Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0734

2005/734/EF: Kommissionens beslutning af 19. oktober 2005 om biosikkerhedsforanstaltninger med henblik på at reducere risikoen for overførsel af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, fra vildtlevende fugle til fjerkræ og andre fugle i fangenskab og om et system for tidlig påvisning i områder med særlig risiko (meddelt under nummer K(2005) 4163) (EØS-relevant tekst)

OJ L 274, 20.10.2005, p. 105–107 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 472–474 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 78 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 78 - 81
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 61 - 63

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2017; ophævet ved 32017D0263

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/734/oj

20.10.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/105


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. oktober 2005

om biosikkerhedsforanstaltninger med henblik på at reducere risikoen for overførsel af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, fra vildtlevende fugle til fjerkræ og andre fugle i fangenskab og om et system for tidlig påvisning i områder med særlig risiko

(meddelt under nummer K(2005) 4163)

(EØS-relevant tekst)

(2005/734/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Foranstaltningerne i Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. maj 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza (2) har til formål at sikre beskyttelsen af dyresundheden og at bidrage til udviklingen af fjerkræsektoren.

(2)

Efter udbruddene af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, som begyndte i Sydøstasien i december 2003, har Kommissionen vedtaget en række beslutninger for at hindre, at sygdommen indslæbes i Fællesskabet fra de sygdomsramte tredjelande. I henhold til disse beslutninger blev det, bortset fra nogle begrænsede undtagelser, forbudt at importere levende fjerkræ, andre levende fugle, fjerkrækød og andre fjerkræprodukter, kød og kødprodukter af vildtlevende og opdrættet fjervildt, jagttrofæer af fugle, æg og ægprodukter til Fællesskabet fra de pågældende lande.

(3)

Foranstaltningerne i Kommissionens forordning (EF) nr. 745/2004 af 16. april 2004 om foranstaltninger vedrørende import af animalske produkter til eget forbrug (3) gælder klart for kød og kødprodukter af vildtlevende og opdrættet fjervildt.

(4)

I henhold til forordning (EF) nr. 745/2004 skal alle medlemsstaterne sørge for, at rejsende på alle udpegede EF-indgangssteder bliver gjort opmærksom på bestemmelserne. Medlemsstaterne bør sikre, at især rejsende, der ankommer fra lande ramt af aviær influenza, bliver gjort opmærksom på disse oplysninger. Oplysningerne skal gives på iøjnefaldende opslag, der sættes op på let synlige steder. Udbydere af international personbefordring skal gøre alle passagerer, de befordrer til Fællesskabet, opmærksom på de dyresundhedsmæssige betingelser for import til Fællesskabet af animalske produkter.

(5)

Da der også er risiko for, at influenza A-virus, subtype H5N1, spredes via vilde fugle, navnlig trækfugle, har Kommissionen endvidere vedtaget beslutning 2005/731/EF (4), 2005/732/EF (5) og 2005/726/EF (6), der foreskriver supplerende overvågning af aviær influenza hos tamfjerkræ og vilde fugle.

(6)

Fællesskabslovgivningen, bl.a. direktiv 90/425/EØF og 92/40/EØF, omfatter generelle krav til opretholdelse af et højt beredskabsniveau i tilfælde af sygdom, navnlig til gennemførelse af veterinær overvågning og biosikkerhedsforanstaltninger.

(7)

Der er for nylig bekræftet forekomst i Tyrkiet af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1. Oplysninger om omstændighederne og molekylærepidemiologiske data tyder på, at aviær influenza-virusset er spredt fra Centralasien til Tyrkiet via trækfugle.

(8)

Der er endvidere bekræftet forekomst i Rumænien i en hobbyfjerkræbedrift i et område med stor koncentration af trækfugle.

(9)

For at reducere risikoen for indslæbning via vilde fugle af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, på fjerkræbedrifter og andre steder, hvor fugle holdes i fangenskab, bør de eksisterende fællesskabsforanstaltninger skærpes for at imødegå risikoen.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning bør være baseret på risikoanalyse og ikke kun omfatte indsatsen på kort sigt, som f.eks. foranstaltninger, der iværksættes inden for de nationale beredskabsplaner for bekæmpelse af aviær influenza eller Newcastle disease, hvis der forekommer udbrud.

