Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0460

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed (EØS-relevant tekst)

OJ L 77, 13.3.2004, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 35 - 45
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 18 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 18 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 58 - 68

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2013; ophævet ved 32013R0526

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/460/oj

32004R0460

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 077 af 13/03/2004 s. 0001 - 0011


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004

af 10. marts 2004

om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommunikationsnet og informationssystemer er blevet en afgørende faktor i den økonomiske og samfundsmæssige udvikling. Informationsteknologi og net er nu ved at blive en alment tilgængelig ressource på lige fod med f.eks. vand og elektricitet. Sikkerheden i net og informationssystemer, og navnlig deres tilgængelighed, får derfor stigende betydning for samfundet, ikke mindst på grund af risikoen for problemer i centrale informationssystemer som følge af systemernes kompleksitet, uheld, fejl og angreb, der kan få konsekvenser for de fysiske infrastrukturer, der sikrer tjenesteydelser af stor betydning for EU-borgernes trivsel.

(2) Det stigende antal brud på sikkerheden har allerede medført betydelig økonomisk skade, undermineret brugernes tillid og bremset udviklingen af elektronisk handel. Enkeltpersoner, offentlige administrationer og virksomheder har reageret ved at indføre sikkerhedsfremmende teknologi og sikkerhedsprocedurer. Medlemsstaterne har iværksat en række støtteforanstaltninger, bl.a. oplysningskampagner og forskningsprojekter, for at øge net- og informationssikkerheden i hele samfundet.

(3) Nettenes og informationssystemernes tekniske kompleksitet, de mange forskellige indbyrdes forbundne produkter og tjenester og det enorme antal private og offentlige aktører, der hver især har sit eget ansvar at tilgodese, risikerer at underminere et velfungerende indre marked.

(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet)(3) fastlægger de nationale tilsynsmyndigheders opgaver, der bl.a. består i at samarbejde indbyrdes og med Kommissionen på en transparent måde for at sikre udviklingen af en ensartet reguleringspraksis, bidrage til at sikre et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred og sikre de offentlige kommunikationsnets integritet og sikkerhed.

(5) Den nuværende fællesskabslovgivning omfatter også: direktiv 2002/20/EF(4), direktiv 2002/22/EF(5), direktiv 2002/19/EF(6), direktiv 2002/58/EF(7), direktiv 1999/93/EF(8) og direktiv 2000/31/EF(9) samt Rådets resolution af 18. februar 2003 om gennemførelse af eEurope-handlingsplanen for 2005(10).

(6) Ifølge direktiv 2002/20/EF må medlemsstaterne i forbindelse med generelle tilladelser fastsætte vilkår vedrørende offentlige nets sikkerhed mod ulovlig adgang i overensstemmelse med direktiv 97/66/EF(11).

(7) Direktiv 2002/22/EF kræver, at medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre de offentlige telefonnets integritet og tilgængelighed på et fast sted, og at virksomheder, der udbyder offentligt tilgængelige telefonitjenester på et fast sted, træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre uafbrudt adgang til alarmtjenester.

(8) Direktiv 2002/58/EF kræver, at udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte deres tjenester, og det stiller desuden krav om kommunikationshemmelighed for så vidt angår både selve kommunikationen og de dermed forbundne trafikdata. Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(12) skal medlemsstaterne kræve, at den registeransvarlige iværksætter de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod hændeligt tab, mod forringelse, ubeføjet udbredelse eller ikke-autoriseret adgang, navnlig hvis behandlingen omfatter fremsendelse af oplysninger i et net, samt mod enhver anden form for ulovlig behandling.

(9) Direktiv 2002/21/EF og direktiv 1999/93/EF indeholder bestemmelser om standarder, der skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaterne anvender også standarder fra internationale organisationer samt de facto-standarder, der er udviklet af erhvervslivet. Det er nødvendigt for Kommissionen og medlemsstaterne at kunne gøre sig bekendt med de standarder, der opfylder kravene i fællesskabslovgivningen.

