Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0107

Rådets direktiv 2006/107/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 89/108/EØF om dybfrosne levnedsmidler og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

OJ L 363, 20.12.2006, p. 411–413 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 926–928 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 97 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 97 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 67 - 69

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/107/oj

20.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 363/411


RÅDETS DIREKTIV 2006/107/EF

af 20. november 2006

om tilpasning af direktiv 89/108/EØF om dybfrosne levnedsmidler og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 56 i tiltrædelsesakten fastsætter, at hvis det på grund af tiltrædelsen er nødvendigt at tilpasse retsakter vedtaget af institutionerne, som er gyldige ud over den 1. januar 2007, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i tiltrædelsesakten eller bilagene dertil, vedtager af Rådet de fornødne retsakter, medmindre det er Kommissionen, der har vedtaget den oprindelige retsakt.

(2)

I slutakten fra konferencen, som udfærdigede tiltrædelsestraktaten, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen,, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3)

Rådets direktiv 89/108/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levnedsmidler (2) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (3) bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 89/108/EØF og 2000/13/EF ændres som anført i bilaget.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest på tidspunktet for Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2006

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 11.

(2)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 34.

(3)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.


BILAG

FRIE VAREBEVÆGELSER

FØDEVARER

1.

31989 L 0108: Rådets direktiv 89/108/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levnedsmidler (EFT L 40 af 11.2.1989, s. 34), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29.9.2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

Følgende tilføjes i artikel 8, stk. 1, litra a):

»—

:

på bulgarsk

:

бързо замразена,

:

på rumænsk

:

congelare rapidă.«

2.

32000 L 0013: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29), som ændret ved:

32001 L 0101: Kommissionens direktiv 2001/101/EF af 26.11.2001 (EFT L 310 af 28.11.2001, s. 19),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0089: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/89/EF af 10.11.2003 (EUT L 308 af 25.11.2003, s. 15).

a)

I artikel 5, stk. 3, affattes listen, der begynder med »på spansk« og slutter med »joniserande stråling«, således:

»—

på bulgarsk:

»облъчено« eller »обработено с йонизиращо лъчение«

på spansk:

»irradiado« eller »tratado con radiación ionizante«

på tjekkisk:

»ozářeno« eller »ošetřeno ionizujícím zářením«

på dansk:

»bestrålet/...« eller »strålekonserveret« eller »behandlet med ioniserende stråling« eller »konserveret med ioniserende stråling«

på tysk:

»bestrahlt« eller »mit ionisierenden Strahlen behandelt«

på estisk:

»kiiritatud« eller »töödeldud ioniseeriva kiirgusega«

på græsk:

»επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία« eller »ακτινοβολημένο«

på engelsk:

»irradiated« eller »treated with ionising radiation«

på fransk:

»traité par rayonnements ionisants« eller »traité par ionisation«

på italiensk:

»irradiato« eller »trattato con radiazioni ionizzanti«

på lettisk:

»apstarots« eller »apstrādāts ar jonizējošo starojumu«

på litauisk:

»apšvitinta« eller »apdorota jonizuojančiąja spinduliuote«

på ungarsk:

»sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt«

på maltesisk:

»ittrattat bir-radjazzjoni« eller »ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti«

på nederlandsk:

»doorstraald« eller »door bestraling behandeld« eller »met ioniserende stralen behandeld«

på polsk:

»napromienion« eller »poddany działaniu promieniowania jonizującego«

på portugisisk:

»irradiado« eller »tratado por irradiação« eller »tratado por radiação ionizante«

på rumænsk:

»iradiate« eller »tratate cu radiaþii ionizate«

på slovakisk:

»ošetrené ionizujúcim žiarením«

på slovensk:

»obsevano« eller »obdelano z ionizirajočim sevanjem«

på finsk:

»säteilytetty« eller »käsitelty ionisoivalla säteilyllä«

på svensk:

»bestrålad« eller »behandlad med joniserande strålning«.«.

b)

I artikel 10, stk. 2, affattes listen, der begynder med »på spansk« og slutter med »sista förbrukningsdag«, således:

»—

på bulgarsk: »използвай преди«

på spansk: »fecha de caducidad«

på tjekkisk: »spotřebujte do«

på dansk: »sidste anvendelsesdato«

på tysk: »verbrauchen bis«

på estisk: »kõlblik kuni«

på græsk: »ανάλωση μέχρι«

på engelsk: »use by«

på fransk: »à consommer jusqu'au«

på italiensk: »da consumare entro«

på lettisk: »izlietot līdz«

på litauisk: »tinka vartoti iki«

på ungarsk: »fogyasztható«

på maltesisk: »uża sa«

på nederlandsk: »te gebruiken tot«

på polsk: »należy spożyć do«

på portugisisk: »a consumir até«

på rumænsk: »expiră la data de«

på slovakisk: »spotrebujte do«

på slovensk: »porabiti do«

på finsk: »viimeinen käyttöajankohta«

på svensk: »sista förbrukningsdag«.«.


Top