Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0257

2006/257/EF: Kommissionens afgørelse af 9. februar 2006 om ændring af afgørelse 96/335/EF om oprettelse af en fortegnelse og en fælles nomenklatur for bestanddele i kosmetiske produkter (EØS-relevant tekst)

OJ L 97, 5.4.2006, p. 1–528 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 052 P. 3 - 530
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 052 P. 3 - 530
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 008 P. 3 - 530

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/257/oj

5.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/1


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 9. februar 2006

om ændring af afgørelse 96/335/EF om oprettelse af en fortegnelse og en fælles nomenklatur for bestanddele i kosmetiske produkter

(EØS-relevant tekst)

(2006/257/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1), særlig artikel 5a, stk. 3, og artikel 7, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske Produkter og andre Forbrugsvarer end Levnedsmidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med oplysninger fra den berørte industri bør fortegnelsen og den fælles nomenklatur for bestanddele i kosmetiske produkter, som er anført i bilaget til afgørelse 96/335/EF (2), ajourføres.

(2)

Del I i bilaget til afgørelse 96/335/EF bør ajourføres med henblik på at sikre den videnskabelige nøjagtighed og gyldigheden af visse allerede anførte positioner og nye positioner og med henblik på at forbedre de botaniske positioner samt definitionerne og klassificeringen af funktioner.

(3)

Det har vist sig nødvendigt at revidere nomenklaturkonventionerne i bilaget til afgørelse 96/335/EF gennemgribende med henblik på at præcisere dem og tilpasse dem til ændringerne i INCI-fortegnelsen (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

(4)

Listen over forkortelser i bilaget til afgørelse 96/335/EF bør tilpasses med henblik på at tage hensyn til indførelsen af nye bestanddele i fortegnelsen.

(5)

Afgørelse 96/335/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i denne afgørelse fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Bilaget til afgørelse 96/335/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/80/EF (EUT L 303 af 22.11.2005, s. 32).

(2)  EFT L 132 af 1.6.1996, s. 1.


BILAG I

I bilaget til afgørelse 96/335/EF foretages følgende ændringer:

(1)

Del I affattes således:

»DEL I

KOSMETISKE BESTANDDELE, SOM IKKE ER PARFUMERENDE OG AROMATISKE RÅSTOFFER

Indledning

Nærværende liste er primært udarbejdet på basis af oplysninger fra den europæiske kosmetikindustri repræsenteret ved Forbindelsesudvalget for Parfume- og Kosmetikindustriens Europæiske Foreninger (COLIPA).

Listen omfatter alle de i kosmetikdirektivets artikel 5a nævnte punkter om bestanddelenes identitet, sædvanlige funktion(er) og begrænsninger, for så vidt angår deres anvendelse. Bestanddelene er opført i alfabetisk orden efter INCI-navnene, som tilsammen udgør den fælles nomenklatur for etikettering i hele EU.

Listen indeholder følgende felter:

1.

INCI-navn

Betegnelsen INCI-navn henviser til den fælles nomenklatur for etikettering af kosmetiske produkters bestanddele på disse produkters emballage. De i nomenklaturen anvendte konventioner er vedlagt.

Forkortelsen »INCI« står for International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Der er tale om en ny terminologi udviklet af COLIPA for at tilgodese behovet for en egentlig international tilgang. Det skal bemærkes, at der i artikel 5a i kosmetikdirektivet refereres til CTFA; denne betegnelse er siden erstattet af INCI, som nu er den korrekte betegnelse for nomenklaturen. Et INCI-navn kan omfatte flere forskellige kemiske stoffer.

For kosmetikfarvers vedkommende skal CI-nummeret (Colour Index) eller navnet i bilag IV anvendes ved etikettering af bestanddele, således som det er angivet i artikel 6, stk. 1, litra g), i kosmetikdirektivet. For disse bestanddeles vedkommende bliver CI-nummeret derfor til INCI-navnet.

2.

INN-navn

INN-navnet er det internationale fællesnavn, som anbefales af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Dette navn er anført, hvor det er relevant.

3.

Ph. Eur-navn

Ph. Eur-navnet henviser til den europæiske farmakopé. Navnet er anført, hvor det er relevant.

4.

CAS-nummer

CAS-nummeret er en nummerkode, der er udviklet af Chemical Abstracts Service. CAS-nummeret anvendes i hele verden til identificering af kemiske stoffer. Nummeret er anført, hvis det findes.

5.

EINECS-/ELINCS-nummer

Der er her tale om en nummerkode på basis af den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances — EINECS) for eksisterende kemiske stoffer eller på basis af den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer (European List of Notified Chemical Substances — ELINCS) for nye kemiske stoffer. Nummeret er anført, hvor det er relevant.

6.

Kemisk navn/IUPAC-navn

Dette felt dækker det kemiske navn og IUPAC-navnet (International Union of Pure and Applied Chemistry). Det omfatter også EINECS-navne, der er udviklet på basis af IUPAC-nomenklaturen, eller CAS-navne, der klart identificerer den pågældende bestanddel. De to navne er kombineret med henblik på at undgå dobbeltrepræsentation.

7.

Begrænsninger

Dette felt omfatter de bestanddele, der er omhandlet i bilagene til kosmetikdirektivet, i forkortet udgave (f.eks. henviser »III/1, 16« til bilag III, del 1, nr. 16). Listen omfatter alle referencer til bilagene til og med Kommissionens direktiv 2000/11/EF om tilpasning til den tekniske udvikling af bilagene til kosmetikdirektivet. Stoffer, der er forbudte gennem direktiverne 2002/34/EF, 2004/93/EF, 2005/42/EF og 2005/80/EF er blevet slettet.

Det vil være nødvendigt regelmæssigt at ajourføre dette felt, i takt med at direktivets bilag tilpasses til den tekniske udvikling.

8.

Funktion

Dette felt vedrører de funktioner, en bestanddel normalt har i et kosmetisk produkt; en bestanddel kan have flere forskellige funktioner.

De angivne funktioner defineres som følger:

 

ABSORBERENDE

Optager vand- og/eller olieopløselige opløste eller fint dispergerede stoffer.

 

ANTIKLUMPNINGSMIDDEL

Tillader faste partikler at flyde frit og forhindrer sammenklumpning af og dannelse af klumper i kosmetiske produkter i pulverform.

 

ANTIMIKROBIEL

Begrænser væksten af mikroorganismer på huden.

 

ANTIOXIDANT

Forhindrer reaktioner, som fremmes af oxygen, hvorved oxidering og harskning undgås.

 

ANTIPERSPIRANT

Hæmmer svedproduktionen.

 

ANTIPLAK

Hjælper mod plak.

 

ANTISEBORREISK

Mindsker sebumproduktionen.

 

ANTISTATISK

Reducerer statisk elektricitet ved at neutralisere elektrisk ladning på overfladen.

 

ASTRINGERENDE

Medvirker til at stramme huden op.

 

BINDEMIDDEL

Binder bestanddele i kosmetiske produkter sammen.

 

BLEGEMIDDEL

Lysner hårs eller huds farve.

 

BLØDGØRINGSMIDDEL

Gør huden blød og glat.

 

(SELV-)BRUNER

Gør huden mørkere med eller uden eksponering for lys.

 

CHELATERENDE

Reagerer og danner komplekser med metalioner, der ellers kunne påvirke stabiliteten og/eller udseendet af produktet.

 

DENATURERINGSMIDDEL

Tilsættes ethylalkohol for at give den en så dårlig smag, at den bliver udrikkelig.

 

DEODORANT

Reducerer eller skjuler ubehagelige kropslugte.

 

DRIVMIDDEL

Skaber tryk i en aerosolbeholder og driver indholdet ud, når ventilen åbnes. Visse flydende drivmidler kan også fungere som opløsningsmiddel.

 

EMULGERENDE

Fremmer dannelsen af en emulsion af ikke-blandbare væsker ved at ændre grænsefladespændingen.

 

EMULSIONSSTABILISERENDE

Fremmer emulgeringsprocessen og forbedrer emulsionens stabilitet og holdbarhed.

 

FEDTBERIGENDE — GENFEDTNING

Supplerer lipiderne i håret eller i det øverste lag af huden.

 

FILMDANNELSE

Dannelse af en sammenhængende hinde på hud, hår eller negle.

 

FUGTIGHEDSBEVARENDE

Holder på fugtigheden.

 

FUGTIGHEDSGIVENDE

Øger vandindholdet i huden og bevarer huden blød og glat.

 

GELDANNENDE

Giver en væskeblanding gelkonsistens (et halvfast præparat med nogen elasticitet).

 

HUDBALSAM

Bevarer huden i god stand.

 

HUDBESKYTTENDE

Modvirker skader på huden forårsaget af udefrakommende faktorer.

 

HYDROTROP

Fremmer opløseligheden af et stof, der kun er begrænset opløseligt i vand.

 

HÅRBALSAM

Gør håret smidigt, blødt og skinnende og let at rede og/eller giver det fylde, lethed, glans osv.

 

HÅRFARVE

Farver håret.

 

HÅRFIKSERING

Fastholder frisuren.

 

HÅRFJERNELSE

Fjerner uønsket hårvækst på kroppen.

 

HÅRPERMANENT ELLER ‐UDGLATNING

Forandrer hårets kemiske struktur, så det kan formes efter ønske.

 

KERATOLYTISK

Fremmer fjernelsen af døde hudceller fra overhuden.

 

KONSERVERINGSMIDDEL

Forhindrer primært udviklingen af mikroorganismer i kosmetiske produkter. Alle anførte konserveringsmidler er stoffer, som findes på positivlisten for konserveringsmidler (bilag VI til kosmetikdirektivet).

 

KOSMETISK FARVESTOF

Farver kosmetiske produkter og/eller giver farve til hud, hår, negle. Alle anførte farver er stoffer, som findes på positivlisten for farvestoffer (bilag IV til kosmetikdirektivet).

 

LINDRENDE

Lindrer ubehag på huden og i hårbunden.

 

MASKERING

Reducerer eller undertrykker basislugten eller ‐smagen i produktet.

 

MOD SKÆL

Hæmmer dannelse af skæl.

 

MUNDHYGIEJNE

Giver kosmetisk virkning i mundhulen, f.eks. rengørende, deodoriserende, beskyttende.

 

NEGLEPLEJE

Forbedrer neglenes kosmetiske egenskaber.

 

OPACIFERENDE

Reducerer gennemsigtigheden og gennemskinneligheden af kosmetiske produkter.

 

OPFRISKENDE

Gør, at huden føles behageligt frisk.

 

OPLØSNINGSMIDDEL

Opløser andre stoffer.

 

OVERFLADEAKTIVT STOF (SURFACTANT)

Sænker overfladespændingen på kosmetiske produkter og gør dermed, at produktet lettere kan fordeles jævnt.

 

OXIDERENDE

Forandrer stoffers kemiske natur ved at tilføre oxygen (ilt) eller fjerne hydrogen (brint).

 

PERLEMORSTOF

Giver kosmetiske produkter et perlemorsagtigt udseende.

 

PLASTIFICERINGSMIDDEL

Blød- og smidiggør et andet stof, som ellers vanskeligt ville kunne formes, fordeles eller smøres ud.

 

REDUCERENDE

Forandrer stoffers kemiske natur ved at tilføre hydrogen (brint) eller fjerne oxygen (ilt).

 

RENGØRENDE

Er med til at holde kroppens overflade ren.

 

RUSTHÆMMER

Forhindrer, at emballagen ruster.

 

SKUMFREMMER

Forbedrer kvaliteten af skum produceret i et system ved at øge en eller flere af følgende egenskaber: volumen, konsistens og/eller stabilitet.

 

SKUMHÆMMER

Undertrykker skumdannelse under produktionen eller reducerer slutprodukternes tendens til at danne skum.

 

SKUMMER

Fanger mange små bobler af luft eller anden gas i et lille væskevolumen ved at ændre væskens overfladespænding.

 

SLIBENDE

Fjerner materiale fra huden eller gør rensning af tænder mere effektiv eller fremmer glans.

 

STABILISERENDE

Forbedrer bestanddelenes eller sammensætningens stabilitet og holdbarhed.

 

STØDPUDEEVNE (BUFFER)

Stabiliserer pH-værdien i kosmetiske produkter.

 

TONIC

Fremkalder en følelse af velbefindende på huden og i håret.

 

UDJÆVNING

Bidrager til at give en jævn hudoverflade ved at mindske ruheder og uregelmæssigheder.

 

UDREDNING AF FILTRET HÅR

Reducerer eller eliminerer filtring af hår, der skyldes forandringer i hårets overflade eller skader, og letter derved udredningen.

 

UV-ABSORBERENDE

Beskytter det kosmetiske produkt mod virkningen af UV-lys.

 

UV-FILTER

Filtrerer sollys for visse UV-stråler for at beskytte huden eller håret mod disse strålers skadelige virkning. Alle anførte UV-filtre er stoffer på positivlisten over UV-filtre (bilag VII til kosmetikdirektivet).

 

VISKOSITETSREGULERENDE

Øger eller formindsker viskositeten i kosmetiske produkter.

 

VOLUMENFORØGELSE

Nedsætter densiteten af kosmetiske produkter.

