Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0080

Kommissionens direktiv 2005/80/EF af 21. november 2005 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af bilag II og III til Rådets direktiv 76/768/EØF vedrørende kosmetiske midler (EØS-relevant tekst)

OJ L 303, 22.11.2005, p. 32–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 174–179 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 264 - 269
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 264 - 269
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 010 P. 305 - 310

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/80/oj

22.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/32


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/80/EF

af 21. november 2005

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af bilag II og III til Rådets direktiv 76/768/EØF vedrørende kosmetiske midler

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1), særlig artikel 4b og artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 76/768/EØF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/15/EF (2), forbyder anvendelsen i kosmetiske midler af stoffer, der i bilag I til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (3), er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1, 2 eller 3, men tillader anvendelsen af stoffer, der i direktiv 67/548/EØF er klassificeret i kategori 3, såfremt de på grundlag af en vurdering godkendes af Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske Produkter og Andre Forbrugsvarer end Levnedsmidler (SCCNFP), som ved Kommissionens afgørelse 2004/210/EF (4) er blevet erstattet af Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer (SCCP).

(2)

Direktiv 67/548/EØF er blevet ændret ved direktiv 2004/73/EF, og det er derfor nødvendigt at vedtage foranstaltninger, der kan bringe direktiv 76/768/EØF i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 67/548/EØF.

(3)

Da visse af de stoffer, der i bilag I til direktiv 67/548/EØF er klassificeret som CMR-stoffer i kategori 1 og 2, ikke er opført på listen i bilag II til direktiv 76/768/EØF, er det nødvendigt at tilføje dem i dette bilag. Stoffer, der i bilag I til direktiv 67/548/EØF er klassificeret som CMR-stoffer i kategori 3, bør også føjes til listen i bilag II til direktiv 76/768/EØF, medmindre SCCP har underkastet dem en vurdering og fundet, at deres anvendelse i kosmetiske midler er acceptabel.

(4)

Stoffer, der i del 1 i bilag III til direktiv 76/768/EØF er klassificeret som CMR-stoffer i kategori 1 og 2, bør slettes, da disse stoffer nu er optaget på listen i bilag II til direktiv 76/768/EØF og derfor ikke må indgå i sammensætningen af kosmetiske midler.

(5)

I henhold til Kommissionens direktiv 2004/93/EF (5) skal der i bilag II til direktiv 76/768/EØF optages visse stoffer, som allerede er opført der. For at skabe klarhed bør dette bilag derfor ændres.

(6)

Direktiv 76/768/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II og III til direktiv 76/768/EØF ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at kosmetiske midler, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, ikke markedsføres af fællesskabsfabrikanter eller importører, der er etableret i Fællesskabet, efter den 22. august 2006.

Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at disse produkter ikke sælges eller afsættes til den endelige forbruger efter den 22. november 2006.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 22. maj 2006. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2005

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/52/EF (EUT L 234 af 10.9.2005, s. 9).

(2)  EUT L 66 af 11.3.2003, s. 26.

(3)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/73/EF (EUT L 152 af 30.4.2004, s. 1).

(4)  EUT L 66 af 4.3.2004, s. 45.

(5)  EUT L 300 af 25.9.2004, s. 13.


BILAG

I bilag II og III til direktiv 76/768/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Stofferne under løbenummer 615 og 616 udgår.

b)

Stoffet under løbenummer 687 udgår, og i stedet indsættes:

»687.

Dinitrotoluen, teknisk (CAS-nr. 121-14-2)«.

c)

Løbenummer 1137-1211 indsættes:

Løbenummer

Kemisk navn

CAS-nr.

EC No

»1137

Isobutylnitrit

542-56-3

1138

Isopren (stabiliseret)

(2-methyl-1,3-butadien)

78-79-5

1139

1-Brompropan

n-propylbromid

106-94-5

1140

Chloropren (stabiliseret)

(2-chlor-1,3-butadien)

126-99-8

1141

1,2,3-Trichlorpropan

96-18-4

1142

Ethylenglycoldimethylether

110-71-4

1143

Dinocap (ISO)

39300-45-3

1144

Diaminotoluen, teknisk produkt — blanding af [4-methyl-m-phenylendiamin] (1) og [2-methyl-m-phenylendiamin] (2)

methyl-phenylendiamin

25376-45-8

1145

p-Chlorbenzotrichlorid

5216-25-1

1146

Diphenylether; octabromderivat

32536-52-0

1147

1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethan

triethylenglycoldimethylether (TEGDME)

112-49-2

1148

Tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyd

61571-06-0

1149

4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenon

(Michlers keton)

90-94-8

1150

Oxiranmethanol, 4-methylbenzen-sulfonat, (S)-

70987-78-9

1151

1,2-Benzendicarboxylsyredipentylester, forgrenet og ligekædet [1]

84777-06-0 [1]

isopentyl-n-pentylphthalat [2]

-[2]

dipentylphthalat [3]

131-18-0 [3]

diisopentylphthalat [4]

605-50-5 [4]

1152

Benzylbutylphthalat (BBP)

85-68-7

1153

1,2-Benzendicarboxylsyre, di-C 7-11-forgrenede og ligekædede alkylestere

68515-42-4

1154

Blanding af: dinatrium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl) pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzensulfonat og trinatrium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzensulfonat

EC No 402-660-9

1155

(Methylenbis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridin-5,3-diyl)))-1,1′-dipyridiniumdichloriddihydrochlorid

EC No 401-500-5

1156

2-[2-Hydroxy-3-(2-chlorphenyl) carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)-carbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-on