(10) Disse foranstaltninger vedrørende det indre marked kræver, at medlemsstaterne og Kommissionen iværksætter forskellige tekniske og organisatoriske procedurer. Det drejer sig om teknisk komplekse opgaver, som der ikke er nogen enkelt, umiddelbart indlysende løsning på. Uensartet anvendelse af reglerne kan føre til ineffektive løsninger og skabe hindringer for det indre marked. Derfor bør der oprettes et ekspertisecenter på europæisk plan, der kan yde vejledning, rådgive og efter anmodning yde bistand inden for rammerne af sit formål, og som Europa-Parlamentet, Kommissionen og kompetente organer udpeget af medlemsstaterne, kan henvende sig til. Nationale tilsynsmyndigheder som omhandlet i direktiv 2002/21/EF kan udpeges af en medlemsstat som et kompetent organ.

(11) Disse behov kan opfyldes ved at oprette et europæisk organ, Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed, herefter benævnt "agenturet", der fungerer som et referencepunkt og skaber tillid i kraft af sin uafhængighed, kvaliteten af den rådgivning, det yder, og af de informationer, det videregiver, samt i kraft af den åbenhed, der er forbundet med dets procedurer og drift, og dets omhu ved udførelsen af de pålagte opgaver. Agenturet bør bygge på medlemsstaternes og Fællesskabets indsats og derfor udføre sine opgaver i fuldt samarbejde med medlemsstaterne og være åbent for forbindelser med erhvervslivet og andre relevante interessenter. Da elektroniske net i vid udstrækning er privatejet, bør agenturet bygge på input fra og samarbejde med den private sektor.

(12) Udøvelsen af agenturets opgaver bør ikke gribe ind i og bør ikke træde i stedet for, hindre eller overlappe de relevante beføjelser og opgaver, der er tildelt:

- de nationale tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med direktiverne om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt de europæiske tilsynsmyndigheders gruppe vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, som er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2002/627/EF(13), og Kommunikationsudvalget, som er omhandlet i direktiv 2002/21/EF

- de europæiske standardiseringsorganer, de nationale standardiseringsorganer og det stående udvalg, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester(14), og

- medlemsstaternes tilsynsmyndigheder for så vidt angår beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med behandling af personoplysninger og fri bevægelighed for sådanne oplysninger.

(13) For bedre at forstå udfordringerne inden for net- og informationssikkerhed må agenturet analysere eksisterende og nye risici og kan med henblik herpå indsamle relevante oplysninger, især via spørgeskemaer, uden at stille nye krav til den private sektor eller til medlemsstaterne om at udarbejde oplysninger. Ved nye risici bør forstås områder, hvor der allerede nu forekommer tegn på, at de i fremtiden vil kunne udgøre risici for net- og informationssikkerheden.

(14) For at skabe tillid til net og informationssystemer er det nødvendigt, at enkeltpersoner, virksomheder og offentlige administrationer har tilstrækkeligt kendskab til og er uddannet inden for net- og informationssikkerhed. De offentlige myndigheder spiller en rolle i at skabe øget bevidsthed om emnet gennem oplysning af den brede offentlighed, små og mellemstore virksomheder, private selskaber, offentlige myndigheder, skoler og universiteter. Disse tiltag må dog videreudvikles. Øget informationsudveksling mellem medlemsstaterne vil fremme sådanne oplysningskampagner. Agenturet bør rådgive om bedste praksis vedrørende oplysning, uddannelse og kurser.

(15) Agenturet bør have til opgave at bidrage til et højt niveau for net- og informationssikkerhed i Fællesskabet og tilvejebringe en kultur for net- og informationssikkerhed til gavn for borgerne, forbrugerne, virksomhederne og organisationerne inden for den offentlige sektor i Den Europæiske Union og på denne måde bidrage til et velfungerende indre marked.

(16) Effektive sikkerhedsstrategier bør baseres på velgennemtænkte risikovurderingsmetoder, både i den offentlige og den private sektor. Der anvendes risikovurderingsmetoder og procedurer på forskellige niveauer, men der er ingen fælles praksis, der sikrer en effektiv indsats. Ved at udvikle og fremme bedste praksis inden for risikovurdering og interoperable risikostyringsløsninger inden for den offentlige og den private sektors organisationer kan man øge sikkerhedsniveauet i nettene og informationssystemerne i Europa.