INCI-navn

INN-navn

Ph. Eur-navn

CAS-nummer

EINECS/ELINCS-nummer

Kemisk navn/IUPAC-navn

Begrænsninger

Funktion

ABIES BALSAMEA EXTRACT

 

 

85085-34-3

285-364-0

Abies Balsamea Extract er en ekstrakt af skud fra Abies balsamea, Pinaceae

 

Filmdannelse/hårbalsam

ABIES PECTINATA EXTRACT

 

 

92128-34-2

295-728-0

Abies Pectinata Extract er en ekstrakt af bark og nåle fra ædelgranen, Abies pectinata, Pinaceae

 

Tonic/deodorant

ABIES PECTINATA OIL

 

 

92128-34-2

295-728-0

Abies Pectinata Oil er den flygtige olie, der udvindes af nåle fra ædelgranen, Abies pectinata, Pinaceae

 

Tonic/maskering

ABIES SIBIRICA OIL

 

 

91697-89-1

294-351-9

Abies Sibirica Oil er den flygtige olie, der udvindes af nåle og grene fra Abies sibirica, Pinaceae

 

Tonic/maskering

ABIETIC ACID

 

 

514-10-3

208-178-3

abietinsyre

 

Emulsionsstabiliserende

ABIETYL ALCOHOL

 

 

666-84-2

211-564-4

[1R-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethylphenanthren-1-methanol

 

Viskositetsregulerende

ACACIA CATECHU

 

 

8001-76-1

232-291-7

Acacia Catechu er tørret, knust kernetræ fra katekutræet Acacia catechu, Leguminosae

 

Hårfarve/astringerende

ACACIA CONCINNA EXTRACT

 

 

202148-87-6

 

Acacia Concinna Extract er en ekstrakt af frugten fra Acacia concinna, Leguminosae

 

Hudbalsam

ACACIA DEALBATA EXTRACT

 

 

165800-52-2

 

Acacia Dealbata Extract er en ekstrakt af bladene fra sølvakacien, Acacia dealbata, Leguminosae

 

Hudbalsam

ACACIA DECURRENS EXTRACT

 

 

98903-76-5

308-877-4

Acacia Decurrens Extract er en ekstrakt af skud fra akacien, Acacia decurrens, Leguminosae

 

Tonic

ACACIA FARNESIANA EXTRACT

 

 

89958-31-6

289-655-3

Acacia Farnesiana Extract er en ekstrakt af blomster og stilke fra akacien, Acacia farnesiana, Leguminosae

 

Viskositetsregulerende/astringerende

ACACIA FARNESIANA GUM

 

 

9001-01-5

232-519-5

Acacia Farnesiana Gum er et plantemateriale udvundet af de tørrede, gummiagtige udsvedninger fra akacien, Acacia farnesiana, Leguminosae

 

Viskositetsregulerende/astringerende

ACACIA SENEGAL

acacia

acaciae gummi

9000-01-5

232-519-5

gummi arabicum

 

Viskositetsregulerende

ACACIA SENEGAL EXTRACT

 

 

97659-43-3

307-447-3

Acacia Senegal Extract er en ekstrakt af blomster og stilke fra akacien, Acacia senegal, Leguminosae

 

Viskositetsregulerende

ACACIA SENEGAL GUM EXTRACT

 

 

90387-99-8

291-377-2

Acacia Senegal Gum Extract er en ekstrakt af gummi fra akacien, Acacia senegal, Leguminosae

 

Viskositetsregulerende

ACANTHOPANAX SENTICOSUS EXTRACT

 

 

92346-80-0

296-164-8

Acanthopanax Senticosus Extract er en ekstrakt af rødderne fra russisk rod, Acanthopanax senticosus, Araliaceae.

 

Lindrende

ACER PSEUDOPLATANUS EXTRACT

 

 

90063-88-0

290-048-0

Acer Pseudoplatanus Extract er en ekstrakt af bladene fra Acer pseudoplatanus, Aceraceae

 

Hudbalsam

ACER SACCHARINUM EXTRACT

 

 

91770-22-8

294-807-7

Acer Saccharinum Extract er en ekstrakt af bark og saft fra sukkerahornen, Acer saccharinum, Aceraceae

 

Keratolytisk

ACETALDEHYDE

 

 

75-07-0

200-836-8

acetaldehyd

 

Neglepleje

ACETAMIDE MEA

 

 

142-26-7

205-530-8

N-2-hydroxyethylacetamid

 

Antistatisk/fugtighedsbevarende

ACETAMIDOETHOXYBUTYL TRIMONIUM CHLORIDE

 

 

221375-78-6

 

butanaminium, N,N,N-trimethyl-4-(2-acetamidoethoxy), chlorid

 

Antistatisk/blødgøringsmiddel/hårbalsam

ACETAMIDOPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE

 

 

123776-56-7

 

3-(acetylamino)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminiumchlorid

 

Antistatisk

ACETAMINOPHEN

paracetamol

paracetamolum

103-90-2

203-157-5

Acetamid, N-(4-hydroxyphenyl)-

 

Stabiliserende

ACETAMINOSALOL

acetaminosalol

 

118-57-0

204-261-3

benzoesyre, 2-hydroxy-, 4-(acetylamino)phenyl ester

 

Antimikrobiel

ACETANILID

acetanilid

 

103-84-4

203-150-7

acetanilid

 

Stabiliserende

ACETIC ACID

eddikesyre

acidum aceticum

64-19-7

200-580-7

eddikesyre

 

Stødpudeevne (buffer)

ACETONE

aceton

 

67-64-1

200-662-2

acetone

 

Denatureringsmiddel/opløsningsmiddel

1-ACETOXY-2-METHYLNAPHTHALENE

 

 

5697-02-9

 

1-Naphthalenol, 2-methyl-, acetat

 

Hårfarve

ACETUM

 

 

90132-02-8

290-419-7

eddike, ekstrakt

 

Antistatisk

ACETYL CYSTEINE

 

 

616-91-1

210-498-3

acetylcystein

 

Antioxidant

ACETYL GLUCOSAMINE

 

 

10036-64-3

233-115-1

N-acetyl-α-D-glucosamin

 

Hudbalsam

ACETYL GLUTAMIC ACID

 

 

1188-37-0

214-708-4

N-acetylglutaminsyre

 

Hudbalsam

ACETYL GLUTAMINE

 

 

35305-74-9

 

L-glutamin, N-acetyl-

 

Hudbalsam

ACETYL GLYCERYL RICINOLEATE

 

 

235433-29-1

 

glycerider, blandet acetyl og ricinoleoyl

 

Hudbalsam/blødgøringsmiddel

ACETYL HEXAMETHYL INDAN

 

 

15323-35-0

239-360-0

1,1,2,3,3,6-hexamethylindan-5-ylmethylketon

 

Maskering

ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN

 

 

1506-02-1

216-133-4

1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-on

 

Maskering

ACETYL MANDEL IC ACID

 

 

51019-43-3/7322-88-5

 

benzeneddikesyre, α-(acetyloxy)-

 

Stødpudeevne (buffer)

ACETYL METHIONINE

 

 

65-82-7/1115-47-5

200-617-7/214-224-3

N-acetylmethionin

 

Hudbalsam

ACETYL TRIBUTYL CITRATE

 

 

77-90-7

201-067-0

tributyl-O-acetylcitrat

 

Filmdannelse/plastificeringsmiddel

ACETYL TRIETHYL CITRATE

 

 

77-89-4

201-066-5

triethyl-O-acetylcitrat

 

Filmdannelse/plastificeringsmiddel

ACETYL TRIETHYLHEXYL CITRATE

 

 

144-15-0

205-617-0

tris(2-ethylhexyl)-2-(acetyloxy)propan-1,2,3-tricarboxylat

 

Blødgøringsmiddel/filmdannelse/plastificeringsmiddel

ACETYL TRIHEXYL CITRATE

 

 

24817-92-3

 

1,2,3-propantricarboxyl syre, 2-acetyloxy-, trihexylester

 

Antioxidant/chelaterende/plastificeringsmiddel

ACETYL TYROSINE

 

 

537-55-3

208-671-3

N-acetyl-L-tyrosin

 

(Selv-)bruner

ACETYLATED CASTOR OIL

 

 

84929-62-4

284-546-7

ricinusolie, acetyleret

 

Blødgøringsmiddel

ACETYLATED CETYL HYDROXYPROLINATE

 

 

221378-54-7

 

L-Prolin. 1-acetyl-4-(acetyloxy)-, hexadecyl ester, (4R)-

 

Blødgøringsmiddel

ACETYLATED GLYCOL STEARATE

 

 

22613-51-0

245-122-7

2-acetoxyethylstearat

 

Blødgøringsmiddel/emulsionsstabiliserende

ACETYLATED HYDROGENATED COTTONSEED GLYCERIDE

 

 

165800-53-3

 

glycerider, bomuldsfrøolie mono-, hydrogenerede, acetater

 

Blødgøringsmiddel/emulgerende

ACETYLATED HYDROGENATED LANOLIN

 

 

91053-41-7

293-306-0

lanolin, hydrogeneret, acetyleret

 

Blødgøringsmiddel

ACETYLATED HYDROGENATED LARD GLYCERIDE

 

 

93572-31-7

297-461-5

glycerider, svinefedtmono-, hydrogenerede, acetater

 

Blødgøringsmiddel

ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE

 

 

68990-58-9

273-612-0

glycerider, talg-mono-, hydrogenerede, acetater

 

Blødgøringsmiddel/emulgerende

ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDES

 

 

91723-32-9

294-538-5

glycerider, talg-mono-, di- og tri-, hydrogenerede, acetater

 

Blødgøringsmiddel/emulgerende

ACETYLATED HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDE

 

 

174333-76-7

 

glycerider, vegetabilsk olie mono-, hydrogenerede, acetater

 

Blødgøringsmiddel

ACETYLATED LANOLIN

 

 

61788-48-5

262-979-2

lanolin, acetat

 

Antistatisk/blødgøringsmiddel/emulgerende

ACETYLATED LANOLIN ALCOHOL

 

 

61788-49-6

262-980-8

eddikesyre, estere med lanolin-alkoholer

 

Antistatisk/blødgøringsmiddel/emulgerende

ACETYLATED LANOLIN RICINOLEATE

 

 

226995-78-4

 

9-octadecensyre, 12-hydroxy-, (9Z, 12R)-, estere med lanolin-alkoholer, acetater

 

Antistatisk/blødgøringsmiddel

ACETYLATED LARD GLYCERIDE

 

 

68990-55-6

273-609-4

glycerider, svinefedt-mono-, acetater

 

Blødgøringsmiddel

ACETYLATED PALM KERNEL GLYCERIDES

 

 

91744-63-7

294-627-9

glycerider, palmekerneolie-, acetylerede

 

Blødgøringsmiddel/emulgerende

ACETYLATED SUCROSE DISTEARATE

 

 

121684-92-2

 

sucrosedistearat, acetater

 

Blødgøringsmiddel

ACETYLMETHIONYL METHYLSILANOL ELASTINATE

 

 

227200-23-9

 

Elastin, reaktionsprodukter med N-acetyl-L-methionin og methylsilantriol

 

Antistatisk/hudbalsam/hårbalsam

ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT

 

 

84082-83-7

282-030-6

Achillea Millefolium Extract er en ekstrakt af blade og blomster fra rølliken, Achillea millefolium, Asteraceae

 

Lindrende/mod skæl/opfriskende/rengørende/tonic

ACHILLEA MILLEFOLIUM OIL

 

 

8022-07-9

282-030-6

Achillea Millefolium Oil er den olie, der udvindes af den blomstrende urt fra rølliken, Achillea millefolium, Asteraceae.

 

Lindrende/mod skæl/opfriskende/rengørende/tonic

ACID BLACK 1

 

 

1064-48-8

213-903-1

dinatrium-4-amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophenylazo)-6-(phenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat (CI 20470)

 

Hårfarve

ACID BLACK 52

 

 

5610-64-0

227-029-3

chrom, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalensulfonsyrecomplex (CI 15711)

 

Hårfarve

ACID BLUE 1

 

 

129-17-9

204-934-1

hydrogen[4-[4-(diethylamino)-2',4'-disulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]diethylammonium, natriumsalt (CI 42045)

 

Hårfarve

ACID BLUE 3

 

 

3536-49-0

222-573-8

bis[hydrogen[4-[4-(diethylamino)-5'-hydroxy-2',4'-disulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]diethylammonium], calciumsalt (CI 42051)

 

Hårfarve

ACID BLUE 9

 

 

3844-45-9

223-339-8

dihydrogen(ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](3-sulfonatobenzyl)ammonium, dinatriumsalt (CI 42090)

 

Hårfarve

ACID BLUE 62

 

 

4368-56-3

224-460-9

natrium-1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonat (CI 62045)

 

Hårfarve

ACID BLUE 74

Indigotindisulfonat, natrium

 

860-22-0

212-728-8

dinatrium-5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-yliden)-1,2-dihydro-3H-indol-3-on)disulfonat (CI 73015)

 

Hårfarve

ACID BROWN 13

 

 

6373-79-1

228-922-0

dinatrium-3,3'-[sulfonylbis[(2-nitro-p-phenylen)imino]]bis[6-anilinobenzensulfonat] (CI 10410)

 

Hårfarve

ACID GREEN 1

 

 

19381-50-1

243-010-2

trinatriumtris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalen-2-sulfonato(2-)-N5,O6]ferrat(3-) (CI 10020)

 

Hårfarve

ACID GREEN 25

 

 

4403-90-1

224-546-6

dinatrium-2,2'-(9,10-dioxoanthracen-1,4-diyldiimino)bis(5-methylsulfonat (CI 61570)

 

Hårfarve

ACID GREEN 50

 

 

3087-16-9

221-409-2

hydrogen[4-[4-(dimethylamino)-α-(2-hydroxy-3,6-disulfonat-1-naphthyl)benzyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammonium, mononatriumsalt (CI 44090)

 

Hårfarve

ACID ORANGE 3

 

 

6373-74-6

228-921-5

natrium-2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzensulfonat (CI 10385)

 

Hårfarve

ACID ORANGE 6

 

 

547-57-9

208-924-8

natrium-4-(2,4-dihydroxyphenylazo)benzensulfonat (CI 14270)

