Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1168

Kommissionens forordning (EF) nr. 1168/2006 af 31. juli 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af visse salmonellaserotyper i æglæggende høner af Gallus gallus og om ændring af forordning (EF) nr. 1003/2005 (EØS-relevant tekst)

OJ L 211, 1.8.2006, p. 4–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 148–152 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 148 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 148 - 152

No longer in force, Date of end of validity: 28/05/2011; ophævet ved 32011R0517

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1168/oj

1.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1168/2006

af 31. juli 2006

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af visse salmonellaserotyper i æglæggende høner af Gallus gallus og om ændring af forordning (EF) nr. 1003/2005

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (1), særlig artikel 4, stk. 1, og artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 2160/2003 har til formål at sikre, at der træffes hensigtsmæssige og effektive foranstaltninger til påvisning og bekæmpelse af salmonella og andre zoonotiske agenser på alle relevante trin i produktionen, forarbejdningen og distributionen og navnlig i den primære produktionsfase med henblik på at mindske forekomsten heraf og de risici, de indebærer for folkesundheden.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal der opstilles et EF-mål for mindskelse af forekomsten af alle salmonellaserotyper af betydning for folkesundheden i æglæggende høner af Gallus gallus i primærproduktionen. En sådan mindskelse er vigtig med henblik på de strenge foranstaltninger, der skal gælde for inficerede flokke fra december 2009 i henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003. Æg, der stammer fra flokke med ukendt salmonellastatus, og som mistænkes for at være inficerede, og æg fra inficerede flokke må kun anvendes til konsum, hvis de behandles på en måde, der sikrer, at salmonellaserotyper af betydning for folkesundheden fjernes i overensstemmelse med fællesskabsreglerne om fødevarehygiejne.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal EF-målet omfatte en angivelse i tal af en maksimumsprocent for de epidemiologiske enheder, der fortsat er positive, og/eller en minimumsprocent for mindskelse af antallet af de epidemiologiske enheder, der fortsat er positive, en øvre tidsgrænse for, hvornår målet skal være nået, og en fastlæggelse af de kontrolordninger, der nødvendige for at efterprøve, om målet er nået. Det skal desuden, hvor det er relevant, omfatte en definition af serotyper af betydning for folkesundheden.

(4)

Med henblik på opstilling af EF-målet er sammenlignelige oplysninger om forekomsten af de pågældende salmonellaserotyper i æglæggende høner af Gallus gallus i medlemsstaterne blevet indsamlet i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2004/665/EF af 22. september 2004 om en referenceundersøgelse af forekomsten af salmonella i æglæggerflokke af arten Gallus gallus (2).

(5)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal EF-målet for æglæggende høner af Gallus gallus i en overgangsperiode på tre år omfatte Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium.

(6)

For at efterprøve, om EF-målet er nået, er det nødvendigt at tilrettelægge gentagne prøveudtagninger fra flokke.

(7)

I overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 2160/2003 blev Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) hørt om fastsættelsen af EF-målet for æglæggende høner af Gallus gallus.

(8)

Siden vedtagelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 1003/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af visse salmonellaserotyper i avlsflokke af Gallus gallus og om ændring af forordning (EF) nr. 2160/2003 er alternative analysemetoder blevet udviklet og valideret. Endvidere bør salmonellastammer påvist hos avlsflokke opbevares med henblik på fremtidig fagtypning og testning for antimikrobiel følsomhed. Forordning (EF) nr. 1003/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

EF-mål

1.   Der fastsættes følgende EF-mål, jf. artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003, for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos voksne æglæggende høner af Gallus gallus (i det følgende benævnt »EF-målet«):

a)

En årlig minimumsprocent for mindskelse hos positive flokke af voksne æglæggende høner, der mindst udgør:

i)

10 %, hvis prævalensen i det foregående år var under 10 %

ii)

20 %, hvis prævalensen i det foregående år lå mellem 10 og 19 %

iii)

30 %, hvis prævalensen i det foregående år lå mellem 20 og 39 %

iv)

40 %, hvis prævalensen i det foregående år var 40 % eller derover

eller

b)

en nedsættelse af maksimumsprocenten til 2 % eller derunder; for medlemsstater med under 50 flokke af voksne æglæggende høner må højst én voksen flok fortsat være positiv.

Det første mål bør nås i 2008 baseret på resultaterne af den overvågning, der påbegyndes i årets begyndelse. Hvad angår 2008-målet anvendes resultaterne af den referenceundersøgelse, der er gennemført i henhold til artikel 1, stk. 1, i beslutning 2004/665/EF, som referencegrundlag i forbindelse med denne artikel.

