Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0027

Kommissionens direktiv 2006/27/EF af 3. marts 2006 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 93/14/EØF om bremser for to- og trehjulede motordrevne køretøjer, Rådets direktiv 93/34/EØF om foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/1/EF om konstruktivt bestemt maksimalhastighed samt motorens maksimale drejningsmoment og nettoeffekt for to- og trehjulede motordrevne køretøjer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/24/EF om dele af og kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer (EØS-relevant tekst)

OJ L 66, 8.3.2006, p. 7–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 219–227 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 15 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 15 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 018 P. 78 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; stiltiende ophævelse ved 32009L0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/27/oj

8.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 66/7


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/27/EF

af 3. marts 2006

om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 93/14/EØF om bremser for to- og trehjulede motordrevne køretøjer, Rådets direktiv 93/34/EØF om foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/1/EF om konstruktivt bestemt maksimalhastighed samt motorens maksimale drejningsmoment og nettoeffekt for to- og trehjulede motordrevne køretøjer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/24/EF om dele af og kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF (1), navnlig artikel 17,

under henvisning til Rådets direktiv 93/14/EØF af 5. april 1993 om bremser for to- og trehjulede motordrevne køretøjer (2), særlig artikel 4,

under henvisning til Rådets direktiv 93/34/EØF af 14. juni 1993 om foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (3), særlig artikel 3,

under henvisning til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/1/EF af 2. februar 1995 om konstruktivt bestemt maksimalhastighed samt motorens maksimale drejningsmoment og nettoeffekt for to- og trehjulede motordrevne køretøjer (4), særlig artikel 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/24/EF af 17. juni 1997 om dele af og kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer (5), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 93/14/EØF, 93/34/EØF, 95/1/EF og 97/24/EF er særdirektiver under den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt i direktiv 2002/24/EF.

(2)

Det er nødvendigt at indføre de seneste ændringer i ECE/FN-regulativ nr. 78 i de europæiske typegodkendelseskrav for at opretholde overensstemmelsen mellem kravene i direktiv 93/14/EØF og ECE/FN-regulativ nr. 78.

(3)

De krav vedrørende foreskrevne påskrifter og skilte samt maksimalhastighed for to- og trehjulede motordrevne køretøjer, som er fastlagt i direktiv 93/34/EØF og 95/1/EF kan forenkles med henblik på bedre lovgivning.

(4)

For at sikre, at typegodkendelsessystemet som helhed fungerer efter hensigten, er det nødvendigt at klarlægge, hvilke bestemmelser vedrørende udragende dele, forankringer for sikkerhedsseler og sikkerhedsseler, der finder anvendelse på køretøjer med karrosseri og køretøjer uden karrosseri.

(5)

I direktiv 97/24/EF er det nødvendigt at klarlægge og komplettere kravene til mærkning af originale katalysatorer og originale lyddæmpere.

(6)

Direktiv 93/14/EØF, 93/34/EØF, 95/1/EF og 97/24/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilaget til direktiv 93/14/EØF ændres som angivet i bilag I til nærværende direktiv.

Artikel 2

Bilaget til direktiv 93/34/EØF ændres som angivet i bilag II til nærværende direktiv.

Artikel 3

Bilag I til direktiv 95/1/EF ændres som angivet i bilag III til nærværende direktiv.

Artikel 4

Bilag III i kapitel 1, bilag I og II i kapitel 3, bilag I i kapitel 4, bilag I, II, VI og VII i kapitel 5, bilaget til kapitel 7, bilag II, III og IV i kapitel 9, titlen og bilag I i kapitel 11 samt bilag I og II i kapitel 12 i direktiv 97/24/EF ændres som angivet i bilag IV til nærværende direktiv.