 

Hårfarve

ACID ORANGE 7

 

 

633-96-5

211-199-0

natrium-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzensulfonat (CI 15510)

 

Hårfarve

 

 

 

 

 

 

 

 

ACID RED 14

 

 

3567-69-9

222-657-4

dinatrium-4-hydroxy-3-[(4-sulfonatonaphthyl)azo]naphthalensulfonat (CI 14720)

 

Hårfarve

ACID RED 14 ALUMINUM LAKE

 

 

84238-07-3

282-478-2

1-naphthalensulfonsyre, 4-hydroxy-3-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, aluminiumcomplex (CI 14720:1)

 

Hårfarve

ACID RED 18

 

 

2611-82-7

220-036-2

trinatrium-1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalen-4',6,8-trisulfonat (CI 16255)

 

Hårfarve

ACID RED 18 ALUMINUM LAKE

 

 

12227-64-4

235-438-3

aluminium, 7-hydroxy-8-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-1,3-naphthalendisulfonsyrecomplex (CI 16255:1)

 

Hårfarve

ACID RED 27

 

 

915-67-3

213-022-2

trinatrium-3-hydroxy-4-(4'-sulfonatonaphthylazo)naphthalen-2,7-disulfonat (CI 16185)

 

Hårfarve

ACID RED 33

 

 

3567-66-6

222-656-9

dinatrium-5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat (CI 17200)

 

Hårfarve

ACID RED 35

 

 

6441-93-6

229-231-7

dinatrium-5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(o-tolyl)azo]naphthalen-2,7-disulfonat (CI 18065)

 

Hårfarve

ACID RED 51

erythrosin

 

16423-68-0

240-474-8

dinatrium-2-(2,4,5,7-tetraiod-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoat (CI 45430)

 

Hårfarve

ACID RED 52

 

 

3520-42-1

222-529-8

hydrogen-3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulfonatophenyl)xanthylium, natriumsalt (CI 45100)

 

Hårfarve

 

 

 

 

 

 

 

 

ACID RED 87

 

 

17372-87-1

241-409-6

dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoat (CI 45380)

 

Hårfarve

ACID RED 92

 

 

18472-87-2

242-355-6

3,4,5,6-tetrachlor-2-(1,4,5,8-tetrabrom-6-hydroxy-3-oxoxanthen-9-yl)benzoesyre (CI 45410)

 

Hårfarve

ACID RED 95

 

 

33239-19-9

251-419-2

dinatrium-2-(4,5-diiod-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoat (CI 45425)

 

Hårfarve

ACID RED 195

 

 

 

 

chrom-4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalen-1-sulfonsyrecomplex

IV/1

Kosmetisk farvestof

ACID VIOLET 9

 

 

6252-76-2

228-377-9

hydrogen-9-(2-carboxylatophenyl)-3-(2-methylanilino)-6-(2-methyl-4-sulfoanilino)xanthylium, mononatriumsalt (CI 45190)

 

Hårfarve

ACID VIOLET 43

 

 

4430-18-6

224-618-7

natrium-4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluen-3-sulfonat (CI 60730)

 

Hårfarve

ACID YELLOW 1

 

 

846-70-8

212-690-2

dinatrium-5,7-dinitro-8-oxidonaphthalen-2-sulfonat (CI 10316)

 

Hårfarve

ACID YELLOW 3

 

 

95193-83-2

305-897-5

1H-inden-1,3(2H)-dion, 2-(2-quinolinyl)-, sulfoneret, natriumsalte

 

Hårfarve

ACID YELLOW 23

 

 

1934-21-0

217-699-5

trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-4-(4-sulfophenylazo)pyrazol-3-carboxylat (CI 19140)

 

Hårfarve

ACID YELLOW 73 SODIUM SALT

fluorescein, natrium

 

518-47-8

208-253-0

dinatrium-2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoat (CI 45350)

 

Hårfarve

ACIDOPHILUS/VITIS VINIFERA FERMENT

 

 

 

 

Acidophilus/Vitis vinifera Ferment er det produkt, der opnås ved fermentering af druer (Vitis vinifera) med mikroorganismen Acidophilus

 

Hudbalsam

ACINETOBACTER FERMENT

 

 

 

 

Produkt, der opnås ved fermentering af Acinetobacter

 

Hudbalsam

ACORUS CALAMUS EXTRACT

 

 

84775-39-3

283-869-0

Acorus Calamus Extract er en ekstrakt af rødderne fra kalmussen, Acorus calamus, Araceae

 

Hudbalsam

ACORUS CALAMUS ROOT POWDER

 

 

84775-39-3

283-869-0

Acorus Calamus Root Powder er det pulver, der udvindes af roden fra kalmussen, Acorus calamus, Araceae.

 

Hudbalsam

ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER

 

 

25085-02-3

 

2-propensyre, natriumsalt, polymer med 2-propenamid

 

Antistatisk/filmdannelse

ACRYLAMIDES COPOLYMER

 

 

 

 

2-propenamid, polymer med 2-butenamid og/eller alkylpropenamid

 

Antistatisk/filmdannelse

ACRYLAMIDES/ACRYLATES/DMAPA/METHOXY PEG METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmdannelse

ACRYLAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

propenamidopropyltrimethylammoniumchlorid, polymer med propensyre, butensyre, og/eller alkylpropenoater

 

Filmdannelse

ACRYLATES COPOLYMER

 

 

25133-97-5

 

2-propensyre, 2-methyl-, polymer med ethyl-2-propenoat og methyl-2-methyl-2-propenoat

 

Antistatisk/bindemiddel/filmdannelse

ACRYLATES/ACETOACETOXYETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmdannelse

ACRYLATES/ACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

propenamid, polymer med propensyre, butensyre, og/eller alkylpropenoater

 

Filmdannelse

ACRYLATES/AMMONIUM METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

ammoniumbutenoat, polymer med propensyre, butensyre, og/eller alkylpropenoater

 

Antistatisk/filmdannelse

ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER

 

 

 

 

C10-C30 alkylpropenoat, polymer med propensyre, butensyre og/eller alkylpropenoater, produkt med propenylsucroseether eller propenyl-2,2-dihydroxymethyl-1,3-propandiol

 

Filmdannelse

ACRYLATES/CARBAMATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Hårbalsam/hudbalsam

ACRYLATES/CETETH-20 ITACONATE COPOLYMER

 

 

 

 

Copolymer dannet af den halve ester af methylenbutandisyre og poly(oxy-1,2-ethandiyl),α-hexadecyl-ω-hydroxy-, og en eller flere monomerer af acrylsyre, methacrylsyre eller en af deres simple estere

 

Viskositetsregulerende

ACRYLATES/CETETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Copolymer dannet af den halve ester af methacrylsyre og poly(oxy-1,2-ethandiyl),α-hexadecyl-ω-hydroxy-, og en eller flere monomerer af acrylsyre, methacrylsyre eller en af deres simple estere

 

Viskositetsregulerende

ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmdannelse/viskositetsregulerende

ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER

 

 

 

 

Polydimethylsiloxan, copolymer med en eller flere monomerer af acrylsyre, methacrylsyre eller en af deres simple estere

 

Antiklumpningsmiddel/bindemiddel/filmdannelse

ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Copolymer dannet af esteren af methacrylsyre og dimethylaminoethanol og en eller flere monomerer bestående af acrylsyre, methacrylsyre eller en af deres simple estere

 

Bindemiddel/filmdannelse

ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Copolymer dannet af ethylhexylacrylat, og en eller flere monomerer af acrylsyre, methacrylsyre eller en af deres simple estere

 

Filmdannelse

ACRYLATES/ETHYLHEXYLACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

2-propensyre, 2-methyl-, polymer med 2-propensyre og N-(2-ethylhexyl)-2-propenamid

 

Filmdannelse

ACRYLATES/PVP COPOLYMER

 

 

26589-26-4

 

2-propensyre, 2-methyl-, polymer med 1-ethenyl-2-pyrrolidinon og ethyl-2-methyl-2-propenoat

 

Antistatisk/bindemiddel/filmdannelse

ACRYLATES/STEARETH-50 ACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmdannelse/viskositetsregulerende

ACRYLATES/STEARETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

stearylalkohol, produkt med oxiran, butenoatester, polymer med propensyre, butensyre, og/eller alkylpropenoater

 

Viskositetsregulerende

ACRYLATES/STEARETH-20 ITACONATE COPOLYMER

 

 

 

 

Copolymer dannet af den halve ester af methylenbutandisyre og poly(oxy-1,2-ethandiyl),α-octadecyl-ω-hydroxy-, og en eller flere monomerer af acrylsyre, methacrylsyre eller en af deres simple estere

 

Viskositetsregulerende

ACRYLATES/VA COPOLYMER

 

 

25067-02-1

 

 

 

Filmdannelse/viskositetsregulerende

ACRYLATES/VA CROSSPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmdannelse

ACRYLATES/VINYL ISODECANOATE CROSSPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmdannelse/emulsionsstabiliserende/viskositetsregulerende

ACRYLIC ACID/ACRYLONITROGENS COPOLYMER

 

 

61788-40-7

 

2-propennitril, homopolymer, hydrolyseret

 

Filmdannelse

ACTINIDIA CHINENSIS FRUIT EXTRACT

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Extract er en ekstrakt af frugten fra kiwien, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

 

Blødgøringsmiddel/hudbalsam

ACTINIDIA CHINENSIS SEED

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Seed er de formalede frø fra kiwiplanten, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

 

Blødgøringsmiddel/hudbalsam

ACTINIDIA CHINENSIS SEED OIL

 

 

 

 

Actinidia Chinensis Seed Oil er en ikke-flygtig olie, der er presset ud af frøene fra kiwiplanten, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

 

Blødgøringsmiddel/hudbalsam

ACTINIDIA CHINENSIS WATER

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Water er en vandig opløsning af duftstofferne i frugten fra kiwien, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

 

Blødgøringsmiddel/hudbalsam

ADANSONIA DIGITATA OIL

 

 

225233-93-2

 

Adansonia Digitata Oil er den ikke-flygtige olie, der udvindes af bladene og frugtkødet fra Adansonia digitata, Bombacaceae

 

Blødgøringsmiddel/hudbalsam

ADENOSINE

 

 

58-61-7

200-389-9

adenosin

 

Hudbalsam

ADENOSINE CYCLIC PHOSPHATE

 

 

60-92-4

200-492-9

adenosin, cyklisk 3',5'-(hydrogenphosphat)

 

Hudbalsam

ADENOSINE PHOSPHATE

adenosinphosphat

 

61-19-8

200-500-0

adenosinphosphat

 

Hudbalsam

ADENOSINE TRIPHOSPHATE

 

 

56-65-5

200-283-2

adenosin-5'-triphosphat

 

Hudbalsam

ADEPS BOVIS

 

 

61789-97-7

263-099-1

talg. Et animalsk fedtstof. Indeholder primært glycerider af C16-18-fedtsyrer

II/419 (forarbejdning i overensstemmelse med II/419 skal følges)

Blødgøringsmiddel

ADEPS SUILLUS

 

 

61789-99-9

263-100-5

svinefedt. Det oprensede indre fedtstof fra svin. Det består primært af stearin, palmitin og olein

 

Blødgøringsmiddel

ADIANTUM CAPILLUS VENERIS EXTRACT

 

 

84649-72-9

283-457-0

Adiantum Capillus-veneris Extract er en ekstrakt af bladene fra ægte venushår, Adiantum capillus-veneris, Polypodiaceae

 

Mod skæl/astringerende

ADIANTUM PEDATUM EXTRACT

 

 

165800-54-4

 

Adiantum Pedatum Extract er en ekstrakt af bladene fra bregnen, Adiantum pedatum, Polypodiaceae

 

Mod skæl/astringerende

ADIPIC ACID

 

 

124-04-9

204-673-3

adipinsyre

 

Stødpudeevne (buffer)

ADIPIC ACID/DIETHYLENE GLYCOL/GLYCERIN CROSSPOLYMER

 

 

26760-54-3

 

hexandisyre, polyester med 2,2'-oxybisethanol og 1,2,3-propantriol

 

Filmdannelse

ADIPIC ACID/DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

25085-20-5

 

hexandisyre, polyamid med N-(2-aminoethyl)-1,2-ethandiamin

 

Filmdannelse

ADIPIC ACID/DIMETHYLAMINOHYDROXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

133184-01-7

 

hexandisyre, polymer med 1-(bis(2-aminoethyl)amino)-3-(dimethylamino)-2-propanol

 

Antistatisk/filmdannelse

ADIPIC ACID/EPOXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

25212-19-5

 

hexandisyre, polymer med chlormethyloxiran og N-(2-aminoethyl)-1,2-ethandiamin

 

Antistatisk/filmdannelse

ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER

 

 

25950-34-9

 

 

 

Filmdannelse

ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER

 

 

25950-34-9

 

1,3-Benzendicarboxylsyre, polymer med 2,2-dimethyl-1,3-propandiol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol og hexandisyre

 

Filmdannelse

ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER

 

 

28407-73-0

 

hexandisyre, polymer med 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylsyre og 2,2-dimethyl-1,3-propandiol

 

Filmdannelse

AEGOPODIUM PODAGRARIA EXTRACT

 

 

90320-19-7

291-043-6

Aegopodium Podagraria Extract er en ekstrakt af den blomstrende urt skvalderkålen, Aegopodium podagraria, Apiaceae

 

Hudbalsam

AESCULUS HIPPOCASTANUM BARK EXTRACT

 

 

8053-39-2

232-497-7

Aesculus Hippocastanum Bark Extract er en ekstrakt af barken fra hestekastanjen, Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae.