(17) Agenturet bør udnytte resultaterne af igangværende forsknings-, udviklings- og teknologivurderingsaktiviteter, særlig aktiviteter, der gennemføres som led i de forskellige fællesskabsinitiativer inden for forskning.

(18) Agenturet kan i givet fald, og hvor det er hensigtsmæssigt for, at det kan varetage sit kompetenceområde og formål og udføre sine opgaver, udveksle erfaringer og generelle oplysninger med organer og agenturer, der er oprettet i henhold til EU-lovgivningen, og som beskæftiger sig med net- og informationssikkerhed.

(19) Net- og informationssikkerhedsproblemer er af global karakter. Der er behov for et tættere samarbejde på globalt plan for at forbedre sikkerhedsstandarderne, øge oplysningsniveauet og fremme en fælles global strategi til net- og informationssikkerhed og dermed bidrage til at udvikle en net- og informationssikkerhedskultur. Et effektivt samarbejde med tredjelande og det globale samfund er blevet en opgave, der også må løses på europæisk plan. Agenturet bør derfor støtte Fællesskabets bestræbelser på at samarbejde med tredjelande og i givet fald med internationale organisationer.

(20) Agenturet bør i forbindelse med sine aktiviteter tage hensyn til små og mellemstore virksomheder.

(21) For effektivt at kunne sikre, at agenturets opgaver fuldføres, bør medlemsstaterne og Kommissionen være repræsenteret i en bestyrelse, som har beføjelse til at fastlægge budgettet, kontrollere dets gennemførelse, vedtage passende finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige arbejdsprocedurer for agenturets beslutningstagning, godkende agenturets arbejdsprogram, vedtage sin egen forretningsorden og vedtage agenturets interne forretningsgange, udpege og afsætte den administrerende direktør. Bestyrelsen bør sikre, at agenturet udfører sine opgaver på en sådan måde, at det kan fungere i overensstemmelse med denne forordning.

(22) Det vil være nyttigt med en stående gruppe af interessenter, der kan opretholde en løbende dialog med den private sektor, forbrugerorganisationerne og andre relevante deltagende parter. Den stående gruppe af interessenter, der skal nedsættes af den administrerende direktør og have denne som formand, bør koncentrere sig om spørgsmål, der er relevante for samtlige interessenter, og forelægge dem for den administrerende direktør. Den administrerende direktør kan, når det er relevant og under hensyn til dagsordenen for møderne, indbyde repræsentanter for Europa-Parlamentet og andre relevante organer til at deltage i gruppens møder.

(23) For at skabe et velfungerende agentur må den administrerende direktør udnævnes på grundlag af kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt kvalifikationer og erfaring, der er relevante for net- og informationssikkerhed, og det er endvidere nødvendigt, at den administrerende direktør kan tilrettelægge agenturets interne opgaver i fuld uafhængighed og med fleksibilitet. Med henblik herpå bør den administrerende direktør efter høring af Kommissionen og den stående gruppe af interessenter udarbejde et forslag til agenturets årlige arbejdsprogram og træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at agenturets arbejdsprogram gennemføres korrekt. Den administrerende direktør bør hvert år udarbejde et udkast til en årsberetning, der skal forelægges for bestyrelsen, udfærdige et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter samt gennemføre budgettet.

(24) Den administrerende direktør bør kunne nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper til at behandle specifikke videnskabelige og tekniske spørgsmål. Ved nedsættelse af ad hoc-arbejdsgrupper bør den administrerende direktør bestræbe sig på at få input fra og gøre brug af den relevante ekspertise i den private sektor. Ad hoc-arbejdsgrupperne bør kunne give agenturet adgang til de nyeste oplysninger og derved sætte det i stand til at tage de sikkerhedsudfordringer op, der er en følge af et informationssamfund i udvikling. Agenturet bør sikre, at dets ad hoc-arbejdsgrupper er kompetente og repræsentative, og at der, hvis det er relevant i forhold til de konkrete spørgsmål, deltager repræsentanter for de offentlige administrationer i medlemsstaterne, for den private sektor, herunder erhvervslivet, for brugere og akademiske eksperter i net- og informationssikkerhed. Agenturet kan om nødvendigt knytte uafhængige eksperter, der er anerkendt som kompetente på det pågældende område, til grupperne. De eksperter, som deltager i de ad hoc-arbejdsgrupper, der nedsættes af agenturet, bør ikke være en del af agenturets personale. Deres udgifter bør afholdes af agenturet i overensstemmelse med de interne regler og i overensstemmelse med de gældende finansforordninger.

