Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0123

Rådets forordning (EF) nr. 123/2006 af 23. januar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1338/2002 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i Indien og om ændring af forordning (EF) nr. 1339/2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i bl.a. Indien

OJ L 22, 26.1.2006, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 69–73 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 140 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 140 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 33 - 37

No longer in force, Date of end of validity: 24/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/123(1)/oj

26.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/5


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 123/2006

af 23. januar 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1338/2002 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i Indien og om ændring af forordning (EF) nr. 1339/2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i bl.a. Indien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »antidumpinggrundforordningen«), særlig artikel 8 og artikel 11, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 af 6. oktober 1997 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (2) (i det følgende benævnt »antisubsidiegrundforordningen«), særlig artikel 13 og 19,

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Tidligere undersøgelser og gældende foranstaltninger

(1)

I juli 2002 indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1338/2002 (3) en endelig udligningstold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i Indien. Samtidig indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1339/2002 (4) en endelig antidumpingtold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indien (i det følgende benævnt »foranstaltningerne«).

(2)

I forbindelse med disse procedurer godtog Kommissionen ved afgørelse 2002/611/EF (5) et pristilsagn, der blev afgivet af et indisk selskab, nemlig Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd. (i det følgende benævnt »selskabet«).

(3)

I juni 2003 indledte Kommissionen en fornyet undersøgelse vedrørende absorption i henhold til artikel 12 i antidumpinggrundforordningen vedrørende importen af sulfanilsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt »Kina«) (6).

(4)

I december 2003 meddelte selskabet Kommissionen, at det frivilligt ønskede at trække tilsagnet tilbage. Kommissionens afgørelse om godtagelse af tilsagnet blev derfor ophævet ved afgørelse 2004/255/EF (7).

(5)

I februar 2004 blev der ved Rådets forordning (EF) nr. 236/2004 (8) gennemført en absorptionsundersøgelse vedrørende importen af sulfanilsyre med oprindelse i Kina (i det følgende benævnt »absorptionsundersøgelsen«), hvorved den endelige antidumpingtoldsats for Kina blev sat op fra 21 % til 33,7 %.

2.   Anmodning om en fornyet undersøgelse

(6)

Efter absorptionsundersøgelsens afslutning indgav selskabet i december 2004 en anmodning om en delvis fornyet undersøgelse i henhold til henholdsvis artikel 11, stk. 3, i antidumpinggrundforordningen og artikel 19 i antisubsidiegrundforordningen, der alene begrænsede sig til en undersøgelse af, om en ny afgivelse af selskabets tilsagn ville kunne godtages.

(7)

Selskabet anførte, at dets oprindelige ønske om at trække tilsagnet tilbage skyldtes, at kinesiske eksportører efter indførelsen af foranstaltningerne i 2002 absorberede den indførte antidumpingtold, hvilket førte til pristryk og gjorde det umuligt at gennemføre tilsagnet. Selskabet anførte også, at toldniveauet på importen fra Kina var steget som følge af absorptionsundersøgelsens afslutning, hvorved markedspriserne havde fået mulighed for at stige. Selskabet meddelte derfor Kommissionen, at det var villigt til at afgive sit tilsagn igen på de tidligere betingelser, som blev fundet tilstrækkelige til at fjerne de pågældende skadelige virkninger af dumping og subsidiering.

(8)

Selskabet fremlagde tilstrækkeligt umiddelbart bevis for, at der ikke var foretaget strukturelle ændringer af selskabet siden de tidligere resultater, som kunne have indflydelse på godtagelsen og håndhævelsen af et tilsagn.

(9)

I april 2005 indledte Kommissionen i overensstemmelse med en meddelelse offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (9) en delvis fornyet undersøgelse af antidumping- og udligningsforanstaltningerne vedrørende importen af sulfanilsyre med oprindelse i Indien, som alene havde til formål at undersøge, om det tilsagn, selskabet havde afgivet, kunne godtages.

3.   Procedure

(10)

Kommissionen underrettede officielt repræsentanterne for eksportlandet, ansøgeren og EF-erhvervsgrenen om indledningen af den delvise fornyede undersøgelse og gav alle direkte berørte parter lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og anmode om at blive hørt.

(11)

Selskabet afgav formelt sit oprindelige tilsagn igen.

(12)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for nødvendige for at vurdere, om tilsagnet kunne godtages igen.