 

Tonic/astringerende

AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT

 

 

8053-39-2

232-497-7

Aesculus Hippocastanum Extract er en ekstrakt fra hestekastanjen, Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae

 

Tonic/astringerende

AGAR

 

agar

9002-18-0

232-658-1

agar

 

Bindemiddel/viskositetsregulerende

AGARICUS BISPORUS EXTRACT

 

 

95009-14-6

305-742-1

Agaricus Bisporus Extract er en ekstrakt af hattene og stokkene fra champignonen Agaricus bisporus, Agaricaceae

 

Blødgøringsmiddel

AGAROSE

 

 

9012-36-6

232-731-8

agarose

 

Hudbalsam/viskositetsregulerende

AGAVE AMERICANA EXTRACT

 

 

85186-53-4

286-037-5

Agave Americana Extract er en ekstrakt af bladene fra Agave americana, Amaryllidaceae

 

Hudbalsam

AGAVE RIGIDA

 

 

 

 

Agave Rigida er et plantemateriale udvundet af bladene fra sisalplanten, Agave rigida, Amaryllidaceae.

 

Volumenforøgelse

AGAVE RIGIDA EXTRACT

 

 

165800-55-5

306-786-4

Agave Rigida Extract er en ekstrakt af bladene fra sisalplanten, Agave rigida, Amaryllidaceae

 

Volumenforøgelse

AGRIMONIA EUPATORIA EXTRACT

 

 

84775-40-6

283-870-6

Agrimonia Eupatoria Extract er en ekstrakt af bladene fra agermånen, Agrimonia eupatoria, Rosaceae

 

Hudbalsam/astringerende/antimikrobiel

AGROPYRON REPENS EXTRACT

 

 

84649-79-6

283-459-1

Agropyron Repens Extract er en ekstrakt af rødderne fra senegræsset, Agropyron repens, Gramineae

 

Hudbalsam

AHNFELTIA CONCINNA EXTRACT

 

 

223749-75-5

 

Ahnfeltia Concinna Extract er en ekstrakt af algen, Ahnfeltia concinna, Phyllophoraceae

 

Hudbeskyttende/geldannende

AILANTHUS ALTISSIMA EXTRACT

 

 

90131-67-2

290-380-6

Ailanthus Altissima Extract er en ekstrakt af barken fra Ailanthus altissima, Simarubaceae

 

Hudbalsam

ALANINE

alanin

alaninum

56-41-7/302-72-7

200-273-8/206-126-4

alanin

 

Antistatisk

ALANINE GLUTAMATE

 

 

13187-90-1

 

glutaminsyre, forbindelse med alanin

 

Hudbalsam

ALANINE/HISTIDINE/LYSINE POLYPEPTIDE COPPER HCL

 

 

 

 

Polymer afledt af alanin, histidin og lysin, kobberderivat, hydrochlorid

 

Hudbalsam

ALBUMEN

 

 

9006-50-2

310-127-6

naturligt forekommende stoffer, æggehvide

 

Filmdannelse

ALCHEMILLA VULGARIS EXTRACT

 

 

84695-94-3

283-614-3

Alchemilla Vulgaris Extract er en ekstrakt af bladene og overjordiske dele af den almindelige løvefod, Alchemilla vulgaris, Rosaceae

 

Hudbalsam/rengørende/astringerende

ALCLOXA

alcloxa

 

1317-25-5

215-262-3

chlortetrahydroxy[(2-hydroxy-5-oxo-2-imidazolin-4-yl)ureato]dialuminum

 

Antimikrobiel/astringerende

ALCOHOL

alkohol

alcoholum/ethanolum

64-17-5

200-578-6

ethanol

 

Opløsningsmiddel

ALCOHOL DENAT

 

 

 

 

Ethanol, der er denatureret i overensstemmelse med told- og afgiftsforskrifterne

 

Opløsningsmiddel

ALDIOXA

aldioxa

 

5579-81-7

226-964-4

[(2-hydroxy-5-oxo-2-imidazolin-4-yl)ureato]aluminium

 

Antimikrobiel/astringerende

ALEURITES MOLUCCANA EXTRACT

 

 

223747-70-4

 

Aleurites Moluccana Extract er en ekstrakt af nødderne fra Aleuritesarten Aleurites moluccana, Euphorbiaceae

 

Blødgøringsmiddel

ALEURITES MOLUCCANA NUT OIL

 

 

8015-80-3

 

Aleurites Moluccana Nut Oil er den olie, der presses ud af nødderne fra Aleuritesarten Aleurites moluccana, Euphorbiaceae

 

Hudbalsam

ALEURITIC ACID

 

 

6949-98-0

 

hexadecansyre, 9,10,16-trihydroxy-

 

Hudbalsam

ALGAE

 

 

 

 

 

 

Tonic/opfriskende/lindrende/fugtighedsbevarende

ALGIN

natriumalginat

natrii alginas

9005-38-3

 

alginsyre, natriumsalt

 

Bindemiddel/viskositetsregulerende

ALGINIC ACID

alginsyre

acidum alginicum

9005-32-7

232-680-1

alginsyre

 

Bindemiddel/viskositetsregulerende

ALKANNA TINCTORIA EXTRACT

 

 

85251-58-7

286-469-4

Alkanna Tinctoria Extract er en ekstrakt af rødderne fra alkannaen, Alkanna tinctoria, Boraginaceae

 

Tonic

ALLANTOIN

allantoin

 

97-59-6

202-592-8

urinstof, (2,5-dioxo-4-imidazolydinyl)-,

 

Lindrende

ALLANTOIN ACETYL METHIONINE

 

 

4207-40-3

224-126-2

N-acetyl-DL-methionin, forbindelse med (2,5-dioxo-4-imidazolidin)urinstof (1:1)

 

Antistatisk/hudbeskyttende/lindrende

ALLANTOIN ASCORBATE

 

 

57448-83-6

260-739-1

(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urinstof-L-ascorbat

 

Antioxidant/lindrende/hudbeskyttende

ALLANTOIN BIOTIN

 

 

4492-73-3

 

urinstof, (2,5-dioxo-4-imidazolydinyl)-, forbindelse med 2H-thieno[3,4-d]imidazol-4-pentansyre, hexahydro-2-oxo-, [3as-(3aα,4b,6aα)]-

 

Lindrende/antiseborreisk/hudbeskyttende

ALLANTOIN CALCIUM PANTOTHENATE

 

 

4207-41-4

 

β-alanin, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, calciumsalt (2:1), (R)-, forbindelse med 2,5-dioxo-4-imidazolydinyl-urinstof

 

Lindrende/hudbeskyttende

ALLANTOIN GALACTURONIC ACID

 

 

5119-24-4

 

urinstof, (2,5-dioxo-4-imidazolydinyl)-, forbindelse med galacturonsyre

 

Lindrende/hudbeskyttende

ALLANTOIN GLYCYRRHETINIC ACID

 

 

4572-09-2

 

olean-12-en-29-syre, 3-hydroxy-11-oxo-, (3β, 20β)-, forbindelse med (2,5-dioxo-4-imidazolydinyl)urinstof (1:1)

 

Hudbeskyttende/lindrende

ALLANTOIN PABA

 

 

4207-42-5

 

urinstof, (2,5-dioxo-4-imidazolydinyl)-, forbindelse med 4-aminobenzoesyre (1:1)

 

Uv-absorberende

ALLANTOIN POLYGALACTURONIC ACID

 

 

29659-38-9

 

D-polygalacturonsyre, forbindelse med (2,5-dioxo-4-imidazolydinyl)-urinstof

 

Hudbeskyttende/lindrende

ALLIUM CEPA EXTRACT

 

 

8054-39-5

232-498-2

Allium Cepa Extract er en ekstrakt af løgene fra løgplanten, Allium cepa, Liliaceae

 

Mod skæl

ALLIUM SATIVUM EXTRACT

 

 

8008-99-9

232-371-1

Allium Sativum Extract er en ekstrakt af løget fra hvidløgsplanten, Allium sativum, Liliaceae

 

Antimikrobiel

ALLYL CAPROATE

 

 

123-68-2

204-642-4

allylhexanoat

 

Blødgøringsmiddel

ALLYL METHACRYLATES CROSSPOLYMER

 

 

182212-41-5

 

2-propensyre, 2-methyl-, 1,2-ethendiylester, polymer med 2-propenyl 2-methyl-2-propenoat

 

Emulsionsstabiliserende/opaciferende/viskositetsregulerende

ALLYL STEARATE/VA COPOLYMER

 

 

56266-37-6

 

propenylstearat, polymer med ethenylacetat

 

Filmdannelse

ALMOND OIL PEG-6 ESTERS

 

 

124046-50-0

 

olier, mandel, ethoxylerede, 6 mol EO

 

Blødgøringsmiddel

ALMONDAMIDE DEA

 

 

124046-18-0

 

mandelsyreamider, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)

ALMONDAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-03-3

 

mandelsyre, alkyl-amidopropyl-dimethyl-benzyl-ammonium-chlorid

 

Antistatisk

ALMONDAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

165586-98-1

 

mandelsyreamidopropyldimethylglycin

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/skummer/rengørende

ALMONDAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

165586-99-2

 

amider, mandelsyre, N-[3-(dimethylamino)-propyl]-

 

Antistatisk

ALMONDAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

 

 

124046-20-4

 

amider, mandelsyre, N-[3-(dimethylamino)-propyl]-, N-oxid

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/skummer/rengørende

ALNUS FIRMIFOLIA EXTRACT

 

 

223747-71-5

 

Alnus Firmifolia Extract er en ekstrakt af koglen fra Alnus firmifolia, Betulaceae

 

Hudbalsam

ALOE ARBORESCENS EXTRACT

 

 

223747-76-0

 

Aloe Arborescens Extract er en ekstrakt af bladene fra Aloe arborescens, Liliaceae

 

Fugtighedsgivende/lindrende

ALOE BARBADENSIS

 

 

 

 

Aloe Barbadensis er et plantemateriale udvundet af bladene fra aloen, Aloe barbadensis, Liliaceae

 

Blødgøringsmiddel

ALOE BARBADENSIS EXTRACT

 

aloes extractum

85507-69-3

287-390-8

Aloe Barbadensis Extract er en ekstrakt af bladene fra aloen, Aloe barbadensis, Liliaceae

 

Blødgøringsmiddel

ALOE BARBADENSIS FLOWER EXTRACT

 

 

85507-69-3

287-390-8

Aloe Barbadensis Flower Extract er en ekstrakt af blomsterne fra aloen, Aloe barbadensis, Liliaceae

 

Blødgøringsmiddel

ALOE BARBADENSIS GEL

 

 

 

 

Aloe Barbadensis Gel er den saft, der presses ud af bladene fra aloen, Aloe barbadensis, Liliaceae

 

Blødgøringsmiddel

ALOE FEROX EXTRACT

 

 

84649-82-1

283-462-8

Aloe Ferox Extract er en ekstrakt af bladene fra Aloe ferox, Liliaceae

 

Fugtighedsgivende/lindrende

ALPHA DAMASCONE

 

 

23726-94-5

245-845-8

(Z)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on

 

Maskering

ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE

 

 

27707-45-5

 

α-D-glucose hompolymer

 

Hudbalsam

ALTHAEA OFFICINALIS

 

 

 

 

Althaea Officinalis er et plantemateriale udvundet af de tørrede rødder fra lægestokrosen, Althaea officinalis, Malvaceae

 

Blødgøringsmiddel

ALTHAEA OFFICINALIS EXTRACT

 

 

73049-65-7

277-254-6

Althaea Officinalis Extract er en ekstrakt af rødderne fra lægestokrosen, Althaea officinalis, Malvaceae

 

Blødgøringsmiddel

ALTHAEA ROSEA POWDER

 

 

90045-76-4

289-940-2

Althaea Rosea Powder er de tørrede, knuste blomster fra den almindelige stokrose, Althaea rosea, Malvaceae

 

Hudbalsam/fugtighedsgivende

ALUMINA

 

aluminii oxidum

1344-28-1

215-691-6

aluminiumoxid

 

Slibende/opaciferende/viskositetsregulerende

ALUMINUM ACETATE

aluminiumacetat

 

139-12-8

205-354-1

eddikesyre, aluminiumsalt (3:1)

 

Antimikrobiel

ALUMINUM BEHENATE

 

 

18990-72-2

242-726-2

aluminiumtridocosanoat

 

Opaciferende/viskositetsregulerende

ALUMINUM BENZOATE

 

 

555-32-8

209-091-3

aluminiumtribenzoat

 

Antimikrobiel

ALUMINUM BROMOHYDRATE

 

 

39431-98-6

254-448-9

dialuminiumbromidpentahydroxid

 

Antiperspirant/deodorant/astringerende

ALUMINUM BUTOXIDE

 

 

2269-22-9

218-871-2

tricosansyre, aluminiumsalt

 

Stabiliserende

ALUMINUM CAPRYLATE

 

 

6028-57-5

227-902-9

aluminiumtrioctanoat

 

Emulsionsstabiliserende/opaciferende/viskositetsregulerende

ALUMINUM CAPRYLOYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

165800-56-6

 

hydrolyseret collagen, produkt med caprylsyre, aluminumsalt

 

Antistatisk/hudbalsam/hårbalsam

ALUMINUM CHLORIDE

aluminiumchlorid

 

7446-70-0

231-208-1

aluminiumchlorid

 

Antiperspirant/deodorant/astringerende

ALUMINUM CHLOROHYDRATE

 

 

12042-91-0

234-933-1

dialuminiumchloridpentahydroxid

 

Antiperspirant/deodorant/astringerende

ALUMINUM CHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-76-6

 

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-hydro-ω-hydroxy-, reaktionsprodukter med aluminiumchloridhydroxid (Al2Cl(OH)5)

