Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0003

Kommissionens direktiv 2005/3/EF af 19. januar 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozid og s-metolachlor som aktive stofferEØS-relevant tekst.

OJ L 20, 22.1.2005, p. 19–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 87–91 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 97 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 97 - 101

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/3/oj

22.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 20/19


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/0000/EF

af 19. januar 2005

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozid og s-metolachlor som aktive stoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tyskland modtog den 27. juni 1996 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Spiess-Urania Chemicals GmbH om optagelse af det aktive stof imazosulfuron i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 97/865/EF (2) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(2)

Belgien modtog den 29. marts 2001 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Goëmar SA om optagelse af det aktive stof laminarin i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 2001/861/EF (3) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(3)

Det Forenede Kongerige modtog den 21. februar 2000 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Rohm and Haas France SA (nu Dow AgroSciences) om optagelse af det aktive stof methoxyfenozid i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 2001/385/EF (4) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(4)

Belgien modtog den 1. august 1997 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Novartis NV (nu Syngenta) om optagelse af det aktive stof s-metolachlor i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 1998/512/EF (5) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(5)

For disse aktive stoffer er virkningerne på menneskers sundhed og miljøet blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgerne har foreslået. De udpegede rapporterende medlemsstater forelagde Kommissionen udkast til vurderingsrapporter vedrørende stofferne den 17. juni 1998 (imazosulfuron), den 2. juni 2003 (laminarin), den 2. august 2002 (methoxyfenozid) og den 3. maj 1999 (s-metolachlor).

(6)

Udkastene til vurderingsrapporter er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Behandlingen blev afsluttet den 8. oktober 2004 med Kommissionens reviderede vurderingsrapporter om imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozid og s-metolachlor.

(7)

Hvad angår imazosulfuron blev dossieret og oplysningerne fra gennemgangen også forelagt for Den Videnskabelige Komité for Planter. Komitéens rapport blev vedtaget formelt den 25. april 2001 (6).

(8)

Komitéen blev på baggrund af forekomsten af metabolitten IPSN i jord og vand anmodet om at udtale sig om betydningen af denne metabolit. Komitéen konkluderede i sin udtalelse, at forekomsten af IPSN i grundvandet ikke er forbundet med nogen væsentlig sundhedsrisiko, og at risikoen i forhold til mikroorganismer i jorden, hvirvelløse vanddyr og fisk samt den akutte risiko i forhold til regnorme er behandlet tilstrækkeligt tilbundsgående. Komitéen konkluderede ligeledes, at der på grundlag af de foretagne skøn over den værst tænkelige eksponering er behov for supplerende oplysninger med henblik på en vurdering af visse andre IPSN-relaterede risici. Endelig konkluderede komitéen, at der ikke er gennemført en tilbundsgående vurdering af risikoen for miljøet og den toksikologiske risiko for menneskers sundhed ved moderstoffet og/eller andre metabolitter end ISPN, som i visse undersøgelser dannedes i mængder, der er sammenlignelige med IPSN-niveauerne, hvorfor disse risici bør behandles i forbindelse med den videre evaluering.

(9)

Den videnskabelige komités anbefalinger er taget i betragtning ved den yderligere behandling, i dette direktiv og i den reviderede rapport.

(10)

Hvad angår IPSN, har anmelderen fremlagt supplerende oplysninger vedrørende risikoen på grundlag af skøn over den værst tænkelige eksponering, som er blevet påpeget af den videnskabelige komité, og disse er blevet vurderet. Den stående komité konkluderede på baggrund af de supplerende oplysninger, som anmelderen har fremlagt, og de foreslåede anvendelsesbetingelser, at IPSN ikke vil medføre skadelige virkninger for mennesker.

(11)

Hvad angår imazosulfuron og andre metabolitter end IPSN, forekommer der ikke andre metabolitter end IPSN i mængder, der kan betragtes som relevante i henhold til bestemmelserne i direktiv 91/414/EØF. Den stående komité konkluderede derfor, at risikoen kan vurderes på grundlag af de oplysninger, der er til rådighed.

(12)

Efter denne vurdering konkluderede den stående komité i forbindelse med evalueringen ydermere, at brugen af imazosulfuron og metabolitter heraf ikke ville være forbundet med skadelige virkninger for mennesker og uacceptable risici for miljøet under de foreslåede anvendelsesbetingelser, herunder især reglen om en maksimumsdosis på 0,05 kg aktivt stof/ha, hvis der træffes passende risikoreducerende foranstaltninger.

