EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0009

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 14. juli 2006 om visse forberedelser til overgangen til eurosedler og -mønter og om forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter uden for euroområdet (ECB/2006/9)

EUT L 207 af 28.7.2006, p. 39–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
EUT L 118M af 8.5.2007, p. 1008–1015 (MT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/525/oj

28.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/39


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 14. juli 2006

om visse forberedelser til overgangen til eurosedler og -mønter og om forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter uden for euroområdet

(ECB/2006/9)

(2006/525/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 106, stk. 1, og

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 16 og artikel 26, stk. 4,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelsen af euro (1) angiver, at »med virkning fra de respektive datoer for overgangen til eurosedler og -mønter sætter ECB og de deltagende medlemsstaters centralbanker pengesedler denomineret i euro i omløb i de deltagende medlemsstater«.

(2)

For at sikre en problemfri indførelse af euroen i fremtidige deltagende medlemsstater skal der oprettes en retlig ramme, som gør det muligt for de nationale centralbanker (NCB’erne) i disse medlemsstater at låne eurosedler og -mønter fra Eurosystemet til forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse forud for overgangen til eurosedler og -mønter under hensyn til forskellig mulige nationale overgangsscenarier.

(3)

Forhåndsudsendelse af eurosedler og -mønter til godkendte modparter, og forhåndsvideresendelse til professionelle tredjeparter, vil bidrage til at gøre overgangen til eurosedler og -mønter problemfri, mindske den logistiske byrde i forbindelse med indførelsen af euro og bidrage til at reducere omkostningerne i forbindelse med at have to valutaer i omløb samtidig.

(4)

Forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter må ikke være ensbetydende med, at disse eurosedler og -mønter bringes i omløb, da de ikke vil have status som lovligt betalingsmiddel i de fremtidige deltagende medlemsstater før datoen for indførelse af euroen, og de aftalemæssige ordninger om lån af eurosedler og -mønter skal derfor indeholde forpligtelser om at pålægge de godkendte modparter og professionelle tredjeparter visse restriktioner for at undgå, at dette sker.

(5)

Forhåndsudsendelse til godkendte modparter og forhåndsvideresendelse til professionelle tredjeparter må kun finde sted, hvis lovbestemmelser i de fremtidige deltagende medlemsstater yder tilstrækkelig beskyttelse, eller der er oprettet aftalemæssige ordninger mellem de involverede parter vedrørende: i) lån af eurosedler og -mønter til forhåndsudsendelse, ii) forhåndsudsendelse og iii) forhåndsvideresendelse.

(6)

Denne retningslinje: i) fastsætter reglerne, som skal finde anvendelse på det aftalemæssige grundlag og betingelser for forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse, ii) fastlægger de krav til bogføring og regnskabsaflæggelse, som skal overholdes i forbindelse med forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse, samt iii) etablerer passende ordninger til forsikring af forhåndsudsendte og forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter.

(7)

Mens hovedansvaret for at en ordning for udstedelsen af euromønter ligger hos de deltagende medlemsstater, spiller de fremtidige NCB’er i Eurosystemet en væsentlig rolle med hensyn til at sætte euromønter i omløb. Derfor skal bestemmelserne i denne retningslinje, som vedrører euromønter, ses som henstillinger, som skal anvendes af NCB’erne inden for de rammer af udstedelse af euromønter, som skal etableres af de kompetente nationale myndigheder i medlemsstaterne.

(8)

Det indebærer visse finansielle risici at forsyne de fremtidige NCB’er i Eurosystemet med eurosedler og -mønter til forhåndsudsendelse. For at afdække disse risici skal de fremtidige NCB’er i Eurosystemet forpligte sig til at tilbagebetale de eurosedler, som de har lånt fra Eurosystemet, ud af det fremtidige seddelproduktionsbehov, som de er blevet tildelt. Forhåndsudsendelse skal endvidere kun være tilladt, hvis de godkendte modparter stiller tilstrækkelig kvalificeret og godkendt sikkerhed over for den pågældende fremtidige NCB i Eurosystemet.

(9)

Den NCB i Eurosystemet, som leverer eurosedler og -mønter til forhåndsudsendelse, og de fremtidige NCB’er i Eurosystemet skal indgå særskilte aftalemæssige ordninger om overholdelse af reglerne og procedurerne, som er fastlagt i denne retningslinje.

(10)

Medmindre tilsvarende regler og procedurer finder anvendelse i henhold til gældende nationale lovbestemmelser i de fremtidige deltagende Eurosystem-medlemsstater, skal betingelserne for forhåndsudsendelse og efterfølgende forhåndsvideresendelse, som fremgår af denne retningslinje, indarbejdes i aftalemæssige ordninger mellem de fremtidige NCB’er i Eurosystemet, de godkendte modparter og de professionelle tredjeparter.

