Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0070

Kommissionens direktiv 2005/70/EF af 20. oktober 2005 om ændring af Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for rester af visse pesticider i og på korn og visse produkter af animalsk og vegetabilsk oprindelse (EØS-relevant tekst)

OJ L 276, 21.10.2005, p. 35–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 82 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 82 - 100

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/70/oj

21.10.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 276/35


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/70/EF

af 20. oktober 2005

om ændring af Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for rester af visse pesticider i og på korn og visse produkter af animalsk og vegetabilsk oprindelse

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager (1), særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (2), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (3), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (4), særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (5), særlig artikel 4, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Følgende eksisterende aktive stoffer er blevet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF: glyphosat ved Kommissionens direktiv 2001/99/EF (6), chlorpropham ved Kommissionens direktiv 2004/20/EF (7) samt bromoxynil og ioxinyl ved Kommissionens direktiv 2004/58/EF (8).

(2)

Følgende nye aktive stoffer er blevet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF: dimethenamid-P og flurtamon ved Kommissionens direktiv 2003/84/EF (9), propoxycarbazon og zoxamid ved Kommissionens direktiv 2003/119/EF (10), flazasulfuron og pyraclostrobin ved Kommissionens direktiv 2004/30/EF (11), quinoxyfen ved Kommissionens direktiv 2004/60/EF (12) og mepanipyrim ved Kommissionens direktiv 2004/62/EF (13).

(3)

Optagelsen af disse aktive stoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF var baseret på en vurdering af de forelagte oplysninger om de foreslåede anvendelsesformål. Nogle medlemsstater har forelagt oplysninger om anvendelsesformålet i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF. De foreliggende oplysninger er blevet gennemgået og er tilstrækkelige til, at der kan fastsættes visse maksimalgrænseværdier.

(4)

EF-maksimalgrænseværdierne og de værdier, der anbefales af Codex Alimentarius, fastsættes og vurderes efter tilsvarende procedurer. Der findes et antal Codex-maksimalgrænseværdier for chlorpropham og glyphosat. Der er allerede fastsat EF-maksimalgrænseværdier i direktiv 76/895/EØF for chlorpropham (Rådets direktiv 82/528/EØF (14)) og i direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for glyphosat (Rådets direktiv 1998/82/EF (15)). De er taget med i betragtning ved fastsættelsen af de maksimalgrænseværdier, der berøres af ændringerne ved nærværende direktiv. Der er ikke taget hensyn til Codex-maksimalgrænseværdier, der vil blive anbefalet trukket tilbage i nær fremtid. De maksimalgrænseværdier, der er baseret på Codex-maksimalgrænseværdier, er blevet vurderet med hensyn til risiciene for forbrugerne. Der er ikke fastslået nogen risiko ved anvendelse af de toksikologiske endpoints, der er baseret på undersøgelser, som Kommissionen har kendskab til.

(5)

I Kommissionens reviderede vurderingsrapporter, der blev udarbejdet med henblik på optagelse af de pågældende aktive stoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF, fastsættes den accepterede daglige indtagelse (ADI) og eventuelt den akutte referencedosis (ARfD) for de pågældende stoffer. Forbrugernes eksponering for fødevarer behandlet med de pågældende aktive stoffer er blevet vurderet efter de gældende fællesskabsprocedurer. Det er desuden sket under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af WHO (16), og udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter (17) om den anvendte metodologi. Det konkluderes, at de foreslåede maksimalgrænseværdier ikke vil medføre overskridelse af ADI eller ARfD.

(6)

For at beskytte forbrugerne mod at blive eksponeret for restkoncentrationer ved uautoriseret anvendelse af plantebeskyttelsesmidler bør der fastsættes midlertidige maksimalgrænseværdier svarende til bestemmelsesgrænseværdien for de pågældende produkt-/pesticidkombinationer.

(7)

Fastsættelsen af midlertidige EF-maksimalgrænseværdier er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan fastsætte midlertidige maksimalgrænseværdier for de pågældende stoffer i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF og i henhold til dets bilag VI. Fire år anses for at være en tilstrækkelig lang periode til at fastsætte yderligere anvendelsesformål for de pågældende aktive stoffer. Derefter bør de midlertidige maksimalgrænseværdier gå over til at være definitive.