(25) Agenturet bør følge den relevante fællesskabslovgivning om aktindsigt som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001(15) og om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001(16).

(26) Agenturet bør inden for sit kompetenceområde og sine formål og i udførelsen af sine opgaver navnlig overholde de bestemmelser, der gælder for Fællesskabets institutioner samt national lovgivning vedrørende behandling af følsomme dokumenter.

(27) For at agenturet kan sikres fuld selvstændighed og uafhængighed, bør det råde over et selvstændigt budget, hvortil indtægterne hovedsageligt kommer fra et bidrag fra Fællesskabet. Fællesskabets budgetprocedure finder anvendelse, for så vidt angår ethvert bidrag, som kommer fra Den Europæiske Unions almindelige budget. Desuden bør revisionen af regnskaberne forestås af Revisionsretten.

(28) Hvor det er nødvendigt og på grundlag af aftaler, der skal indgås, kan agenturet få adgang til de tolketjenester, der ydes af Kommissionens Generaldirektorat for Tolkning (DGI) eller af andre EF-institutioners tolketjenester.

(29) Agenturet bør i første omgang oprettes for en begrænset periode, og dets arbejde bør evalueres for at afgøre, om agenturet skal fortsætte sine aktiviteter ud over denne periode -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT 1 KOMPETENCEOMRÅDE, FORMÅL OG OPGAVER

Artikel 1

Kompetenceområde

1. For at sikre et højt og effektivt net- og informationssikkerhedsniveau i Fællesskabet og for at udvikle en net- og informationssikkerhedskultur til gavn for borgerne, forbrugerne, virksomhederne og den offentlige sektors organisationer i Den Europæiske Union og dermed bidrage til et velfungerende indre marked oprettes der herved et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed, i det følgende benævnt "agenturet".

2. Agenturet bistår Kommissionen og medlemsstaterne og samarbejder i den forbindelse med erhvervslivet, med at opfylde kravene til net- og informationssikkerhed, herunder de krav, der er fastsat i nuværende og fremtidig fællesskabslovgivning såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF for dermed at sikre et velfungerende indre marked.

3. Agenturets formål og opgaver berører ikke medlemsstaternes beføjelser med hensyn til net- og informationssikkerhed, der falder uden for EF-traktatens anvendelsesområde, såsom de beføjelser, der er omfattet af afsnit V og VI i traktaten om Den Europæiske Union, og berører under ingen omstændigheder aktiviteter vedrørende offentlig sikkerhed, forsvar, statens sikkerhed (herunder statens økonomiske velfærd for så vidt angår aspekter, der vedrører statens sikkerhed) og statens aktiviteter på det strafferetlige område.

Artikel 2

Formål

1. Agenturet skal styrke Fællesskabets, medlemsstaternes og dermed også erhvervslivets evne til at forebygge, behandle og imødegå sikkerhedsproblemer i net og informationssystemer.

2. Agenturet skal bistå og rådgive Kommissionen og medlemsstaterne i spørgsmål vedrørende net- og informationssikkerhed, der falder inden for dets kompetence som fastsat i denne forordning.

3. Agenturet skal på grundlag af medlemsstaternes og Fællesskabets bestræbelser udvikle et højt ekspertiseniveau. Agenturet skal bruge denne ekspertise til at fremme et bredt samarbejde mellem den offentlige og den private sektors aktører.

4. Agenturet skal på anmodning bistå Kommissionen i det tekniske forberedende arbejde med at ajourføre og udvikle fællesskabslovgivningen om net- og informationssikkerhed.