Artikel 5

1.   Med virkning fra den 1. januar 2007 gælder det, for så vidt angår to- og trehjulede motordrevne køretøjer, som opfylder kravene i henholdsvis direktiv 93/14/EØF, 93/34/EØF, 95/1/EF og 97/24/EF, som ændret ved nærværende direktiv, at medlemsstaterne ikke af grunde vedrørende genstanden for det pågældende direktiv kan nægte at udstede EF-typegodkendelse eller forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af sådanne køretøjer.

2.   Med virkning fra den 1. juli 2007 skal medlemsstaterne af grunde vedrørende genstanden for det pågældende direktiv nægte at udstede EF-typegodkendelse til en ny type to- eller trehjulet motordrevet køretøj, som ikke opfylder kravene i henholdsvis direktiv 93/14/EØF, 93/34/EØF, 95/1/EF og 97/24/EF, som ændret ved nærværende direktiv.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2006. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv, eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 7

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/30/EF (EUT L 106 af 27.4.2005, s. 17).

(2)  EFT L 121 af 15.5.1993, s. 1.

(3)  EFT L 188 af 29.7.1993, s. 38. Ændret ved Kommissionens direktiv 1999/25/EF (EFT L 104 af 21.4.1999, s. 19).

(4)  EFT L 52 af 8.3.1995, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 2002/41/EF (EFT L 133 af 18.5.2002, s. 17).

(5)  EFT L 226 af 18.8.1997, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2005/30/EF.


BILAG I

I bilaget til direktiv 93/14/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Der tilføjes følgende nye punkt 2.1.1.3:

»2.1.1.3.

Bremsebelægninger må ikke indeholde asbest.«

2)

Tillæg 1 ændres som følger:

a)

Punkt 1.1.1 og 1.1.2 affattes således:

»1.1.1.

Den foreskrevne bremsevirkning for bremseapparater er baseret på bremselængden og/eller den gennemsnitlige fuldt udviklede deceleration. Et apparats bremseevne bedømmes ved måling af bremselængden i forhold til udgangshastigheden og/eller ved måling af den gennemsnitlige fuldt udviklede deceleration under prøvningen.

1.1.2.

Bremselængden er den afstand, køretøjet tilbagelægger fra det øjeblik, føreren begynder at aktivere betjeningsanordningen, indtil køretøjet står stille; køretøjets udgangshastighed, v1, er køretøjets hastighed i det øjeblik, hvor føreren begynder at aktivere bremsesystemets betjeningsanordning; udgangshastigheden skal være mindst 98 % af den hastighed, der foreskrives for den pågældende prøve. Den gennemsnitlige fuldt udviklede deceleration (dm) beregnes som decelerationens gennemsnit over den tilbagelagte afstand i intervallet mellem vb og ve, efter nedenstående formel:

Formula

hvor:

dm

=

den gennemsnitlige fuldt udviklede deceleration

v1

=

som defineret ovenfor

vb

=

= køretøjets hastighed ved 0,8 v1 i km/h

ve

=

køretøjets hastighed ved 0,1 v1 i km/h

sb

=

den tilbagelagte afstand mellem v1 og vb i meter

se

=

den tilbagelagte afstand mellem v1 og ve i meter.

Hastighed og afstand bestemmes med instrumenter, hvis nøjagtighed er ± 1 % ved den foreskrevne prøvningshastighed. »dm«kan bestemmes på anden måde end ved måling af hastighed og afstand; i så fald skal nøjagtigheden af beregningen af »dm« være ± 3 %.«

b)

I punkt 1.1.3 erstattes »typegodkendelse« af »typegodkendelse af et køretøj«.

c)

Punkt 1.2.1.1 affattes således:

»1.2.1.1.

De foreskrevne grænseværdier for mindste virkning er angivet nedenfor for hver klasse af køretøjer; køretøjet skal opfylde både den foreskrevne bremselængde og den foreskrevne gennemsnitlige fuldt udviklede deceleration, men det kan forekomme, at det ikke er nødvendigt at måle begge parametre.«

d)

Punkt 1.4.2.1 affattes som følger:

»1.4.2.1.