(8)

Det er derfor nødvendigt, at alle maksimalgrænseværdier, der hidrører fra anvendelse af disse plantebeskyttelsesmidler, optages eller erstattes i bilagene til direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for at muliggøre den nødvendige kontrol med overholdelsen af forbud mod anvendelser af dem og for at beskytte forbrugerne. Maksimalgrænseværdier, der allerede er fastsat i bilagene til disse direktiver, bør ændres. Hvor der ikke tidligere er blevet fastsat maksimalgrænseværdier, bør sådanne nu fastsættes for første gang.

(9)

Glyphosat anvendes som ester eller salt. Når der er tale om glyphosattrimesiumsalt, er restkoncentrationen af trimethylsulfoniumkation ligeledes af toksikologisk relevans. Det er derfor nødvendigt også at fastsætte maksimalgrænseværdier for denne kation.

(10)

Bestemmelserne i direktiv 76/895/EØF om maksimalgrænseværdier for chlorpropham, bør derfor udgå.

(11)

Direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilag II til direktiv 76/895/EØF udgår oplysningerne vedrørende chlorpropham.

Artikel 2

I direktiv 86/362/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Oplysningerne i bilag I til nærværende direktiv vedrørende bromoxynil, chlorpropham, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamon, ioxinyl, mepanipyrim, propoxycarbazon, pyraclostrobin, quinoxyfen, trimethylsulfoniumkation og zoxamid indsættes i del A i bilag II.

2)

I del A i bilag II erstattes oplysningerne om glyphosat af teksten i bilag II til nærværende direktiv.

Artikel 3

I direktiv 86/363/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Oplysningerne i bilag III til nærværende direktiv vedrørende bromoxynil, chlorpropham, ioxinyl, pyraclostrobin, quinoxyfen og trimethylsulfoniumkation indsættes i del A i bilag II.

2)

I del B i bilag II erstattes oplysningerne om glyphosat af teksten i bilag IV til nærværende direktiv.

Artikel 4

I direktiv 90/642/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Oplysningerne i bilag V til nærværende direktiv vedrørende bromoxynil, chlorpropham, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamon, ioxinyl, mepanipyrim, propoxycarbazon, pyraclostrobin, quinoxyfen, trimethylsulfoniumkation og zoxamid indsættes i bilag II.

2)

I bilag II erstattes oplysningerne om glyphosat af teksten i bilag VI til nærværende direktiv.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 21. april 2006 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 21. april 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 340 af 9.12.1976, s. 26. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/118/EF (EUT L 327 af 16.12.2003, s. 25).

(2)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/48/EF (EUT L 219 af 24.8.2005, s. 29).

(3)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43. Senest ændret ved direktiv 2005/48/EF.

(4)  EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved direktiv 2005/48/EF .

(5)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2005/34/EF (EUT L 125 af 18.5.2005, s. 5).

(6)  EFT L 304 af 21.11.2001, s. 14.

(7)  EUT L 70 af 9.3.2004, s. 32.

(8)  EUT L 120 af 24.4.2004, s. 26.

(9)  EUT L 247 af 30.9.2003, s. 20. Ændret ved direktiv 2004/64/EF (EUT L 125 af 28.4.2004, s. 42).

(10)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 41.

(11)  EUT L 77 af 13.3.2004, s. 50.

(12)  EUT L 120 af 24.4.2004, s. 39. Ændret ved direktiv 2004/97/EF (EUT L 301 af 28.9.2004, s. 53).

(13)  EUT L 125 af 28.4.2004, s. 38.

(14)  EFT L 234 af 9.8.1982, s. 1.

(15)  EFT L 290 af 29.10.1998, s. 25.

(16)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen i 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(17)  Den Videnskabelige Komité for Planters udtalelse om spørgsmål vedrørende ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF af 14. juli 1998 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


BILAG I

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdi i mg/kg (ppm)

bromoxynil og estere deraf udtrykt som bromoxynil

0,10 (2) Majs

0,05 (1)  (2) Andet korn

chlorpropham (chlorpropham og 3-chloranilin udtrykt som chlorpropham)

0,02 (1)  (2)

KORN

dimethenamid-P, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)

0,01 (1)  (2)

KORN

flazasulfuron

0,02 (1)  (2)

KORN

flurtamon

0,02 (1)  (2)

KORN

ioxynil og estere deraf udtrykt som ioxynil

0,05 (1)  (2)

KORN

mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin) udtrykt som mepanipyrim

