Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0019

Rådets direktiv 2005/19/EF af 17. februar 2005 om ændring af direktiv 90/434/EØF om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater

OJ L 58, 4.3.2005, p. 19–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 164–172 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 185 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 185 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/19/oj

4.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 58/19


RÅDETS DIREKTIV 2005/19/EF

af 17. februar 2005

om ændring af direktiv 90/434/EØF om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 94,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 90/434/EØF (3) blev der indført fælles regler for erhvervsmæssig omstrukturering, som i konkurrencemæssig henseende er neutrale.

(2)

Formålet med direktiv 90/434/EØF er at udskyde beskatningen af indkomst, overskud og kapitalvinding i forbindelse med erhvervsmæssig reorganisering og at beskytte medlemsstaternes beskatningsrettigheder.

(3)

Direktiv 90/434/EØF tager bl.a. sigte på at fjerne hindringer for det indre markeds funktion, som f.eks. dobbeltbeskatning. Da dette ikke er opnået fuldt ud med bestemmelserne i nævnte direktiv, bør medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik herpå.

(4)

Erfaringerne siden januar 1992 med gennemførelsen af direktiv 90/434/EØF har vist forskellige måder, hvorpå direktivet kan forbedres, og hvorpå de gavnlige virkninger af de fælles regler, der blev vedtaget i 1990, kan strækkes.

(5)

Den 8. oktober 2001 udstedte Rådet forordning (EF) nr. 2157/2001 (4) om statut for det europæiske selskab (Societas Europaea — SE) og direktiv 2001/86/EF (5) om supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab for så vidt angår medarbejderindflydelse. Ligeledes udstedte Rådet den 22. juli 2003 forordning (EF) nr. 1435/2003 (6) om statut for det europæiske andelsselskab (SCE) og direktiv 2003/72/EF (7) om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse. Et af de vigtigste særtræk ved disse instrumenter er, at både SE og SCE kan flytte deres respektive vedtægtsmæssige hjemsteder fra en medlemsstat til en anden uden at opløses og træde i likvidation.

(6)

Flytningen af det vedtægtsmæssige hjemsted udgør et middel til at udnytte den frie etableringsret, der er fastsat i traktatens artikel 43 og 48. Der overføres ingen aktiver, og selskabet og dets selskabsdeltagere har ingen indkomst, overskud eller kapitalvinding i forbindelse dermed. Selskabets beslutning om at reorganisere erhvervsudøvelsen ved at flytte det vedtægtsmæssige hjemsted bør ikke hæmmes af diskriminerende skatteregler eller af restriktioner, ulemper eller fordrejninger som følge af national skattelovgivning, der strider mod EU-retten. Ved flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted fra en medlemsstat til en anden ophører SE’et eller SCE’et ikke nødvendigvis med at være hjemmehørende i den første medlemsstat. Et SE’s eller SCE’s skattemæssige hjemsted er fortsat bestemt af den nationale lovgivning og skatteoverenskomster.

(7)

Flytning af et selskabs vedtægtsmæssige hjemsted eller en begivenhed i forbindelse med denne flytning, der medfører en ændring af det skattemæssige hjemsted, vil kunne afføde en eller anden form for beskatning i den medlemsstat, selskabet flyttes fra. Der kan også forekomme beskatning i tilfælde, hvor flytningen af det vedtægtsmæssige hjemsted eller en begivenhed i forbindelse med flytningen ikke fører til ændring af det skattemæssige hjemsted. For at imødegå en sådan situation for så vidt angår SE og SCE er der blevet indsat en række nye regler i direktiv 90/434/EØF. I tilfælde hvor SE’ets eller SCE’ets aktiver efter flytningen af et vedtægtsmæssigt hjemsted rent faktisk vedblivende knyttes til et fast driftssted, som tilhører dette SE eller SCE og er beliggende i den medlemsstat, som det vedtægtsmæssige hjemsted blev flyttet fra, bør det pågældende faste driftssted have de samme fordele som dem, der er fastsat i artikel 4, 5 og 6 i direktiv 90/434/EØF. Disse artikler vedrører skattefri henlæggelser og reserver samt overtagelse af tab. Desuden bør det i overensstemmelse med traktatens principper udelukkes, at en selskabsdeltager beskattes i forbindelse med flytningen af det vedtægtsmæssige hjemsted. Under hensyn til medlemsstaternes forpligtelse i medfør af traktaten til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at afskaffe dobbeltbeskatning er det indtil videre ikke nødvendigt at fastsætte fælles regler om det skattemæssige hjemsted for et SE eller SCE.