(11)

ECB skal som koordinator af forhåndsudsendelserne informeres på forhånd om anmodninger om forhåndsudsendelse, og den fremtidige NCB inden for Eurosystemet skal informere ECB om alle beslutninger om at foretage forhåndsudsendelse —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

KAPITEL 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne retningslinje forstås ved:

»forhåndsudsendelse«: en fremtidig deltagende NCB’s fysiske levering af eurosedler og -mønter til godkendte modparter på en fremtidig deltagende medlemsstats område i perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse,

»periode for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse«: perioden, i hvilken forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse finder sted, som ikke må begynde tidligere end fire måneder forud for datoen for indførelse af euroen, og som slutter kl. 00.00 (lokal tid) på datoen for indførelse af euroen,

»forhåndsvideresendelse«: levering af forhåndsudsendte eurosedler og -mønter fra en godkendt modpart til professionelle tredjeparter på en fremtidig deltagende medlemsstats område i perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse,

»euroområdet«: de deltagende medlemsstaters område,

»dato for indførelse af euroen«: den dato, hvorpå eurosedler og -mønter opnår status som lovligt betalingsmiddel i en given fremtidig deltagende medlemsstat,

»deltagende medlemsstat«: en medlemsstat, der har indført euroen,

»fremtidig deltagende medlemsstat«: en ikke-deltagende medlemsstat, som har opfyldt betingelserne, som er fastsat for indførelsen af euro og i forhold til hvilke en beslutning om ophævelse af dispensationen (i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2) er blevet taget,

»ikke-deltagende medlemsstat«: en medlemsstat, der ikke har indført euroen,

»Eurosystemet«: de deltagende medlemsstaters NCB’er og ECB,

»godkendt modpart«: en enhed som defineret i artikel 5, som opfylder kravene til at kunne modtage eurosedler og -mønter til forhåndsudsendelse,

»professionelle tredjeparter«: visse kommercielle målgrupper som f.eks. detailforretninger, kontantautomatsektoren og pengetransportfirmaer, som er beliggende i den samme fremtidige deltagende medlemsstat som en godkendt modpart, og som efter den godkendte modparts opfattelse har et legitimt behov for at blive forsynet med forhåndsvidereudsendte sedler og mønter og er i stand til at opfylde kravene i forbindelse med forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse,

»pengetransportfirma«: en enhed, som leverer tjenesteydelser i forbindelse med transport, opbevaring og håndtering af sedler og mønter for kreditinstitutioner,

»NCB i Eurosystemet«: NCB’en i en deltagende medlemsstat,

»fremtidig NCB i Eurosystemet«: NCB’en i en fremtidig deltagende medlemsstat,

»kvalificeret og godkendt sikkerhed«: sikkerhed som defineret i artikel 8,

»leverende NCB i Eurosystemet«: en NCB i Eurosystemet, som leverer eurosedler og -mønter til forhåndsudsendelse til en fremtidig NCB i Eurosystemet, uanset hvilken NCB i Eurosystemet der er den retlige ejer af sedlerne,

»behov ved indførelsen«: mængden af eurosedler og -mønter, som en fremtidig deltagende medlemsstat forventes at have behov for på datoen for indførelse af euroen for at dække efterspørgslen i en periode på et år,

»bankdag i Eurosystemet«: en dag, hvor ECB eller mindst én NCB har åbent, hvor TARGET eller systemet til afløsning af TARGET er åben, og hvor der er afviklingsdag for transaktioner på europengemarkedet og for valutatransaktioner, hvori indgår euro,

»TARGET«: systemet for Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer,

»kreditinstitut«: en institution som defineret i artikel 1, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (2),

»tidligere nationale valuta«: den nationale valutaenhed i en fremtidig deltagende medlemsstat, som er i omløb før datoen for overgang til euro.

Artikel 2

Anvendelse af bestemmelserne i denne retningslinje

1.   Regler og procedurer om forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse i denne retningslinje gælder for ordninger for forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse, uanset en fremtidig NCB i Eurosystemet: i) låner de sedler og mønter, som skal forhåndsudsendes, eller ii) fremstiller eller bestiller dem.

2.   Denne retningslinje finder ikke anvendelse på den fysiske levering af eurosedler og -mønter fra NCB’er i Eurosystemet til NCB’er i ikke-deltagende medlemsstater, før sidstnævnte har status som fremtidige NCB’er i Eurosystemet.

KAPITEL II

LÅN AF EUROSEDLER OG -MØNTER TIL FORHÅNDSUDSENDELSE

Artikel 3

Levering

1.   En eller evt. flere NCB’er i Eurosystemet kan levere eurosedler og -mønter til en fremtidig NCB i Eurosystemet til forhåndsudsendelse og opfyldelse af behov ved indførelsen.

