Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0030

Kommissionens direktiv 2005/30/EF af 22. april 2005 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/24/EF og 2002/24/EF vedrørende standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjerEØS-relevant tekst.

OJ L 106, 27.4.2005, p. 17–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 325–339 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 8 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 8 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 93 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; ophævet ved 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/30/oj

27.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/17


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/30/EF

af 22. april 2005

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/24/EF og 2002/24/EF vedrørende standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/24/EF af 17. juni 1997 om dele af og kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer (1), navnlig artikel 7,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF (2), navnlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 97/24/EF er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt i direktiv 2002/24/EF.

(2)

Der bør indføres tekniske foranstaltninger for, hvordan udskiftningskatalysatorer skal godkendes som separate tekniske enheder, således at der sikres en hensigtsmæssig udstødningsemission. For at lette håndhævelsen i medlemsstaterne bør der indføres bestemmelser om mærkning af udskiftningskatalysatorer og deres emballage.

(3)

Typegodkendelseskoden for medlemsstaterne Malta og Cypern i bilag V til direktiv 2002/24/EF bør ajourføres.

(4)

Direktiv 97/24/EF og 2002/24/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Teksten, der er bilagt direktiv 97/24/EF, ændres som angivet i nærværende direktivs bilag I.

Artikel 2

Bilag II og V til direktiv 2002/24/EF ændres som angivet i bilag II til nærværende direktiv.

Artikel 3

1.   Med virkning fra den 18. maj 2006 må medlemsstaterne ikke, for nye udskiftningskatalysatorer bestemt til montering på køretøjer, der er blevet typegodkendt i henhold til direktiv 97/24/EF:

a)

nægte at bevilge EF-typegodkendelse i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2002/24/EF eller

b)

forbyde salg eller montering på et køretøj.

2.   Med virkning fra den 18. maj 2006 må medlemsstaterne ikke længere, begrundet i luftforurening, det tilladte støjniveau eller ulovlige indgreb, meddele EF-typegodkendelse i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2002/24/EF for en ny udskiftningskatalysator, hvis den ikke er i overensstemmelse med direktiv 97/24/EF, som ændret ved dette direktiv.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 17. maj 2006 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 18. maj 2006.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 226 af 18.8.1997, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2003/77/EF (EUT L 211 af 21.8.2003, s. 24).

(2)  EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.


BILAG I

ÆNDRINGER TIL DIREKTIV 97/24/EF

1)   I kapitel 5, der er bilagt direktiv 97/24/EF, foretages følgende ændringer:

a)

I »BILAGSFORTEGNELSEN« indsættes følgende nye referencer:

»BILAG VII

Typegodkendelse af udskiftningskatalysatorer som en separat teknisk enhed til to- eller trehjulede motordrevne køretøjer …

Tillæg 1:

Oplysningsskema om udskiftningskatalysatorer som en separat teknisk enhed til et to- eller trehjulet motordrevet køretøj …

Tillæg 2:

Typegodkendelsesattest vedrørende en udskiftningskatalysator som en separat teknisk enhed til et to- eller trehjulet motordrevet køretøj …

Tillæg 3:

Eksempler på typegodkendelsesmærker …«

b)

I bilag I foretages følgende ændringer:

i)

Som punkt 1.4, 1.5 og 1.6 indsættes:

»1.4.

»original katalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, som er omfattet af den typegodkendelse, der er udstedt for motorkøretøjet

1.5.

»udskiftningskatalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, som er bestemt til at erstatte en originalmonteret katalysator på et i henhold til dette kapitel typegodkendt køretøj, og som kan typegodkendes som separat teknisk enhed som defineret i artikel 2, stk. 5, i direktiv 2002/24/EF.

1.6.

»original udskiftningskatalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, hvis type er angivet i punkt 5 i bilag VI, men som af indehaveren af motorkøretøjets typegodkendelse udbydes på markedet som en separat teknisk enhed.«

ii)

Som punkt 2.3 indsættes:

»2.3.   Tegninger og påskrifter

2.3.1.

Der skal vedlægges en tegning samt en målsat tværsnittegning af den/de eventuelle originale katalysator(er) som bilag til det i bilag V omhandlede dokument.

2.3.2.

