Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0011

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/11/EF af 15. februar 2006 om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst)

OJ L 64, 4.3.2006, p. 52–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 244 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 244 - 251
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 33 - 40

No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2013; stiltiende ophævelse ved 32000L0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/11/oj

4.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/52


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/11/EF

af 15. februar 2006

om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 76/464/EØF af 4. maj 1976 om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Direktivet bør af hensyn til en klar og rationel lovgivning kodificeres.

(2)

Det er påkrævet, at medlemsstaterne gennemfører en generel og samtidig aktion med henblik på at beskytte Fællesskabets vandmiljø mod forurening og særlig mod den forurening, som forårsages af visse persistente, toksiske og bioakkumulerbare stoffer.

(3)

Adskillige konventioner har til formål at beskytte de internationale vandløb og havmiljøet mod forurening. Det er nødvendigt at sikre, at iværksættelsen af disse konventioner harmoniseres.

(4)

Forskelle mellem de bestemmelser om udledning af visse farlige stoffer i vandmiljøet, som finder anvendelse i de forskellige medlemsstater, kan skabe ulige konkurrencevilkår og dermed direkte indvirke på det indre markeds funktion.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram (5) foreskriver en række foranstaltninger med henblik på beskyttelse af ferskvand og havvand mod visse forurenende stoffer.

(6)

For at sikre en effektiv beskyttelse af Fællesskabets vandmiljø er det nødvendigt at udarbejde en liste, den såkaldte liste I, der skal omfatte visse stoffer, som hovedsagelig er udvalgt på grundlag af deres toksicitet, deres persistens samt deres bioakkumulation med undtagelse af stoffer, som er biologisk uskadelige, eller som hurtigt omdannes til biologisk uskadelige stoffer, samt en anden liste, den såkaldte liste II, over stoffer, som har en skadelig virkning på vandmiljøet, men hvis virkning kan begrænses til et bestemt område og afhænger af recipientens særlige karakter og beliggenhed. Enhver udledning af disse stoffer forudsætter meddelelse af forudgående tilladelse, hvori emissionsnormerne fastsættes.

(7)

Den forurening, som skyldes udledning af de forskellige farlige stoffer, der er opført på liste I, bør bringes til ophør. Der er fastsat grænseværdier i de direktiver, der er nævnt i bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (6). Artikel 16 i direktiv 2000/60/EF indeholder procedurerne til at indføre kontrolforanstaltninger og miljøkvalitetskrav til prioriterede stoffer.

(8)

Det er nødvendigt at begrænse forureningen af vand med de stoffer, som er opført på liste II. Med henblik herpå skal medlemsstaterne vedtage programmer, der indeholder miljøkvalitetskrav for vand, som er opstillet i overensstemmelse med Rådets direktiver, når sådanne foreligger. Emissionsnormerne for de pågældende stoffer bør beregnes på grundlag af disse miljøkvalitetskrav.

(9)

Det er vigtigt, at en eller flere medlemsstater hver for sig eller i fællesskab kan udarbejde bestemmelser, som er strengere end bestemmelserne i dette direktiv.

(10)

Der bør udarbejdes en fortegnelse over udledning af visse særligt farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø, for at man kan få kendskab til deres oprindelse.

(11)

Det kan blive nødvendigt under hensyn til den indvundne erfaring at revidere og supplere liste I og II i bilag I i givet fald ved at overføre visse stoffer fra liste II til liste I.

(12)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Med forbehold af artikel 7 finder dette direktiv anvendelse på:

a)

indre overfladevand

b)

territorialfarvande

c)

saltvandsområder inden for basislinjen.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

a)

»indre overfladevand«: enhver form for stillestående eller strømmende overfladeferskvand, som findes på én eller flere medlemsstaters område

b)

»saltvandsområder inden for basislinjen«: det vand, der befinder sig inden for den basislinje, hvorfra territorialfarvandets bredde måles, og som for vandløbenes vedkommende strækker sig til ferskvandsgrænsen

c)

»ferskvandsgrænse«: det sted i vandløbet, hvor der ved ebbe og i en periode med svag ferskvandsstrøm er en væsentlig stigning i saltholdighedsgraden på grund af tilstedeværelsen af havvand

d)

»udledning«: enhver tilførsel til de i artikel 1 omhandlede vandområder af de stoffer, der er opført på liste I og II i bilag I, bortset fra:

i)

udtømning af opmudringsmateriale fra uddybning

ii)

driftsmæssige udtømninger fra skibe i territorialfarvande

iii)

dumpning af affald fra skibe i territorialfarvande

e)

»forurening«: af mennesker direkte eller indirekte foretaget udledning af stoffer eller energi i vandmiljøet, med så skadelige virkninger til følge, at den menneskelige sundhed bringes i fare, levende ressourcer og aquatiske økosystemer skades, rekreative værdier forringes eller, at der lægges hindringer i vejen for anden retmæssig anvendelse af vandet.