2.   En leverende NCB i Eurosystemet må ikke anmode om sikkerhedsstillelse fra en modtagende fremtidig deltagende NCB.

3.   Leveringen af eurosedler og -mønter fra en NCB i Eurosystemet til en fremtidig NCB i Eurosystemet må ikke finde sted, før den leverende NCB i Eurosystemet og den modtagende fremtidige NCB i Eurosystemet har indgået aftalemæssige ordninger, som fastsætter, at betingelserne, som fremgår af denne retningslinje, gælder for lånet af eurosedler og -mønter til den fremtidige NCB i Eurosystemet, og således vil gælde for de ordninger, som træffes til forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse.

4.   Leveringen af eurosedler og -mønter må ikke påbegyndes, før afgørelse om ophævelse af den fremtidige deltagende medlemsstats dispensation er truffet i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2.

5.   Efter høring af den leverende NCB i Eurosystemet skal ECB klart angive, fra hvilken beholdning eurosedlerne og -mønterne, som skal leveres, vil blive taget samt navnet på den leverende NCB i Eurosystemet. Den leverende NCB i Eurosystemet skal sikre, at der er taget en beslutning om at genopbygge sådanne beholdninger.

Artikel 4

Betingelser for lån af eurosedler og -mønter

1.   Betingelserne, som fremgår af denne artikel, skal fremgå af de aftalemæssige ordninger, som er omhandlet i artikel 3, stk. 3.

2.   Den nøjagtige mængde, opdelt efter pålydende værdi af de eurosedler og -mønter, som skal leveres, og tidspunktet for leveringen, skal fremgå af alle de aftalemæssige ordninger.

3.   Eurosedlerne og -mønterne transporteres til en fremtidig NCB i Eurosystemet til forhåndsudsendelse og opfyldelse af behov ved indførelsen i overensstemmelse med de regler om sikkerhed og forsikring, som normalt finder anvendelse på store overførsler af eurosedler og -mønter mellem NCB’erne. Risikoen for skade, tyveri og røveri af de leverede eurosedler og -mønter overgår til den fremtidige NCB i Eurosystemet fra det øjeblik, hvor eurosedlerne og -mønterne forlader bankboksen hos den leverende NCB i Eurosystemet.

4.   En fremtidig NCB i Eurosystemet betaler omkostningerne til transport af eurosedler og -mønter fra en NCB i Eurosystemet til denne. Den leverende NCB i Eurosystemet sikrer, at transporten udføres effektivt.

5.   Hvis en fremtidig NCB i Eurosystemet har behov for en stor overførsel af eurosedler og -mønter fra Eurosystemet inden for tolv måneder efter datoen for indførelsen af eurosedler og -mønter, vil dette behov blive betragtet som en del af behovet ved indførelsen og, for så vidt angår tilbagebetaling, blive behandlet på samme måde som forhåndsudsendte eurosedler og -mønter i henhold til stk. 6 til 8. I andre henseender vil opfyldelsen af sådanne behov blive behandlet som en stor overførsel.

6.   En fremtidig NCB i Eurosystemet skal overholde følgende krav til bogføring og regnskabsaflæggelse over for den leverende NCB/de leverende NCB’er i Eurosystemet:

a)

Den fremtidige NCB i Eurosystemet skal i perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse bogføre de eurosedler og -mønter, som er leveret til forhåndsudsendelse (og til opfyldelse af behovet ved indførelsen af eurosedler og -mønter) på ikke-balanceførte konti til pålydende værdi.

b)

Den fremtidige NCB i Eurosystemet skal indberette beløbet på de forhåndsudsendte og forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter til den leverende NCB/de leverende NCB’er i Eurosystemet.

c)

Den fremtidige NCB i Eurosystemet skal bogføre det samlede beløb (opdelt efter pålydende værdi) for alle forhåndsudsendte eller forhåndsvideresendte eurosedler, som er kommet i omløb forinden datoen for indførelse af eurosedler og -mønter samt datoen, på hvilken den blev opmærksom på, at disse sedler var kommet i omløb.