(8)

Direktiv 90/434/EØF beskæftiger sig ikke med underskud i et fast driftssted i en anden medlemsstat, der er anerkendt af den medlemsstat, hvor et SE eller SCE er hjemmehørende. Det forhindrer således ikke den tidligere hjemstedsmedlemsstat i at medregne det faste driftssteds underskud, når et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted flyttes til en anden medlemsstat.

(9)

Direktiv 90/434/EØF omfatter ikke den type spaltning, hvor det selskab, der overfører grene af virksomheden, ikke opløses. Artikel 4 i nævnte direktiv bør derfor udvides til også at omfatte sådanne tilfælde.

(10)

I artikel 3 i direktiv 90/434/EØF defineres de selskaber, der henhører under dets anvendelsesområde, og et bilag dertil indeholder en liste over de selskabstyper, hvorpå direktivet finder anvendelse. Dog er visse former for selskaber ikke medtaget på listen i bilaget til direktivet, selv om de er skattemæssigt hjemmehørende i en medlemsstat og er selskabsskattepligtige i denne. På baggrund af de indhøstede erfaringer synes dette at være en urimelig mangel, og direktivets dækning bør derfor udvides til andre virksomheder, som kan gennemføre grænseoverskridende transaktioner i Fællesskabet og opfylder alle disse relevante betingelser.

(11)

Da SE er et offentligt selskab med begrænset ansvar, og da SCE er et andelsselskab, og eftersom begge er af stort set samme type som andre selskabsretlige former, der allerede er dækket af direktiv 90/434/EØF, bør SE og SCE indsættes på listen i bilaget til direktiv 90/434/EØF.

(12)

De øvrige nye selskaber, der er medtaget på listen i bilaget til dette direktiv, er selskabsskattepligtige i den medlemsstat, hvor de er hjemmehørende, men nogle af dem betragtes af andre medlemsstater som skattemæssigt transparente. For at sikre, at de med direktiv 90/434/EØF forbundne fordele er effektive, bør medlemsstater, som behandler ikke-hjemmehørende selskabsskattepligtige som skattemæssigt transparente, anvende de med direktivet forbundne fordele på dem. I betragtning af medlemsstaternes forskellige skattemæssige behandling af disse selskabsskattepligtige bør medlemsstaterne imidlertid kunne vælge ikke at anvende de relevante bestemmelser i direktivet i forbindelse med beskatning af en af disse selskabsskattepligtiges direkte eller indirekte selskabsdeltagere.

(13)

Hvis selskabsdeltagere i selskaber, som deltager i de transaktioner, der reguleres af direktiv 90/434/EØF, i skattemæssig henseende behandles som transparente, bør personer med interesser hos selskabsdeltageren ikke beskattes i forbindelse med omstruktureringer.

(14)

Der består en vis tvivl med hensyn til anvendelsen af direktiv 90/434/EØF på omstilling af grene af virksomheden til datterselskaber. Som led i disse transaktioner overføres de aktiver, som knytter sig til et fast driftssted og udgør en »gren af virksomheden« som defineret i artikel 2, litra i), i direktiv 90/434/EØF, til et nystiftet selskab, som vil være et datterselskab af det indskydende selskab, og det bør gøres klart, at denne transaktion, som udgør en tilførsel af aktiver fra et selskab i én medlemsstat for et fast driftssted beliggende i en anden medlemsstat til et selskab i sidstnævnte medlemsstat, er dækket af direktivet.

(15)

Det fremgår ikke af den nuværende definition af »ombytning af aktier« i artikel 2, litra d), i direktiv 90/434/EØF, om dette begreb ud over den erhvervelse, hvorved der opnås et simpelt flertal af stemmerne, også omfatter yderligere erhvervelse af aktier. Det er ikke ualmindeligt, at selskabers vedtægter og afstemningsregler er udformet således, at der kræves yderligere erhvervelse af aktier, før erhververen opnår fuld kontrol med målselskabet. Definitionen af »ombytning af aktier« bør derfor ændres, så det fremgår, at begrebet også omfatter alle sådanne yderligere erhvervelser af aktier.