Køretøjet og de(n) bremse(r), som skal afprøves, skal være praktisk talt tørre, og bremsen (bremserne) skal være kold(e). En bremse anses for at være kold, når temperaturen målt på skiven eller på tromlens yderside er under 100 °C.«.


BILAG II

I bilaget til direktiv 93/34/EØF foretages følgende ændringer:

Punkt 3.1.1.2 affattes som følger:

»3.1.1.2.

anden del består af seks skrifttegn (bogstaver eller tal), hvoraf køretøjets almindelige kendetegn (type, variant og, hvis der er tale om knallerter, version) fremgår, idet hvert kendetegn kan repræsenteres ved flere tegn. Anvender fabrikanten ikke alle seks skrifttegn, udfyldes de ikke benyttede positioner med tal eller bogstaver efter fabrikantens eget valg«.


BILAG III

I bilag I til direktiv 95/1/EF foretages følgende ændringer:

Punkt 7 affattes således:

»7.   MAKSIMALHASTIGHED

Køretøjets maksimalhastighed skal udtrykkes i kilometer/time afrundet til nærmeste hele tal af det aritmetiske gennemsnit af de målte hastigheder ved to på hinanden følgende prøver; disse må indbyrdes højst afvige 3 %. Er det aritmetiske gennemsnit nøjagtig midt mellem to hele tal, afrundes det til det højeste af disse tal. Hvis der er tale om køretøjer, hvor maksimalhastigheden ikke er begrænset ved den relevante definition i artikel 1, stk. 2 og 3, i direktiv 2002/24/EF, er det ikke nødvendigt med en typegodkendelsesprøvning, og maksimalhastigheden accepteres som den hastighed, køretøjets fabrikant har angivet i det oplysningsskema, der findes i bilag II til direktiv 2002/24/EF.«


BILAG IV

I direktiv 97/24/EF foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit II, punkt 1, i tillæg 2 til bilag III i kapitel 1, slettes femte led.

2)

I kapitel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I bilag I foretages følgende ændringer:

i)

Overskriften affattes således:

ii)

Som punkt 3.6 indsættes:

»3.6.

Hvis der er tale om tohjulede køretøjer, der er udstyret med en konstruktion eller paneler, der har til formål at indeslutte, eller delvis indeslutte, føreren eller passagerer eller dække komponenter på køretøjet, kan den typegodkendende myndighed eller den tekniske tjeneste efter eget valg og efter drøftelser med køretøjets fabrikant beslutte at anvende kravene i dette bilag eller i bilag II, på hele køretøjet eller dele af dette, idet beslutningen baseres på en vurdering af det mest ugunstige tilfælde.«

iii)

Punkt 6.2 affattes således:

»6.2.

Enden på håndgreb til kobling og bremse skal være nærmest kugleformet og have en krumningsradius på mindst 7 mm. Yderkanterne på disse håndgreb skal have en krumningsradius på mindst 2 mm. Kontrollen foretages med håndgrebene i ikke-antrukket stilling.«

b)

Overskriften og punktet »GENERELT« i bilag II affattes således:

»FORSKRIFTER VEDRØRENDE UDRAGENDE DELE PÅ TREHJULEDE MOTORDREVNE KØRETØJER, LETTE QUADRICYKLER OG QUADRICYKLER

GENERELT

For trehjulede motordrevne køretøjer, som er beregnet til persontransport, gælder forskrifterne i direktiv 74/483/EØF (1) om udragende dele på motordrevne køretøjer (af klasse M1).

I betragtning af disse køretøjers mange forskellige konstruktionsformer kan den typegodkendende myndighed eller den tekniske tjeneste efter eget valg og efter drøftelser med køretøjets fabrikant beslutte at anvende kravene i dette bilag eller i bilag I, på hele køretøjet eller dele af dette, idet beslutningen baseres på en vurdering af det mest ugunstige tilfælde.

Dette gælder også nedenstående krav vedrørende kravene til trehjulede køretøjer, lette quadricykler og quadricykler.