B.   UNDERSØGELSENS RESULTATER

(13)

Undersøgelsen har vist, at der ikke er foretaget strukturelle ændringer af selskabet siden den oprindelige undersøgelse, som kunne have negativ indflydelse på godtagelsen og gennemførelsen af tilsagnet. Endvidere har erfaringer fra anvendelsen af det oprindelige tilsagn vist, at selskabet overholdt betingelserne for tilsagnet, og at det var muligt for Kommissionen at kontrollere tilsagnet effektivt.

(14)

Det skal dog bemærkes, at der blev konstateret betydelige prisforskelle på hovedingredienserne til fremstillingen af sulfanilsyre siden den oprindelige undersøgelse, navnlig anilin og dens vigtigste udgangsstof benzen. I lyset af ovenstående indvilgede ansøgeren i at indeksere den mindstepris, han oprindeligt tilbød, for at imødegå konjunktursvingningerne i prisen på sulfanilsyre på en sådan måde, at risikoen for skadelig dumping fjernes. I betragtning af, at der findes en offentligt tilgængelig uafhængig database med pålidelige internationale oplysninger om prisen på benzen, men ikke på anilin, og at der er nøje sammenhæng mellem prisen på benzen og prisen på anilin, blev indekseringen baseret på prisen på benzen.

(15)

EF-erhvervsgrenen hævdede, at ansøgeren ikke skulle have lov til at vælge foranstaltningernes form og navnlig kun at respektere en mindsteimportpris, når de gældende markedspriser passede selskabet. Selskabet bør ganske rigtigt ikke have mulighed for at få ændret foranstaltningerne afhængigt af markedets udvikling. Der bør dog tages hensyn til sagens særlige omstændigheder. Det bør i den forbindelse bemærkes, at absorptionsundersøgelsen viste, at faldet i markedspriserne på det tidspunkt, hvor selskabet frivilligt trak sit tilsagn tilbage, skyldtes absorptionen af antidumpingtolden på importen af sulfanilsyre med oprindelse i Kina. Derfor og i lyset af de ændrede omstændigheder som følge af resultatet af absorptionsundersøgelsen er det forståeligt, at selskabet ønsker at afgive sit tilsagn igen.

(16)

EF-erhvervsgrenen hævdede endvidere, at tilbuddet om at afgive tilsagn kun burde godtages efter en fuld fornyet undersøgelse, eftersom markedets udvikling, som måske nok berettiger et nyt tilsagn, muligvis også berettiger en revurdering af selskabets dumpingmargen. Det bør dog bemærkes, at den nuværende undersøgelse alene har til formål at undersøge, om selskabets tilsagn kan godtages, og at der ikke er modtaget anmodning om en fornyet undersøgelse med et andet formål. Kravet måtte derfor afvises.

(17)

En bruger krævede, at antidumpingtolden blev sat ned eller subsidiært, at der blev indført en kontingentordning for at tage højde for de begrænsede mængder af ren sulfanilsyre, der er til rådighed på fællesskabsmarkedet. I lyset af den nuværende undersøgelses begrænsede formål måtte også dette krav afvises.

C.   TILSAGN

(18)

I lyset af ovenstående godtog Kommissionen tilsagnet ved afgørelse 2006/37/EF (10).

(19)

For at Kommissionen også effektivt kan kontrollere, at selskabet overholder tilsagnet, når anmodningen om overgang til fri omsætning forelægges den pågældende toldmyndighed, betinges toldfritagelsen af, at der forelægges en handelsfaktura, som mindst indeholder de oplysninger, der er anført i bilaget. Toldmyndighederne har også brug for disse oplysninger for med tilstrækkelig nøjagtighed at kunne sikre sig, at sendingen svarer til handelsdokumenterne. Hvis der ikke foreligger en sådan faktura, eller hvis fakturaen ikke svarer til den vare, der frembydes for toldmyndighederne, betales den pågældende antidumping- og udligningstoldsats.

(20)

For yderligere at sikre, at tilsagnet overholdes, bør importørerne gøres opmærksom på, at enhver misligholdelse af tilsagnet kan føre til, at de pågældende transaktioner pålægges antidumpingtold og udligningstold med tilbagevirkende kraft. Det er derfor nødvendigt at gennemføre retlige bestemmelser om, at der opstår toldskyld svarende til niveauet for den pågældende antidumpingtold og udligningstold, såfremt en eller flere betingelser for fritagelsen ikke overholdes. Der bør derfor opstå toldskyld, såfremt klarereren har valgt at angive varerne til fri omsætning, dvs. uden opkrævning af antidumpingtold og udligningstold, og det konstateres, at en eller flere betingelser for det pågældende tilsagn ikke er blevet overholdt.

