Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0230

2006/230/EF: Rådets afgørelse af 18. juli 2005 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om behandling af API/PNR-oplysninger

OJ L 270M , 29.9.2006, p. 344–344 (MT)
OJ L 82, 21.3.2006, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 021 P. 188 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/230/oj

21.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/14


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. juli 2005

om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om behandling af API/PNR-oplysninger

(2006/230/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede den 7. marts 2005 Kommission til på Fællesskabets vegne at føre forhandlinger med Canada om en aftale om behandling og overførsel af forhåndsinformation om passagerer (API — Advance Passenger Information) og passagerlisteoplysninger (PNR — Passenger Name Record) fra luftfartsselskaberne til Canadas grænsemyndighed (CBSA — Canada Border Services Agency).

(2)

Aftalen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om behandling af API/PNR-oplysninger godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) personer, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Fællesskabet (2).

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2005.

På Rådets vegne

Formand

J. STRAW


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


Top

21.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/15


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om behandling af forhåndsinformation om passagerer og passagerlisteoplysninger

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG CANADAS REGERING, i det følgende benævnt »parterne«,

SOM ANERKENDER, at det er vigtigt, at grundlæggende rettigheder og friheder respekteres, navnlig retten til privatlivets fred, og at det samtidig med beskyttelsen af disse værdier er vigtigt at forhindre og bekæmpe terrorisme og dermed forbunden kriminalitet og anden grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter, herunder organiseret kriminalitet,

SOM TAGER HENSYN TIL Canadas regerings krav om, at luftfartsselskaber, der befordrer personer til Canada, forelægger de kompetente canadiske myndigheder forhåndsinformation om passagerer og passagerlisteoplysninger (i det følgende benævnt »API/PNR-oplysninger«), hvor sådanne oplysninger er indsamlet og opbevares i luftfartsselskabernes automatiske reservationssystemer og afgangskontrolsystemer (DCS),

SOM TAGER HENSYN TIL Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, særlig artikel 7, litra c) (1),

SOM TAGER HENSYN TIL de forpligtelser, som den relevante kompetente myndighed har indgået vedrørende den måde, hvorpå den vil behandle API/PNR-oplysninger modtaget fra luftfartsselskaber (i det følgende benævnt »forpligtelserne«),

SOM TAGER HENSYN TIL Kommissionens relevante afgørelse i henhold til artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF (i det følgende benævnt »afgørelsen«), ifølge hvilken den relevante canadiske kompetente myndighed anses for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for API/PNR-oplysninger, der overføres fra Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »Fællesskabet«) vedrørende passagerflyvninger til Canada, i overensstemmelse med de relevante forpligtelser, der er knyttet til den pågældende afgørelse,

SOM TAGER HENSYN TIL de reviderede API-retningslinjer, der er vedtaget af Verdenstoldorganisationen (WCO), Den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA) og Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO),

SOM FORPLIGTER SIG TIL sammen at bistå ICAO med at udvikle en multilateral standard for overførsel af PNR-oplysninger modtaget fra kommercielle luftfartsselskaber,

SOM TAGER HENSYN TIL mulighederne for i fremtiden at foretage ændringer i bilag I til denne aftale ved forenklede procedurer, navnlig med henblik på at sikre gensidighed mellem parterne,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål

1.   Formålet med denne aftale er at sikre, at API/PNR-personoplysninger vedrørende flyvninger, der er omfattet af aftalen, afgives under fuld respekt for de grundlæggende rettigheder og friheder, navnlig retten til privatlivets fred.

2.   Ved en flyvning, der er omfattet af aftalen, forstås en flyvning foretaget af et luftfartsselskab fra den ene parts område til den begærende parts område.

Artikel 2

Kompetente myndigheder

En begærende parts kompetente myndighed er en myndighed i Canada eller Den Europæiske Union, som er ansvarlig for behandlingen af API/PNR-personoplysninger vedrørende flyvninger, der er omfattet af aftalen, som fastsat i bilag I til denne aftale, der udgør en integrerende del deraf.