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer egnede foranstaltninger for at eliminere forurening af de i artikel 1 omhandlede vandområder med de farlige stoffer, som hører til de familier og grupper af stoffer, som er opført på liste I i bilag I, i det følgende benævnt »stoffer, som er opført på liste I«, og for at formindske forurening af de pågældende vandområder med de farlige stoffer, som hører til de familier og grupper af stoffer, som er opført på liste II i bilag I, i det følgende benævnt »stoffer, som er opført på liste II«, i overensstemmelse med dette direktiv.

Artikel 4

Med hensyn til stoffer, som er opført på liste I, gælder følgende:

a)

Enhver udledning i de i artikel 1 omhandlede vandområder, som kan indeholde et af disse stoffer, forudsætter meddelelse af forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat.

b)

Tilladelsen skal fastsætte emissionsnormer for udledning af disse stoffer i de i artikel 1 omhandlede vandområder og, når det er nødvendigt med henblik på gennemførelsen af nærværende direktiv, for udledning af disse stoffer i kloakker.

c)

Tilladelsen kan kun gives for et begrænset tidsrum. Den kan fornyes under hensyn til eventuelle ændringer af emissionsgrænseværdierne i direktiverne nævnt i bilag IX til direktiv 2000/60/EF.

Artikel 5

1.   De emissionsnormer, der angives i de tilladelser, som meddeles i henhold til artikel 4, skal fastsætte:

a)

den størst tilladte koncentration af et stof i udledninger. Ved fortynding skal emissionsgrænseværdien i direktiverne nævnt i bilag IX til direktiv 2000/60/EF divideres med fortyndingsfaktoren

b)

den størst tilladte mængde af et stof i udledninger i en eller flere nærmere angivne perioder, om nødvendigt udtrykt i vægtenhed af det forurenende stof pr. enhed, som er karakteristisk for forureningsprocessen (f.eks. råvare, produktenhed).

2.   Hvis det er nødvendigt, kan den kompetente myndighed i en medlemsstat for den enkelte tilladelse fastsætte strengere emissionsnormer end dem, der følger af anvendelsen af emissionsgrænseværdierne i direktiverne nævnt i bilag IX til direktiv 2000/60/EF, idet den navnlig tager hensyn til det pågældende stofs toksicitet, persistens og bioakkumulation i det miljø, hvori udledningen finder sted.

3.   Hvis den for udledningen ansvarlige erklærer, at han ikke er i stand til at overholde de foreskrevne emissionsnormer, eller hvis den pågældende medlemsstats kompetente myndighed finder, at dette er tilfældet, kan tilladelsen ikke meddeles.

4.   Hvis emissionsnormerne ikke overholdes, træffer den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at tilladelsens betingelser opfyldes, og om nødvendigt for at udledningen forbydes.

Artikel 6

1.   Med henblik på at formindske forureningen af de i artikel 1 nævnte vandområder med stoffer, som er opført på liste II, fastlægger medlemsstaterne programmer, til gennemførelse af hvilke de navnlig anvender de i stk. 2 og 3 omhandlede metoder.

2.   Enhver udledning i de i artikel 1 omhandlede vandområder, som kan indeholde et af de stoffer, der er opført på liste II, kræver en forudgående tilladelse, der meddeles af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, og som fastsætter emissionsnormerne for udledningen. Emissionsnormerne skal beregnes på grundlag af miljøkvalitetskrav for vand, der opstilles i henhold til stk. 3.

3.   De i stk. 1 omhandlede programmer skal indeholde miljøkvalitetskrav for vand; disse fastsættes i overensstemmelse med Rådets direktiver, når sådanne foreligger.

4.   Programmerne kan ligeledes omfatte særlige bestemmelser vedrørende sammensætning og anvendelse af stoffer eller grupper af stoffer samt produkter under hensyn til de seneste tekniske fremskridt, der er økonomisk gennemførlige.