7.   Fra datoen for indførelsen af eurosedler og -mønter og frem skal den fremtidige NCB i Eurosystemet iagttage følgende krav til bogføring og regnskabsrapportering:

a)

Medmindre forhåndsudsendte eurosedler allerede er bogført i medfør af afsnit 10, bogføres de som poster på balancen pr. datoen for indførelsen af eurosedler og -mønter.

b)

Det samlede beløb af forhåndsudsendte eurosedler, som er kommet i omløb før datoen for indførelse af eurosedler og -mønter, som er bogført under afsnit 6c, bogføres i balancen for den fremtidige NCB i Eurosystemet under beløbet for »sedler i omløb«.

c)

Forskellen mellem det samlede beløb af forhåndsudsendte eurosedler og beløbet af forhåndsudsendte eurosedler, der er blevet debiteret på forhåndsmodtagende godkendte modparters konti hos en fremtidig NCB i Eurosystemet i henhold til bestemmelserne i artikel 15, behandles som et ikke-rentebærende lån mod sikkerhed, som er ydet godkendte modparter og som skal tilbagebetales i henhold til artikel 15.

8.   En fremtidig NCB i Eurosystemet skal tilbagebetale de eurosedler, den har lånt af en NCB i Eurosystemet modtaget til forhåndsudsendelse, ved at levere et tilsvarende antal i en tilsvarende kvalitet af de eurosedler, som den fremstiller eller fremskaffer på grundlag af en tildeling, som den indrømmes i Eurosystemets euroseddelproduktion i et eller flere på hinanden følgende år umiddelbart efter det år, i hvilket indførelsen af eurosedler og -mønter finder sted, i tillæg til dens normale andel af Eurosystemets seddelproduktionsfordeling i de pågældende år. Beregningen af det tilsvarende antal af sedler og kvaliteten heraf, som skal tilbagebetales, vil blive fastsat af Styrelsesrådet. Det tilsvarende antal sedler og kvaliteten heraf, som skal tilbagebetales af den anden serie eurosedler, vil blive fastsat af Styrelsesrådet i god tid.

9.   En fremtidig NCB i Eurosystemet skal foretage forhåndsudsendelse i overensstemmelse med betingelserne, som fremgår af kapitel III og IV. Levering må ikke finde sted, før den fremtidige NCB i Eurosystemet og den godkendte modpart har indgået de aftalemæssige ordninger, i hvilke disse betingelser er indarbejdet, medmindre nationale lovbestemmelser om forhåndsudsendelse tilsikrer, at betingelser, som svarer til betingelserne i kapitel III og IV, finder anvendelse på alle godkendte modparter.

10.   Hvis forhåndsudsendte eurosedler sættes i omløb før datoen for indførelsen af eurosedler og -mønter, skal den leverende NCB i Eurosystemet bogføre dem som værende udstedt og bragt i omløb. Den leverende NCB i Eurosystemet bogfører en fordring på den fremtidige NCB i Eurosystemet, som beløber sig til den nominelle værdi af de eurosedler, som kom i omløb før datoen for indførelsen af eurosedler og -mønter. Den fremtidige NCB i Eurosystemet betaler den leverende NCB i Eurosystemet rente af denne fordring. Renten betales for datoen, hvor den fremtidige NCB i Eurosystemet blev opmærksom på, at disse eurosedler kom i omløb og indtil første forretningsdag efter datoen for indførelse af eurosedler og -mønter. På denne dato afvikles gælden for den fremtidige NCB i Eurosystemet og den hermed forbundne rente gennem TARGET eller et system, der erstatter TARGET. Referencerenten for godtgørelsen er den senest foreliggende rentesats, som anvendes af Eurosystemet i forbindelse med dets auktioner i de primære markedsoperationer i henhold til punkt 3.1.2 i bilag I til ECB’s retningslinje ECB/2000/7 af 31. August 2000 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (3). Såfremt mere end én NCB i Eurosystemet leverer eurosedler til den fremtidige NCB i Eurosystemet til brug for forhåndsudsendelse, skal de aftalemæssige ordninger som nævnt i artikel 3, stk. 3 angive den leverende NCB, som skal bogføre sedlerne i omløb og fordringen på den fremtidige NCB i Eurosystemet.

11.   En fremtidig NCB i Eurosystemet skal indberette følgende til ECB:

a)

det endelige samlede beløb af forhåndsudsendte og forhåndsvideresendte eurosedler (opdelt efter pålydende værdi), og

b)

det endelige samlede beløb af forhåndsudsendte og forhåndsvideresendte euromønter (opdelt efter pålydende værdi).

KAPITEL III

FORHÅNDSUDSENDELSE

Artikel 5

Godkendte modparter

Kreditinstitutter, der er etableret i en fremtidig deltagende medlemsstat (herunder filialer af udenlandske kreditinstitutter, som er beliggende i den fremtidige deltagende medlemsstat) og nationale postkontorer, som har en konto hos den fremtidige NCB i Eurosystemet anses for at være godkendt til at modtage eurosedler og -mønter til forhåndsudsendelse, når de aftalemæssige ordninger, som omhandlet i artikel 4, stk. 9, er blevet indgået.

Artikel 6

Levering til forhåndsudsendelse

1.   En fremtidig deltagende NCB må ikke påbegynde levering af eurosedler og -mønter til forhåndsudsendelse, før perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse er begyndt.