(16)

I forbindelse med fusioner og spaltninger kan det modtagende selskab opnå en fortjeneste i form af den værdimæssige forskel mellem de modtagne aktiver og passiver og de aktier, som det måtte have haft i det indskydende selskab, og som annulleres i forbindelse med disse transaktioner. I henhold til artikel 7 i direktiv 90/434/EØF fritages denne kapitalvinding, fordi disse udbytter lige så let kan indtjenes i form af udloddede udbytter fra det indskydende selskab, som ville have været fritaget i henhold til Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (8). Målsætningerne i direktiv 90/434/EØF og direktiv 90/435/EØF med hensyn til dette særlige spørgsmål er de samme, men de fastsatte betingelser er ikke de samme, og direktiv 90/434/EØF bør derfor ændres, således at de deri stillede krav sidestilles med kravene i direktiv 90/435/EØF, og der benyttes samme lavere tærskel for aktierne som den, der er fastsat i nævnte direktiv.

(17)

Da direktiv 90/434/EØF udvides til også at omfatte delvis spaltning og flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted, bør anvendelsesområdet for den bestemmelse, der skal forhindre skatteundgåelse og skatteundragelse, ændres i overensstemmelse hermed.

(18)

Direktiv 90/434/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 90/434/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

2)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Den enkelte medlemsstat anvender dette direktiv på følgende:

a)

fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier, som vedrører selskaber i to eller flere medlemsstater

b)

flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted fra en medlemsstat til en anden medlemsstat for europæiske selskaber (Societas Europaea eller SE), som etableret ved Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) (9), og europæiske andelsselskaber (SCE), som etableret ved Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE) (10)

3)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende litra indsættes:

»ba)

»partiel spaltning«: den transaktion, hvorved et selskab uden at blive opløst overfører en eller flere grene af virksomheden til et eller flere eksisterende eller nye selskaber, idet dog mindst én virksomhedsgren forbliver i det indskydende selskab, ved i henhold til en pro rata-regel at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter i de modtagende selskaber, og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 % af disse værdipapirers pålydende værdi eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, deres bogførte værdi«.

b)

Litra d) affattes således:

»d)

»ombytning af aktier«: den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår et flertal af stemmerne i dette selskab, eller hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver en yderligere andel, ved til gengæld for selskabsdeltagernes værdipapirer i sidstnævnte selskab at tildele dem aktier eller anparter i førstnævnte selskab og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 % af den pålydende værdi, eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, af den bogførte værdi af de værdipapirer, som udleveres til gengæld herfor«.

c)

Følgende litra indsættes:

»j)

»flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted«: den transaktion, hvorved et SE eller et SCE, uden at det opløses, eller at der stiftes en ny juridisk person, flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted fra en medlemsstat til en anden medlemsstat.«

4)

Artikel 3, litra c), ottende led, vedrørende Italien affattes således:

»—

imposta sul reddito delle società i Italien«.

5)

Overskriften til afsnit II affattes således:

6)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

1.   Fusion, spaltning eller partiel spaltning medfører ingen form for skat på kapitalvinding beregnet som forskellen mellem den indre værdi af de overførte aktiver og passiver og disses skattemæssige værdi.

I denne artikel finder følgende definitioner anvendelse:

a)

»skattemæssig værdi«: det beløb på grundlag af hvilket en fortjeneste eller et tab ville være blevet beregnet med henblik på beskatning af det indskydende selskabs indkomst, overskud eller kapitalvinding, såfremt sådanne aktiver eller passiver var blevet solgt samtidig med fusionen, spaltningen eller den partielle spaltning, men uafhængigt af transaktionen

b)

»overførte aktiver og passiver«: de af det indskydende selskabs aktiver og passiver, der som følge af fusionen, spaltningen eller den partielle spaltning er faktisk knyttet til et af det modtagende selskabs faste driftssteder i det indskydende selskabs medlemsstat, og som har betydning for de opnåede resultater, der lægges til grund ved skatteberegningen.