5.   I programmerne fastsættes frister for deres iværksættelse.

6.   Programmerne og resultaterne af disses gennemførelse meddeles Kommissionen i sammenfattet form.

7.   Kommissionen foretager regelmæssigt sammen med medlemsstaterne en sammenligning af programmerne for at sikre en tilstrækkelig harmonisering af deres iværksættelse. Hvis Kommissionen skønner det fornødent, forelægger den med henblik herpå forslag for Europa-Parlamentet og Rådet inden for dette område.

Artikel 7

Medlemsstaterne træffer alle egnede forholdsregler til iværksættelse af de foranstaltninger, som de vedtager i medfør af dette direktiv på en sådan måde, at forureningen af de vandområder, der ikke omfattes af artikel l, ikke forøges. Endvidere forbyder de enhver handling, der tilsigter eller medfører omgåelse af bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 8

Anvendelsen af foranstaltninger, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, må i intet tilfælde gøre det muligt direkte eller indirekte at forøge forureningen af de i artikel l omhandlede vandområder.

Artikel 9

En eller flere medlemsstater kan i givet fald hver for sig eller i fællesskab fastsætte bestemmelser, der er strengere end bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 10

Den kompetente myndighed udarbejder en fortegnelse over de udledninger, der finder sted i de i artikel 1 omhandlede vandområder, og som kan indeholde stoffer, der er opført på liste I, og for hvilke emissionsnormerne skal bringes i anvendelse.

Artikel 11

1.   Hvert tredje år og første gang for perioden 1993‐1995 sender medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv som led i en sektorspecifik rapport, der også omfatter andre relevante fællesskabsdirektiver. Rapporten udarbejdes på grundlag af et spørgeskema eller en formular, som Kommissionen udformer efter proceduren i artikel 6 i Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver (7). Spørgeskemaet eller formularen sendes til medlemsstaterne seks måneder før starten på den periode, som rapporten dækker. Rapporten sendes til Kommissionen senest ni måneder efter udløbet af den treårs periode, som den dækker.

Kommissionen offentliggør senest ni måneder efter modtagelsen af medlemsstaternes rapporter en samlet rapport for Fællesskabet om gennemførelsen af direktivet.

2.   De oplysninger, som modtages i medfør af stk. 1, må kun anvendes til det tilsigtede formål.

3.   Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder samt deres embedsmænd og øvrige ansatte er forpligtede til ikke at videregive oplysninger, som de modtager i medfør af dette direktiv, og for hvilke der efter deres natur gælder tavshedspligt.

4.   Stk. 2 og 3 er ikke til hinder for offentliggørelse af generelle redegørelser eller undersøgelser, som ikke indeholder oplysning om enkelte virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder.

Artikel 12

Europa-Parlamentet og Rådet reviderer og, om nødvendigt, supplerer liste I og II i bilag I under hensyn til den indvundne erfaring, i givet fald ved at overføre visse stoffer fra liste II til liste I, efter forslag fra Kommissionen fremsat på dennes eget eller en medlemsstats initiativ.

Artikel 13

Direktiv 76/464/EØF ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 14

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. februar 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

H.WINKLER

Formand


(1)  EUT C 117 af 30.4.2004, s. 10.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 26.10.2004 (EUT C 174 E af 14.7.2005, s. 39) og Rådets afgørelse af 30.1.2006.

(3)  EFT L 129 af 18.5.1976, s. 23. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(4)  Jf. bilag II, del A.

(5)  EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.

(6)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. Ændret ved beslutning nr. 2455/2001/EF (EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1).

(7)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG I

Liste I over familier og grupper af stoffer

Liste I omfatter visse enkeltstoffer, der indgår i følgende familier og grupper, som hovedsagelig er udvalgt på grundlag af deres toksicitet, persistens og bioakkumulation, med undtagelse af sådanne, som er biologisk uskadelige, eller som hurtigt omdannes til biologisk uskadelige stoffer:

1.

Organiske halogenforbindelser og stoffer, der kan danne sådanne forbindelser i vand

2.

Organiske fosforforbindelser

3.

Organiske tinforbindelser

4.

Stoffer, hvis kræftfremkaldende virkning er påvist i eller gennem vand (1)

5.

Kviksølv og kviksølvforbindelser

6.

Cadmium og cadmiumforbindelser

7.

Persistente mineralolier og persistente carbonhydrider af mineralolie

og med henblik på gennemførelsen af artikel 3, 7, 8 og 12:

8.