2.   En fremtidig NCB i Eurosystemet må forhåndsudsende eurosedler og -mønter i overensstemmelse med bestemmelserne i denne retningslinje. Forhåndsudsendelsen af eurosedler og -mønter må ikke påbegyndes, før den fremtidige NCB i Eurosystemet og den modtagende godkendte modpart har indgået aftalemæssige ordninger, i hvilke betingelserne, som fremgår af dette kapitel samt kapitel IV, er indarbejdet (medmindre tilsvarende regler og procedurer er fastlagt ved lov i den pågældende fremtidige deltagende medlemsstat).

Artikel 7

Sikkerhedsstillelse

1.   Godkendte modparter, til hvem eurosedler og -mønter skal forhåndsudsendes, skal stille kvalificeret og godkendt sikkerhed over for deres fremtidige NCB i Eurosystemet som defineret i artikel 8, som:

a)

dækker den fulde pålydende værdi af de forhåndsudsendte eurosedler og -mønter, og

b)

sikrer, at forpligtelserne, som fremgår af artikel 10, er inkluderet i de aftalemæssige ordninger mellem den fremtidige NCB i Eurosystemet og den godkendte modpart.

2.   Hvis sikkerheden realiseres til sikring af opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til artikel 10, skal den godkendte modpart stille yderligere sikkerhed over for den fremtidige NCB i Eurosystemet til dækning af den fulde pålydende værdi af de forhåndsudsendte eurosedler og -mønter, som krævet i henhold til litra a.

3.   Sikkerheden skal stilles over for den fremtidige NCB i Eurosystemet, før denne påbegynder forhåndsudsendelsen af eurosedler og -mønter og skal dække risici, som opstår fra påbegyndelsen af leveringen til forhåndsudsendelse.

4.   Den fremtidige NCB i Eurosystemet skal sikre, at sikkerheden kan tvangsfuldbyrdes. I denne forbindelse skal den indkalde den kvalificerede og godkendte sikkerhed ved hjælp af passende sikkerhedsstillelsesprocedurer på den måde, som er fastsat i bilag I til retningslinje ECB/2000/7.

5.   En fremtidig NCB i Eurosystemet skal træffe tilstrækkelige risikostyringsforanstaltninger til dækning af risikoen i forbindelse med forhåndsudsendelse. Den skal forud for forhåndsudsendelsen høre ECB om risikostyringsforanstaltningerne, som er omhandlet i denne artikel. Hvis markedsværdien af den kvalificerede og godkendte sikkerhed justeres for at tage højde for de anvendte risikostyringsforanstaltninger, skal værdien af sikkerheden justeres tilsvarende, så den altid dækker den fulde pålydende værdi af forhåndsudsendte eurosedler og -mønter, som ikke er debiteret på godkendte modparters konti hos den fremtidige NCB i Eurosystemet, der foretog forhåndsudsendelsen af eurosedler og -mønter.

6.   De aftalemæssige ordninger, der skal træffes før forhåndsudsendelsen, skal indeholde bestemmelse om, at den kvalificerede modpart giver den fremtidige NCB i Eurosystemet ret til at realisere sikkerheden, hvis den kvalificerede modpart, som har modtaget forhåndsudsendelse, misligholder forpligtelserne i henhold til denne retningslinje som betingelse for forhåndsudsendelse og som særligt aftalt mellem den kvalificerede modpart og den fremtidige NCB i Eurosystemet, og hvis den kvalificerede modpart, som har modtaget forhåndsudsendelse, ikke betaler aftalemæssig bod i henhold til artikel 10.

Artikel 8

Godkendt sikkerhed

1.   Alle aktiver, der er godkendte til Eurosystemets pengepolitiske operationer som defineret i bilag I til retningslinje ECB/2000/7 betragtes som godkendt sikkerhedsstillelse i forbindelse med forhåndsudsendelse.

2.   Aktiver i de tidligere nationale valutaer i de fremtidige deltagende medlemsstater eller i euro, som opfylder de ensartede kriterier, som er fastsat i bilag I til retningslinje ECB/2000/7, og som er godkendte til Eurosystemets pengepolitiske operationer (med undtagelse af kriteriet om afviklingssted og valutadenominering) anses for at være godkendt sikkerhed i forbindelse med forhåndsudsendelse. Aktiverne skal besiddes (afvikles) i euroområdet eller i den fremtidige deltagende medlemsstat, med et indenlandsk betalingssystem, som er vurderet i forhold til ECB’s rapport »Standards for the use of EU Securities Settlement Systems in ESCB credit operations«.