Alle originale katalysatorer skal være forsynet med mærket »e« efterfulgt af angivelsen af det land, som har udstedt typegodkendelsen. Dette mærke skal være letlæseligt og holdbart og også være synligt i den foreskrevne monteringsstilling (såfremt det er muligt).«

iii)

Som punkt 5 indsættes:

»5.   UDSKIFTNINGSKATALYSATORER OG ORIGINALE UDSKIFTNINGSKATALYSATORER

5.1.   Udskiftningskatalysatorer beregnet til montering på køretøjer, som er typegodkendt i overensstemmelse med dette kapitel, skal prøves i henhold til bilag VII.

5.2.   Originale udskiftningskatalysatorer af en type, som er omfattet af punkt 5 i tillægget til bilag VI, og som er beregnet til montering på et køretøj, som det relevante typegodkendelsesdokument vedrører, behøver ikke opfylde bestemmelserne i bilag VII, hvis de opfylder kravene i punkt 5.2.1 og 5.2.2 i nærværende bilag.

5.2.1.   Mærkning

Originale udskriftskatalysatorer skal mindst mærkes med følgende oplysninger:

5.2.1.1.

køretøjsfabrikantens firmanavn eller -mærke

5.2.1.2.

fabrikat og identifikationsnummer.

5.2.2.   Dokumentation

Originale udskriftskatalysatorer skal ledsages af følgende oplysninger

5.2.2.1.

køretøjsfabrikantens firmanavn eller -mærke

5.2.2.2.

fabrikat og identifikationsnummer

5.2.2.3.

de køretøjer, for hvilke den originale udskiftningskatalysator er af en type, som er omfattet af punkt 5 i bilag VI

5.2.2.4.

monteringsvejledning, om nødvendigt.

5.2.2.5.

Disse oplysninger skal afgives i form af en trykt vejledning vedlagt den originale udskiftningskatalysator eller på den emballage, som den originale udskiftningskatalysator sælges i, eller på enhver anden egnet måde.«

c)

I bilag II foretages følgende ændringer:

i)

Som punkt 1.7, 1.8 og 1.9 indsættes:

»1.7.

»original katalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, som er omfattet af den typegodkendelse, der er udstedt for motorkøretøjet

1.8.

»udskiftningskatalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, som er bestemt til at erstatte en originalmonteret katalysator på et i henhold til dette kapitel typegodkendt køretøj, og som kan typegodkendes som separat teknisk enhed som defineret i artikel 2, stk. 5, i direktiv 2002/24/EF

1.9.

»original udskiftningskatalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, hvis type er angivet i punkt 5 i bilag VI, men som af indehaveren af motorkøretøjets typegodkendelse udbydes på markedet som en separat teknisk enhed.«

ii)

Som punkt 2.4 indsættes:

»2.4.   Tegninger og påskrifter

2.4.1.

Der skal vedlægges en tegning samt en målsat tværsnittegning af den/de eventuelle originale katalysator(er) som bilag til det i bilag V omhandlede dokument.

2.4.2.

Alle originale katalysatorer skal være forsynet med mærket »e« efterfulgt af angivelsen af det land, som har udstedt typegodkendelsen. Dette mærke skal være letlæseligt og holdbart og også være synligt i den foreskrevne monteringsstilling (såfremt det er muligt).«

iii)

Som punkt 5 indsættes:

»5.   UDSKIFTNINGSKATALYSATORER OG ORIGINALE UDSKIFTNINGSKATALYSATORER

5.1.   Udskiftningskatalysatorer beregnet til montering på køretøjer, som er typegodkendt i overensstemmelse med dette kapitel, skal prøves i henhold til bilag VII.

5.2.   Originale udskiftningskatalysatorer af en type, som er omfattet af punkt 5 i bilag VI, og som er beregnet til montering på et køretøj, som det relevante typegodkendelsesdokument vedrører, behøver ikke opfylde bestemmelserne i bilag VII, hvis de opfylder kravene i punkt 5.2.1 og 5.2.2 i nærværende bilag.

5.2.1.   Mærkning

Originale udskiftningskatalysatorer skal mindst mærkes med følgende oplysninger:

5.2.1.1.

køretøjsfabrikantens firmanavn eller -mærke

5.2.1.2.

fabrikat og identifikationsnummer.