Artikel 3

Opgaver

For at sikre at kompetenceområdet og formålene i artikel 1 og 2 efterleves, varetager agenturet følgende opgaver:

a) indsamle relevante oplysninger til analyse af eksisterende og nye risici og navnlig på europæisk plan risici, der kan få følger for de elektroniske kommunikationsnets modstandsdygtighed og tilgængelighed og for autenticiteten, integriteten og fortroligheden i forbindelse med den information, der indhentes og overføres via disse net, samt forelægge medlemsstaterne og Kommissionen analyseresultaterne

b) rådgive og, efter anmodning, yde bistand til Europa-Parlamentet, Kommissionen, europæiske organer eller kompetente nationale organer udpeget af medlemsstaterne inden for dets formål

c) styrke samarbejdet mellem forskellige aktører på net- og informationssikkerhedsområdet, bl.a. ved regelmæssigt at afholde høringer med erhvervslivet, universiteter samt andre berørte sektorer og ved at skabe kontaktnetværk for fællesskabsorganer, den offentlige sektors organer udpeget af medlemsstaterne, den private sektors organer og forbrugerorganisationer

d) lette samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne om udvikling af fælles metoder med henblik på at forebygge, behandle og imødegå sikkerhedsproblemer i net og informationssystemer

e) bidrage til, at alle brugere bliver mere bevidste om og får adgang til hurtigt tilgængelige, objektive og dækkende oplysninger om net- og informationssikkerhed, bl.a. ved at fremme udveksling af den aktuelt bedste praksis, herunder metoder til varsling af brugere, og ved at skabe et positivt samspil mellem initiativer i den offentlige og den private sektor

f) bistå Kommissionen og medlemsstaterne i deres dialog med erhvervslivet for at imødegå sikkerhedsrelaterede problemer i forbindelse med hardware- og softwareprodukter

g) gøre sig bekendt med udviklingen af standarder for produkter og tjenesteydelser vedrørende net- og informationssikkerhed

h) rådgive Kommissionen vedrørende forskning inden for net- og informationssikkerhed og effektiv anvendelse af teknologier til risikoforebyggelse

i) fremme anvendelse af risikovurdering, interoperable løsninger til risikostyring og undersøgelser af løsninger til styring af forebyggelse inden for den offentlige og den private sektors organisationer

j) støtte Fællesskabets bestræbelser på at samarbejde med tredjelande og i givet fald med internationale organisationer om at fremme en global strategi til net- og informationssikkerhed og dermed bidrage til at udvikle en net- og informationssikkerhedskultur

k) uafhængigt fremsætte sine egne konklusioner, retningslinjer og afgive udtalelser i forbindelse med spørgsmål, der ligger inden for dets kompetenceområde og formål.

Artikel 4

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) "net": transmissionssystemer og i givet fald koblings- og routingudstyr samt andre ressourcer, som gør det muligt at overføre signaler ved hjælp af trådforbindelse, radiobølger, lyslederteknik eller andre elektromagnetiske midler, herunder satellitnet, jordbaserede fastnet (kredsløbs- og pakkekoblede, herunder internettet) og mobilnet, elkabelsystemer, i den udstrækning de anvendes til fremføring af signaler, net, som anvendes til radio- og tv-spredning samt kabel-tv-net, uanset hvilken type information der overføres

b) "informationssystem": computere og elektroniske kommunikationsnet samt elektroniske data, som arkiveres, behandles, kaldes frem eller overføres i forbindelse med deres drift, brug, beskyttelse og vedligeholdelse

c) "net- og informationssikkerhed": et nets eller et informationssystems evne til, på et givet tillidsniveau, at modstå uheld, ulovlige og chikanøse handlinger, der er til skade for tilgængeligheden, autenticiteten, integriteten og fortroligheden i forbindelse og de dermed forbundne tjenester, der tilbydes i eller er tilgængelige via dette net eller system

d) "tilgængelighed": at der er adgang til data og at tjenester fungerer

e) "autentificering": bekræftelse af en enheds eller brugers påståede identitet

f) "dataintegritet": bekræftelse af, at de data, der sendes, modtages eller gemmes, er komplette og uændrede

g) "datafortrolighed": beskyttelse mod, at kommunikation eller arkiverede data opfanges og læses af uautoriserede personer

h) "risiko": en funktion af sandsynligheden for, at en svaghed i systemet påvirker autentificeringen eller tilgængeligheden, autenticiteten, integriteten eller fortroligheden i forbindelse med behandlede eller overførte data, sammenholdt med hvor alvorlig virkningen er, hvis denne svaghed tilsigtet eller utilsigtet udnyttes