2.   Såfremt stk. 1 finder anvendelse, og en medlemsstat på grundlag af denne stats vurdering af selskabets juridiske karakteristika som følge af den lovgivning, hvorunder det er oprettet, betragter et ikke-hjemmehørende indskydende selskab som skattemæssigt transparent og derfor beskatter selskabsdeltagerne på grundlag af deres andel i det indskydende selskabs overskud, efterhånden som dette overskud opstår, beskatter den pågældende stat ikke indkomst, overskud eller kapitalvinding beregnet på grundlag af forskellen mellem de overførte aktivers og passivers indre værdi og deres skattemæssige værdi.

3.   Stk. 1 og 2 finder kun anvendelse, hvis det modtagende selskab beregner nye nedskrivninger og kapitalvinding eller -tab på overførte aktiver og passiver i henhold til de regler, der ville have været gældende for det indskydende selskab eller de indskydende selskaber, såfremt fusionen, spaltningen eller den partielle spaltning ikke havde fundet sted.

4.   Såfremt det modtagende selskab i henhold til bestemmelserne i det indskydende selskabs medlemsstat kan vælge at beregne nye nedskrivninger og kapitalvinding eller -tab på de overførte aktiver og passiver på anden måde end den i stk. 3 omhandlede, finder stk. 1 ikke anvendelse på de aktiver og passiver, hvor der er gjort brug af denne valgmulighed.«

7)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Hvis medlemsstaterne, når de i artikel 1, litra a), omhandlede transaktioner finder sted mellem selskaber i det indskydende selskabs medlemsstat, anvender bestemmelser, der giver mulighed for, at det modtagende selskab overtager det indskydende selskabs i skattemæssig henseende endnu ikke afskrevne tab, udvider de disse bestemmelser til også at gælde for det modtagende selskabs faste driftssteder, som er beliggende på deres område, når de overtager det indskydende selskabs i skattemæssig henseende endnu ikke afskrevne tab.«

8)

Artikel 7, stk. 2, affattes således:

»2.   Medlemsstaterne kan gøre undtagelser fra stk. 1, når det modtagende selskab har en kapitalandel på mindre end 20 % i det indskydende selskab.

Fra 1. januar 2007 skal kapitalandelen mindst være på 15 %. Fra 1. januar 2009 skal kapitalandelen mindst være på 10 %.«

9)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

1.   Ved fusion, spaltning eller ombytning af aktier må selve tildelingen af aktier eller anparter i det modtagende eller erhvervende selskab til en selskabsdeltager i det indskydende eller erhvervede selskab til gengæld for aktier eller anparter i sidstnævnte ikke medføre nogen beskatning af denne selskabsdeltagers indkomst, overskud eller kapitalvinding.

2.   Ved partiel spaltning må selve tildelingen til en selskabsdeltager i det indskydende selskab af aktier eller anparter i det modtagende selskab ikke medføre nogen beskatning af denne selskabsdeltagers indkomst, overskud eller kapitalvinding.

3.   Såfremt en medlemsstat på grundlag af denne stats vurdering af selskabsdeltagerens juridiske karakteristika som følge af den lovgivning, hvorunder den er oprettet, betragter en selskabsdeltager som skattemæssigt transparent og derfor beskatter personer med interesser hos selskabsdeltagerne på grundlag af deres andel i dennes overskud, efterhånden som dette overskud opstår, beskatter den pågældende stat ikke de pågældende personer af indkomst, overskud eller kapitalvinding som følge af tildelingen af aktier eller anparter i det modtagende eller erhvervende selskab til selskabsdeltageren.

4.   Stk. 1 og 3 finder kun anvendelse, hvis selskabsdeltageren ikke tillægger de modtagne aktier eller anparter en højere skattemæssig værdi end den værdi, som de ombyttede aktier eller anparter havde umiddelbart inden fusionen, spaltningen eller ombytningen af aktier.

5.   Stk. 2 og 3 finder kun anvendelse, hvis selskabsdeltageren ikke tillægger summen af de modtagne aktier eller anparter og de aktier eller anparter, der besiddes i det indskydende selskab, en højere skattemæssig værdi end den værdi, de aktier eller anparter, der besiddes i det indskydende selskab, havde umiddelbart inden den partielle spaltning.

6.   Anvendelsen af stk. 1, 2 og 3 er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan beskatte en fortjeneste som følge af senere afhændelse af de modtagne værdipapirer på samme måde som en fortjeneste ved afhændelse af de aktier eller anparter, der fandtes inden erhvervelsen.