Følgende krav finder anvendelse på trehjulede motordrevne køretøjer, lette quadricykler og quadricykler beregnet til transport af varer.

3)

I bilag I til kapitel 4 tilføjes et punkt 14 og 15:

»14)

Ved »køretøj uden karrosseri« forstås et køretøj, hvor passagerkabinen ikke er afgrænset af mindst fire af følgende dele: forrude, gulv, tag og sidevægge og bagvægge eller døre.

15)

Ved »køretøj med karrosseri« forstås et køretøj, hvor passagerkabinen er afgrænset eller kan afgrænses af mindst fire af følgende dele: forrude, gulv, tag og sidevægge og bagvægge eller døre.«

4)

I kapitel 5 foretages følgende ændringer:

a)

I bilag I foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 2.3.2 affattes således:

»2.3.2.

Alle originalmonterede katalysatorer skal mindst mærkes med følgende oplysninger:

mærket »e« efterfulgt af angivelsen af det land, som har udstedt typegodkendelsen

køretøjsfabrikantens firmanavn eller -mærke

fabrikat og identifikationsnummer.

Dette mærke skal være letlæseligt og holdbart og også være synligt i den foreskrevne monterings position.«

ii)

Punkt 5.2.1 erstattes af følgende og punkt 5.2.1.1 og 5.2.1.2 slettes:

»5.2.1.   Mærkning

Originale udskiftningskatalysatorer skal mindst mærkes med følgende oplysninger:

mærket »e« efterfulgt af angivelsen af det land, som har udstedt typegodkendelsen

køretøjsfabrikantens firmanavn eller -mærke

fabrikat og identifikationsnummer.

Dette mærke skal være letlæseligt og holdbart og også være synligt i den foreskrevne monterings position.«

b)

I bilag II foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 2.4.2 affattes således:

»2.4.2.

Alle originalmonterede katalysatorer skal mindst mærkes med følgende oplysninger:

mærket »e« efterfulgt af angivelsen af det land, som har udstedt typegodkendelsen

køretøjsfabrikantens firmanavn eller -mærke

fabrikat og identifikationsnummer.

Dette mærke skal være letlæseligt og holdbart og også være synligt i den foreskrevne monterings position.«

ii)

Punkt 5.2.1 erstattes af følgende og punkt 5.2.1.1 og 5.2.1.2 slettes:

»5.2.1.   Mærkning

Originale udskiftningskatalysatorer skal mindst mærkes med følgende oplysninger:

mærket »e« efterfulgt af angivelsen af det land, som har udstedt typegodkendelsen

køretøjsfabrikantens firmanavn eller -mærke

fabrikat og identifikationsnummer.

Dette mærke skal være letlæseligt og holdbart og også være synligt i den foreskrevne monterings position.«

c)

Punkt 4a i bilag VI affattes således:

»4a.   Katalysatorer

4a.1.   Originalmonteret katalysator, prøvet med hensyn til alle krav i dette direktiv

4a.1.1.   Den originalmonterede katalysators fabrikat og type, som anført i punkt 3.2.12.2.1. i bilag V (oplysningsskemaet)

4a.2.   Original udskiftningskatalysator, prøvet med hensyn til alle krav i dette direktiv

4a.2.1.   Den originale udskiftningskatalysators fabrikat(er) og type(r), som anført i punkt 3.2.12.2.1 i bilag V (oplysningsskemaet)«.

5)

Figur 1 i bilaget i kapitel 7 erstattes af følgende:

Figur 1

Image

6)

I kapitel 9 foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 2.3.2.2 i bilag II affattes således:

»2.3.2.2.

Alle originale lyddæmpere skal mindst mærkes med følgende oplysninger:

mærket »e« efterfulgt af angivelsen af det land, som har udstedt typegodkendelsen

køretøjsfabrikantens firmanavn eller -mærke

fabrikat og identifikationsnummer.

