Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0062

2006/62/EF: Rådets afgørelse af 23. januar 2006 om at give de lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik såvel som Rusland, adgang til støtte under programmet for teknisk bistand og informationsudveksling (TAIEX)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 80–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 102–103 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/62(1)/oj

4.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 32/80


RÅDETS AFGØRELSE

af 23. januar 2006

om at give de lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik såvel som Rusland, adgang til støtte under programmet for teknisk bistand og informationsudveksling (TAIEX)

(2006/62/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 181a, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Central indirekte forvaltning af førtiltrædelsesstøtte har i tidligere tid vist sig at være et nyttigt redskab, særlig i forbindelse med de aktiviteter, der gennemføres af Kontoret for Teknisk Bistand og Informationsudveksling (TAIEX).

(2)

Målet med den europæiske naboskabspolitik (ENP) som erklæret i Kommissionens strategidokument af maj 2004, er at dele fordelene af EU’s udvidelse i 2004 med nabolandene og at benytte nogle af de instrumenter og de erfaringer, der er indhøstet under udvidelsesprocessen, til at bringe partnerlandene nærmere EU med sigte på en gradvis økonomisk integration og en uddybning af det politiske samarbejde. De lande, der berøres af den europæiske naboskabspolitik, bør derfor kunne drage fordel af TAIEX.

(3)

På det 15. topmøde mellem EU og Rusland den 10. maj 2005 vedtog EU og Rusland køreplaner for skabelsen af fire »rum«, som omfatter mål svarende til dem, der er sat for ENP, nemlig at intensivere det bilaterale samarbejde og tilstræbe forskriftskonvergens og lovgivningstilnærmelse i retning af højere standarder.

(4)

Rusland vil være berettiget til finansiering i henhold til det fremtidige naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI).

(5)

I artikel 54, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2) (i det følgende benævnt »finansforordningen«) fastsættes det sammen med specifikke gennemførelseskrav, at fællesskabsbudgettet kan gennemføres via central indirekte forvaltning, forudsat at det tillades ved basisretsakten vedrørende programmet.

(6)

Der bør sikres en harmoniseret gennemførelse af bistanden gennem TAIEX. Denne afgørelse bør derfor følge samme tilgang som Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 af 18. december 1989 om økonomisk bistand til visse lande i Central- og Østeuropa (3) (Phare), Rådets forordning (EF) nr. 2666/2000 af 5. december 2000 om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (CARDS) (4) og Rådets forordning (EF) nr. 2500/2001 af 17. december 2001 om finansiel førtiltrædelsesstøtte til Tyrkiet (5).

(7)

En del af aktionerne i henhold til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 99/2000 af 29. december 1999 om bistand til partnerstater i Østeuropa og Centralasien (6) falder ind under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom-traktaten). Disse aspekter berøres ikke af nærværende afgørelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Formålet med denne afgørelse er at give de lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik såvel som Rusland, særlig dem der er i færd med at gennemføre handlings- og køreplaner, den adgang til støtte under TAIEX, som skal levere målrettet teknisk bistand til at hjælpe partnerlandene med at forstå og udarbejde lovgivning med relation til handlingsplanerne og med gennemførelse og håndhævelse.

Artikel 2

Med henblik på anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1488/96 af 23. juli 1996 om finansielle og tekniske ledsageforanstaltninger (MEDA) i forbindelse med reformen af de økonomiske og sociale strukturer inden for rammerne af Euro-Middelhavspartnerskabet (7) og forordning (EF, Euratom) nr. 99/2000 kan Kommissionen i overensstemmelse med finansforordningens artikel 54, stk. 2, beslutte at overlade offentligretlige opgaver og navnlig budgetgennemførelsesopgaver, der følger af en sådan beslutning, til det organ, som gennemfører TAIEX-programmet i henhold til forordning (EØF) nr. 3906/89, (EF) nr. 2666/2000 og (EF) nr. 2500/2001.

Artikel 3

Denne afgørelse finder ikke anvendelse på aktioner, der gennemføres i henhold til forordning (EF, Euratom) nr. 99/2000, og som henhører under Euratom-traktaten.

Artikel 4

Aktiviteter, der godkendes i henhold til denne afgørelse, finansieres via budgetpost 19 06 01 Bistand til partnerlandene i Østeuropa og Centralasien og den dertil knyttede budgetpost til administrationsudgifter 19 01 04 07 og budgetpost 19 08 02 01 MEDA (ledsageforanstaltninger i forbindelse med reformen af de økonomiske og sociale strukturer i ikke-medlemslande i Middelhavsområdet) og den dertil knyttede budgetpost til administrationsudgifter 19 01 04 06.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2257/2004 (EUT L 389 af 30.12.2004, s. 1).

(4)  EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2112/2005 (EUT L 344 af 27.12.2005, s. 23).

(5)  EFT L 342 af 27.12.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2112/2005.

(6)  EFT L 12 af 18.1.2000, s. 1.

(7)  EFT L 189 af 30.7.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2112/2005.


Top