i) "risikovurdering": en videnskabeligt og teknologisk baseret proces bestående af fire led: konstatering af trusler, karakterisering af trusler, vurdering af eksponeringen og karakterisering af risikoen

j) "risikostyring": den proces, der til forskel fra risikovurderingen består i en afvejning af de forskellige mulige strategier i samråd med interesserede parter under hensyntagen til risikovurderingen og andre relevante faktorer, samt om nødvendigt udvælgelse af relevante forebyggelses- og kontrolforanstaltninger

k) "net- og informationssikkerhedskultur": samme betydning som i OECD's retningslinjer af 25. juli 2002 for sikkerhed i forbindelse med informationssystemer og -netværk og i Rådets resolution af 18. februar 2003 om en europæisk strategi for udvikling af en kultur for net- og informationssikkerhed(17).

AFSNIT 2 ORGANISATION

Artikel 5

Agenturets organer

Agenturet består af:

a) en bestyrelse

b) en administrerende direktør og

c) en stående gruppe af interessenter.

Artikel 6

Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat, tre repræsentanter, der udnævnes af Kommissionen, samt tre repræsentanter uden stemmeret, der udnævnes af Rådet på forslag af Kommissionen, og som hver repræsenterer en af følgende grupper:

a) informations- og kommunikationsteknologiindustrien

b) forbrugergrupper

c) akademiske eksperter i net- og informationssikkerhed.

2. Medlemmerne af bestyrelsen udpeges på grundlag af deres erfaring og ekspertise inden for net- og informationssikkerhed. Medlemmerne kan lade sig repræsentere af suppleanter, som udpeges samtidigt.

3. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand for en periode på 21/2 år, der kan fornyes. Næstformanden træder uden videre i stedet for formanden, hvis denne er forhindret i at udøve sit hverv.

4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af et forslag fra Kommissionen. Medmindre andet er fastsat, træffer bestyrelsen beslutninger med et flertal af dens stemmeberettigede medlemmer.

Der kræves et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer for at vedtage bestyrelsens forretningsorden og agenturets interne forretningsgange, budget og årlige arbejdsprogram samt for at udnævne og afsætte den administrerende direktør.

5. Bestyrelsen træder sammen efter indkaldelse fra formanden. Bestyrelsen afholder et ordinært møde to gange om året. Den træder endvidere sammen til ekstraordinære møder efter indkaldelse fra formanden eller på anmodning af mindst en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer. Den administrerende direktør deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og varetager sekretariatsfunktionen.

6. Bestyrelsen vedtager agenturets interne forretningsgange på grundlag af et forslag fra Kommissionen. Disse regler offentliggøres.

7. Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for agenturets drift. Bestyrelsen sikrer, at agenturet arbejder i overensstemmelse med principperne i artikel 12-14 og artikel 23. Den sikrer endvidere, at der er sammenhæng mellem agenturets arbejde og medlemsstaternes aktiviteter samt aktiviteter på fællesskabsplan.

8. Hvert år inden den 30. november vedtager bestyrelsen, når den har modtaget Kommissionens udtalelse, agenturets arbejdsprogram for det kommende år. Bestyrelsen påser, at arbejdsprogrammet er i overensstemmelse med agenturets kompetenceområde, formål og opgaver samt Fællesskabets lovgivningsmæssige og politiske prioriteter på området net- og informationssikkerhed.

9. Hvert år inden den 31. marts vedtager bestyrelsen en årsberetning om agenturets aktiviteter i det forløbne år.

10. De finansielle bestemmelser for agenturet vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må ikke afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen for De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(18), medmindre dette er strengt nødvendigt af hensyn til agenturets drift og Kommissionen forudgående har givet sit samtykke.

Artikel 7

Den administrerende direktør

1. Agenturet ledes af den administrerende direktør, som varetager sit hverv i uafhængighed.

2. Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår efter en almindelig udvælgelsesprøve efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser både i Den Europæiske Unions Tidende og andre steder. Den administrerende direktør udnævnes på grundlag af kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt kvalifikationer og erfaring, der er relevante for net- og informationssikkerhed. Inden udnævnelsen indbydes den af bestyrelsen indstillede kandidat straks til at afgive en redegørelse over for Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra dets medlemmer. Europa-Parlamentet eller Rådet kan desuden når som helst anmode om at høre den administrative direktør om ethvert spørgsmål, der har tilknytning til agenturets virksomhed. Bestyrelsen kan afsætte den administrerende direktør.