5.2.2.   Dokumentation

Originale udskiftningskatalysatorer skal ledsages af følgende oplysninger:

5.2.2.1.

køretøjsfabrikantens firmanavn eller -mærke

5.2.2.2.

fabrikat og identifikationsnummer

5.2.2.3.

de køretøjer, for hvilke den originale udskiftningskatalysator er af en type, som er omfattet af punkt 5 i bilag VI

5.2.2.4.

monteringsvejledning, om nødvendigt.

5.2.2.5.

Disse oplysninger skal afgives i form af en trykt vejledning vedlagt den originale udskiftningskatalysator eller på den emballage, som den originale udskiftningskatalysator sælges i, eller på enhver anden egnet måde.«

d)

I bilag VI indsættes som punkt 4a :

»4a.   Katalysatorer

4a.1.

Den originalmonterede katalysators fabrikat og type, som anført i punkt 3.2.12.2.1 i bilag V (oplysningsskemaet)

4a.2.

Den originale udskiftningskatalysators fabrikat(er) og type(r), som anført i punkt 3.2.12.2.1 i bilag V (oplysningsskemaet)«

e)

Som bilag VII indsættes:

»

BILAG VII

TYPEGODKENDELSE AF UDSKIFTNINGSKATALYSATORER SOM EN SEPARAT TEKNISK ENHED TIL TO- ELLER TREHJULEDE MOTORDREVNE KØRETØJER

Dette bilag vedrører typegodkendelse af katalysatorer bestemt til montering som udskiftningsdele på en eller flere typer motorkøretøjer som separate tekniske enheder i den i artikel 2, stk. 5, i direktiv 2002/24/EF anvendte forstand.

1.   DEFINITIONER

I dette bilag forstås ved:

1.1.   »original katalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, som er omfattet af den typegodkendelse, der er udstedt for motorkøretøjet

1.2.   »udskiftningskatalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, som er bestemt til at erstatte en originalmonteret katalysator på et i henhold til dette kapitel typegodkendt køretøj, og som kan typegodkendes som separat teknisk enhed som defineret i artikel 2, stk. 5, i direktiv 2002/24/EF

1.3.   »original udskiftningskatalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, hvis type er angivet i punkt 5 i bilag VI, men som af indehaveren af motorkøretøjets typegodkendelse udbydes på markedet som en separat teknisk enhed

1.4.   »type katalysator«, katalysatorer, som ikke afviger på væsentlige punkter såsom:

1.4.1.

antal bærere, struktur og materiale

1.4.2.

type katalytisk aktivitet (oxidations-, 3-vejs, og lign.)

1.4.3.

volumen, forhold mellem frontalareal og bærerlængde

1.4.4.

indhold af katalysatormateriale

1.4.5.

katalysatormaterialeforhold

1.4.6.

celletæthed

1.4.7.

dimensioner og form

1.4.8.

afskærmning mod varme.

1.5.   »køretøjstype med hensyn til emission af forurenende luftarter fra motoren«, to- eller trehjulede motordrevne køretøjer, som ikke frembyder indbyrdes forskelle, navnlig på følgende væsentlige punkter:

1.5.1.

ækvivalent svingmasse, bestemt ud fra referencemassen som fastlagt i tillæg 1, punkt 5.2, til bilag I eller bilag II (afhængigt af køretøjstypen)

1.5.2.

motorens og det to- eller trehjulede motorkøretøjs kendetegn som defineret i bilag V

1.6.   »forurenende luftarter«, carbonmonoxid, carbonhydrider og nitrogenoxider udtrykt som kvælstofdioxid-ækvivalent (NO2).

2.   ANSØGNING OM TYPEGODKENDELSE

2.1.   Ansøgning om typegodkendelse af en udskiftningskatalysator som en separat teknisk enhed indsendes af fabrikanten af systemet eller af dennes bemyndigede repræsentant.