Persistente syntetiske stoffer, som kan flyde, forblive i suspension eller synke til bunds, og som kan vanskeliggøre enhver udnyttelse af vand.

Liste II over familier og grupper af stoffer

Liste II omfatter:

stoffer, der indgår i de familier og grupper af stoffer, der er opført på liste I, for hvilke emissionsgrænseværdierne i direktiverne nævnt i bilag IX til direktiv 2000/60/EF ikke er fastlagt i de pågældende direktiver

visse enkeltstoffer og visse kategorier af stoffer blandt nedenstående familier og grupper af stoffer

der har en skadelig virkning på vandmiljøet, som imidlertid kan begrænses til et bestemt område og afhænger af recipientens særlige karakter og beliggenhed.

De i andet led omhandlede familier og grupper af stoffer

1.

Følgende metalloider og metaller samt deres forbindelser

1.

zinc

2.

kobber

3.

nikkel

4.

chrom

5.

bly

6.

selen

7.

arsen

8.

antimon

9.

molybden

10.

titan

11.

tin

12.

barium

13.

beryllium

14.

bor

15.

uran

16.

vanadium

17.

cobolt

18.

thallium

19.

tellur

20.

sølv

2.

Biocider

og deres derivater, som ikke er opført på liste I

3.

Stoffer, som har en skadelig virkning på smagen og/eller på lugten af produkter til menneskeligt forbrug, hidrørende fra vandmiljøet

samt forbindelser, som kan bevirke dannelse af sådanne stoffer i vand

4.

Toksiske eller persistente organiske siliciumforbindelser og stoffer, som kan bevirke dannelse af sådanne forbindelser i vand, med undtagelse af sådanne, som er biologisk uskadelige, eller som i vand hurtigt omdannes til uskadelige stoffer

5.

Uorganiske fosforforbindelser og elementært fosfor

6.

Ikke-persistente olier og carbonhydrider udvundet af mineralolie

7.

Cyanider

fluorider

8.

Stoffer, som har en skadelig indflydelse på iltbalancen, navnlig:

ammoniak

nitritter.

Erklæring vedrørende artikel 7

For så vidt angår udledningen af spildevand gennem rørledninger i åbent hav forpligter medlemsstaterne sig til at fastsætte krav, der skal være mindst lige så strenge, som kravene i dette direktiv.


(1)  I det omfang visse stoffer, der er opført på liste II, kan fremkalde kræft, medtages de i kategori 4 på denne liste.


BILAG II

DEL A

OPHÆVET DIREKTIV MED ÆNDRINGER

(jf. artikel 13)

Rådets direktiv 76/464/EØF (EFT L 129 af 18.5.1976, s. 23)

 

Rådets direktiv 91/692/EØF (EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48)

Kun bilag I, litra a)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1)

Kun henvisningen i artikel 22, stk. 2, fjerde led, til artikel 6 i direktiv 76/464/EØF

DEL B

LISTE OVER FRISTER FOR GENNEMFØRELSE I NATIONAL RET

(jf. artikel 13)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

76/464/EØF

91/692/EØF

1. januar 1993

2000/60/EF

22. december 2003


BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 76/464/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1, indledningen

Artikel 1, indledningen

Artikel 1, stk. 1, første led

Artikel 1, litra a)

Artikel 1, stk. 1, andet led

Artikel 1, litra b)

Artikel 1, stk. 1, tredje led

Artikel 1, litra c)

Artikel 1, stk. 1, fjerde led

Artikel 1, stk. 2, indledningen

Artikel 2, indledningen

Artikel 1, stk. 2, litra a), b) og c)

Artikel 2, litra a), b) og c)

Artikel 1, stk. 2, litra d), første led

Artikel 2, litra d), nr. i)

Artikel 1, stk. 2, litra d), andet led

Artikel 2, litra d), nr. ii)

Artikel 1, stk. 2, litra d), tredje led

Artikel 2, litra d), nr. iii)

Artikel 1, stk. 2, litra e)

Artikel 2, litra e)

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3, indledningen

Artikel 4, indledningen

Artikel 3, nr. 1)

Artikel 4, litra a)

Artikel 3, nr. 2)

Artikel 4, litra b)

Artikel 3, nr. 3)

Artikel 3, nr. 4)

Artikel 4, litra c)

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 11

Artikel 14

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III


Top