Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0173

Rådets forordning (EF) nr. 173/2005 af 24. januar 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene, hvad angår forlængelse af Peace-programmets varighed og tildeling af nye forpligtelsesbevillinger

OJ L 29, 2.2.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; stiltiende ophævelse ved 32006R1083

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/173/oj

2.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/3


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 173/2005

af 24. januar 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene, hvad angår forlængelse af Peace-programmets varighed og tildeling af nye forpligtelsesbevillinger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 161,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 7, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om generelle bestemmelser for strukturfondene (3) iværksættes der under mål 1 et program til støtte for fredsprocessen i Nordirland (Peace) for en indledende periode på fire år, fra 2000 til 2004, til fordel for Nordirland og grænseområderne i Irland.

(2)

På Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 17. og 18. juni 2004 blev Kommissionen opfordret til at undersøge mulighederne for at samordne foranstaltningerne under Peace-programmet og Den Internationale Fond for Irland med de foranstaltninger under andre strukturfondsprogrammer, som afsluttes i 2006, herunder for så vidt angår de finansielle konsekvenser.

(3)

Konsolideringen af fredsprocessen i Nordirland, hvortil der med Peace-programmet indtil nu er ydet et originalt og vigtigt bidrag, kræver fortsat finansiel EF-støtte til de berørte regioner og forlængelse af Peace-programmet for yderligere to år.

(4)

Forordning (EF) nr. 1260/1999 bør derfor ændres, således at Peace-programmets varighed forlænges med to år og dermed bliver sammenfaldende med programmeringsperioden for strukturfondene —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1260/1999 ændres således:

1)

Artikel 7, stk. 4, første afsnit, affattes således:

»4.   Under mål 1 udarbejdes der for årene 2000-2006 et Peace-program til støtte for fredsprocessen i Nordirland, til fordel for Nordirland og grænseområderne i Irland.«

2)

Bilag I erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2005.

På Rådets vegne

F. BODEN

Formand


(1)  Samstemmende udtalelse af 11.1.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 16.12.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1105/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 3).


BILAG

»BILAG I

STRUKTURFONDENE

Årlig fordeling af forpligtelsesbevillinger for 2000-2006

(jf. artikel 7, stk. 1)

(mio. EUR i 1999-priser)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29 430

28 840

28 250

27 670

27 080

27 120

26 660«


Top