2.2.   En model for oplysningsskemaet findes i tillæg 1.

2.3.   For hver type katalysator, som der ansøges om typegodkendelse af, skal ansøgningen ledsages af nedennævnte dokumenter i tre eksemplarer og følgende oplysninger:

2.3.1.

beskrivelse af den/de køretøjstype(r), som anordningen jf. punkt 1.1 i bilag I eller bilag II (afhængigt af køretøjstypen) er beregnet til

2.3.2.

betegnelser for motortypen og køretøjstypen i form af numre og symboler

2.3.3.

beskrivelse af udskiftningskatalysatoren med angivelse af hver enkelt komponents relative placering samt monteringsvejledning

2.3.4.

tegninger af alle komponenter, så de er lette at finde frem til, med angivelse af, hvilke materialer der er anvendt. Det skal af tegningerne ligeledes fremgå, hvor det er hensigten at anbringe det obligatoriske typegodkendelsesmærke.

2.4.   Følgende materiale skal indleveres til den tekniske tjeneste, som forestår typegodkendelsesprøvningen:

2.4.1.

Køretøj(er), som er af en type, som er godkendt i henhold til dette kapitel 5, og som er udstyret med en ny originalmonteret katalysator. Dette (disse) køretøj(er) udvælges af ansøgeren med den tekniske tjenestes godkendelse. Det (de) skal være i overensstemmelse med kravene i punkt 3 i tillæg 1 til bilag I, II eller II (afhængigt af køretøjstypen).

Prøvningskøretøjet(-køretøjerne) skal være uden fejl ved systemet til forureningsbegrænsning; eventuelle stærkt slidte eller dårligt fungerende originaldele, som har betydning for emissionen, skal repareres eller udskiftes. Prøvningskøretøjet(-køretøjerne) skal være korrekt trimmet og indstillet efter fabrikantens specifikationer før emissionstesten.

2.4.2.

Et prøvningseksemplar af den pågældende type udskiftningskatalysator. Dette eksemplar skal være mærket tydeligt og uudsletteligt med ansøgerens firmanavn eller mærke og dens handelsbetegnelse.

3.   MEDDELELSE AF TYPEGODKENDELSER

3.1.

Efter at have foretaget den i dette bilag specificerede prøvning udsteder den ansvarlige myndighed en attest, der svarer til eksemplet i tillæg 2.

3.2.

Til hver godkendt type katalysator tildeles et godkendelsesnummer i overensstemmelse med bilag V til direktiv 2002/24/EF. Samme medlemsstat må ikke tildele samme nummer til en anden type katalysator. Samme typegodkendelsesnummer kan omfatte brug af den pågældende type katalysator til en række forskellige køretøjstyper.

4.   MÆRKNINGSKRAV

4.1.   Alle udskiftningskatalysatorer, som er i overensstemmelse med den type, som er godkendt i henhold til dette direktiv som en separat teknisk enhed, dog ikke monteringsbeslag og rørstykker, skal forsynes med et typegodkendelsesmærke, som er sammensat i overensstemmelse med kravene i artikel 8 i direktiv 2002/24/EF, suppleret med de i punkt 4.2 i nærværende bilag omhandlede yderligere oplysninger. Typegodkendelsesmærket skal placeres, således at det er letlæseligt og holdbart og også synligt i den foreskrevne monteringsstilling.

Størrelsen af »a« skal være ≥ 3 mm.

4.2.   Yderligere oplysninger på typegodkendelsesmærket

4.2.1.   Alle udskiftningskatalysatorer, dog ikke monteringsbeslag og rørstykker, skal på typegodkendelsesmærket være forsynet med de kapitelnumre, der ligger til grund for udstedelsen af typegodkendelsen.

4.2.1.1.   Udskiftningskatalysatorer, som består af en enkelt enhed, hvori både katalysatoren og udstødningssystemet (lyddæmperen) er integreret:

Det i punkt 4.1 omhandlede typegodkendelsesmærke skal være efterfulgt af to cirkler, som omkredser henholdsvis tallene 5 og 9.

4.2.1.2.   Udskiftningskatalysatorer, som er adskilt fra udstødningssystemet (lyddæmperen):

Det i punkt 4.1 omhandlede typegodkendelsesmærke, som er fastgjort til udskiftningskatalysatoren, skal være efterfulgt af en cirkel, der omkredser tallet 5.

I tillæg 3 findes eksempler på typegodkendelsesmærker.

