EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0027

2006/27/EF: Kommissionens beslutning af 16. januar 2006 om særlige betingelser for kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien importeret fra Mexico og bestemt til konsum (meddelt under nummer K(2006) 16) (EØS-relevant tekst)

OJ L 19, 24.1.2006, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 86–87 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 87 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 87 - 88
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 92 - 93

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/27(1)/oj

24.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/30


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 16. januar 2006

om særlige betingelser for kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien importeret fra Mexico og bestemt til konsum

(meddelt under nummer K(2006) 16)

(EØS-relevant tekst)

(2006/27/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1), særlig artikel 22, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (2), særlig artikel 53, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 97/78/EF og forordning (EF) nr. 178/2002 skal de fornødne foranstaltninger træffes over for import af produkter fra tredjelande, hvis de formodes at udgøre en alvorlig fare for dyrs eller menneskers sundhed, eller hvis en sådan fare spreder sig.

(2)

I henhold til Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF (3) er der forbud mod import fra tredjelande af dyr samt kød og kødprodukter fra dyr, der har fået indgivet sådanne stoffer, undtagen hvis det er sket i terapeutisk øjemed eller som zooteknisk behandling.

(3)

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (4) er der fastsat en liste over stoffer, der ikke må anvendes til kødproduktion, og en liste over stoffer, for hvilke der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer. Den indeholder endvidere en liste over nogle veterinærlægemidler, for hvilke der er fastsat midlertidige maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer. Sådanne produkter kan forekomme i kød af dyr af hestefamilien.

(4)

Ved den seneste EF-inspektion i Mexico blev der påvist alvorlige mangler i de mexicanske myndigheders evne til at foretage pålidelig kontrol af kød af dyr af hestefamilien, navnlig med henblik på at påvise stoffer, der er forbudt i henhold til direktiv 96/22/EF.

(5)

Ved samme inspektion blev der endvidere påvist alvorlige mangler i kontrollen af markedet for veterinærlægemidler, herunder ikke-tilladte produkter. Som følge af disse mangler er det let at anvende forbudte stoffer i produktionen af hestekød. Sådanne stoffer kan derfor forekomme i kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien bestemt til konsum. Forekomst af sådanne stoffer i fødevarer udgør en potentiel alvorlig risiko for menneskers sundhed.

(6)

Medlemsstaterne bør foretage den fornødne kontrol af kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien importeret fra Mexico ved ankomsten til Fællesskabets grænse for at hindre, at kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien, der er uegnet til konsum, markedsføres.

(7)

Ved forordning (EF) nr. 178/2002 oprettedes det hurtige varslingssystem, der bør anvendes til gensidig underretning som foreskrevet i artikel 22, stk. 2, i direktiv 97/78/EF. Desuden bør medlemsstaterne holde Kommissionen orienteret via periodiske rapporter med alle analyseresultater fra den offentlige kontrol, der er gennemført for sendinger af kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien fra Mexico.

(8)

Denne beslutning bør tages op til revision på baggrund af de mexicanske myndigheders garantier og på grundlag af resultaterne af medlemsstaternes undersøgelser.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Genstand

Denne beslutning gælder for kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien, der importeres fra Mexico, og som er bestemt til konsum (i det følgende benævnt »kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien«).

Artikel 2

Offentlig kontrol

1.   Ved anvendelse af relevante prøveudtagningsplaner og påvisningsmetoder sikrer medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 96/22/EF, at alle sendinger af kød og kødprodukter af dyr af hestefamilien underkastes offentlig kontrol baseret på fareanalyse, navnlig med henblik på påvisning af visse stoffer med hormonal virkning og beta-agonister, der anvendes som vækstfremmere.

2.   Medlemsstaterne sender hver tredje måned Kommissionen en rapport med alle analyseresultater fra den offentlige kontrol af sendinger af produkter omfattet af stk. 1. Rapporten indsendes i den måned, der følger efter hvert kvartal (april, juli, oktober og januar).

Artikel 3

Afholdelse af udgifter

Alle udgifter i forbindelse med anvendelsen af denne beslutning afholdes af afsenderen, modtageren eller disses repræsentanter.

Artikel 4

Efterkommelse af denne beslutning

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om de foranstaltninger, de træffer for at efterkomme denne beslutning.

Artikel 5

Revision

Denne beslutning tages op til revision på grundlag af de mexicanske myndigheders garantier og resultaterne af den offentlige kontrol, jf. artikel 2.

Artikel 6

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1). Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1642/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 4).

(3)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 3. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/74/EF (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 17).

(4)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/2005 (EUT L 244 af 20.9.2005, s. 11).


Top