2.   Kontrolordningen til efterprøvning af, hvordan det går med at nå EF-målet, er fastsat i bilaget.

Evalueringen af, om målet er nået, sker ved at tage resultaterne fra tre på hinanden følgende år i betragtning.

I det omfang, de ikke er beskrevet i bilaget til denne forordning, betragtes de tekniske specifikationer, der er omhandlet i artikel 5 i beslutning 2004/665/EF, som anbefalinger med hensyn til gennemførelsen af dette stykke i de nationale bekæmpelsesprogrammer.

3.   Kommissionen tager evt. kontrolordningen beskrevet i bilaget til nærværende forordning op til revision på grundlag af erfaringerne fra det første år af bekæmpelsesprogrammet omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003 (herefter benævnt »det nationale bekæmpelsesprogram«).

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 1003/2005

I bilaget til forordning (EF) nr. 1003/2005 indsættes følgende som punkt 3.4 og 3.5:

»3.4.   Alternative metoder

Hvad angår prøver, der er udtaget på virksomhedslederens initiativ, kan de analysemetoder, der er fastsat i artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (3), anvendes i stedet for metoderne til prøveklargøring, påvisningsmetoderne og serotypningen i punkt 3 i dette bilag, hvis de er valideret i overensstemmelse med EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Opbevaring af stammer

Som minimum opbevares de stammer, der er isoleret som led i den offentlige kontrol, med henblik på fremtidig fagtypning og testning for antimikrobiel følsomhed ved anvendelse af de sædvanlige stammesamlingsmetoder, der skal sikre, at stammerne forbliver intakte i mindst to år.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1003/2005 (EUT L 170 af 1.7.2005, s. 12).

(2)  EUT L 303 af 30.9.2004, s. 30.

(3)  EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1


BILAG

Kontrolordning, der er nødvendig for at efterprøve, om EF-målet er nået, for så vidt angår mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos voksne æglæggende høner af Gallus gallus, jf. artikel 1, stk. 2

1.   PRØVEUDTAGNING

Prøveudtagningen skal omfatte alle flokke af voksne æglæggende høner af Gallus gallus (i det følgende benævnt »æglæggerflokke«), jf. artikel 1 i forordning (EF) nr. 2160/2003.

2.   OVERVÅGNING AF ÆGLÆGGERFLOKKE

2.1.   Hyppighed og status for prøveudtagningen

Prøveudtagning af æglæggerflokke foretages på fødevarevirksomhedslederens (i det følgende benævnt »virksomhedslederens«) initiativ og af den kompetente myndighed.

Prøveudtagning på virksomhedslederens initiativ skal foretages mindst hver 15. uge. Den første prøveudtagning skal foretages, når fuglene er 24 uger (± 2 uger).

Prøveudtagning foretaget af den kompetente myndighed skal som minimum gennemføres:

a)

i én flok pr. år pr. bedrift og omfatte mindst 1 000 fugle

b)

når fuglene er 24 uger (± 2 uger) i æglæggerflokke i stalde, hvor der blev påvist salmonella hos den foregående flok

c)

i alle tilfælde af mistanke om infektion med Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium, der er resultat af den epidemiologiske undersøgelse af fødevarebårne udbrud, jf. artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (1)

d)

på alle andre æglæggerflokke på bedriften, hvis der påvises Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium i en æglæggerflok på bedriften

e)

i tilfælde, hvor den kompetente myndighed finder det relevant.

En prøveudtagning foretaget af den kompetente myndighed kan træde i stedet for én prøveudtagning på virksomhedslederens initiativ.

2.2.   Prøveudtagningsprotokol

For at sikre optimal følsomhed i prøveudtagningen udtages der prøver af såvel fækalt materiale som det omgivende miljø som minimum som fastsat i litra a) og b).

a)

For flokke i bursystemer indsamles der 2 × 150 g naturligt blandet gødning fra alle gødningsbånd eller skrabere i stalden efter udmugning; for trappebursystemer uden skrabere eller gødningsbånd indsamles der dog 2 × 150 g blandet frisk gødning fra 60 forskellige steder under burene i gødningskældrene.

b)

I stalde/æglæggerhuse med fritgående høner udtages der 2 par sokkeprøver, uden at der skiftes overtrækssko mellem sokkeprøverne.

Når den kompetente myndighed udtager prøver, indsamles der 250 ml med mindst 100 g støv fra vigtige støvkilder i hele stalden. Hvis der ikke er tilstrækkeligt støv, indsamles en supplerende prøve bestående af 150 g naturligt blandet gødning eller et supplerende par sokkeprøver.