5.   FORSKRIFTER

5.1.   Generelle forskrifter

Udskiftningskatalysatoren skal være således konstrueret, fremstillet og monteret:

5.1.1.

at køretøjet ved normal brug, uanset de vibrationer, det kan blive udsat for, opfylder kravene i bilaget

5.1.2.

at udskiftningskatalysatoren er rimelig modstandsdygtig over for den korrosion, som den udsættes for, køretøjets anvendelse taget i betragtning

5.1.3.

at den frie højde over jorden bestemt af den originale katalysator og under hensyntagen til køretøjets eventuelle hældning ikke bliver reduceret

5.1.4.

at der ikke forekommer unormal høj temperatur på overfladen

5.1.5.

at der hverken er udragende dele eller skarpe kanter

5.1.6.

at der er tilstrækkelig plads til støddæmperne

5.1.7.

at der er tilstrækkelig sikkerhedsafstand til rør

5.1.8.

at dens modstandsdygtighed over for slag er forenelig med klart definerede monterings- og vedligeholdelsesforskrifter.

5.1.9.

Hvis den originalmonterede katalysator indbefatter varmeafskærmning, skal udskiftningskatalysatoren være forsynet med tilsvarende afskærmning.

5.1.10.

Hvis en eller flere lambdasonder eller andre sonder er monteret originalt i udstødningssystemet, skal udskiftningskatalysatoren være monteret i nøjagtig samme position som den originalmonterede katalysator, og placeringen af lambdasonden/sonderne) og eventuelle andre sonder i udstødningssystemet må ikke være ændret.

5.2.   Forskrifter vedrørende emissioner

5.2.1.   Det i punkt 2.4.1 omhandlede køretøj, udstyret med en udskiftningskatalysator af en type, som der ansøges om typegodkendelse af, prøves som beskrevet i tillæg 1 og 2 til bilag I, II eller III (afhængigt af køretøjets typegodkendelse) (1).

5.2.1.1.   Vurdering af emissionen af forurenende stoffer fra køretøjer udstyret med udskiftningskatalysator

Forskrifterne vedrørende emissioner anses for at være overholdt, hvis det prøvekøretøj, som er udstyret med udskiftningskatalysatoren, overholder grænseværdierne i overensstemmelse med bilag I, II eller III (afhængigt af køretøjets typegodkendelse) (2).

Såfremt der søges typegodkendelse til forskellige køretøjstyper fra samme fabrikant, og såfremt disse forskellige typer køretøjer har samme type originalmonteret katalysator, kan type I-prøven begrænses til mindst to køretøjer, som udvælges efter aftale med den tekniske tjeneste, som er ansvarlig for godkendelsen.

5.2.2.   Forskrifter vedrørende det tilladte støjniveau

Det i punkt 2.4.1 omhandlede køretøj, som er monteret med en udskiftningskatalysator, for hvilken der anmodes om typegodkendelse, skal opfylde forskrifterne i punkt 3 i bilag II, III eller IV til kapitel 9 (afhængigt af køretøjets typegodkendelse). Prøveresultatet for køretøjet i bevægelse og for den stationære prøve skal nævnes i testrapporten.

5.3.   Kontrol af køretøjets præstationer

5.3.1.

Køretøjet skal med udskiftningskatalysatoren yde samme præstationer som med den originale katalysator.

5.3.2.

Udskiftningskatalysatoren sammenlignes med en ligeledes ny original katalysator, idet de monteres efter hinanden på det i punkt 2.4.1 omhandlede køretøj.

5.3.3.

Kontrollen foretages ved måling af motorens effektkurve. Den maksimale nettoeffekt og den maksimale hastighed, der måles med udskiftningskatalysatoren, må ikke afvige mere end ± 5 % fra de tilsvarende værdier målt under samme forhold med den originale katalysator.

6.   PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

Ved kontrollen af produktionens overensstemmelse finder bestemmelserne i bilag VI til direktiv 2002/24/EF anvendelse.

Med henblik på kontrol med ovenstående overensstemmelseskrav udtages der af en produktionsserie en udskiftningskatalysator af den type, der er typegodkendt i henhold til dette bilag.

Produktionen anses for at stemme overens med bestemmelserne i dette bilag, hvis forskrifterne i punkt 5.2 (Forskrifter vedrørende emissioner) og punkt 5.3 (Kontrol af køretøjets præstationer) er opfyldt.