0,01 (1)  (2)

KORN

propoxycarbazon, salte deraf og 2-hydroxypropoxy-propoxycarbazon beregnet som propoxycarbazon

0,02 (1)  (2)

KORN

pyraclostrobin

0,1 (2) Hvede

0,3 (2) Byg

0,1 (2) Rug

0,3 (2) Havre

0,1 (2) Triticale

0,02 (1)  (2) Andet korn

quinoxyfen

0,02 (1)  (2) Hvede

0,2 (2) Byg

0,02 (1)  (2) Rug

0,2 (2) Havre

0,02 (1)  (2) Triticale

0,02 (1)  (2) Andet korn

trimethylsulfoniumkation fremkommet ved anvendelse af glyphosat

5 (2) Hvede

10 (2) Byg

5 (2) Rug

10 (2) Havre

5 (2) Triticale

0,05 (1)  (2) Andet korn

zoxamid

0,02 (1)  (2)

KORN


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF: Medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv den 10. november 2009.


BILAG II

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdi i mg/kg (ppm)

glyphosat

10 (2) Hvede

20 (2) Byg

1 (2) Majs

10 (2) Rug

20 (2) Havre

20 (2) Sorghum

10 (2) Triticale

0,1 (1)  (2) Andet korn


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF: Medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv den 10. november 2009.


BILAG III

Maksimalgrænseværdi i mg/kg (ppm)

Pesticidrester

i kød, herunder fedt, kødvarer, slagtebiprodukter og animalsk fedt som anført i bilag I under KN-kode ex02 01, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex02 08, 0209 00, 0210, 1601 00 og 1602

for mælk og mejeriprodukter som anført i bilag I under KN-kode 0401, 0402, 0405 00 og 0406

for friske æg uden skal, fugleæg og æggeblommer som anført i bilag I under KN-kode 0407 00 og 0408

bromoxynil og estere deraf, udtrykt som bromoxynil

kød 0,05 (2); slagtebiprodukter 0,20 (2)

0,01 (1)  (2)

 

chlorpropham og 4’-hydroxychlorpropham-O-sulfonsyre (4-HSA), udtrykt som chlorpropham

kød 0,05 (1)  (2); lever 0,05 (1)  (2); nyre 0,2 (2)

0,2 (2)

ioxynil og estere deraf, udtrykt som ioxynil

kød 0,05 (2); slagtebiprodukter 0,20 (2)

0,01 (1)  (2)

 

pyraclostrobin

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

quinoxyfen

0,2 (2)

0,05 (2)

0,02 (1)  (2)

trimethylsulfoniumkation, fremkommet ved anvendelse af glyphosat

0,2 (2) nyre af kvæg

0,5 (2) lever af kvæg

0,2 (2) kød af kvæg

0,1 (2) nyre af fjerkræ

0,05 (1)  (2) andet

0,1 (2)

0,01 (1)  (2)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien

(2)  Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF: Medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv den 10. november 2009.


BILAG IV

Maksimalgrænseværdi i mg/kg (ppm)

Pesticidrester

i kød, herunder fedt, kødvarer, slagtebiprodukter og animalsk fedt som anført i bilag I under KN-kode ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex02 08, 0209 00, 0210, 1601 00 og 1602

for mælk og mejeriprodukter som anført i bilag I under KN-kode 0401, 0402, 0405 00 og 0406

for friske æg uden skal, fugleæg og æggeblommer som anført i bilag I under pos. 0407 00 og 0408

Glyphosat

2 (2) nyre af kvæg

0,2 (2) lever af kvæg

0,5 (2) nyre af svin

0,1 (2) nyre af fjerkræ

0,05 (1)  (2) andet

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF: Medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv den 10. november 2009.


BILAG V

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV

Bromoxynil og estere deraf, udtrykt som bromoxynil

Chlorpropham (chlorpropham og 3-chloranilin, udtrykt som chlorpropham) (2)

Dimethenamid-P, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer)

Flazasulfuron

Flurtamon

Ioxynil og estere deraf, udtrykt som ioxynil

Mepanipyrim og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin, udtrykt som mepanipyrim

Propoxycarbazon, salte deraf og 2-hydroxypropoxy-propoxycarbazon, beregnet som propoxycarbazon

Pyraclostrobin

Quinoxyfen

Trimethylsulfoniumkation, fremkommet ved anvendelse af glyphosat

Zoxamid

1.