Artikel 3

Behandling af API/PNR-oplysninger

1.   Parterne er enige om, at API/PNR-personoplysninger vedrørende flyvninger, der er omfattet af aftalen, vil blive behandlet som fastsat i de forpligtelser, der er indgået af den kompetente myndighed, som modtager API/PNR-oplysningerne.

2.   Forpligtelserne omfatter reglerne og procedurerne for overførslen og beskyttelsen af de API/PNR-personoplysninger, som er afgivet til en kompetent myndighed vedrørende flyvninger, der er omfattet af aftalen.

3.   Den kompetente myndighed behandler de API/PNR-oplysninger, der modtages, og personerne på de flyvninger, som er omfattet af aftalen, og som API/PNR-oplysningerne vedrører, i overensstemmelse med relevante lov- og forfatningskrav uden nogen diskrimination, navnlig ikke begrundet i nationalitet og/eller bopælsland.

Artikel 4

Adgang, rettelse og notat

1.   En kompetent myndighed giver en person, der ikke er til stede på det område, hvor den pågældende myndighed udøver jurisdiktion, og som de API/PNR-oplysninger, der behandles i henhold til denne aftale, vedrører, adgang til oplysningerne og mulighed for at anmode om en rettelse, hvis de er fejlagtige, eller gøre et notat om, at der er anmodet om en rettelse.

2.   Den kompetente myndighed giver adgang til sådanne oplysninger og mulighed for at foretage en rettelse deraf og gøre et notat derom under omstændigheder, der svarer til de omstændigheder, hvorunder personer, der er til stede på det område, hvor den pågældende myndighed udøver jurisdiktion, har adgang dertil.

Artikel 5

Forpligtelse til behandling af API/PNR-oplysninger

1.   I forbindelse med anvendelsen af denne aftale inden for Fællesskabet under hensyn til, at den vedrører behandling af personoplysninger, behandler luftfartsselskaber, som foretager af aftalen omfattede flyvninger fra Fællesskabet til Canada, de API/PNR-oplysninger, der opbevares i deres automatiske reservationssystemer og DCS, på den måde, der kræves af de kompetente canadiske myndigheder i overensstemmelse med den canadiske lovgivning. Listen over de PNR-dataelementer, som luftfartsselskaber, der foretager af aftalen omfattede flyvninger, skal overføre til den canadiske kompetente myndighed, er fastsat i bilag II til denne aftale, der udgør en integrerende del deraf.

2.   Forpligtelsen i medfør af stk. 1 er kun gældende, så længe afgørelsen finder anvendelse, og ophører med at have virkning den dag, på hvilken afgørelsen ophæves, suspenderes eller udløber uden at blive fornyet.

Artikel 6

Det Blandede Udvalg

1.   Der nedsættes et blandet udvalg bestående af repræsentanter for hver part, hvis navne meddeles den anden part gennem de diplomatiske kanaler. Det Blandede Udvalg samles et givet sted, en given dato og med en dagsorden, som fastsættes efter fælles overenskomst. Det første møde holdes inden for seks måneder efter denne aftales ikrafttræden.

2.   Det Blandede Udvalg skal blandt andet:

a)

fungere som kommunikationskanal ved implementeringen af denne aftale og alle spørgsmål med tilknytning dertil

b)

i videst mulig udstrækning løse alle tvister, som kan opstå vedrørende implementeringen af denne aftale og alle spørgsmål med tilknytning dertil

c)

tilrettelægge de fælles undersøgelser, der er omhandlet i artikel 8, og fastsætte de detaljerede bestemmelser om den fælles undersøgelse

d)

fastsætte sin forretningsorden.

3.   Parterne, der er repræsenteret i Det Blandede Udvalg, kan nå til enighed om ændringer i bilag I til denne aftale, som finder anvendelse fra den dato, på hvilken denne enighed er opnået.

Artikel 7

Tvistbilæggelse

Parterne fører omgående på begæring af den ene part konsultationer vedrørende enhver tvist, som ikke er bilagt af Det Blandede Udvalg.