3.   Følgende kan også stilles som godkendt sikkerhed: a) kontantindskud i en tidligere national valuta, b) kontantindskud i euro på en særlig konto, som forrentes til den samme sats, som minimumreserverne forrentes til, eller c) indskud i en tidligere national valuta og euro i en anden form, som den fremtidige NCB i Eurosystemet finder passende.

Artikel 9

Indberetning

1.   En godkendt modpart skal indberette følgende til sin fremtidige NCB i Eurosystemet:

a)

det endelige samlede beløb af forhåndsvideresendte eurosedler (opdelt efter pålydende værdi), og

b)

det endelige samlede beløb af forhåndsvideresendte euromønter (opdelt efter pålydende værdi).

2.   En forhåndsmodtagende godkendt modpart skal forsyne sin fremtidige NCB i Eurosystemet med oplysninger om identiteten af de professionelle tredjeparter, så snart den godkendte modpart har forhåndsvideresendt eurosedler og -mønter til disse, samt beløbene for forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter opdelt på hver enkelt kunde. Den fremtidige NCB i Eurosystemet skal behandle sådanne oplysninger fortroligt og må kun anvende disse til at overvåge, hvordan de professionelle tredjeparter overholder deres forpligtelser med hensyn til at undgå, at eurosedler og -mønter kommer i omløb før indførelsen af eurosedler og -mønter, og til indberetningsformål i henhold til artikel 4, stk. 11.

3.   En godkendt modpart, der har modtaget forhåndsudsendelse, underretter straks den fremtidige NCB i Eurosystemet, som den har modtaget forhåndsudsendelse fra (som derpå giver ECB underretning derom):

a)

hvis der er grund til at antage, at forhåndsudsendte eurosedler eller -mønter er kommet i omløb inden datoen for indførelse af euroen, og

b)

om det samlede beløb (opdelt efter pålydende værdi) af eventuelt forhåndsudsendte sedler, som er kommet i omløb inden indførelsen af euroen.

Artikel 10

Forpligtelser for en godkendt modpart vedrørende forhåndsvideresendelse

Forinden forhåndsvideresendelse foretages, skal de godkendte modparter, der har modtaget forhåndsudsendelse, indestå for, at videre forhåndsudsendelse sker i overensstemmelse med regler og fremgangsmåder i denne retningslinje, som skal aftales mellem dem selv og de professionelle tredjeparter, som skal modtage forhåndsvideresendelse. Især skal følgende betingelser aftales, før den godkendte modpart modtager forhåndsvideresendelse:

a)

Den godkendte modpart skal sikre, at eurosedler og -mønter, der forhåndsvideresendes, forbliver på forretningsstedet for de professionelle tredjeparter, som modtager forhåndsvideresendelse, og opbevares adskilt fra andre sedler og mønter, anden valuta og anden ejendom, for at undgå, at de kommer i omløb inden datoen for overgang til euroen. For sådant førtidigt omløb betales en passende aftalt bod.

b)

Den godkendte modpart skal indgå aftale med den professionelle tredjepart, som skal modtage forhåndsvideresendelse, at sidstnævnte tillader den fremtidige NCB i Eurosystemet at foretage og revision og tilsyn på den professionelle tredjeparts forretningssted for at fastslå tilstedeværelsen af forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter.

c)

Den godkendte modpart skal betale den fremtidige NCB i Eurosystemet en aftalemæssig fastsat bod af en størrelse svarende til den forvoldte skade, dog ikke mindre end 10 % af forhåndsvideresendte beløb, hvis: i) den fremtidige NCB i Eurosystemet ikke gives adgang til at foretage revision og tilsyn som nævnt i afsnit b), eller ii) eller hvis de forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter ikke opbevares på forretningsstedet hos den professionelle tredjepart som bestemt i denne artikel. En fremtidig NCB i Eurosystemet pålægger ikke sådan aftalemæssig bod: i) hvis dens fremtidige deltagende medlemsstat har etableret en lovmæssigt grundlag, som giver en tilsvarende beskyttelse, eller ii) for så vidt en professionel tredjepart, der har modtaget forhåndsvideresendelse, allerede har betalt en bod i henhold til artikel 16, stk. 2, litra f).

Artikel 11

Statistiske forhold

Af hensyn til anvendelsen af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) af 22. november 2001 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (4) skal en fremtidig NCB i Eurosystemet sikre, at monetære finansielle institutioner inden på dennes medlemsstats område ikke bogfører poster og transaktioner i forbindelse med forhåndsudsendelse af eurosedler og -mønter på deres balance i perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse.

Artikel 12

Fordeling til filialer

En fremtidig NCB i Eurosystemet skal tillade godkendte modparter at fordele forhåndsudsendte eurosedler og -mønter til deres filialer på den fremtidige deltagende medlemsstats område.