(13)

Ved behandlingen af laminarin, methoxyfenozid and s-metolachlor viste der sig ingen uafklarede spørgsmål eller problemer, der ville have nødvendiggjort høring af Den Videnskabelige Komité for Planter eller Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

(14)

Af de forskellige undersøgelser fremgår det, at de plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende aktive stoffer, generelt kan forventes at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og artikel 5, stk. 3, i direktiv 91/414/EØF, navnlig med hensyn til de anvendelsesformål, der blev undersøgt og beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozid og s-metolachlor bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende aktive stoffer, kan finde sted i alle medlemsstater i overensstemmelse med direktiv 91/414/EØF.

(15)

Efter optagelsen af imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozid og s-metolachlor i bilag I til direktiv 91/414/EØF bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at gennemføre bestemmelserne i direktiv 91/414/EØF for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer, og især at tage eksisterende foreløbige godkendelser op til fornyet overvejelse og senest ved periodens udløb at ændre dem til fuldstændige godkendelser eller ændre dem eller trække dem tilbage i overensstemmelse med direktiv 91/414/EØF.

(16)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(17)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. september 2005 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. oktober 2005.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne tager godkendelsen af hvert plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozid eller s-metolachlor, op til fornyet behandling for at sikre, at kravene vedrørende dette aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF er opfyldt. Om nødvendigt ændrer de godkendelserne i henhold til direktiv 91/414/EØF eller trækker dem tilbage senest den 30. september 2005.

2.   For hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozid eller s-metolachlor, enten som eneste aktive stof eller som ét af flere aktive stoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. marts 2005, revurderer medlemsstaterne produktet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv. På grundlag af denne vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b) til e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne

a)

hvis det drejer sig om et produkt, der indeholder imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozid eller s-metolachlor som eneste aktive stof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 30. september 2006, eller

b)

hvis det drejer sig om et produkt, der indeholder imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozid eller s-metolachlor som ét af flere aktive stoffer, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 30. september 2006 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagetrækning i det eller de direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft den 1. april 2005.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/99/EF (EUT L 309 af 6.10.2004, s. 6).

(2)  EFT L 351 af 23.12.1997, s. 67.

(3)  EFT L 321 af 6.12.2001, s. 34.

(4)  EFT L 137 af 19.5.2001, s. 30.

(5)  EFT L 228 af 15.8.1998, s. 35.

(6)  Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om optagelse af imazosulfuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler — SCP/IMAZO/002-endelig, offentliggjort den 21. maj 2001.


BILAG

I bilag I til direktiv 91/414/EØF indsættes følgende sidst i tabellen:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse på listen

Særlige bestemmelser

»95

Imazosulfuron

 

CAS-nr. 122548-33-8

 

CIPAC-nr. 590

1-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-yl-sul-phonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea

≥ 980 g/kg

1. april 2005

31. marts 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om imazosulfuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. oktober 2004.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vand- og landplanter, der ikke er målarter. Der anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

96

Laminarin

 

CAS-nr. 9008-22-4

 

CIPAC-nr. 671

(1→3)-β-D-glucan

(ifølge IUPAC-IUB Joint Commission on Biochemical Nomenclature)

≥ 860 g/kg tørstof

1. april 2005

31. marts 2015

Må kun tillades anvendt som middel til at udløse planternes egne forsvarsmekanismer.

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om laminarin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. oktober 2004.

97

Methoxyfenozid

 

CAS-nr. 161050-58-4

 

CIPAC-nr. 656

N-tert-Butyl-N’-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazid

≥ 970 g/kg

1. april 2005

31. marts 2015

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om methoxyfenozid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. oktober 2004.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af terrestriske og akvatiske leddyr, der ikke er målarter.

Der anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

98

S-metolachlor

 

CAS-nr. 87392-12-9 (S-isomer)

 

178961-20-1 (R-isomer) CIPAC-nr. 607

Blanding af

 

(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamid (80-100 %)

 

og

 

(aRS, 1 R)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamid (20-0 %)

≥ 960 g/kg

1. april 2005

31. marts 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om s-metolachlor, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. oktober 2004.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på den potentielle kontaminering af grundvandet, navnlig med det aktive stof og dets metabolitter CGA 51202 og CGA 354743, når det aktive stof anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller vejrforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelse af vandplanter.

Der anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.«


(1)  Den reviderede vurderingsrapport indeholder nærmere oplysninger om de aktive stoffers identitet og specifikationer.


Top