7.   I denne artikel forstås ved »skattemæssig værdi« den værdi, der skal tjene som grundlag for den eventuelle beregning af en fortjeneste eller et tab, som medfører beskatning af selskabsdeltagerens indkomst, overskud eller kapitalvinding.

8.   Såfremt en selskabsdeltager i medfør af lovgivningen i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende, kan vælge en anden beskatningsform end den, der er defineret i stk. 4 og 5, finder stk. 1, 2 og 3 ikke anvendelse på de aktier eller anparter, hvor der er gjort brug af denne valgmulighed.

9.   Stk. 1, 2 og 3 er ikke til hinder for, at en medlemsstat ved beskatningen af selskabsdeltageren kan tage hensyn til den kontante udligningssum, som eventuelt vil blive tildelt ham ved fusionen, spaltningen, den partielle spaltning eller ombytningen af aktier.«

10)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

1.   Når der i forbindelse med fusion, spaltning, partiel spaltning eller tilførsel af aktiver blandt de tilførte aktiver er et fast driftssted, der tilhører det indskydende selskab, og som er beliggende i en anden medlemsstat end dette, fraskriver den medlemsstat, hvor det indskydende selskab er beliggende, sig enhver ret til at beskatte dette faste driftssted.

Den medlemsstat, hvori det indskydende selskab er hjemmehørende, kan dog i dette selskabs skattepligtige overskud medregne den del af det faste driftssteds tidligere underskud, som eventuelt er blevet fratrukket selskabets skattepligtige overskud i denne stat, og som ikke er udlignet.

Den medlemsstat, hvori det faste driftssted er beliggende, og den medlemsstat, hvori det modtagende selskab er hjemmehørende, anvender dette direktivs bestemmelser på denne tilførsel, som om den medlemsstat, hvori det faste driftssted er beliggende, var den medlemsstat, hvori det indskydende selskab er hjemmehørende.

Disse bestemmelser finder også anvendelse i tilfælde af, at det faste driftssted er beliggende i samme medlemsstat som den, hvori det modtagende selskab er hjemmehørende.

2.   Uanset stk. 1 har den medlemsstat, hvori det indskydende selskab er hjemmehørende, såfremt den anvender globalindkomstprincippet, ret til at beskatte overskud eller kapitalvinding, der tilfalder det faste driftssted som følge af fusionen, spaltningen, den partielle spaltning eller tilførslen af aktiver, såfremt den giver fritagelse for den beskatning, der uden dette direktivs bestemmelser ville være sket af overskuddet eller kapitalvindingen i den medlemsstat, hvori det faste driftssted er beliggende, på samme måde og med samme beløb som den ville have gjort, hvis denne skat rent faktisk var blevet pålignet og betalt.«

11)

Følgende afsnit indsættes:

»AFSNIT IVa

Særtilfældet: transparente enheder

Artikel 10a

1.   Når en medlemsstat betragter et ikke-hjemmehørende indskydende eller erhvervet selskab som skattemæssigt transparent på grundlag af denne medlemsstats vurdering af selskabets juridiske karakteristika som følge af den lovgivning, hvorunder det er oprettet, skal den have ret til ikke at anvende bestemmelserne i dette direktiv i forbindelse med beskatning af dette selskabs direkte eller indirekte selskabsdeltager med hensyn til det pågældende selskabs indkomst, overskud eller kapitalvinding.

2.   En medlemsstat, der udøver den i stk. 1 nævnte ret, skal give fritagelse for den beskatning, der uden dette direktivs bestemmelser ville være sket af det skattemæssigt transparente selskabs indtægt, overskud eller kapitalvinding, på samme måde og med samme beløb som den ville have gjort, hvis denne skat rent faktisk var blevet pålignet og betalt.

3.   Når en medlemsstat betragter et ikke-hjemmehørende modtagende eller erhvervende selskab som skattemæssigt transparent på grundlag af denne medlemsstats vurdering af selskabets juridiske karakteristika som følge af den lovgivning, hvorunder det er oprettet, skal den have ret til ikke at anvende artikel 8, stk. 1, 2 og 3.