Artikel 13

Forbud mod førtidigt omløb

1.   En fremtidig NCB i Eurosystemet forbyder godkendte modparter at disponere over eurosedler og -mønter, som de har modtaget, før klar 00:00 (lokal tid) på datoen for indførelse af euroen, medmindre andet er bestemt i denne retningslinje. Især stiller den fremtidige NCB i Eurosystemet krav om, at godkendte modparter opbevarer de forhåndsudsendte eurosedler og -mønter i boks adskilt fra andre eurosedler og -mønter, anden valuta og andre værdier og under sikre forhold for at undgå skade, tyveri, røveri eller anden form for førtidigt omløb.

2.   Godkendte modparter skal sikre, at der ikke sker omløb af forhåndsudsendte eurosedler og -mønter forinden datoen for indførelse af euroen.

3.   Af hensyn til kontrol med tilstedeværelse af forhåndsudsendte eurosedler og -mønter samt de ordninger, hvorunder de godkendte modparter forhåndsvideresender, skal godkendte modparter give deres fremtidige NCB i Eurosystemet adgang til revision og tilsyn på deres forretningssted.

4.   Godkendte modparter påtager sig at betale en bod til den fremtidige NCB i Eurosystemet, såfremt den godkendte modpart misligholder sine forpligtelser vedrørende forhåndsudsendelse, herunder sætter de forhåndsudsendte sedler i omløb eller handler på en måde, der bidrager hertil, før datoen for indførelse af euroen og nægter adgang til revision og tilsyn. Den fremtidige NCB i Eurosystemet drager omsorg for, at sådan misligholdelse medfører passende aftalemæssig eller lovmæssig bod i forhold til den forvoldte skade. Den fremtidige NCB i Eurosystemet pålægger ikke sådan bod hvis dens pågældende fremtidige deltagende medlemsstat har etableret en regelbestemt grundlag, som giver en tilsvarende beskyttelse.

Artikel 14

Risiko for skade, tab, tyveri og røveri

Godkendte modparter bærer risiko for skade, tab, tyveri og røveri af forhåndsudsendte eurosedler og -mønter fra det det tidspunkt, hvor sådanne sedler og mønter udgår af boks hos den fremtidige NCB i Eurosystemet. En fremtidig NCB i Eurosystemet kan stille krav om, at godkendte modparter dækker sådanne ricisi gennem tilstrækkelig forsikring eller andre hensigtsmæssige midler. Den fremtidige NCB i Eurosystemet og den godkendte modpart skal indgå aftale om, at uanset sådan forsikring gælder bestemmelserne i artikel 15 om straksbogføring af forhåndsudsendte eurosedler og -mønter, som førtidigt kommer i omløb, og hermed knyttede rentebetalinger. Uanset ovennævnte kan en fremtidig NCB i Eurosystemet og en godkendt modpart aftale, at den fremtidige NCB i Eurosystemet påtager sig de praktiske foranstaltninger med hensyn til transport af eurosedler og -mønter i forbindelse med forhåndsudsendelse på vegne af den godkendte modpart og for dennes risiko, eller såfremt den fremtidige NCB i Eurosystemet måtte ønske det, risikoen for den fremtidige NCB i Eurosystemet.

Artikel 15

Debitering og kreditering

1.   Eurosedler og mønter, som er forhåndsudsendt til godkendte modparter, debiteres disse modparters konto hos den fremtidige NCB i Eurosystemet til pålydende værdi, i overensstemmelse med følgende »lineære debiteringsmodel«: Det samlede beløb af forhåndsudsendte eurosedler og -mønter debiteres i tre lige store dele, på afviklingsdagen for de første, fjerde og femte primære markedsoperationer efter datoen for indførelse af euroen.

2.   Såfremt en godkendt modpart, der har modtaget forhåndsudsendelse, ikke har tilstrækkelige midler til rådighed på sin konto hos den fremtidige NCB i Eurosystemet, hvorfra den har modtaget forhåndsudsendelse, til at debitere kontoen som nævnt i første led, skal den godkendte modpart anses for at have misligholdt sin forpligtelse til at betale for forhåndsudsendte eurosedler og -mønter.

3.   Eurosedler og -mønter leveret til godkendte modparter på eller efter datoen for indførelse af euroen debiteres disses konto hos den fremtidige NCB i Eurosystemet i overensstemmelse med gældende praksis i Eurosystemet. Eurosedler og -mønter, som godkendte modparter returnerer på eller efter datoen for indførelse af euroen, krediteres tilsvarende disses konto hos fremtidige NCB’er i Eurosystemet.

4.   Sedler og mønter i en tidligere national valuta og returneret af godkendte modparter krediteres disses konto hos den fremtidige NCB i Eurosystemet i overensstemmelse med gældende praksis i Eurosystemet.

