

 

Kapitel 51:   

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår

a)

Ved »uld« forstås de naturlige fibre fra får og lam.

b)

Ved »fine dyrehår« forstås hår af alpaka, lama, vikunna, kamel, yakokse, angoraged, tibetansk ged, kashmirged og lignende geder (men ikke almindelige geder), kanin (herunder angorakanin), hare, bæver, bæverrotte og bisamrotte.

c)

Ved »grove dyrehår« forstås hår af dyr, der ikke er nævnt ovenfor, undtagen børster og hår til børstenbinderarbejder (pos. 0502) og hestehår (pos. 0503).

 

 

Vedrørende pos. 5101-5103: Der er fastsat supplerende krav vedrørende udvælgelse af uld, svinebørster, fjer og fjerdele i kapitel VIII i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

Definitionen af »uforarbejdet« svarer for de pågældende produkter til definitionen i bilag I til forordning (EF) nr. 1774/2002.

5101

Uld, ikke kartet eller kæmmet

Uforarbejdet uld.

5102

Fine eller grove dyrehår, ikke kartet eller kæmmet

Uforarbejdet hår.

Ex51 03

Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

Uforarbejdet uld.

5103 (10 10)

Ikke carboniserede kæmlinge (noils) af uld

Uforarbejdet uld.

Kapitel 95:   

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil

Ex95 08

Karruseller, luftgynger, skydebaner og andre markedsforlystelser; omrejsende cirkus og omrejsende menagerier; omrejsende teatre

Cirkus og menagerier med levende dyr.

9508 10

Omrejsende cirkus og omrejsende menagerier

Cirkus og menagerier med levende dyr.

Kapitel 97:   

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

Ex97050000

Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske eller numismatiske samlinger og samlerobjekter

Udelukkende animalske produkter.

Der er fastsat supplerende krav vedrørende udvælgelse af jagttrofæer i kapitel VII i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

Omfatter ikke jagttrofæer fra hovdyr og fugle, der har gennemgået en fuldstændig konservering, så de kan opbevares ved omgivelsestemperatur, og jagttrofæer fra andre arter end hovdyr og fugle (også behandlede).


(1)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63.

(2)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(3)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

(4)  EFT L 379 af 28.12.2006, s. 98.


BILAG II

Fødevarer, der i henhold til denne beslutnings artikel 6, stk. 1, litra b), ikke underkastes veterinærkontrol i henhold til direktiv 97/78/EF

 

Kiks, biskuitter og småkager

 

Brød

 

Kager

 

Chokolade

 

Konfektureprodukter (herunder slik)

 

Tomme gelatinekapsler

 

Kosttilskud i pakninger til den endelige forbruger med lavt indhold af animalske produkter og kosttilskud, der indeholder glucosamin, chondroitin eller chitosan

 

Kødekstrakter og kødkoncentrater

 

Oliven med fiskefyld

 

Pasta og nudler, der ikke er blandet eller fyldt med kødprodukter

 

Suppefonder og aromaer i pakninger til den endelige forbruger med indhold af kødekstrakt, kødkoncentrat, animalsk fedt eller fiskeolie, pulver eller ekstrakt.


Top