(21)

I tilfælde af misligholdelse af tilsagnet kan antidumpingtolden og udligningstolden inddrives, forudsat at Kommissionen har trukket sin godtagelse af tilsagnet tilbage, jf. artikel 8, stk. 9, i antidumpinggrundforordningen eller artikel 13, stk. 9, i antisubsidiegrundforordningen, under henvisning til den bestemte transaktion og ved at erklære den relevante tilsagnsfaktura for ugyldig. Toldmyndighederne bør derfor i henhold til artikel 14, stk. 7, i antidumpinggrundforordningen og artikel 24, stk. 7, i antisubsidiegrundforordningen straks underrette Kommissionen, når der konstateres tegn på misligholdelse af tilsagnet.

(22)

Hvis tilsagnet ikke overholdes eller trækkes tilbage, eller hvis Kommissionen trækker sin godtagelse af tilsagnet tilbage, anvendes den antidumpingtold og udligningstold, som blev indført i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i antidumpinggrundforordningen og artikel 15, stk. 1, i antisubsidiegrundforordningen automatisk i medfør af artikel 8, stk. 9, i førstnævnte forordning og artikel 13, stk. 9, i sidstnævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Følgende stykke indsættes i artikel 1 i både forordning (EF) nr. 1338/2002 og forordning (EF) nr. 1339/2002:

»3.   Uanset bestemmelserne i stk. 1 finder den endelige told ikke anvendelse på import, der er overgået til fri omsætning i overensstemmelse med artikel 2.«.

2.   Følgende artikel indsættes i forordning (EF) nr. 1338/2002:

»Artikel 2

2.1.   Importerede varer, der er angivet til fri omsætning og faktureret af selskaber, som Kommissionen har godtaget tilsagn fra, og hvis navne er opført i Kommissionens afgørelse 2006/37/EF (11), som undertiden ændres, fritages for den ved artikel 1 indførte told, forudsat at:

varerne er fremstillet, afsendt og faktureret direkte af nævnte selskaber til den første uafhængige kunde i Fællesskabet

sådanne importerede varer er ledsaget af en gyldig tilsagnsfaktura. En tilsagnsfaktura er en handelsfaktura, som indeholder mindst de oplysninger og den erklæring, der er angivet i bilaget, og

de varer, der er angivet og frembudt for toldmyndighederne, svarer nøjagtigt til beskrivelsen i tilsagnsfakturaen.

2.   Der opstår toldskyld på tidspunktet for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsætning, hvis det i forbindelse med de varer, der er beskrevet i artikel 1 og fritaget for tolden på de betingelser, der er angivet i stk. 1, fastslås, at en eller flere af de pågældende betingelser ikke er opfyldt. Betingelsen i stk. 1, andet led, anses for ikke at være opfyldt, hvis det konstateres, at tilsagnsfakturaen ikke svarer til bestemmelserne i bilaget, eller det konstateres, at den ikke er autentisk, eller såfremt Kommissionen har trukket sin godtagelse af tilsagnet tilbage i medfør af artikel 8, stk. 9, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (12) eller artikel 13, stk. 9, i grundforordningen i en forordning eller afgørelse, som henviser til en særlig transaktion og erklærer, at den pågældende tilsagnsfaktura er ugyldig.

3.   Importørerne skal som en normal handelsrisiko acceptere, at en parts manglende opfyldelse af en eller flere af de betingelser, der er angivet i stk. 1 og yderligere defineret i stk. 2, kan give anledning til, at der opstår toldskyld i henhold til artikel 201 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (13). Den opståede toldskyld skal inddrives, når Kommissionen har trukket sin godtagelse af tilsagnet tilbage.

3.   Følgende artikel indsættes i forordning (EF) nr. 1339/2002:

»Artikel 2

3.1.   Importerede varer, der er angivet til fri omsætning og faktureret af selskaber, som Kommissionen har godtaget tilsagn fra, og hvis navne er opført i Kommissionens afgørelse 2006/37/EF (14), som undertiden ændres, fritages for den ved artikel 1 indførte told, forudsat at:

varerne er fremstillet, afsendt og faktureret direkte af nævnte selskaber til den første uafhængige kunde i Fællesskabet

sådanne importerede varer er ledsaget af en gyldig tilsagnsfaktura. En tilsagnsfaktura er en handelsfaktura, som indeholder mindst de oplysninger og den erklæring, der er angivet i bilaget, og

de varer, der er angivet og frembudt for toldmyndighederne, svarer nøjagtigt til beskrivelsen i tilsagnsfakturaen.