5.   Hvis eurosedler og -mønter kommer i omløb før datoen for indførelse af euroen, pålægges beløbet for disse sedler og mønter straks den godkendte modpart, som har modtaget forhåndsudsendelse, som fremmed valuta. Sådanne eurosedler bogføres som værende »i omløb« hos den NCB i Eurosystemet, som leverede sedlerne til den fremtidige NCB i Eurosystemet med henblik på forhåndsudsendelse. Bogføringen sker uden hensyn til, af hvilken årsag sedlerne kom i omløb før datoen for indførelse af euroen.

KAPITEL IV

FORHÅNDSVIDERESENDELSE

Artikel 16

Betingelser for levering af eurosedler og -mønter til forhåndsvideresendelse

1.   Forhåndsvideresendelse til professionelle tredjeparter må ikke påbegyndes før begyndelse af perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse.

2.   Før forhåndsvideresendelse påbegyndes, indgår den godkendte modpart og den professionelle tredjepart en aftalemæssig ordning, der mindst skal omfatte følgende:

a)

Forhåndsvideresendelse sker på den professionelle tredjeparts ansvar og dennes fulde risiko og på vilkår aftalt i overensstemmelse med denne retningslinje.

b)

Den professionelle tredjepart indberetter alle forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter til ECB via sin fremtidige NCB i Eurosystemet.

c)

Den professionelle tredjepart skal opbevare forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter som krævet i artikel 10, litra a), og må ikke disponere herover før kl. 00:00 (lokal tid) på datoen for indførelse af euroen.

d)

Den professionelle tredjepart skal give sin fremtidige NCB i Eurosystemet ret til at revision og kontrol på sit forretningssted med henblik på at kontrollere tilstedeværelsen af forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter.

e)

Den professionelle tredjepart skal indberette til dens fremtidige NCB i Eurosystemet det samlede beløb (opdelt på pålydende værdi) af eventuelle forhåndsvideresendte sedler, som er kommet i omløb før datoen for indførelse af euroen.

f)

Den professionelle tredjepart påtager sig at betale en bod til den fremtidige NCB i Eurosystemet, såfremt den professionelle tredjepart misligholder vilkårene vedrørende forhåndsvideresendelse, herunder misligholdelse af forpligtelsen som omtalt i afsnit c) eller nægtelse af adgang til revision eller tilsyn som nævnt i afsnit d). Sådanne tilfælde af misligholdelse er undergivet kontraktlig eller lovmæssig bod, som hensigtsmæssigt, svarende til et beløb i forhold til den forvoldte skade, dog ikke mindre end 10 % af det forhåndsvideresendte beløb. Den fremtidige NCB i Eurosystemet pålægger ikke sådan bod hvis dens pågældende fremtidige deltagende medlemsstat har etableret en regelbestemt grundlag, som giver en tilsvarende beskyttelse.

Artikel 17

Udelukkelse af offentligheden

1.   En fremtidig NCB i Eurosystemet forbyder godkendte modparter at forhåndsvideresende eurosedler og -mønter til offentligheden.

2.   Afsnit 1 i denne artikel forhindrer ikke efter omstændighederne forsyning af offentligheden med de såkaldte »begyndersæt« med mønter, som indeholder små beløb i euro af forskellig pålydende værdi, som fastsat af de kompetente nationale myndigheder i nogle fremtidige deltagende medlemsstater.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Verifikation

En fremtidig NCB i Eurosystemet sender ECB kopier af alle retlige instrumenter og ordninger, som er vedtaget i den pågældende medlemsstat vedrørende denne retningslinje, senest tre måneder før begyndelsen af perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse, dog ikke forinden afgørelse af ophævelse af dispensation for denne medlemsstat er truffet.

Artikel 19

Euromønter

Det anbefales, at fremtidige NCB’er i Eurosystemet anvender bestemmelserne i denne retningslinje på euromønter, medmindre andet følger af den ordning, som de kompetente nationale myndigheder har indført.

Artikel 20

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne retningslinjer træder i kraft den 19. juli 2006.

2.   Denne retningslinje er rettet til de deltagende medlemsstaters NCB’er.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 14. juli 2006.

For ECB’s Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2169/2005 (EUT L 346 af 29.12.2005, s. 1).

(2)  EFT L 126 af 26.5.2000, s. 1.

(3)  EFT L 310 af 11.12.2000, s. 1. Senest ændret ved retningslinje ECB/2005/17 (EUT L 30 af 2.2.2006, s. 26).

(4)  EFT L 333 du 17.12.2001, p. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2181/2004 (ECB/2004/21) (EUT L 371 af 18.12.2004, s. 42).


Top