Artikel 8

Fælles undersøgelser

I overensstemmelse med bilag III, som udgør en integrerende del af denne aftale, foretager parterne hvert år, medmindre andet er aftalt, en fælles undersøgelse af implementeringen af denne aftale og alle spørgsmål med tilknytning dertil, herunder udviklingsforløb såsom ICAO’s fastlæggelse af relevante PNR-retningslinjer.

Artikel 9

Ikrafttrædelse, ændring og opsigelse af aftalen

1.   Denne aftale træder i kraft, efter at parterne har udvekslet notifikationer om, at de procedurer, der kræves for dens ikrafttræden, er gennemført. Aftalen træder i kraft på dagen for anden notifikation.

2.   Denne aftale kan ændres ved aftale mellem parterne, jf. dog artikel 6, stk. 3. En sådan ændring træder i kraft 90 dage efter, at parterne har udvekslet notifikationer om afslutningen af de relevante interne procedurer.

3.   Denne aftale kan til enhver tid opsiges af hver af parterne efter skriftlig notifikation mindst 90 dage før den foreslåede ophørsdato.

Artikel 10

Denne aftale medfører hverken nogen fravigelse fra eller ændring af parternes lovgivning.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, der er behørigt bemyndiget dertil, underskrevet denne aftale.

UDFÆRDIGET i to originale eksemplarer i Luxembourg den tredje oktober to tusind og fem, på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed. I tilfælde af uoverensstemmelser er det den engelske og den franske tekst, der gælder.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG I

Kompetente myndigheder

Med henblik på artikel 3 er Canadas kompetente myndighed grænsemyndigheden Canada Border Services Agency (CBSA).


BILAG II

PNR-dataelementer, som skal indhentes

1.

PNR-nummer

2.

Reservationsdato

3.

Planlagt(e) rejsedato(er)

4.

Navn

5.

Andre navne i PNR-registeret

6.

Alle former for betalingsoplysninger

7.

Faktureringsadresse

8.

Telefonnumre

9.

Hele rejseruten for den pågældende PNR

10.

Frequent flyer-oplysninger (kun antal rejsekilometer og adresse(r))

11.

Rejsebureau

12.

Rejseagent

13.

Delte PNR-oplysninger

14.

Billetoplysninger

15.

Billetnummer

16.

Pladsnummer

17.

Billettens udstedelsesdato

18.

Oplysning om tidligere tilfælde af manglende fremmøde (no show)

19.

Bagageseddelnummer

20.

Oplysning om, hvorvidt den pågældende ved tidligere lejligheder har tjekket ind i sidste minut uden reservation (go show)

21.

Pladsoplysninger

22.

Enkeltbilletter

23.

Eventuelle indsamlede APIS-oplysninger (Advanced Passenger Information System)

24.

Standby

25.

Indtjekningsrækkefølge (order at check in).


BILAG III

Fælles undersøgelse

Parterne giver før den fælles undersøgelse hinanden meddelelse om sammensætningen af deres respektive hold, som kan omfatte egnede myndigheder, der beskæftiger sig med privatlivets fred/databeskyttelse, told, indvandring, håndhævelse, efterretningsvirksomhed og forbud, og andre former for retshåndhævelse, grænsesikkerhed og/eller flyvesikkerhed, herunder eksperter fra Den Europæiske Unions medlemsstater.

Med forbehold af gældende lovgivning vil det blive krævet, at enhver deltager i undersøgelsen respekterer tavshedspligten vedrørende drøftelserne og har en passende sikkerhedsgodkendelse. Tavshedspligten vil dog ikke lægge hindringer i vejen for, at hver part til sine respektive kompetente organer, herunder Canadas parlament og Europa-Parlamentet, udarbejder en passende rapport om resultaterne af den fælles undersøgelse.

Parterne fastsætter i fællesskab de detaljerede bestemmelser om den fælles undersøgelse.

Top