 

Antiperspirant/astringerende

ALUMINUM CHLOROHYDREX PG

 

 

245090-52-2

258-309-3

1,2-propandiol, reaktionsprodukter med aluminiumchloridhydroxid (Al2Cl(OH)5)

 

Antiperspirant/astringerende

ALUMINUM CITRATE

 

 

813-92-3

 

1,2,3-propantricarboxylsyre, 2-hydroxy-, aluminiumsalt (1:1)

 

Antiperspirant/deodorant/astringerende

ALUMINUM DIACETATE

aluminiumsubacetat

 

142-03-0

205-518-2

bis(acetato-O)hydroxyaluminium

 

Antimikrobiel

ALUMINUM DICETYL PHOSPHATE

 

 

26527-54-8

 

phosphorsyre, bis(hexadecyl)ester, aluminiumsalt

 

Emulsionsstabiliserende

ALUMINUM DICHLOROHYDRATE

 

 

 

233-632-2

Aluminum-hydroxid-chlorid (Al2(OH)4Cl2)

 

Antiperspirant/deodorant/astringerende

ALUMINUM DICHLOROHYDRATE

 

 

10284-64-7

 

aluminum-hydroxid-chlorid (Al: Cl 1:1)

 

Antiperspirant/deodorant/astringerende

ALUMINUM DICHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-79-9

 

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-hydro-ω-hydroxy-, reaktionsprodukter med aluminiumchloridhydroxid (Al2Cl(OH)5)

 

Antiperspirant/astringerende

ALUMINUM DICHLOROHYDREX PG

 

 

245090-53-3

 

1,2-propandiol, reaktionsprodukter med aluminiumchloridhydroxid (AlCl(OH)2)

 

Antiperspirant/astringerende

ALUMINUM DILINOLEATE

 

 

53202-37-2

 

9,12-octadecadiensyre (Z,Z)-, dimer, aluminumsalt

 

Emulsionsstabiliserende/opaciferende/viskositetsregulerende

ALUMINUM DIMYRISTATE

 

 

56639-51-1

260-305-1

hydroxybis(myristato-O)aluminium

 

Emulsionsstabiliserende/opaciferende/viskositetsregulerende

ALUMINUM DISTEARATE

 

 

300-92-5

206-101-8

hydroxyaluminiumdistearat

 

Emulsionsstabiliserende/opaciferende/viskositetsregulerende

ALUMINUM FLUORIDE

 

 

7784-18-1

232-051-1

aluminiumfluorid

III/1,34

Mundhygiejne/antiplak

ALUMINUM FORMATE

 

 

7360-53-4

230-898-1

aluminiumtriformiat

 

Antimikrobiel

ALUMINUM GLYCINATE

dihydroxyaluminium aminoacetat

 

13682-92-3

237-193-8

dihydroxyaluminiumglycinat

 

Stødpudeevne (buffer)

ALUMINUM HYDROGENATED TALLOW GLUTAMATE

 

 

 

 

L-glutaminsyre, N-(hydrogeneret talg-acyl) derivater, aluminiumsalte

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)

ALUMINUM HYDROXIDE

aluminiumhydroxid

 

21645-51-2

244-492-7

aluminiumhydroxid

 

Blødgøringsmiddel/fugtighedsbevarende/viskositetsregulerende

ALUMINUM ISOSTEARATE

 

 

72277-75-9

 

isostearinsyre, aluminumsalt

 

Emulsionsstabiliserende/opaciferende/viskositetsregulerende

ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/PALMITATES

 

 

 

 

isostearinsyre, laurinsyre, palmitinsyre, blanding, aluminumsalt

 

Emulsionsstabiliserende/opaciferende/viskositetsregulerende

ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/STEARATES

 

 

 

 

isostearin-, laurin-, stearinsyreblandinger, aluminumsalt

 

Emulsionsstabiliserende/opaciferende/viskositetsregulerende

ALUMINUM ISOSTEARATES/MYRISTATES

 

 

 

 

isostearinsyre, myristinsyre, blanding, aluminumsalt

 

Emulsionsstabiliserende/opaciferende/viskositetsregulerende

ALUMINUM ISOSTEARATES/PALMITATES

 

 

 

 

isostearinsyre, palmitinsyre, blanding, aluminumsalt

 

Emulsionsstabiliserende/opaciferende/viskositetsregulerende

ALUMINUM ISOSTEARATES/STEARATES

 

 

 

 

isostearinsyre, stearinsyre, blanding, aluminumsalt

 

Emulsionsstabiliserende/opaciferende/viskositetsregulerende

ALUMINUM LACTATE

 

 

18917-91-4

242-670-9

aluminiumtrilactat

 

Stødpudeevne (buffer)/astringerende

ALUMINUM LANOLATE

 

 

85005-39-6

284-972-3

fedtsyrer, lanolin-, aluminiumsalte

 

Emulgerende/overfladeaktivt stof (surfactant)

ALUMINUM METHIONATE

 

 

52667-15-9

258-085-7

tris[μ-[methandisulfonat(2-)]]dialuminium

 

Viskositetsregulerende

ALUMINUM MYRISTATE

 

 

4040-50-0

223-728-2

tetradecansyre, aluminiumsalt

 

Antiklumpningsmiddel/emulsionsstabiliserende

ALUMINUM MYRISTATES/PALMITATES

 

 

 

 

myristin-, palmitinsyrer, blanding, aluminumsalt

 

Emulsionsstabiliserende/opaciferende/viskositetsregulerende

ALUMINUM PCA

 

 

59792-81-3

261-931-8

tris(5-oxo-L-prolinato-N1,O2)aluminium

 

Astringerende

ALUMINUM PHENOLSULFONATE

 

 

1300-35-2

215-083-0

aluminiumtris(hydroxybenzensulfonat)

 

Antimikrobiel/deodorant

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE

aluminiumsesquichlorhydrat

 

11089-92-2

234-310-4

aluminumchloridhydroxid (Al4Cl3(OH)9)

 

Antiperspirant/deodorant/astringerende

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-86-8

 

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-hydro-ω-hydroxy-, reaktionsprodukter med aluminiumchloridhydroxid (Al2Cl1.5(OH)4.5)

 

Antiperspirant/astringerende

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PG

 

 

245090-60-2

 

1,2-propandiol, reaktionsprodukter med aluminiumchloridhydroxid (Al2Cl1.5(OH)4.5)

 

Antiperspirant/astringerende

ALUMINUM SILICATE

 

 

1327-36-2

215-475-1

aluminiumsilicat (CI 77004)

 

Slibende/absorberende/opaciferende

ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE

 

 

9087-61-0

 

stivelse, hydrogen octenylbutandionat, aluminumsalt

 

Absorberende/viskositetsregulerende/antiklumpningsmiddel

ALUMINUM STEARATE

aluminiummonostearat

 

7047-84-9

230-325-5

dihydroxyaluminiumstearat

IV/1

Kosmetisk farvestof/antiklumpningsmiddel

ALUMINUM STEARATES

 

 

 

 

aluminumdistearat og aluminumtristearat

 

Blødgøringsmiddel/emulsionsstabiliserende/opaciferende/viskositetsregulerende

ALUMINUM SULFATE

aluminiumsulfat

aluminii sulfas

10043-01-3

233-135-0

aluminiumsulfat

 

Antiperspirant/deodorant

ALUMINUM TRISTEARATE

 

 

637-12-7

211-279-5

aluminiumtristearat

 

Blødgøringsmiddel/emulsionsstabiliserende/opaciferende/viskositetsregulerende

ALUMINUM UNDECYLENOYL COLLAGEN AMINO ACIDS

 

 

162260-09-5

 

collagener, hydrolysater, reaktionsprodukter med 10-undecenoylchlorid, aluminiumsalte

 

Antistatisk/hudbalsam/hårbalsam

ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDRATE

 

 

98106-55-9

308-576-8

octaaluminiumzirconiumoctachloridicosahydroxid

III/1,50

Antiperspirant/deodorant/astringerende

ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDREX GLY

 

 

174514-58-0

 

sammensat reaktionsprodukt fra reaktionen mellem aluminiumzirconiumoctachlorhydrat (Al8Zr(OH)20Cl8.xH2O) og glycin

III/1,50

Antiperspirant/deodorant/astringerende

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDRATE

 

 

98106-54-8

308-575-2

octaaluminiumzirconiumpentachloridtricosahydroxid

III/1,50

Antiperspirant/deodorant/astringerende

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDREX GLY

 

 

125913-22-6

 

sammensat reaktionsprodukt fra reaktionen mellem aluminiumzirconiumpentachlorhydrat (Al8Zr(OH)23Cl5.xH2O) og glycin

III/1,50

Antiperspirant/deodorant/astringerende

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDRATE

 

 

98106-52-6

308-573-1

tetraaluminiumzirconiumtetrachloriddodecahydroxid

III/1,50

Antiperspirant/deodorant/astringerende

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX GLY

 

 

134910-86-4

 

sammensatte reaktionsprodukter fra reaktionen mellem aluminiumzirconiumtetrachlorhydrat (Al8Zr(OH)12Cl4.xH2O) og glycin

III/1,50

Antiperspirant/deodorant/astringerende

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX PEG

 

 

246867-10-7

 

Zirconium, chlorhydroxypolyethylenglycol, aluminiumkomplekser. koordinationskompleks fremkommet ved reaktionen mellem aluminiumzirconiumchloridhydroxid (Al4ZrCl4(OH)12) og polyethylenglycol

III/1,50

Deodorant

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX PG

 

 

235433-35-9

 

Aluminiumzirconiumchloridhydroxid, Al4ZrCl4(OH)12, reaktionsprodukter med propylenglycol

III/1,50

Deodorant

ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDRATE

 

 

98106-53-7

308-574-7

tetraaluminiumzirconiumtrichloridtridecadhydroxid

III/1,50

Antiperspirant/deodorant/astringerende

ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDREX GLY

 

 

134375-99-8

 

sammensat reaktionsprodukt fra reaktionen mellem aluminiumzirconiumtrichlorhydrat (Al8Zr(OH)13Cl3.xH2O) og glycin

III/1,50

Antiperspirant/deodorant/astringerende

ALUMINUM/MAGNESIUM HYDROXIDE STEARATE

 

 

 

 

aluminummagnesiumhydroxid og stearinsyre

 

Emulsionsstabiliserende

AMARANTHUS CAUDATUS EXTRACT

 

 

223747-79-3

 

Amaranthus Caudatus Extract er en ekstrakt af frøene fra Amaranthus caudatus, Amaranthaceae

 

Hudbalsam

AMINO BISPROPYL DIMETHICONE

 

 

243842-22-0

 

 

 

Emulgerende/hårbalsam

AMINO BISPROPYL DIMETHICONE

 

 

 

 

1,1'-iminobis(3-(tris(trimethylsiloxy)silyl)propan

 

Emulgerende/hårbalsam

4-AMINO-3-NITROPHENOL

 

 

610-81-1

210-236-8

4-amino-3-nitrophenol

 

Hårfarve

5-AMINO-4-FLUORO-2-METHYLPHENOL SULFATE

 

 

163183-01-5

 

Phenol, 5-amino-4-fluor-2-methyl-, sulfat (2:1) (salt)

 

Hårfarve

2-AMINOBUTANOL

 

 

96-20-8

202-488-2

2-aminobutan-1-ol

 

Stødpudeevne (buffer)

AMINOBUTYRIC ACID

 

 

56-12-2

200-258-6

4-aminosmørsyre

 

Hårbalsam

2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL

 

 

6358-09-4

228-762-1

2-amino-6-chlor-4-nitrophenol

 

Hårfarve

5-AMINO-6-CHLORO-O-CRESOL

 

 

84540-50-1

283-144-9

3-amino-2-chlor-6-methylphenol

 

Antimikrobiel/hårfarve

5-AMINO-2,6-DIMETHOXY-3-HYDROXYPYRIDINE

 

 

104333-03-1

 

3-pyridinol, 2,6-dimethoxy-5-amino-

 

Hårfarve

AMINOETHANESULFINIC ACID

 

 

300-84-5

 

ethansulfinsyre, 2-amino-

 

Reducerende

AMINOETHYL PROPANEDIOL

 

 

115-70-8

204-101-2

2-amino-2-ethylpropandiol

 

Stødpudeevne (buffer)

AMINOETHYL SULFATE

 

 

926-39-6

213-135-7

2-aminoethylhydrogensulfat

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)

AMINOETHYLACRYLATE PHOSPHATE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

57450-97-2

 

2-propensyre, 2-aminoethylester, polymer med 1,2-propandiol mono-2-propenoat, phosphat (salt)

 

Antistatisk/filmdannelse

2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE

 

 

83763-47-7

280-733-2

2-[(3-amino-4-methoxyphenyl)amino]ethanol

 

Hårfarve

2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE

 

 

83763-48-8

280-734-8

(3-ammonio-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyethyl)ammoniumsulfat

 

Hårfarve

2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE

 

 

16867-03-1

240-886-8

2-aminopyridin-3-ol

 

Hårfarve

4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE

 

 

2835-95-2

220-618-6

5-amino-o-cresol

 

Hårfarve

4-AMINO-M-CRESOL

 

 

2835-99-6

220-621-2

4-amino-m-cresol

 

Hårfarve

6-AMINO-M-CRESOL

 

 

2835-98-5

220-620-7

6-amino-m-cresol

 

Hårfarve

AMINOMETHYL PROPANEDIOL

 

 

115-69-5

204-100-7

2-amino-2-methylpropan-1,3-diol

 

Stødpudeevne (buffer)

AMINOMETHYL PROPANOL

 

 

124-68-5

204-709-8

2-amino-2-methylpropanol

 