Dette mærke skal være letlæseligt og holdbart og også være synligt i den foreskrevne monterings position.«

b)

Punkt 2.3.2.2 i bilag III affattes således:

»2.3.2.2.

Alle originale lyddæmpere skal mindst mærkes med følgende oplysninger:

mærket »e« efterfulgt af angivelsen af det land, som har udstedt typegodkendelsen

køretøjsfabrikantens firmanavn eller -mærke

fabrikat og identifikationsnummer.

Dette mærke skal være letlæseligt og holdbart og også være synligt i den foreskrevne monterings position.«

c)

Punkt 2.4.2.2 i bilag IV affattes således:

»2.4.2.2.

Alle originale lyddæmpere skal mindst mærkes med følgende oplysninger:

mærket »e« efterfulgt af angivelsen af det land, som har udstedt typegodkendelsen

køretøjsfabrikantens firmanavn eller -mærke

fabrikat og identifikationsnummer.

Dette mærke skal være letlæseligt og holdbart og også være synligt i den foreskrevne monterings position.«

7)

I kapitel 11 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

b)

I bilag I foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 1.6 affattes som følger, og der indsættes følgende punkt 1.6a:

1.6.   »Sæde«, en komponent, der indgår eller ikke indgår i køretøjets stel, herunder indtræk, og som danner siddeplads for en voksen person, idet udtrykket dækker såvel et særskilt sæde som den del af et bænkesæde, der svarer til en siddeplads. En saddel anses ikke for at være et sæde i punkt 2.1’s forstand.

1.6a.   »Saddel«, en siddeplads, hvor føreren eller passageren sider overskrævs.«

ii)

Punkt 2 affattes således:

»2.   ALMINDELIGE FORSKRIFTER

2.1.   Hvis der er monteret sikkerhedsseleforankringer, skal disse være i overensstemmelse med forskrifterne i dette kapitel.

2.1.1.   Der skal været monteret forankringer for sikkerhedsseler for alle sæder på trehjulede knallerter, trehjulede motorcykler, lette quadricykler og quadricykler.

2.1.1.1.   For alle sæder, der opfylder begge nedenstående betingelser, kræves forankringspunkter, der er egnede til 3-punktsseler:

når sædet har ryglæn, eller når en understøtning er med til at bestemme prøvedukkens hældningsvinkel bagud og kan betragtes som ryglæn, og

når der findes et langsgående eller tværgående konstruktionselement bag ved H-punktet i en højde på mere end 450 mm målt fra H-punktets lodrette plan.

2.1.1.2.   For alle andre sæder accepteres forankringer, der er egnede til hofteseler.

2.1.2.   Der kræves ikke forankringer for sikkerhedsseler i trehjulede knallerter eller quadricykler, som har en masse i ulastet stand på højst 250 kg.«

8)

I kapitel 12 foretages følgende ændringer:

a)

Efter overskriften i bilag I i kapitel 12 indsættes følgende:

»I dette kapitel forstås ved »køretøj med karrosseri« et køretøj, hvor passagerkabinen er afgrænset eller kan afgrænses af mindst fire af følgende dele: forrude, gulv, tag, sidevægge og bagvægge eller døre.«

b)

Punkt 2.3.1 i bilag II affattes således:

»2.3.1.

Alle køretøjer skal være udstyret med en anordning til afrimning og afdugning af forruden, som er i stand til at fjerne rim og is fra forruden samt dug fra forrudens inderside.

Denne anordning er dog ikke påkrævet for trehjulede knallerter med karrosseri og med en motor, der højst udvikler 4 kW, eller for køretøjer, hvor forruden er monteret på en sådan måde, at der ikke findes en understøtning eller anden konstruktion eller plade fastgjort til forruden, som strækker sig mere end 100 mm bagud. Anordningen er påkrævet i køretøjer, der har et tag, der er fast, aftageligt eller kan trækkes tilbage.«


(1)  EFT L 266 af 2.10.1974, s. 4


Top