7.   DOKUMENTATION

7.1.   Hver ny udskiftningskatalysator skal være ledsaget af følgende angivelser:

7.1.1.*

katalysatorproducentens navn eller fabriksmærke

7.1.2.

de køretøjer (med angivelse af produktionsår), hvortil udskiftningskatalysatorerne er godkendt, samt

7.1.3.

om nødvendigt monteringsvejledning.

7.2.   Disse oplysninger skal gives enten som en folder, der ledsager udskiftningskatalysatoren, eller påført på den emballage, hvori udskiftningskatalysatoren sælges, eller på enhver anden egnet måde.

Tillæg 1

Oplysningsskema om udskiftningskatalysatorer som en separat teknisk enhed til et to- eller trehjulet motordrevet køretøj

Løbenummer (tildelt af ansøgeren) ...

Ansøgning om typegodkendelse af udskiftningskatalysatorer til en to- eller trehjulet køretøjstype skal ledsages af følgende oplysninger:

1)

Anordningens fabriksmærke: ...

2)

Anordningens type: ...

3)

Fabrikantens navn og adresse: ...

...

4)

Navn og adresse på fabrikantens eventuelle repræsentant: ...

...

5)

Mærke(r) og type(r) af køretøjer, som anordningen er beregnet til (3 4):

6)

Tegninger af udskiftningskatalysatoren, der navnlig beskriver alle de egenskaber, som er angivet i punkt 1.4 i bilag VII til kapitel 5, der er bilagt direktiv 97/24/EF: ...

...

7)

Beskrivelse og tegninger, der viser udskiftningskatalysatorens placering i forhold til motorudstødningsmanifolden(e) og lambdasonden (såfremt en sådan findes): ...

8)

Eventuelle anvendelsesrestriktioner og monteringsforskrifter: ...

9)

Nærmere oplysninger, som er anført i direktiv 2002/24/EF, bilag II, del 1 (A), punkt:

 

0.1

 

0.2

 

0.5

 

0.6

 

2.1

 

3

 

3.0

 

3.1

 

3.1.1

 

3.2.1.7

 

3.2.12

 

4 til 4.4.2

 

4.5

 

4.6

 

5.2

Tillæg 2

Typegodkendelsesattest vedrørende en udskiftningskatalysator til et to- eller trehjulet motordrevet køretøj

Name of administration

Rapport nr.: ... fra teknisk tjeneste: ... Dato: ...

Typegodkendelsesnr.: ... Udvidelse nr.: ...

1)

Anordningens fabriksmærke: ...

2)

Anordningens type: ...

3)

Fabrikantens navn og adresse: ...

...

4)

Navn og adresse på fabrikantens eventuelle repræsentant: ...

...

5)

Mærke(r) og type(r) af køretøjer samt eventuelle varianter og versioner, som anordningen er beregnet til: ...

...

6)

Anordningen indgivet til prøvning den: ...

7)

Typegodkendelse meddelt/afslået (3 4):

8)

Sted: ...

9)

Dato: ...

10)

Underskrift: ...

Tillæg 3

Eksempler på typegodkendelsesmærker

Image

Ovenstående typegodkendelsesmærke blev udstedt af Tyskland [e1] under nummeret 1230 til en udskiftningskatalysator, som består af en enkelt enhed, hvori både katalysatoren og udstødningssystemet (lyddæmperen) er integreret.

Image

Ovenstående typegodkendelsesmærke blev udstedt af Tyskland [e1] under nummeret 1230 til en udskiftningskatalysator, som ikke er integreret i udstødningssystemet (katalysatoren og lyddæmperen er ikke integreret i en enkelt enhed).

Image

Ovenstående typegodkendelsesmærke blev udstedt af Tyskland [e1] under nummeret 1230 til en ikke-original lyddæmper, som ikke er integreret med en katalysator (katalysator og lyddæmper er ikke integreret i en enkelt enhed, eller køretøjet er ikke udstyret med katalysator) (jf. kapitel 9).

«

2)   I kapitel 7, der er bilagt direktiv 97/24/EF, foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1.10 affattes således:

»1.10.