(11)

Medlemsstaterne bør senest den 5. november 2005 underrette Kommissionen om de foranstaltninger, de har truffet for at sikre en korrekt gennemførelse af denne beslutning. De pågældende foranstaltninger og, hvis det er relevant, denne beslutning tages op til revision af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed på det møde, der er planlagt til den 10. og 11. november 2005.

(12)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Biosikkerhedsforanstaltninger

1.   Medlemsstaterne træffer relevante foranstaltninger, der lader sig gennemføre i praksis, med henblik på at reducere risikoen for overførsel af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, (i det følgende benævnt »aviær influenza«) fra vildtlevende fugle til fjerkræ og andre fugle i fangenskab under hensyntagen til de kriterier og risikofaktorer, der er opstillet i bilag I.

2.   Afhængigt af den specifikke epidemiologiske situation tager foranstaltningerne i stk. 1 især sigte på:

a)

at forebygge direkte og indirekte kontakt mellem på den ene side vildtlevende fugle, navnlig vandfugle, og på den anden side fjerkræ og andre fugle, navnlig ænder og gæs

b)

at sikre, at tamænder og gæs holdes adskilt fra andet fjerkræ.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at dyresundhedskontrol på fjerkræbedrifter foregår på en måde, der sikrer, at denne beslutning overholdes.

Artikel 2

System for tidlig påvisning

1.   Under hensyntagen til kriterierne i bilag II indfører medlemsstaterne systemer for tidlig påvisning i de af deres områder, som de har identificereret som særlig udsat for risiko for indslæbning af aviær influenza.

2.   Systemerne for tidlig påvisning skal tage sigte på, at alle tegn på aviær influenza hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab hurtigt indberettes af ejerne eller brugerne til den kompetente veterinærmyndighed.

3.   I den forbindelse tages især kriterierne i bilag II i betragtning.

Artikel 3

Medlemsstaterne ændrer deres lovgivning for at bringe den i overensstemmelse med denne beslutning, og de sørger for, at der øjeblikkeligt informeres om de vedtagne foranstaltninger på passende vis. De underretter straks Kommissionen om de foranstaltninger, de har truffet for at sikre en korrekt gennemførelse af denne beslutning.

Artikel 4

Denne beslutning anvendes indtil den 31. januar 2006.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(2)  EFT L 167 af 22.6.1992, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(3)  EUT L 122 af 26.4.2004, s. 1.

(4)  Se side 93 i denne EUT

(5)  Se side 95 i denne EUT

(6)  EUT L 273 af 19.10.2005, s. 21.


BILAG I

Kriterier og risikofaktorer, der skal tages i betragtning, når bestemmelserne i artikel 1 anvendes på de enkelte fjerkræbedrifter

DEL I

Risikofaktorer vedrørende indslæbning af virus til fjerkræ

Bedriftens beliggenhed langs fugles trækruter, navnlig hvis fuglene kommer fra områder i og omkring Central- og Østasien, Det Kaspiske Hav og Sortehavet

Bedriftens afstand fra vådområder, damme, sumpområder, søer eller floder, hvor der er sandsynlighed for, at trækkende vandfugle samles

Fjerkræbedriftens beliggenhed i område med høj koncentration af trækfugle, især vandfugle

Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, der holdes på frilandsbedrifter eller andre steder, hvor kontakt mellem vilde fugle og fjerkræ eller andre fugle i fangenskab ikke i tilstrækkelig grad kan forebygges.

DEL II

Supplerende risikofaktorer vedrørende virusspredning på og mellem bedrifter

Fjerkræbedriftens beliggenhed i områder med en høj fjerkræbedriftstæthed

Intensiteten af flytninger af fjerkræ og andre fugle i fangenskab samt køretøjers og personers bevægelser på og mellem bedrifter og anden direkte og indirekte kontakt mellem bedrifterne.


BILAG II

Kriterier, der skal tages I betragtning med hensyn til erhvervsfjerkræbedrifter, når bestemmelserne i artikel 2 anvendes

Fald i indtagelsen af foder og vand på over 20 %

Fald i ægproduktionen på over 5 % i mere end to dage

Dødelighed på over 3 % i en uge

Alle kliniske tegn eller post mortem-læsioner, der kunne tyde på aviær influenza.


Top