Stødpudeevne (buffer)

2-AMINOMETHYL-P-AMINOPHENOL HCL

 

 

135043-64-0

 

phenol, 2-aminomethyl-4-amino-, dihydrochlorid

 

Hårfarve

4-AMINO-2-NITRODIPHENYLAMINE-2'-CARBOXYLIC ACID

 

 

117907-43-4

 

1,4-benzendiamin, 2-nitro-n(1)-(2-carboxyphenyl)-

 

Hårfarve

2-AMINO-3-NITROPHENOL

 

 

603-85-0

210-060-1

2-amino-3-nitrophenol

 

Hårfarve

6-AMINO-O-CRESOL

 

 

17672-22-9

 

phenol, 6-amino-2-methyl-

 

Hårfarve

O-AMINOPHENOL SULFATE

 

 

67845-79-8

 

phenol, 2-amino-, sulfat (2:1) (salt)

 

Hårfarve

3-AMINOPROPANE SULFONIC ACID

 

 

3687-18-1

222-977-4

3-aminopropan-1-sulfonsyre

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/hydrotrop

AMINOPROPYL LAURYLGLUTAMINE

 

 

221389-16-8

 

L-glutamin, N2-(3-aminopropyl)- N2-dodecyl-

 

Antistatisk/overfladeaktivt stof (surfactant)/hårbalsam

AMINOTRIAZINE PENTANE CARBOXAMIDE MIPA

 

 

 

 

5-(2-amino-1,3,5-triazin-4-yl)pentanamid, reaktionsprodukter med 2-hydroxypropylamin

 

Hudbalsam

AMINOTRIMETHYLENE PHOSPHONIC ACID

 

 

6419-19-8

229-146-5

nitrilotrimethylentris(phosphonsyre)

 

Chelaterende

AMMI VISNAGA EXTRACT

 

 

84695-96-5

283-61-64

Ammi Visnaga Extract er en ekstrakt af frugter og stilke fra Ammi visnaga, Umbelliferae

 

Hudbalsam

AMMONIA

ammoniakopløsning

 

7664-41-7

231-635-3

ammoniak, vandfri

III/1,4

Stødpudeevne (buffer)

AMMONIUM ACETATE

 

 

631-61-8

211-162-9

ammoniumacetat

 

Stødpudeevne (buffer)

AMMONIUM ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Antistatisk/bindemiddel/filmdannelse/viskositetsregulerende

AMMONIUM ACRYLATES/ACRYLONITROGENS COPOLYMER

 

 

 

 

2-propennitril, hydrolyseret, ammoniumsalte

 

Filmdannelse/viskositetsregulerende

AMMONIUM ALGINATE

 

 

9005-34-9

 

alginsyre, ammoniumsalt

 

Bindemiddel/filmdannelse/viskositetsregulerende

AMMONIUM ALUM

ammoniumalum

 

7784-25-0

232-055-3

aluminiumammoniumbis(sulfat)

 

Antiperspirant

AMMONIUM BENZOATE

 

 

1863-63-4

217-468-9

ammoniumbenzoat

VI/1,1

Konserveringsmiddel

AMMONIUM BICARBONATE

 

 

1066-33-7

213-911-5

ammoniumhydrogencarbonat

 

Stødpudeevne (buffer)

AMMONIUM BISULFITE

 

 

10192-30-0

233-469-7

ammoniumhydrogensulfit

VI/1,9

Konserveringsmiddel

AMMONIUM C9-10 PERFLUOROALKYLSULFONATE

 

 

 

 

C9-C10 alkaner, perfluor-, sulfonsyre, ammoniumsalte

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)

AMMONIUM C12-15 ALKYL SULFATE

 

 

68815-61-2

272-385-5

svovlsyre, mono-C12-15-alkylestere, ammoniumsalte

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/rengørende/skummer

AMMONIUM C12-15 PARETH SULFATE

 

 

125301-89-5

 

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, C12-15-alkyl ethere (1-4 mol EO gennemsnitligt molforhold)

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/skummer/rengørende

AMMONIUM C12-16 ALKYL SULFATE

 

 

90583-12-3

292-210-6

svovlsyre, mono-C12-16-alkylestere, ammoniumsalte

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/rengørende/skummer

AMMONIUM CAPRYLETH SULFATE

 

 

52286-18-7

 

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-sulfo-ω-(octyloxy)-, ammoniumsalt (1-4 mol EO gennemsnitligt molforhold)

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/skummer/rengørende

AMMONIUM CAPRYLETH-3 SULFATE

 

 

52286-18-7

 

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-sulfo-ω-(octyloxy)-, ammoniumsalt (3 mol EO gennemsnitligt molforhold)

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/rengørende/skummer

AMMONIUM CARBAMATE

 

 

1111-78-0

214-185-2

carbaminsyre, ammoniumsalt

 

Stødpudeevne (buffer)

AMMONIUM CARBONATE

 

ammonii carbonas

10361-29-2

233-786-0

ammoniumcarbonat

 

Stødpudeevne (buffer)

AMMONIUM CASEINATE

 

 

9005-42-9

 

casein, ammoniumsalt

 

Antistatisk

AMMONIUM CHLORIDE

ammoniumchlorid

ammonii chloridum

12125-02-9

235-186-4

ammoniumchlorid

 

Stødpudeevne (buffer)/viskositetsregulerende

AMMONIUM COCOMONOGLYCERIDE SULFATE

 

 

61789-03-5

 

glycerider, kokosmono-, sulfaterede, ammoniumsalte

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/rengørende/skummer

AMMONIUM COCO-SULFATE

 

 

90989-98-3

292-758-6

svovlsyre, kokosalkylmono-ester, ammoniumsalt

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/skummer/rengørende

AMMONIUM COCOYL ISETHIONATE

 

 

223705-57-5

 

fedtsyrer, kokos-, 2-sulfoethylestere, ammoniumsalte

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/rengørende

AMMONIUM COCOYL SARCOSINATE

 

 

223705-35-9

 

glycin, N-methyl-, N-kokosacyl-, ammoniumsalte

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/skummer/rengørende

AMMONIUM CUMENESULFONATE

 

 

37475-88-0

253-519-1

ammoniumcumensulfonat

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/hydrotrop

AMMONIUM DIMETHICONE COPOLYOL SULFATE

 

 

130381-11-2

 

dimethylsiloxan, polymer, mono((15-hydroxy-1,3-dimethyl-1-(3-(2-(2-(2-(sulfooxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)propyl)-3-((trimethylsilyl)oxy)-2,7,10,13-tetraoxa-1,3-disilapentadec-1-yl)oxy)-termineret, ammoniumsalte

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/hårbalsam/hudbalsam

AMMONIUM DODECYLBENZENESULFONATE

 

 

1331-61-9

215-559-8

ammoniumdodecylbenzensulfonat

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/skummer/rengørende

AMMONIUM FLUORIDE

 

 

12125-01-8

235-185-9

ammoniumfluorid

III/1,33

Mundhygiejne/antiplak

AMMONIUM FLUOROSILICATE

 

 

16919-19-0

240-968-3

ammoniumhexafluorsilicat

III/1,42

Mundhygiejne/antiplak

AMMONIUM GLYCOLATE

 

 

35249-89-9

 

eddikesyre, hydroxy-, monoammoniumsalt

 

Stødpudeevne (buffer)

AMMONIUM GLYCYRRHIZATE

 

 

53956-04-0

258-887-7

ammoniumglycyrrhizinat

 

Hudbalsam

AMMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

222400-34-2

 

collagen, hydrolysater, ammoniumsalte

 

Antistatisk/hårbalsam/hudbalsam

AMMONIUM HYDROXIDE

 

 

1336-21-6

215-647-6

ammoniumhydroxid

 

Stødpudeevne (buffer)/denatureringsmiddel

AMMONIUM IODIDE

 

 

12027-06-4

234-717-7

ammoniumiodid

 

Antimikrobiel

AMMONIUM ISOSTEARATE

 

 

191880-49-6

 

isooctadacansyre, ammoniumsalt

 

Emulgerende/overfladeaktivt stof (surfactant)

AMMONIUM LACTATE

 

 

515-98-0

208-214-8

propansyre, 2-hydroxy-, ammoniumsalt

 

Stødpudeevne (buffer)

AMMONIUM LAURETH SULFATE

 

 

32612-48-9

 

dodecan-1-ol, ethoxyleret, sulfater, ammoniumsalte, 1-4 mol EO (gennemsnitligt molforhold)

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/skummer/rengørende

AMMONIUM LAURETH-5 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

dodecan-1-ol, ethoxyleret, sulfater, ammoniumsalte, 5 mol EO (gennemsnitligt molforhold)

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/skummer/rengørende

AMMONIUM LAURETH-6 CARBOXYLATE

 

 

41051-94-9

 

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(carboxymethyl)-ω-(dodecyloxy)-, ammoniumsalt

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/rengørende

AMMONIUM LAURETH-7 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

dodecan-1-ol, ethoxyleret, sulfater, ammoniumsalte, 7 mol EO (gennemsnitligt molforhold)

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/skummer/rengørende

AMMONIUM LAURETH-8 CARBOXYLATE

 

 

41051-94-9

 

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(carboxymethyl)-ω-(dodecyloxy)-, ammoniumsalt (7 mol EO gennemsnitligt molforhold)

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/rengørende

AMMONIUM LAURETH-9 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Dodecan-1-ol, ethoxyleret, sulfater, ammoniumsalte, 9 mol EO (gennemsnitligt molforhold)

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/skummer/rengørende

AMMONIUM LAURETH-12 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Dodecan-1-ol, ethoxyleret, sulfater, ammoniumsalte, 12 mol EO (gennemsnitligt molforhold)

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/rengørende/skummer

AMMONIUM LAUROYL SARCOSINATE

 

 

68003-46-3

268-130-2

ammonium-N-methyl-N-(1-oxododecyl)glycinat

 

Antistatisk/overfladeaktivt stof (surfactant)/skummer/rengørende

AMMONIUM LAURYL SULFATE

 

 

2235-54-3

218-793-9

ammoniumdodecylsulfat

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/rengørende/skummer

AMMONIUM LAURYL SULFOSUCCINATE

 

 

221391-03-3

 

butandisyre, sulfo-, 1-dodecylester, monoammoniumsalt

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/rengørende/skummer

AMMONIUM MONOFLUOROPHOSPHATE

 

 

20859-38-5

 

phosphorofluoridsyre, monoammoniumsalt

III/1,26

Mundhygiejne/antiplak

AMMONIUM MYRETH SULFATE

 

 

27731-61-9

 

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-sulfo-ω-(tetradecyloxy)-, ammoniumsalt

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/skummer/rengørende

AMMONIUM MYRISTYL SULFATE

 

 

52304-21-9

257-834-5

ammoniumtetradecylsulfat

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/skummer/rengørende

AMMONIUM NONOXYNOL-4 SULFATE

 

 

31691-97-1

 

4-nonylphenol, ethoxyleret, sulfater, ammoniumsalte, 4 mol EO (gennemsnitligt molforhold)

 

Emulgerende/overfladeaktivt stof (surfactant)/rengørende/skummer

AMMONIUM NONOXYNOL-30 SULFATE

 

 

31691-97-1

 

4-nonylphenol, ethoxyleret, sulfater, ammoniumsalte, 30 mol EO (gennemsnitligt molforhold)

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/skummer/rengørende

AMMONIUM OLEATE

 

 

544-60-5

208-873-1

ammoniumoleat

 

Emulgerende/overfladeaktivt stof (surfactant)/rengørende

AMMONIUM PALM KERNEL SULFATE

 

 

223705-48-4

 

alkoholer, palmekerne-olie, mono-ester med svovlsyre, ammoniumsalt

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/rengørende/skummer

AMMONIUM PERSULFATE

 

 

7727-54-0

231-786-5

diammoniumperoxodisulfat

 

Blegemiddel

AMMONIUM PHENOLSULFONATE

 

 

61886-53-1

263-293-6

ammoniumhydroxybenzensulfonat

 

Antimikrobiel/deodorant

AMMONIUM PHOSPHATE

 

 

7722-76-1

231-764-5

ammoniumdihydrogenorthophosphat

 

Mundhygiejne/stødpudeevne (buffer)

AMMONIUM POLYACRYLATE

 

 

9003-03-6

 

2-propensyre, homopolymer, ammoniumsalt

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/stabiliserende

AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE

 

 

62152-14-1

 

1-Propansulfosyre, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, monoammoniumsalt, homopolymer

 

Emulsionsstabiliserende/viskositetsregulerende

AMMONIUM PROPIONATE

 

 

17496-08-1

241-503-7

ammoniumpropionat

VI/1,2

Konserveringsmiddel

AMMONIUM STEARATE

 

 

1002-89-7

213-695-2

ammoniumstearat

 

Emulgerende/overfladeaktivt stof (surfactant)/rengørende

AMMONIUM STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Opaciferende

AMMONIUM SULFATE

 

 

7783-20-2

231-984-1

ammoniumsulfat

 

Reducerende/viskositetsregulerende

AMMONIUM SULFITE

 

 

10196-04-0

233-484-9

ammoniumsulfit

VI/1,9

Konserveringsmiddel

AMMONIUM TALLATE

 

 

68132-50-3

268-643-1

fedtsyrer, tallolie-, ammoniumsalte

 

Emulgerende/overfladeaktivt stof (surfactant)

AMMONIUM THIOGLYCOLATE

 

 

5421-46-5

226-540-9

ammoniummercaptoacetat

III/1,2a

Hårfjernelse/reducerende

AMMONIUM THIOLACTATE

 

 

13419-67-5

236-526-4

ammonium-2-mercaptopropionat

 

