Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0037

Kommissionens direktiv 2006/37/EF af 30. marts 2006 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF med henblik på at optage visse stoffer i bilagene (EØS-relevant tekst)

OJ L 94, 1.4.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 327–328 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 49 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 49 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 54 - 55

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/37/oj

1.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/32


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/37/EF

af 30. marts 2006

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF med henblik på at optage visse stoffer i bilagene

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (1), særlig artikel 4, stk. 5,

efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2002/46/EF angives de vitaminer og mineraler, der kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud, samt for hver af dem de former, der kan anvendes.

(2)

De vitaminer og mineraler, der er blevet evalueret af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), og for hvilke den videnskabelige evaluering har været positiv, bør optages i bilagene til direktiv 2002/46/EF.

(3)

Autoriteten har for nylig afgivet og offentliggjort positive videnskabelige evalueringer af nogle vitaminer og mineraler.

(4)

Kategorioverskriften »folsyre« bør ændres, så bilag II til direktiv 2002/46/EF kan omfatte andre former for folat.

(5)

Direktiv 2002/46/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 2002/46/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. april 2007. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.


BILAG

Bilag II til direktiv 2002/46/EF ændres således:

1)

Afsnit A, »Vitaminer«, ændres således:

a)

Overskriften »10. FOLSYRE« erstattes af »10. FOLAT«.

b)

Følgende linje indsættes under overskriften »10. FOLAT«:

»b)

calcium-L-methylfolat«

2)

I afsnit B, »Mineraler«, indsættes følgende linje før »cupricarbonat«:

»ferrobisglycinat«.


Top