4.   Når en medlemsstat betragter et ikke-hjemmehørende modtagende selskab som skattemæssigt transparent på grundlag af denne medlemsstats vurdering af selskabets juridiske karakteristika som følge af den lovgivning, hvorunder det er oprettet, kan den pågældende medlemsstat i skattemæssig henseende behandle enhver direkte eller indirekte selskabsdeltager på samme måde, som hvis det modtagende selskab var hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.«

12)

Følgende afsnit indsættes:

»AFSNIT IVb

Regler vedrørende flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted

Artikel 10b

1.   Når

a)

et SE eller SCE flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted fra en medlemsstat til en anden, eller

b)

et SE eller SCE, der er hjemmehørende i en given medlemsstat, ved flytning af sit vedtægtsmæssige hjemsted fra denne medlemsstat til en anden ophører med at være skattemæssigt hjemmehørende i denne medlemsstat og får hjemsted i en anden medlemsstat,

medfører denne flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted eller ophøret af skattemæssigt hjemsted ingen beskatning af kapitalvinding, beregnet i henhold til artikel 4, stk. 1, i den medlemsstat, hvorfra det vedtægtsmæssige hjemsted er flyttet, der hidrører fra de aktiver og passiver i SE’et eller SCE’et, der som følge heraf forbliver faktisk knyttet til et af SE’et eller SCE’et ejet fast driftssted i den medlemsstat, hvorfra det vedtægtsmæssige hjemsted er flyttet, og som har betydning for de opnåede resultater, der lægges til grund ved skatteberegningen.

2.   Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis SE’et eller SCE’et beregner nye nedskrivninger og kapitalvinding eller -tab på de aktiver og passiver, der forbliver faktisk knyttet til dette faste driftssted, som om flytningen af det vedtægtsmæssige hjemsted ikke havde fundet sted, eller SE’et eller SCE’et ikke var ophørt med at være skattemæssigt hjemmehørende der.

3.   Såfremt SE’et eller SCE’et i medfør af lovgivningen i den pågældende medlemsstat kan vælge at beregne nye nedskrivninger og kapitalvinding eller -tab på de aktiver og passiver, der forbliver i medlemsstaten, på anden måde end den i stk. 2 omhandlede, finder stk. 1 ikke anvendelse på de aktiver og passiver, hvor der er gjort brug af denne valgmulighed.

Artikel 10c

1.   Når

a)

et SE eller SCE flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted fra en medlemsstat til en anden, eller

b)

et SE eller SCE, der er hjemmehørende i en given medlemsstat, ved flytning af sit vedtægtsmæssige hjemsted fra denne medlemsstat til en anden ophører med at være skattemæssigt hjemmehørende i denne medlemsstat og får hjemsted i en anden medlemsstat,

træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at når henlæggelser eller reserver, som SE’et eller SCE’et har opbygget forskriftsmæssigt inden flytningen af det vedtægtsmæssige hjemsted, er helt eller delvis fritaget for beskatning og ikke hidrører fra faste driftssteder i udlandet, kan sådanne henlæggelser eller reserver overtages med samme skattefritagelse af et af SE’et eller SCE’et ejet fast driftssted, der er beliggende i den medlemsstat, hvorfra det vedtægtsmæssige hjemsted er flyttet.

2.   I det omfang et selskab, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted inden for en medlemsstats område, ville være berettiget til at fremføre eller tilbageføre tab, som i skattemæssig henseende endnu ikke er afskrevet, tillader medlemsstaten det faste driftssted, der er beliggende på dens område, og som er ejet af et SE eller SCE, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted, at overtage SE’ets eller SCE’ets i skattemæssig henseende endnu ikke afskrevne tab, forudsat at det fremførte eller tilbageførte tab under tilsvarende omstændigheder ville kunne udnyttes af et selskab, der vedblev med at have sit vedtægtsmæssige hjemsted eller vedblev med at være skattemæssigt hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.

Artikel 10d

1.   Flytningen af et SE’s eller et SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted medfører ikke i sig selv nogen beskatning af selskabsdeltagernes indkomst, overskud eller kapitalvinding.