Hårfjernelse/reducerende

AMMONIUM VA/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Antistatisk/bindemiddel/filmdannelse

AMMONIUM XYLENESULFONATE

 

 

26447-10-9

247-710-9

ammoniumxylensulfonat

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/viskositetsregulerende/hydrotrop

AMNIOTIC FLUID

 

 

 

 

Naturligt forekommende stoffer — fostervand fra køer

 

Fugtighedsgivende/hudbalsam

AMODIMETHICONE

 

 

71750-80-6

 

Dimethylsiloxan, polymer, (((3-((2-aminoethyl)amino)propyl)-dimethoxysilyl)oxy)-termineret

 

Antistatisk/hårbalsam

AMODIMETHICONE HYDROXYSTEARATE

 

 

 

 

3-(2-aminoethylamino)propylsiloxan, polymer med dimethylsiloxan, 12-hydroxyoctadecanoater

 

Hårbalsam

AMODIMETHICONE/DIMETHICONE COPOLYOL

 

 

 

 

3-(2-Aminoethylamino)propylsiloxan, polymer med dimethylsiloxan, ethoxyleret, propoxyleret

 

Antistatisk/blødgøringsmiddel

AMOMUM AROMATICUM EXTRACT

 

 

91745-62-9

294-734-0

Amomum Aromaticum Extract er en ekstrakt af den tørrede frugt fra Amomum aromaticum, Zingiberaceae

 

Hudbalsam

AMP-ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmdannelse

AMP-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmdannelse

AMP-ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

copolymer af dimethylaminoethylmethacrylat og et 2-methyl-2-amino-1-propanolsalt af en monomer bestående af acrylsyre, methacrylsyre eller en af deres simple estere

 

Filmdannelse/hårfiksering

AMPD-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmdannelse

AMPD-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

169590-82-3

 

collagen, hydrolysater, isostearoyl, forbindelser med 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol

 

Emulgerende

AMPD-ROSIN HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

169590-84-5

 

collagener, hydrolysater, harpiksacyl, forbindelser med 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol

 

Emulgerende

AMP-ISOSTEAROYL GELATIN/KERATIN AMINO ACIDS/LYSINE HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE

 

 

156715-41-2

 

gelatiner, polymerer med keratinhydrolysater og L-lysin, hydroxy-N, N,N- trimethyl-1-propanaminiumchlorid-kvatærniseret, reaktionsprodukter med isostearoylchlorid, forbindelser med 2-amino-2-methyl-1-propanol

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/hudbalsam/hårbalsam

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

222400-36-4

 

collagen, hydrolysater, isostearoyl, forbindelser med 2-amino-2-methyl-1-propanol

 

Antistatisk/blødgøringsmiddel/overfladeaktivt stof (surfactant)/hårbalsam/hudbalsam

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED SOY PROTEIN

 

 

156715-45-6

 

Proteinhydrolysater, soja, reaktionsprodukter med isostearoylchlorid, forbindelser med 2-amino-2-methyl-1-propanol

 

Emulgerende/hudbalsam/hårbalsam

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN

 

 

222400-35-3

 

proteinhydrolysater, hvede, isostearoyl-, forbindelser med 2-amino-2-methyl-1-propanol

 

Emulgerende/hårbalsam/hudbalsam

AMYL ACETATE

 

 

628-63-7

211-047-3

pentylacetat

 

Opløsningsmiddel

AMYL BENZOATE

 

 

2049-96-9

218-077-6

pentylbenzoat

 

Opløsningsmiddel/maskering

AMYL CINNAMAL

 

 

122-40-7

204-541-5

2-benzylidenheptanal

 

Maskering

AMYL SALICYLATE

 

 

2050-08-0

218-080-2

pentylsalicylat

 

Hudbalsam

AMYLASE

 

 

9000-92-4

232-567-7

amylase

 

Hudbalsam

AMYLODEXTRIN

 

 

9005-84-9

232-686-4

amylodextrin

 

Absorberende

AMYLOGLUCOSIDASE

 

 

9032-08-0

232-877-2

amylase, gluco-

 

Hudbalsam

AMYLOPECTIN

 

 

9037-22-3

232-911-6

amylopektin

 

Viskositetsregulerende

AMYRIS BALSAMIFERA OIL

 

 

8015-65-4

 

Amyris Balsamifera Oil er den flygtige olie, der fremstilles af barken fra Amyris balsamifera, Rutaceae

 

Tonic

ANACARDIUM OCCIDENTALE EXTRACT

 

 

89958-30-5

289-654-8

Anacardium Occidentale Extract er en ekstrakt af frøene eller frugten fra akajoutræet, Anacardium occidentale, Anacardiaceae

 

Blødgøringsmiddel

ANACARDIUM OCCIDENTALE NUT OIL

 

 

8007-24-7

 

Anacardium Occidentale Nut Oil er den ikke-flygtige olie, der udvindes af frøene fra akajoutræet, Anacardium occidentale, Anacardiaceae

 

Blødgøringsmiddel

ANACYCLUS PYRETHRUM EXTRACT

 

 

84787-64-4

284-105-9

Anacyclus Pyrethrum Extract er en ekstrakt af rødderne fra romersk bertram, Anacyclus pyrethrum, Compositae

 

Hudbalsam

ANANAS SATIVUS EXTRACT

 

 

68917-26-0

272-839-2

Ananas Sativus Extract er en ekstrakt af frugten fra ananassen, Ananas comosus, Bromeliaceae

 

Opfriskende/tonic/fugtighedsgivende

ANCHUSA OFFICINALIS EXTRACT

 

 

90320-53-9

291-080-8

Anchusa Officinalis Extract er en ekstrakt af frugterne, bladene, rødderne og stilkene fra lægeoksetungen, Anchusa officinalis, Boraginaceae

 

Hudbalsam

ANETHOLE

 

 

104-46-1

203-205-5

benzen, 1-methoxy-4-(1-propenyl)-

 

Denatureringsmiddel

ANGELICA ACUTILOBA EXTRACT

 

 

164288-49-7

 

Angelica Acutiloba Extract er en ekstrakt af rødderne fra den japanske kvan, Angelica acutiloba, Umbelliferae

 

Hudbalsam

ANGELICA ACUTILOBA WATER

 

 

164288-49-7

 

Angelica Acutiloba Water er en vandig opløsning af duftstofferne fra blomsterne eller rødderne fra den japanske kvan, Angelica acutiloba, Umbelliferae

 

Hudbalsam

ANGELICA ARCHANGELICA EXTRACT

 

 

84775-41-7

283-871-1

Angelica Archangelica Extract er en ekstrakt af rødderne fra kvanen, Angelica archangelica, Umbelliferae

 

Tonic

ANGELICA DAHURICA EXTRACT

 

 

223747-83-9

 

Angelica Dahurica Extract er en ekstrakt af rødderne fra Angelica dahurica, Umbelliferae

 

Hudbalsam

ANGELICA KEISKEI EXTRACT

 

 

 

 

Angelica Keiskei Extract er en ekstrakt af bladene og stilkene fra kvanen, Angelica keiskei, Apiaceae

 

Hudbalsam

ANGELICA POLYMORPHA SINENSIS EXTRACT

 

 

 

 

Angelica Polymorpha Sinensis Extract er en ekstrakt af de tørrede rødder fra den kinesiske kvan, Angelica polymorpha sinensis, Umbelliferae

 

Hudbalsam

ANIBA ROSAEODORA EXTRACT

 

 

83863-32-5

281-093-7

Aniba Rosaedora Extract er en ekstrakt af veddet fra Aniba rosaeodora, Lauraceae

 

Hudbalsam

ANIBA ROSAEODORA OIL

 

 

8015-77-8

 

Aniba Rosaeodora Oil er den flygtige olie, der udvindes af veddet fra træet, Aniba rosaeodora, Lauraceae

 

Tonic

ANIGOZANTHOS FLAVIDUS FLOWER EXTRACT

 

 

223749-17-5

 

Anigozanthos Flavidus Flower Extract er en ekstrakt af blomsterne og bladene fra kængurupoten, Anigozanthos flavidus, Haemodoraceae

 

Hudbalsam

ANONA CHERIMOLIA EXTRACT

 

 

98653-82-8

308-813-5

Anona Cherimolia Extract er en ekstrakt af frugten fra cherimoyaen, Anona cherimolia, Anonaceae

 

Hudbalsam

ANONA MURICATA EXTRACT

 

 

93165-81-2

296-969-4

Anona Muricata Extract er en ekstrakt af frugten fra Anona muricata, Anonaceae

 

Hudbalsam

ANTHEMIS NOBILIS EXTRACT

 

chamomillae romanae flos

84649-86-5

283-467-5

Anthemis Nobilis Extract er en ekstrakt af blomsterne fra kamillen, Anthemis nobilis, Compositae

 

Tonic/hudbalsam

ANTHEMIS NOBILIS OIL

 

 

8015-92-7

 

Anthemis Nobilis Oil er den flygtige olie, der udvindes af de tørrede blomsterhoveder fra Anthemis nobilis, Compositae

 

Tonic/hudbalsam

ANTHOCYANINS

 

 

 

 

 

IV/1

Kosmetisk farvestof

ANTHRISCUS CEREFOLIUM EXTRACT

 

 

85085-20-7

285-352-5

Anthriscus Cerefolium Extract er en ekstrakt af urten, Anthriscus cerefolium, Umbelliferae

 

Hudbalsam

ANTHRISCUS SYLVESTRIS EXTRACT

 

 

23749-19-7

 

Anthriscus Sylvestris Extract er en ekstrakt af urten vild kørvel, Anthriscus sylvestris, Umbelliferae

 

Hudbalsam

ANTHYLLIS VULNERARIA EXTRACT

 

 

89957-45-9

289-563-3

Anthyllis Vulneraria Extract er en ekstrakt af blomsterne fra Anthyllis vulneraria, Leguminosae

 

Hudbalsam

AORTA EXTRACT

 

 

225234-42-4

 

Aorta Extract er en ekstrakt, der udvindes af dyrs aorta

 

Hudbalsam

APIUM GRAVEOLENS EXTRACT

 

 

89997-35-3

289-668-4

Apium Graveolens Extract er en ekstrakt af urten, rødderne og frøene fra sellerien, Apium graveolens, Umbelliferae

 

Tonic

APRICOT KERNEL OIL PEG-6 ESTERS

 

 

69071-70-1

 

Fedtstoffer og glyceridholdige olier, abrikoskerne-, ethoxylerede, 6 mol EO (gennemsnitligt molforhold)

 

Blødgøringsmiddel/emulgerende/overfladeaktivt stof (surfactant)

APRICOTAMIDE DEA

 

 

185123-36-8

 

amider, abrikoskerneolie, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-

III/1,60

Overfladeaktivt stof (surfactant)/viskositetsregulerende/skumfremmer

APRICOTAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

133934-08-4

 

1-propanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxoapricot)amino]-, hydroxid, indre salt

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)/rengørende/skumfremmer

APRICOTAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE

 

 

115340-78-8

 

1-propanaminium, 3-amino-N-ethyl-N,N-dimethyl-, N-abrikosolie-acylderivater, ethylsulfater

 

Antistatisk/hårbalsam

AQUA

vand

aqua

7732-18-5

231-791-2

vand

 

Opløsningsmiddel

ARACHIDETH-20

 

 

26636-39-5

 

Eicosanol, ethoxyleret, 20 mol EO (gennemsnitligt molforhold)

 

Overfladeaktivt stof (surfactant)

ARACHIDIC ACID

 

 

506-30-9

208-031-3

icosansyre

 

Emulgerende

ARACHIDONIC ACID

 

 

506-32-1

208-033-4

icosa-5,8,11,14,-tetraensyre

 

Blødgøringsmiddel

ARACHIDYL ALCOHOL

 

 

629-96-9

211-119-4

icosan-1-ol

 

Blødgøringsmiddel

ARACHIDYL BEHENATE

 

 

42233-14-7

255-728-3

icosyldocosanoat

 

Blødgøringsmiddel

ARACHIDYL GLYCOL

 

 

39825-93-9

254-647-0

icosan-1,2-diol

 

Fugtighedsbevarende

ARACHIDYL GLYCOL ISOSTEARATE

 

 

172399-14-3

 

1,2-eicosandiol, 1-isostearoyl-

 

Blødgøringsmiddel

ARACHIDYL PROPIONATE

 

 

65591-14-2

265-839-9

icosanylpropionat

 

Blødgøringsmiddel

ARACHIS HYPOGAEA FLOUR

 

 

 

 

Arachis Hypogaea Flour er det pulver, der fremkommer ved formaling af jordnødder, Arachis hypogaea, Leguminosae

 

Slibende/viskositetsregulerende

ARACHIS HYPOGAEA OIL

 

arachidis oleum

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Oil er den raffinerede ikke-flygtige olie, der udvindes af frøkernerne fra en eller flere af de dyrkede varieteter af jordnødden, Arachis hypogaea, Leguminosae

 

Blødgøringsmiddel/opløsningsmiddel

ARALIA NUDICAULIS EXTRACT

 

 

223749-20-0

 

Aralia Nudicaulis Extract er en ekstrakt af rødderne fra den vilde sarsaparil, Aralia nudicaulis, Araliaceae

 

Tonic

ARBUTIN

 

 

497-76-7

207-850-3

4-hydroxyphenyl-β-D-glucopyranosid

 

Antioxidant/hudbalsam

ARBUTUS UNEDO EXTRACT

 

 

84012-12-4

281-657-2

Arbutus Unedo Extract er ekstrakten af bladene fra jordbærtræet, Arbutus unedo, Ericaceae

 

Tonic

ARCTIUM LAPPA EXTRACT

 

 