3. Den administrerende direktørs mandatperiode er højst fem år.

4. Den administrerende direktør er ansvarlig for:

a) den daglige ledelse af agenturet

b) udarbejdelse af forslag til agenturets arbejdsprogrammer efter forudgående samråd med Kommissionen og den stående gruppe af interessenter

c) gennemførelse af arbejdsprogrammerne og af de beslutninger, der træffes af bestyrelsen

d) sikring af, at agenturet udfører sine opgaver i overensstemmelse med brugernes krav, navnlig med hensyn til ydelsernes tilstrækkelighed

e) udarbejdelse af udkast til overslag over indtægter og udgifter for agenturet samt gennemførelsen af dets budget

f) alle personalespørgsmål

g) etablering og opretholdelse af forbindelser med Europa-Parlamentet, herunder løbende dialog med dets relevante udvalg

h) etablering og opretholdelse af kontakt med erhvervslivet og forbrugerorganisationerne for at sikre en løbende dialog med de relevante interessenter

i) varetagelse af formandskabet for den stående gruppe af interessenter.

5. Hvert år forelægger den administrerende direktør med henblik på bestyrelsens godkendelse:

a) et udkast til årsberetning om alle agenturets aktiviteter i det forløbne år

b) et udkast til arbejdsprogram.

6. Den administrerende direktør fremsender efter godkendelse i bestyrelsen arbejdsprogrammet til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne og sørger for, at det offentliggøres.

7. Den administrerende direktør fremsender efter godkendelse i bestyrelsen agenturets årsberetning til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og sørger for, at den offentliggøres.

8. Hvis det er nødvendigt og i øvrigt ligger inden for agenturets kompetenceområde, formål og opgaver, kan den administrerende direktør i samråd med den stående gruppe af interessenter nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper bestående af eksperter. Bestyrelsen underrettes herom. Procedurerne vedrørende især sammensætning, direktørens udnævnelse af eksperterne og ad hoc-arbejdsgruppernes virke fastsættes i agenturets interne forretningsgange.

Når der nedsættes ad hoc-arbejdsgrupper, tager de sig navnlig af tekniske og videnskabelige spørgsmål.

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være medlemmer af ad hoc-arbejdsgrupperne. Repræsentanter for Kommissionen er berettiget til at være til stede ved møderne.

Artikel 8

Den stående gruppe af interessenter

1. Den administrerende direktør opretter en stående gruppe af interessenter bestående af eksperter, der repræsenterer de relevante interessenter såsom informations- og kommunikationsteknologiindustrien, forbrugergrupper samt akademiske eksperter i net- og informationssikkerhed.

2. Procedurerne vedrørende især gruppens antal, sammensætning, virke og den administrerende direktørs udnævnelse af gruppens medlemmer fastlægges i agenturets interne forretningsgange og offentliggøres.

3. Gruppen ledes af den administrerende direktør. Medlemmernes mandat er på to et halvt år. Gruppens medlemmer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

4. Repræsentanter for Kommissionen har ret til at være til stede på møderne og deltage i gruppens arbejde.

5. Gruppen kan rådgive den administrerende direktør med hensyn til udførelsen af dennes pligter i henhold til denne forordning og udarbejdelse af forslag til agenturets arbejdsprogram samt om varetagelse af kommunikation med de relevante interessenter om alle spørgsmål, der vedrører arbejdsprogrammet.

AFSNIT 3 DRIFT

Artikel 9

Arbejdsprogram

Agenturet baserer sine aktiviteter på udførelsen af det arbejdsprogram, der vedtages i overensstemmelse med artikel 6, stk. 8. Arbejdsprogrammet forhindrer ikke agenturet i at iværksætte uforudsete aktiviteter, der ligger inden for dets kompetenceområde og formål og inden for de givne budgetrammer.