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved frysning, ikke tilsat sukker; nødder

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

i)

CITRUSFRUGTER

 

 

 

0,02 (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

1 (3)

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 (3)

 

Pompelmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

ii)

TRÆNØDDER, også afskallede

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Mandler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paranødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cashewnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekannødde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinjekerner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacienødder

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (3)

 

 

 

Valnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

iii)

KERNEFRUGTER

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Æbler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pærer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvæder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

STENFRUGTER

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Abrikoser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsebær

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

0,3 (3)

 

 

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

 

v)

BÆR OG SMÅFRUGTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

 

 

0,02 (3)

 

 

3 (3)

 

 

1 (3)

 

5 (3)

Druer til spisebrug

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (3)

 

 

 

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

2 (3)

 

0,5 (3)

0,3 (3)

 

0,02 (1)  (3)

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Brombær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

1 (3)

 

0,02 (1)  (3)

Blåbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranebær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stikkelsbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Vildtvoksende bær og frugter

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

vi)

DIVERSE FRUGTER

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Avocadoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dadler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchiblommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangofrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

 

 

 

Oliven

 

 

 

0,02 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiseoliven

Oliven (olieudvinding)

1 (3)

Passionsfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papaja

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

 

 

 

Andre

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,05 (1)  (3)

 

2.

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Rødbeder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulerødder

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

 

 

Knoldselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peberrod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordskokker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinakker

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

 

 

Persillerod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skorzonerrod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søde kartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kålroer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majroer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

 

 

 

 

 

ii)

LØG

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Hvidløg

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

Løg, alm.

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

0,2 (3)

 

 

 

Skalotteløg

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

Forårsløg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,05 (1)  (3)

 

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

1 (3)

 

 

 

 

0,5 (3)

Peberfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auberginer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

b)

Cucurbitae - spiselig skræl

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Agurker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drueagurker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitae - ikke-spiselig skræl

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,05 (3)

 

0,02 (1)  (3)

Meloner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Græskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandmeloner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Sukkermajs

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

iv)

KÅL

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

a)

Blomsterkål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Hovedkål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosenkål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvid- og rødkål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Bladkål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinakål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønkål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Kålrabi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

a)

Salat og lignende

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (3)

 

 

 

Karse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårsalat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoved- og pluksalat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endivie, bredbladet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Spinat og lign.

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

Spinat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladbeder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Brøndkarse

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

d)

Julesalat

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

e)

Urter

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

Kørvel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purløg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selleriblade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

BÆLGFRUGTER (friske)

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Bønner, med bælg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bønner, uden bælg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ærter, med bælg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ærter, uden bælg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii)

STÆNGELGRØNTSAGER (friske)

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Asparges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanske artiskokker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blegselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fennikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiskokker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porrer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabarber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii)

SVAMPE

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Svampe, dyrkede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

b)

Svampe, vildtvoksende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 (3)

 

3.

Bælgfrugter (tørrede)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,3 (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Bønner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ærter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Oliefrø

0,1 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

 

0,05 (1)  (3)

Hørfrø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmuefrø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesamfrø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solsikkefrø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapsfrø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sojabønner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 (3)

 

Sennepsfrø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomuldsfrø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

5.

Kartofler

0,05 (1)  (3)

10 (2)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Tidlige kartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spisekartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

0,1 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

7.

Humle (tørret), også humlepellets og ikke-koncentreret pulver

0,1 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,5 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Definitionen af restkoncentrationen i kartofler gælder kun chlorpropham.

(3)  Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF: Medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv den 10. november 2009.


BILAG VI

frugt og grøntsager

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV

glyphosat

1)   

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved frysning, ikke tilsat sukker; nødder

i)

CITRUSFRUGTER

 

Grapefrugter

0,1 (2)

Citroner

0,1 (2)

Limefrugter

 

Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)

0,1 (2)

Appelsiner

0,5 (2)

Pompelmus

 

Andre

0,1 (1)  (2)

ii)

TRÆNØDDER, også afskallede

0,1 (1)  (2)

Mandler

 

Paranødder

 

Cashewnødder

 

Kastanjer

 

Kokosnødder

 

Hasselnødder

 

Macadamia

 

Pekannødder

 

Pinjekerner

 

Pistacienødder

 

Valnødder

 