84012-13-5

281-658-8

Arctium Lappa Extract er en ekstrakt af rødderne fra burren, Arctium lappa, Compositae

 

Lindrende/antiseborreisk/hudbalsam/astringerende/tonic

ARCTIUM LAPPA SEED OIL

 

 

 

 

Arctium Lappa Seed Oil er den ikke-flygtige olie, der presses ud af frøene fra burren, Arctium lappa, Compositae

 

Blødgøringsmiddel

ARCTIUM MAJUS EXTRACT

 

 

84649-87-6

283-468-0

Arctium Majus Extract er en ekstrakt af rødderne fra burren, Arctium majus, Compositae

 

Rengørende/hårbalsam/mod skæl/hudbalsam/astringerende

ARCTIUM MINUS EXTRACT

 

 

84649-88-7

283-469-6

Arctium Minus Extract er en ekstrakt af rødderne fra burren, Arctium minus, Compositae

 

Rengørende/hårbalsam/mod skæl/hudbalsam/astringerende

ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI EXTRACT

 

 

84776-10-3

283-934-3

Arctostaphylos Uva-ursi Extract er en ekstrakt af bladene fra melbærplanten, Arctostaphylos uva-ursi, Ericaceae

 

Astringerende/blegemiddel

ARGANIA SPINOSA OIL

 

 

223747-87-3

 

Argania Spinosa Oil er den ikke-flygtige olie, der presses ud af kernerne fra det afrikanske træ, Argania spinosa, Sapotaceae

 

Hudbalsam

ARGEMONE MEXICANA OIL

 

 

225233-94-3

 

Argemone Mexicana Oil er den ikke-flygtige olie, der presses ud af frøene fra køllevalmuen, Argemone mexicana, Papaveraceae

 

Hårbalsam/hudbalsam/blødgøringsmiddel

ARGILLA

 

 

12199-37-0

235-374-6

Naturligt forekommende stoffer. Smectit-gruppemineraler

 

Slibende/volumenforøgelse/fugtighedsbevarende

ARGININE

arginin

 

74-79-3

200-811-1

L-arginin

 

Antistatisk

ARGININE ASPARTATE

 

 

7675-83-4

231-656-8

L-aspartsyre, forbindelse med L-arginin (1:1)

 

Hudbalsam/hårbalsam

ARGININE COCOATE

 

 

90170-81-3

290-518-5

L-arginin, N2-kokos-acylderivater

 

Hudbalsam

ARGININE GLUTAMATE

arginin glutamate

 

4320-30-3

224-350-0

L-arginin L-glutamat (1:1)

 

Hudbalsam/hårbalsam

ARGININE HCL

 

 

1119-34-2

214-275-1

L-argininhydrochlorid

 

Hudbalsam

ARGININE HEXYLDECYL PHOSPHATE

 

 

111129-35-2

 

L-arginin, forbindelse med 2-hexyldecyl-dihydrogenphosphat (1:1)

 

Blødgøringsmiddel

ARGININE PCA

 

 

56265-06-6

260-081-5

5-oxo-L-prolin, forbindelse med L-arginin (1:1)

 

Fugtighedsbevarende

ARGININE/LYSINE POLYPEPTIDE

 

 

31014-78-5

 

L-arginin, polymer med L-lysin

 

Hudbalsam

ARMERIA MARITIMA EXTRACT

 

 

223747-89-5

 

Armeria Maritima Extract er en ekstrakt af de overjordiske dele af Armeria maritima, Plumbaginaceae

 

Hudbalsam

ARNICA MONTANA

 

 

 

 

Arnica Montana er et plantemateriale udvundet af de tørrede blomster, rødder eller jordstængler fra guldblommen, Arnica montana, Compositae

 

Tonic/blødgøringsmiddel/mod skæl/antimikrobiel

ARNICA MONTANA EXTRACT

 

 

68990-11-4

273-579-2

Arnica Montana Extract er en ekstrakt af de tørrede blomsterhoveder fra guldblommen, Arnica montana, Compositae

 

Tonic/blødgøringsmiddel/mod skæl/antimikrobiel

AROMA

 

 

 

 

Aromastoffer eller aromatiske forbindelser og deres bestanddele

 

 

ARTEMIA EXTRACT

 

 

225234-40-2

 

Artemia Extract er en ekstrakt af saltsøkrebsen (Artemia salina)

 

Hudbalsam

ARTEMISIA ABROTANUM EXTRACT

 

 

89957-58-4

289-576-4

Artemisia Abrotanum Extract er en ekstrakt af bladene og overjordiske dele af ambraen, Artemisia abrotanum, Compositae

 

Fugtighedsgivende

ARTEMISIA ABSINTHIUM EXTRACT

 

 

84929-19-1

284-503-2

Artemisia Absinthium Extract er en ekstrakt af den blomstrende urt fra malurten, Artemisia absinthium, Compositae

 

Hudbalsam

ARTEMISIA CAPILLARIS EXTRACT

 

 

223747-93-1

 

Artemisia Capillaris Extract er en ekstrakt af blomsterne fra Artemisia capillaris, Compositae

 

Hudbalsam

ARTEMISIA DRACUNCULUS EXTRACT

 

 

90131-45-6

290-356-5

Artemisia Dracunculus Extract er en ekstrakt af rødderne fra estragonen, Artemisia dracunculus, Asteraceae

 

Tonic

ARTEMISIA PRINCEPS EXTRACT

 

 

223747-95-3

 

Artemisia Princeps Extract er en ekstrakt af de tørrede blade fra Artemisia princeps, Compositae

 

Hudbalsam/tonic

ARTEMISIA PRINCEPS WATER

 

 

223747-95-3

 

Artemisia Princeps Water er en vandig opløsning af duftstofferne i bladene fra Artemisia princeps, Compositae

 

Hudbalsam

ARTEMISIA VULGARIS EXTRACT

 

 

84775-45-1

283-874-8

Artemisia Vulgaris Extract er en ekstrakt af hele malurtplanten, Artemisia vulgaris, Compositae

 

Hudbalsam

ASARUM SIEBOLDI EXTRACT

 

 

223748-00-3

 

Asarum Sieboldi Extract er en ekstrakt af rødderne fra Asarum sieboldi, Aristolochiaceae

 

Hudbalsam

ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT

 

 

84775-78-0

283-907-6

Ascophyllum Nodosum Extract er en ekstrakt af algen, Ascophyllum nodosum, Fucaceae

 

Hudbalsam

ASCORBIC ACID

ascorbinsyre

acidum ascorbicum

50-81-7

200-066-2

ascorbinsyre

 

Antioxidant/stødpudeevne (buffer)

ASCORBIC ACID POLYPEPTIDE

 

 

 

 

L-ascorbinsyre, reaktionsprodukter med proteinhydrolysater

 

Hudbalsam

ASCORBYL DIPALMITATE

 

 

28474-90-0

 

L-ascorbinsyre, dihexadecanoat

 

Antioxidant

ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE

 

 

 

 

Ascorbinsyre, polymer med pektin og methylsilanol

 

Antioxidant/viskositetsregulerende

ASCORBYL PALMITATE

ascorbylpalmitat

 

137-66-6

205-305-4

6-O-palmitoylascorbinsyre

 

Antioxidant

ASCORBYL STEARATE

 

 

25395-66-8

246-944-9

(stearoyloxy)-L-ascorbinsyre

 

Antioxidant

ASIATIC ACID

 

 

464-92-6

 

(2α,3β,4α)-2,3,23-trihydroxyurs-12-en-28-syre

 

Stabiliserende/hudbalsam

ASIMINA TRILOBA EXTRACT

 

 

89957-75-5

289-594-2

Asimina Triloba Extract er en ekstrakt af frugten fra pawpaw, Asimina triloba, Anonaceae

 

Blødgøringsmiddel

ASPARAGINE

 

 

70-47-3

200-735-9

L-asparagin

 

Antistatisk

ASPARAGOPSIS ARMATA EXTRACT

 

 

174393-71-6

 

Asparagopsis Armata Extract er en ekstrakt af rødalgen, Asparagopsis armata, Bonnemaisoniaceae

 

Hudbeskyttende

ASPARAGUS OFFICINALIS EXTRACT

 

 

84649-90-1

283-471-7

Asparagus Officinalis Extract er en ekstrakt af toppene og stilkene fra aspargesen, Asparagus officinalis, Liliaceae

 

Hudbalsam

ASPARAGUS OFFICINALIS ROOT EXTRACT

 

 

84649-90-1

283-471-7

Asparagus Officinalis Root Extract er en ekstrakt af rødderne fra aspargesen, Asparagus officinalis, Liliaceae

 

Hudbalsam

ASPARTAME

 

 

22839-47-0

245-261-3

3-amino-N-(1-carboxy-2-phenylethyl)- succinamidsyre, N-methylester

 

Maskering

ASPARTIC ACID

asparaginsyre

 

56-84-8

200-291-6

asparaginsyre

 

Antistatisk

ASPERGILLUS FERMENT

 

 

 

 

Aspergillus Ferment er det produkt, der fremkommer ved fermentering af Aspergillus

 

Hudbalsam

ASPERGILLUS/ASPIDOSPERMA QUEBRACHO FERMENT

 

 

 

 

Produkt fra fermenteringen af Aspidosperma quebracho med Aspergillus

 

Hudbalsam

ASPERULA ODORATA EXTRACT

 

 

90028-83-4

289-877-0

Asperula Odorata Extract er en ekstrakt af blomsterne og bladene fra skovmærke, Asperula odorata, Rubiaceae

 

Hudbalsam

ASTRAGALUS GUMMIFER EXTRACT

 

 

85085-21-8

285-353-0

Astragalus Gummifer Extract er en ekstrakt af rødderne fra astragelen, Astragalus gummifer, Leguminosae

 

Emulsionsstabiliserende/filmdannelse/viskositetsregulerende

ASTRAGALUS GUMMIFER GUM

 

tragacantha

9000-65-1

232-552-5

Astragalus Gummifer Gum er en tørret harpiksholdig udsvedning fra Astragalus gummifer, Leguminosae

 

Viskositetsregulerende

ASTRAGALUS MEMBRANACEUS EXTRACT

 

 

94166-93-5

303-391-9

Astragalus Membranaceus Extract er en ekstrakt af rødderne fra Astragalus membranaceus, Leguminosae

 

Hudbalsam

ASTRAGALUS SINICUS EXTRACT

 

 

223749-21-1

 

Astragalus Sinicus Extract er en ekstrakt af urten, Astragalus sinicus, Leguminosae

 

Hudbalsam

ATELOCOLLAGEN

 

 

9007-34-5

232-697-4

collagener. Et fibrøst protein der udgør en tredjedel af det totale protein i pattedyrorganismer. Det er et polypeptid indeholdende tre peptidkæder og rig på prolin og hydroxyprolin

 

Hudbalsam

ATRIPLEX NUMMULARIA EXTRACT

 

 

223748-04-7

 

Atriplex Nummularia Extract er en ekstrakt af Atriplex nummularia, Chenopodiaceae

 

Hudbalsam

ATTALEA EXCELSA CERA

 

 

68917-70-4

272-847-6

Attalea Excelsa Cera er den voks, der udvindes af Attalea excelsa, Palmae

 

Antistatisk/filmdannelse

ATTAPULGITE

 

 

12174-11-7

 

palygorskit

 

Viskositetsregulerende

AVENA SATIVA BRAN

 

 

 

 

Avena Sativa Bran er de knuste kerneskaller fra havre, Avena sativa, Poaceae

 

Slibende/absorberende/volumenforøgelse

AVENA SATIVA BRAN EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Bran Extract er en ekstrakt af klid fra havre, Avena sativa, Poaceae

 

Slibende

AVENA SATIVA EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Extract er en ekstrakt af frøene fra havre, Avena sativa, Poaceae

 

Blødgøringsmiddel

AVENA SATIVA FLOUR

 

 

 

 

Avena Sativa Flour er et pulver, der fremstilles ved fin formaling af kernerne fra havre, Avena sativa, Poaceae

 

Slibende/absorberende/viskositetsregulerende

AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Kernel Extract er en ekstrakt af kernerne fra havre, Avena sativa, Poaceae

 

Slibende

AVENA SATIVA KERNEL OIL

 

 

 

 

Avena Sativa Kernel Oil er den ikke-flygtige olie, der presses ud af kernerne fra havre, Avena sativa, Poaceae

 

Opløsningsmiddel

AVENA SATIVA MEAL

 

 

 

 

Avena Sativa Meal er det grove mel, der fremstilles ved formaling af kernerne fra havre, Avena sativa, Poaceae

 

Slibende

AVENA SATIVA MEAL EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Meal Extract er en ekstrakt af havremel fra Avena sativa, Poaceae

 

Lindrende

AVENA SATIVA PROTEIN

 

 

134134-87-5

 

Avena Sativa Protein er et protein, der udvindes af kernerne fra havre, Avena sativa, Poaceae

 

Lindrende/fugtighedsgivende/slibende/absorberende/hårbalsam/hudbalsam/viskositetsregulerende

AVENA SATIVA PROTEIN EXTRACT

 

 

134134-87-5

 

Avena Sativa Protein Extract er en ekstrakt af proteinet fra havre, Avena sativa, Poaceae..

 

Hudbalsam

AVENA SATIVA STARCH

 

 

9005-25-8

232-679-6

Stivelse. Højpolymert, kulhydratholdigt materiale, der normalt udvindes af havrekorn fra Avena sativa, Poaceae

 

Viskositetsregulerende

AVERRHOA CARAMBOLA EXTRACT

 

 

97675-54-2

307-626-6

Averrhoa Carambola Extract er en ekstrakt af frugten fra Averrhoa carambola, Oxalidaceae

 

Hudbeskyttende

AVOCADAMIDE DEA