2.   Anvendelsen af stk. 1 er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan beskatte en fortjeneste som følge af en senere afhændelse af aktier eller anparter i det SE eller SCE, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted.«

13)

Artikel 11, stk. 1, affattes således:

»1.   En medlemsstat kan nægte at anvende eller kan tilbagekalde anvendelsen af alle eller enkelte af bestemmelserne i afsnit II, III, IV og IVb,

a)

hvis hovedformålet eller et af hovedformålene med fusionen, spaltningen, den partielle spaltning, tilførslen af aktiver, ombytningen af aktier eller et SE’s eller SCE’s flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted er skatteunddragelse eller skatteundgåelse; forholder det sig sådan, at en af de i artikel 1 nævnte transaktioner ikke foretages af gyldige forretningsmæssige årsager som f.eks. omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne i de selskaber, som deltager i transaktionen, kan der være grund til at formode, at hovedformålet eller et af hovedformålene med transaktionen er skatteunddragelse eller skatteundgåelse

b)

hvis fusionen, spaltningen, den partielle spaltning, tilførslen af aktiver eller ombytningen af aktier eller et SE’s eller SCE’s flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted resulterer i et selskab, som, uanset om det deltager i transaktionen eller ej, ikke længere opfylder de nødvendige krav til medarbejderrepræsentation i selskabets organer i henhold til de aftaler, som var gældende inden transaktionen.«

14)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme både bestemmelser vedrørende flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted, som fastsat i dette direktivs relevante bestemmelser, og litra a) i bilaget til dette direktiv inden den 1. januar 2006. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel mellem disse bestemmelser og dette direktiv.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv for så vidt angår andre bestemmelser end de i stk. 1 nævnte inden den 1. januar 2007. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel mellem disse bestemmelser og dette direktiv.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2005.

På Rådets vegne

J.-C. JUNCKER

Formand


(1)  Udtalelse af 10. marts 2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 110 af 30.4.2004, s. 30.

(3)  EFT L 225 af 20.8.1990, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(4)  EFT L 294 af 10.11.2001, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 1).

(5)  EFT L 294 af 10.11.2001, s. 22.

(6)  EUT L 207 af 18.8.2003, s. 1. Ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 15/2004 (EUT L 116 af 22.4.2004, s. 68).

(7)  EUT L 207 af 18.8.2003, s. 25.

(8)  EFT L 225 af 20.8.1990, s. 6. Senest ændret ved direktiv 2003/123/EF (EUT L 7 af 13.1.2004, s. 41).

(9)  EFT L 294 af 10.11.2001, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 1).

(10)  EUT L 207 af 18.8.2003, s. 1. Ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 15/2004 (EUT L 116 af 22.4.2004, s. 68).


BILAG

»BILAG

LISTE OVER DE SELSKABER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3, LITRA a)

a)

De selskaber, der er registreret i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) og Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår medarbejderindflydelse, og de andelsselskaber, der er registreret i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE) og Rådets direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse

b)

de selskaber, der i belgisk ret benævnes »société anonyme«/»naamloze vennootschap«, »société en commandite par actions«/»commanditaire vennootschap op aandelen«, »société privée à responsabilité limitée«/»besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »société coopérative à responsabilité limitée«/»coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »société coopérative à responsabilité illimitée«/»coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid«, »société en nom collectif«/»vennootschap onder firma«, »société en commandite simple« /»gewone commanditaire vennootschap«, offentlige foretagender, der har antaget en af de ovennævnte retlige former og andre selskaber, der er oprettet efter belgisk ret og underlagt belgisk selskabsbeskatning

c)

de selskaber, der i tjekkisk ret benævnes »akciová společnost« og »společnost s ručením omezeným«

d)

de selskaber, der i dansk ret benævnes »aktieselskab« og »anpartsselskab«. Andre selskaber, der er skattepligtige i henhold til selskabsskatteloven, forudsat at deres skattepligtige indkomst beregnes og beskattes i henhold til de almindelige skatteregler, der gælder for »aktieselskaber«

e)

de selskaber, der i tysk ret benævnes »Aktiengesellschaft«, »Kommanditgesellschaft auf Aktien«, »Gesellschaft mit beschränkter Haftung« og »Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit«, »Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft«, »Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts« og andre selskaber, der er oprettet efter tysk ret og underlagt tysk selskabsbeskatning

f)

de selskaber, der i estisk ret benævnes »täisühing«, »usaldusühing«, »osaühing«, »aktsiaselts«, »tulundusühistu«