»Udstødningssystem«, under ét udstødningsrør, ekspansion, lyddæmper og katalysator (såfremt en sådan findes).«

b)

Som punkt 3.10.1.3.7a indsættes:

»3.10.1.3.7a.

katalysator(er) (kun såfremt denne/disse ikke er integreret i lyddæmperen).«

3)   I kapitel 9, der er bilagt direktiv 97/24/EF, foretages følgende ændringer:

a)

I »BILAGSFORTEGNELSEN« indsættes følgende reference til tillæg mellem »bilag VI« og»bilag VII«:

»Tillæg

Eksempler på typegodkendelsesmærker …«

b)

I bilag II indsættes som punkt 3.5.5:

»3.5.5.   Evaluering af emission af forurenende stoffer fra køretøjer, som er udstyret med udskiftningslyddæmper.

Det i punkt 3.2.3.3 nævnte køretøj, udstyret med en lyddæmper af en type, hvortil der anmodes om godkendelse, skal gennemgå en type I- og en type II-prøvning under sådanne forhold, som er beskrevet i det tilhørende bilag til kapitel 5, der er bilagt dette direktiv, afhængigt af køretøjets typegodkendelse.

Kravene vedrørende emissioner anses for opfyldte, hvis resultaterne overholder de tærskelværdier, der gælder for køretøjets typegodkendelse.«

c)

I bilag III indsættes som punkt 3.5.5:

»3.5.5.   Evaluering af emission af forurenende stoffer fra køretøjer, som er udstyret med udskiftningslyddæmper.

Det i punkt 3.2.3.3 nævnte køretøj, udstyret med en lyddæmper af en type, hvortil der anmodes om godkendelse, skal gennemgå en type I- og en type II-prøvning under sådanne forhold, som er beskrevet i det tilhørende bilag til kapitel 5, der er bilagt dette direktiv, afhængigt af køretøjets typegodkendelse.

Kravene vedrørende emissioner anses for opfyldte, hvis resultaterne overholder de tærskelværdier, der gælder for køretøjets typegodkendelse.«

d)

I bilag IV indsættes som punkt 3.5.5:

»3.5.5.   Evaluering af emission af forurenende stoffer fra køretøjer, som er udstyret med udskiftningslyddæmper.

Det i punkt 3.2.3.3 nævnte køretøj, udstyret med en lyddæmper af en type, hvortil der anmodes om godkendelse, skal gennemgå en type I- og en type II-prøvning under sådanne forhold, som er beskrevet i det tilhørende bilag til kapitel 5, der er bilagt dette direktiv, afhængigt af køretøjets typegodkendelse.

Kravene vedrørende emissioner anses for opfyldte, hvis resultaterne overholder de tærskelværdier, der gælder for køretøjets typegodkendelse.«

e)

I bilag VI foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 1.3 affattes således:

»1.3.

typegodkendelsesmærket sammensættes og placeres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 8 i direktiv 2002/24/EF suppleret af de yderligere oplysninger, der er omhandlet i punkt 6 i nærværende bilag. Størrelsen af »a« skal være ≥ 3 mm.«

ii)

Som punkt 6 indsættes:

»6.   Yderligere oplysninger på typegodkendelsesmærket.

6.1.   Ikke-originale udstødningssystemer og dele heraf, dog ikke monteringsbeslag og rørstykker, skal på typegodkendelsesmærket være forsynet med de kapitelnumre, der ligger til grund for typegodkendelsen. Undtagelser herfor er beskrevet i punkt 6.1.3.

6.1.1.   Ikke-originale udstødningssystemer, bestående af en enkelt enhed, hvori både lyddæmperen og katalysatoren er integreret

Det i punkt 1.3 omhandlede typegodkendelsesmærke skal være efterfulgt af to cirkler, som omkredser henholdsvis tallene 5 og 9.

6.1.2.   Ikke-originale udstødningssystemer, som er adskilt fra katalysatoren

Det i punkt 1.3 omhandlede typegodkendelsesmærke, som er fastgjort til lyddæmperen, skal være efterfulgt af en cirkel, der omkredser tallet 9.