2.   Der opstår toldskyld på tidspunktet for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsætning, hvis det i forbindelse med de varer, der er beskrevet i artikel 1 og fritaget for tolden på de betingelser, der er angivet i stk. 1, fastslås, at en eller flere af de pågældende betingelser ikke er opfyldt. Betingelsen i stk. 1, andet led, anses for ikke at være opfyldt, hvis det konstateres, at tilsagnsfakturaen ikke svarer til bestemmelserne i bilaget, eller det konstateres, at den ikke er autentisk, eller såfremt Kommissionen har trukket sin godtagelse af tilsagnet tilbage i medfør af artikel 8, stk. 9, i forordning (EF) nr. 384/96 eller artikel 13, stk. 9, i antisubsidiegrundforordningen i en forordning eller afgørelse, som henviser til en særlig transaktion og erklærer, at den pågældende tilsagnsfaktura er ugyldig.

3.   Importørerne skal som en normal handelsrisiko acceptere, at en parts manglende opfyldelse af en eller flere af de betingelser, der er angivet i stk. 1 og yderligere defineret i stk. 2, kan give anledning til, at der opstår toldskyld i henhold til artikel 201 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (15). Den opståede toldskyld skal inddrives, når Kommissionen har trukket sin godtagelse af tilsagnet tilbage.

4.   Teksten i bilaget til denne forordning tilføjes til både forordning (EF) nr. 1338/2002 og forordning (EF) nr. 1339/2002.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EFT L 288 af 21.10.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004.

(3)  EFT L 196 af 25.7.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 492/2004 (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 6).

(4)  EFT L 196 af 25.7.2002, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 492/2004.

(5)  EFT L 196 af 25.7.2002, s. 36.

(6)  EUT C 149 af 26.6.2003, s. 14.

(7)  EUT L 80 af 18.3.2004, s. 29.

(8)  EUT L 40 af 12.2.2004, s. 17.

(9)  EUT C 101 af 27.4.2005, s. 34.

(10)  Se side 52 i denne EUT.


BILAG

»BILAG

Følgende oplysninger skal fremgå af den handelsfaktura, som ledsager selskabets salg til Fællesskabet af sulfanilsyre, der er omfattet af et tilsagn:

1.

Overskriften »HANDELSFAKTURA, SOM LEDSAGER VARER OMFATTET AF ET TILSAGN«.

2.

Navnet på det selskab, der er anført i artikel 1 i Kommissionens afgørelse 2006/37/EF om godtagelse af tilsagnet, og som udsteder handelsfakturaen.

3.

Handelsfakturaens nummer.

4.

Handelsfakturaens udstedelsesdato.

5.

Den Taric-tillægskode, under hvilken de af fakturaen omfattede varer skal fortoldes ved Fællesskabets grænse.

6.

En nøjagtig varebeskrivelse, herunder:

det varekodenummer, der blev anvendt i forbindelse med undersøgelsen og tilsagnet (f.eks. »PA99«, »PS85« eller »TA98«)

de tekniske/fysiske specifikationer for varekodenummeret, dvs. for »PA99« og »PS85« hvidt fritflydende pulver, og for »TA98« gråt fritflydende pulver

selskabets eventuelle varekodenummer

KN-kode

mængde (i tons).

7.

En beskrivelse af salgsbetingelserne, herunder:

pris pr. ton

betalingsbetingelser

leveringsbetingelser

samlede rabatter og afslag.

8.

Navnet på det selskab, der handler som importør i Fællesskabet, og til hvilket selskabet direkte har udstedt den handelsfaktura, der ledsager de varer, der er omfattet af et tilsagn.

9.

Navnet på den ansatte i selskabet, der har udstedt fakturaen, og følgende underskrevne erklæring:

»Undertegnede bekræfter, at salget til direkte eksport til Det Europæiske Fællesskab af de varer, der er omfattet af denne faktura, finder sted inden for rammerne af og i henhold til betingelserne i det tilsagn, der er afgivet af [SELSKAB], og som Europa-Kommissionen har godtaget ved afgørelse 2006/37/EF. Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«.«


Top