Andre

 

iii)

KERNEFRUGTER

0,1 (1)  (2)

Æbler

 

Pærer

 

Kvæder

 

Andre

 

iv)

STENFRUGTER

0,1 (1)  (2)

Abrikoser

 

Kirsebær

 

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

 

Blommer

 

Andre

 

v)

BÆR OG SMÅFRUGTER

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

0,5 (2)

Druer til spisebrug

 

Druer til vinfremstilling

 

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

0,1 (1)  (2)

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

0,1 (1)  (2)

Brombær

 

Korbær

 

Loganbær

 

Hindbær

 

Andre

 

d)

Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

0,1 (1)  (2)

Blåbær

 

Tranebær

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

Stikkelsbær

 

Andre

 

e)

Vildtvoksende bær og frugter

0,1 (1)  (2)

vi)

DIVERSE FRUGTER

 

Avocadoer

 

Bananer

 

Dadler

 

Figner

 

Kiwifrugter

 

Kumquat

 

Litchiblommer

 

Mangofrugter

 

Oliven

 

Spiseoliven

 

Oliven (olieudvinding)

1 (2)

Passionsfrugter

 

Ananas

 

Papaja

 

Andre

0,05 (1)  (2)

2)   

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

0,1 (1)  (2)

Rødbeder

 

Gulerødder

 

Knoldselleri

 

Peberrod

 

Jordskokker

 

Pastinakker

 

Persillerod

 

Radiser

 

Skorzonerrod

 

Søde kartofler

 

Kålroer

 

Majroer

 

Yams

 

Andre

 

ii)

LØG

0,1 (1)  (2)

Hvidløg

 

Løg, alm.

 

Skalotteløg

 

Forårsløg

 

Andre

 

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

0,1 (1)  (2)

a)

Solanacea

 

Tomater

 

Peberfrugter

 

Auberginer

 

Andre

 

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

Agurker

 

Drueagurker

 

Courgetter

 

Andre

 

c)

Cucurbitae — ikke-spiselig skræl

 

Meloner

 

Græskar

 

Vandmeloner

 

Andre

 

d)

Sukkermajs

 

iv)

KÅL

0,1 (1)  (2)

a)

Blomsterkål

 

Broccoli

 

Blomkål

 

Andre

 

b)

Hovedkål

 

Rosenkål

 

Hvid- og rødkål

 

Andre

 

c)

Bladkål

 

Kinakål

 

Grønkål

 

Andre

 

d)

Kålrabi

 

v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER

0,1 (1)  (2)

a)

Salat og lignende

 

Karse

 

Vårsalat

 

Hoved- og pluksalat

 

Endivie, bredbladet

 

Andre

 

b)

Spinat og lign.

 

Spinat

 

Bladbeder

 

Andre

 

c)

Brøndkarse

 

d)

Julesalat

 

e)

Urter

 

Kørvel

 

Purløg

 

Persille

 

Selleriblade

 

Andre

 

vi)

BÆLGFRUGTER (friske)

0,1 (1)  (2)

Bønner, med bælg

 

Bønner, uden bælg

 

Ærter, med bælg

 

Ærter, uden bælg

 

Andre

 

vii)

STÆNGELGRØNTSAGER (friske)

0,1 (1)  (2)

Asparges

 

Spanske artiskokker

 

Blegselleri

 

Fennikel

 

Artiskokker

 

Porrer

 

Rabarber

 

Andre

 

viii)

SVAMPE

 

a)

Svampe, dyrkede

0,1 (1)  (2)

b)

Svampe, vildtvoksende

50 (2)

3)   

Bælgfrugter (tørrede)

Bønner

2 (2)

Linser

 

Ærter

10 (2)

Andre

0,1 (1)  (2)

4)   

Oliefrø

Hørfrø

10 (2)

Jordnødder

 

Valmuefrø

 

Sesamfrø

 

Solsikkefrø

20 (2)

Rapsfrø

10 (2)

Sojabønner

20 (2)

Sennepsfrø

10 (2)

Bomuldsfrø

10 (2)

Andre

0,1 (1)  (2)

5)

Kartofler

0,5 (2)

Nye kartofler

 

Spisekartofler

 

6)

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

2 (2)

7)

Humle (tørret), også humlepellets og ikke-koncentreret pulver

0,1 (1)  (2)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF: Medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv den 10. november 2009.


Top