Når der udtages prøver som omhandlet i punkt 2.1, litra b), c) og d), verificerer den kompetente myndighed ved at foretage yderligere relevante test, at resultaterne af salmonellaundersøgelserne af fugle ikke er påvirket af anvendelse af antimikrobielle stoffer i flokkene.

Hvis der ikke påvises forekomst af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium, men der påvises antimikrobielle stoffer eller bakterievæksthæmmende virkninger medregnes flokken som en inficeret æglæggerflok i forbindelse med EF-målet, jf. artikel 1, stk. 2.

3.   UNDERSØGELSE AF PRØVERNE

3.1.   Transport og klargøring af prøverne

Prøver sendes som ekspresforsendelse eller med kurer på indsamlingsdagen til de laboratorier, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 2160/2003. På laboratoriet opbevares prøverne nedkølet, indtil de undersøges, hvilket skal ske inden for 48 timer efter modtagelsen.

3.1.1.   Sokkeprøver

a)

De 2 par overtrækssokker (»boot swab«-sokker) pakkes forsigtigt ud, så det fækale materiale, der sidder fast på dem, ikke falder af, og samles og anbringes i 225 ml »buffered« peptonvand, der er opvarmet til stuetemperatur.

b)

Prøven bevæges rundt, til den er fuldstændig gennemvædet, og dyrkes derefter efter påvisningsmetoden i punkt 3.2.

3.1.2.   Andet fækalt materiale og støvprøver

a)

Gødningsprøver samles og blandes grundigt, og en delprøve på 25 g udtages til dyrkning.

b)

Delprøven på 25 g tilsættes til 225 ml »buffered« peptonvand, der er opvarmet til stuetemperatur.

c)

Prøven dyrkes efter påvisningsmetoden i punkt 3.2.

Hvis der fastlægges ISO-standarder om klargøring af gødningsprøver til påvisning af salmonella, anvendes de og træder i stedet for bestemmelserne ovenfor om prøveklargøring.

3.2.   Påvisningsmetode

Til påvisning anvendes den metode, der anbefales af EF-referencelaboratoriet for salmonella i Bilthoven, Nederlandene. Metoden er beskrevet i den aktuelle udgave af forslag til bilag D til ISO 6579 (2002): »Bestemmelse af Salmonella spp. i dyrefæces og i prøver fra primærproduktionsleddet«. Ved denne metode anvendes et halvfast medium (modified semi-solid Rappaport-Vassiladis — MSRV) som eneste selektive berigelsesmedium.

3.3.   Serotypning

Mindst ét isolat fra hver positiv prøve serotypebestemmes efter Kaufmann-White-skemaet.

3.4.   Alternative metoder

Hvad angår prøver, der er udtaget på virksomhedslederens initiativ, kan de analysemetoder, der er fastsat i artikel 11 i forordning (EF) nr. 882/2004 (2), anvendes i stedet for metoderne til prøveklargøring, påvisningsmetoderne og serotypningen i punkt 3 i dette bilag, hvis de er valideret i overensstemmelse med EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Opbevaring af stammer

Som minimum opbevares de stammer, der er indsamlet af den kompetente myndighed, med henblik på fremtidig fagtypning og testning for antimikrobiel følsomhed ved anvendelse af de sædvanlige stammesamlingsmetoder, der skal sikre, at stammerne forbliver intakte i mindst to år.

4.   RESULTATER OG RAPPORTERING

En æglæggerflok anses for positiv for så vidt angår efterprøvningen af, om EF-målet er nået, når der er påvist Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium (bortset fra vaccinestammer) i én eller flere prøver fra æglæggerflokken. Positive æglæggerflokke medregnes kun én gang uanset antallet af prøveudtagninger og test, og de medregnes kun i rapporten vedrørende det første år, hvor der sker påvisning.

Rapporteringen skal omfatte følgende:

a)

det samlede antal æglæggerflokke, der er testet, og antallet af æglæggerflokke, der er testet opdelt på status for prøveudtagningen, jf. punkt 2.1

b)

det samlede antal inficerede flokke og testresultaterne opdelt på status for prøveudtagningen, jf. punkt 2.1

c)

forklaringer af resultater, navnlig vedrørende ekstraordinære tilfælde.

Resultaterne omhandlet i dette punkt og supplerende relevante oplysninger indberettes i rapporten om tendenser og kilder, jf. artikel 9, stk. 1, i direktiv 2003/99/EF.


(1)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31.

(2)  EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.


Top