g)

de selskaber, der i græsk ret benævnes »αvώvυμη εταιρεία« og »εταιρεία περιορισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)«

h)

de selskaber, der i spansk ret benævnes »sociedad anónima«, »sociedad comanditaria por acciones« og »sociedad de responsabilidad limitada« samt offentligretlige enheder, der driver virksomhed under de privatretlige bestemmelser

i)

de selskaber, der i fransk ret benævnes »société anonyme«, »société en commandite par actions«, »société à responsabilité limitée«, »sociétés par actions simplifiées«, »sociétés d’assurances mutuelles«, »caisses d’épargne et de prévoyance«, »sociétés civiles«, som automatisk underkastes selskabsbeskatning, »coopératives«, »unions de coopératives«, offentlige industrielle og kommercielle virksomheder og foretagender og andre selskaber, der er oprettet efter fransk ret og underlagt fransk selskabsbeskatning

j)

de selskaber, der er registreret eller virker i henhold til irsk ret, virksomheder registreret i henhold til Industrial and Provident Societies Act, »building societies« registreret i henhold til Building Societies Acts og »trustee savings banks« i henhold til Trustee Savings Banks Act, 1989

k)

de selskaber, der i italiensk ret benævnes »società per azioni«, »società in accomandita per azioni«, »società a responsabilità limitata«, »società cooperative« og »società di mutua assicurazione« samt offentlige og private virksomheder, der helt eller overvejende driver handelsvirksomhed

l)

de selskaber, der i cypriotisk ret benævnes »εταιρείες« som defineret i indkomstskattelovgivningen

m)

de selskaber, der i lettisk ret benævnes »akciju sabiedrība« og »sabiedrība ar ierobežotu atbildību«

n)

de selskaber, der er registreret i henhold til litauisk ret

o)

de selskaber, der i luxembourgsk ret benævnes »société anonyme«, »société en commandite par actions«, »société à responsabilité limitée«, »société coopérative«, »société coopérative organisée comme une société anonyme«, »association d’assurances mutuelles«, »association d’épargne-pension« og »entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public« og andre selskaber, der er oprettet efter luxembourgsk ret og underlagt luxembourgsk selskabsbeskatning

p)

de selskaber, der i ungarsk ret benævnes »közkereseti társaság«, »betéti társaság«, »közös vállalat«, »korlátolt felelősségű társaság«, »részvénytársaság«, »egyesülés«, »közhasznú társaság« og »szövetkezet«

q)

de selskaber, der i maltesisk ret benævnes »Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata« og »Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet«

r)

de selskaber, der i nederlandsk ret benævnes »naamloze vennnootschap«, »besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »Open commanditaire vennootschap«, »Coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij«, »Fonds voor gemene rekening«, »vereniging op coöperatieve grondslag« og »vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt« og andre selskaber, der er oprettet efter nederlandsk ret og underlagt nederlandsk selskabsbeskatning

s)

de selskaber, der i østrigsk ret benævnes »Aktiengesellschaft«, »Gesellschaft mit beschränkter Haftung« og »Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften«

t)

de selskaber, der i polsk ret benævnes »spółka akcyjna« og »spółka z ograniczoną odpowiedzialnością«

u)

de handelsselskaber eller almindelige borgerlige selskaber med handelsmålsætning samt andre juridiske personer med virksomhed inden for handel eller industri, som er registreret i henhold til portugisisk ret

v)

de selskaber, der i slovensk ret benævnes »delniška družba«, »komanditna družba« og »družba z omejeno odgovornostjo«

w)

de selskaber, der i slovakisk ret benævnes »akciová spoločnosť«, »spoločnosť s ručením obmedzeným« og »komanditná spoločnosť«

x)

de selskaber, der i finsk ret benævnes »osakeyhtiö«/»aktiebolag«, »osuuskunta«/»andelslag«, »säästöpankki«/»sparbank« og »vakuutusyhtiö«/»försäkringsbolag«

y)

de selskaber, der i svensk ret benævnes »aktiebolag«, »försäkringsaktiebolag«, »ekonomiska föreningar«, »sparbanker« og »ömsesidiga försäkringsbolag«

z)

de selskaber, der er registreret i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning.«


Top