EC No 420-580-2

1157

Azafenidin

68049-83-2

1158

2,4,5-Trimethylanilin [1]

137-17-7 [1]

2,4,5-trimethylaniliniumhydrochlorid [2]

21436-97-5 [2]

1159

4,4′-Thiodianilin, salte heraf

139-65-1

1160

4,4′-Oxydianilin (p-aminophenylether), salte heraf

101-80-4

1161

N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-methylendianilin

101-61-1

1162

6-Methoxy-m-toluidin

(p-cresidin)

120-71-8

1163

3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidin

143860-04-2

1164

Blanding af: 1,3,5-tris(3-aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion og blanding af oligomerer af 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion

EC No 421-550-1

1165

2-Nitrotoluen

88-72-2

1166

Tributylphosphat

126-73-8

1167

Naphthalen

91-20-3

1168

Nonylphenol [1]

25154-52-3 [1]

4-nonylphenol, forgrenet [2]

84852-15-3 [2]

1169

1,1,2-Trichlorethan

79-00-5

1170

Pentachlorethan

76-01-7

1171

Vinylidenchlorid

(1,1-dichlorethylen)

75-35-4

1172

Allylchlorid

(3-chlorpropen)

107-05-1

1173

1,4-Dichlorbenzen

(p-dichlorbenzen)

106-46-7

1174

Bis(2-chlorethyl)ether

111-44-4

1175

Phenol

108-95-2

1176

Bisphenol A

(4,4′-isopropylidendiphenol)

80-05-7

1177

Trioxymethylen

(1,3,5-trioxan)

110-88-3

1178

Propargit (ISO)

2312-35-8

1179

1-Chlor-4-nitrobenzen

100-00-5

1180

Molinat (ISO)

2212-67-1

1181

Fenpropimorph

67564-91-4

1182

Epoxiconazol

133855-98-8

1183

Methylisocyanat

624-83-9

1184

N,N-Dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorphenyl)borat

118612-00-3

1185

O,O′-(ethenylmethylsilylen)di[(4-methylpentan-2-on)oxim]

EC No 421-870-1

1186

Blanding (2:1) af: 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonat) og 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonat)

140698-96-0

1187

Blanding af: reaktionsprodukt af 4,4′-methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] og 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalensulfonat (1:2) og reaktionsprodukt af 4,4′-methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] og 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalensulfonat (1:3)

EC No 417-980-4

1188

Malakitgrøn hydrochlorid [1]

569-64-2 [1]

malakitgrøn oxalat [2]

18015-76-4 [2]

1189

1-(4-Chlorphenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol

107534-96-3

1190

5-(3-Butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-on

138164-12-2

1191

Trans-4-phenyl-L-prolin

96314-26-0

1192

Bromoxynil-heptanoat (ISO)

56634-95-8

1193

Blanding af: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-2-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoesyre og 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoesyre

163879-69-4

1194

2-{4-(2-Ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-aminopropylformat

EC No 424-260-3

1195

5-Nitro-o-toluidin [1]

99-55-8 [1]

5-nitro-o-toluidin-hydrochlorid [2]

51085-52-0 [2]

1196

1-(1-Naphthylmethyl)quinolinium-chlorid

65322-65-8

1197

(R)-5-Bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl-methyl)-1H-indol

143322-57-0

1198

Pymetrozin (ISO)

123312-89-0

1199

Oxadiargyl (ISO)

39807-15-3

1200

Chlorotoluron

(3-(3-chlor-p-tolyl)-1,1-dimethylurea)

15545-48-9

1201

N-[2-(3-Acetyl-5-nitrothiophen-2-ylazo)-5-diethylaminophenyl]-acetamid

EC No 416-860-9

1202

1,3-Bis(vinylsulfonylacetamido)-propan

93629-90-4

1203

p-Phenetidin (4-ethoxyanilin)

156-43-4

1204

m-Phenylendiamin og salte heraf

108-45-2

1205

Rester (stenkulstjære), creosotolie destillations-, hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

92061-93-3

1206

Creosotolie, acenaphthenfraktion, vaskeolie, hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

90640-84-9

1207

Creosotolie, hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

61789-28-4

1208

Creosot, hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

8001-58-9

1209

Creosotolie, højtkogende destillat, vaskeolie, hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

70321-79-8

1210

Ekstraktrester (kul), creosotoliesyre, ekstraktionsrest fra vaskeolie, hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

122384-77-4

1211

Creosotolie, lavtkogende destillat, vaskeolie, hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

70321-80-1

2)

I bilag III, del 1, foretages følgende ændringer:

a)

Stoffet under løbenummer 19 udgår.

b)

Under løbenummer 1a, kolonne b, udgår »Borsyre, borater og tetraborater«, og i stedet indsættes »Borsyre, borater og tetraborater undtagen stof nr. 1184 i bilag II«.

c)

Under løbenummer 8, kolonne b, udgår »m-og p-phenylendiaminer, deres nitrogensubstituerede derivater og deres salte; nitrogensubstituerede derivater af o-phenylendiaminer (5), bortset fra de derivater, der er anført andetsteds i dette bilag« og i stedet indsættes »p-Phenylendiamin, deres nitrogensubstituerede derivativer og deres salte; nitrogensubstituerede derivativer af o-phenylendiamin (5), bortset fra de derivater, der er anført andetsteds i dette bilag«.


(1)  Med hensyn til det enkelte indholdsstof se løbenummer 364 i bilag II.

(2)  Med hensyn til det enkelte indholdsstof se løbenummer 413 i bilag II.«


Top