6.1.3.   Ikke-originale udstødningssystemer, bestående af en enkelt enhed (lyddæmper) til køretøjer, som ikke er typegodkendt i henhold til kapitel 5

Det i punkt 1.3 omhandlede typegodkendelsesmærke, som er fastgjort til lyddæmperen, må ikke være efterfulgt af en cirkel med yderligere oplysninger.

I tillægget findes eksempler på typegodkendelsesmærker«.

iii)

Følgende tillæg indsættes:

»Tillæg

Eksempler på typegodkendelsesmærker

Image

Ovenstående typegodkendelsesmærke blev udstedt af Frankrig [e2] under nummeret 6789 til et ikke-originalt udstødningssystem, bestående af en enkelt enhed, hvori både lyddæmperen og katalysatoren er integreret.

Image

Ovenstående typegodkendelsesmærke blev udstedt af Frankrig [e2] under nummeret 6789 til en ikke-original lyddæmper, som ikke er integreret med en katalysator (katalysator og lyddæmper er ikke integreret i en enkelt enhed, eller køretøjet er ikke udstyret med katalysator).

Image

Ovenstående typegodkendelsesmærke blev udstedt af Frankrig [e2] under nummeret 6789 til en udskiftningskatalysator, som ikke er integreret i udstødningssystemet (katalysatoren og lyddæmperen er ikke integreret i en enkelt enhed) (jf. kapitel 5).

Image

Ovenstående typegodkendelsesmærke blev udstedt af Frankrig [e2] under nummeret 6789 til et ikke-originalt udstødningssystem, bestående af en enkelt enhed (lyddæmper), som er beregnet til montering på køretøjstyper, som ikke er typegodkendt i henhold til kapitel 5«.


(1)  Som omhandlet i dette direktiv efter de regler, som fandt anvendelse ved køretøjets typegodkendelse.

(2)  Som omhandlet i af dette direktiv efter de regler, som fandt anvendelse ved køretøjets typegodkendelse.

(3)  Det ikke-gældende overstreges.

(4)  Det ikke-gældende overstreges.


BILAG II

ÆNDRINGER AF DIREKTIV 2002/24/EF

I direktiv 2002/24/EF foretages følgende ændringer:

a)

Bilag II, punkt 3.2.12, affattes således:

»3.2.12.   Foranstaltninger mod luftforurening

3.2.12.1.   Anordninger til recirkulation af krumtaphusgasser, kun for firetaktsmotor (beskrivelse og tegninger):

3.2.12.2.   Supplerende forureningsbekæmpende anordninger (hvis sådanne forefindes og ikke er omfattet af en anden rubrik):

3.2.12.2.1.   Katalysator: ja/nej (1):

3.2.12.2.1.1.   Antal katalysatorer og katalysatorelementer:

3.2.12.2.1.2.   Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner, form og volumen:

3.2.12.2.1.3.   Katalytisk virkning:

3.2.12.2.1.4.   Samlet mængde ædelmetal:

3.2.12.2.1.5.   Relativ koncentration:

3.2.12.2.1.6.   Bærer (struktur og materiale):

3.2.12.2.1.7.   Celletæthed:

3.2.12.2.1.8.   Katalysatorbeholdertype:

3.2.12.2.1.9.   Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted og referenceafstand i udstødningssystemet):

3.2.12.2.2.   Lambdasonde: ja/nej (1):

3.2.12.2.2.1.   Type:

3.2.12.2.2.2.   Placering:

3.2.12.2.2.3.   Arbejdsområde:

3.2.12.2.3.   Lufttilførsel: ja/nej (1):

3.2.12.2.3.1.   Type (pulserende luft, luftpumpe, og lign.):

3.2.12.2.4.   Recirkulation af udstødningsgas: ja/nej (1):

3.2.12.2.4.1.   Karakteristika (flowhastighed, m.v.):

3.2.12.2.5.   Andre systemer (beskrivelse og funktionsmåde):

b)

I bilag V foretages følgende ændringer:

i)

I listen i punkt A.1, del 1, ændres »CY for Cypern« og »MT for Malta« til »49 for Cypern« og »50 for Malta«.

ii)

I listen i punkt B.1.1, ændres »CY for Cypern« og »MT for Malta« til »49 for Cypern« og »50 for Malta«.


(1)  Det ikke gældende overstreges.«


Top