Artikel 10

Anmodninger til agenturet

1. Anmodninger om rådgivning og bistand, der ligger inden for agenturets kompetenceområde, formål og opgaver, rettes til den administrerende direktør og ledsages af baggrundsoplysninger om det emne, der skal behandles. Den administrerende direktør underretter Kommissionen om de modtagne anmodninger. Hvis agenturet afviser en anmodning, begrunder det afvisningen.

2. Anmodninger i henhold til stk. 1 kan fremsættes af:

a) Europa-Parlamentet

b) Kommissionen

c) ethvert kompetent organ udpeget af en medlemsstat såsom en national tilsynsmyndighed som defineret i artikel 2 i direktiv 2002/21/EF.

3. De praktiske bestemmelser for anvendelsen af stk. 1 og 2 vedrørende navnlig forelæggelse, prioritering og opfølgning samt orientering af bestyrelsen i forbindelse med anmodninger til agenturet fastsættes af bestyrelsen i agenturets interne forretningsgange.

Artikel 11

Interesseerklæring

1. Den administrerende direktør samt embedsmænd, der midlertidigt er stillet til rådighed af medlemsstaterne, afgiver en loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de anfører, at de ikke har nogen direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed. Disse erklæringer skal være skriftlige.

2. Eksterne eksperter, der deltager i ad hoc-arbejdsgrupper, skal på hvert møde gøre opmærksom på eventuelle interesser, som kan anses for at berøre deres uafhængighed med hensyn til de punkter, der er på dagsordenen.

Artikel 12

Åbenhed

1. Agenturet sikrer, at der er en høj grad af åbenhed omkring dets aktiviteter i overensstemmelse med artikel 13 og 14.

2. Agenturet sikrer, at offentligheden og eventuelle interesserede parter får objektive, pålidelige og let tilgængelige oplysninger, især vedrørende resultaterne af dets arbejde, hvor det er rimeligt. Desuden offentliggør agenturet de interesseerklæringer, der afgives af den administrerende direktør og embedsmænd, der midlertidigt er stillet til rådighed af medlemsstaterne, samt de interesseerklæringer, der afgives af eksperter i forbindelse med punkter på dagsordenen for møder i ad hoc-arbejdsgrupperne.

3. Bestyrelsen kan på forslag af den administrerende direktør give andre interesserede parter tilladelse til at følge procedurerne i forbindelse med nogle af agenturets aktiviteter.

4. Agenturet fastsætter i sine interne forretningsgange bestemmelser om, hvordan de i stk. 1 og 2 omhandlede regler om åbenhed gennemføres i praksis.

Artikel 13

Fortrolighed

1. Med forbehold af artikel 14 må agenturet ikke til tredjemand videregive fortrolige oplysninger, som det behandler eller modtager, og for hvilke der foreligger en begæring om, at de holdes fortrolige.

2. Medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør, medlemmerne af den stående gruppe af deltagende parter, eksterne eksperter, der deltager i ad hoc-arbejdsgrupperne, samt agenturets personale, herunder embedsmænd, der midlertidigt er stillet til rådighed af medlemsstaterne, er, selv efter at deres hverv er ophørt, undergivet tavshedspligt som fastsat i traktatens artikel 287.

3. Agenturet fastsætter i sine interne forretningsgange bestemmelser om, hvordan de i stk. 1 og 2 omhandlede regler om tavshedspligt gennemføres i praksis.

Artikel 14

Aktindsigt

1. Forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse på agenturets dokumenter.

2. Bestyrelsen vedtager de praktiske gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks måneder efter, at agenturet er oprettet.

3. De beslutninger, som agenturet træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til ombudsmanden eller indbringes for De Europæiske Fællesskabers Domstol efter bestemmelserne i traktatens artikel 195 og artikel 230.

AFSNIT 4 FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 15

Vedtagelse af budgettet

1. Agenturets indtægter består af et bidrag fra Fællesskabet samt bidrag fra de tredjelande, der måtte deltage i agenturets arbejde i henhold til artikel 24.

2. Agenturets udgifter omfatter udgifter til personale, administrativ og teknisk bistand, infrastruktur og driftsudgifter, samt udgifter som følge af kontrakter, der er indgået med tredjemand.

3. Senest den 1. marts hvert år udarbejder den administrerende direktør et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår og forelægger det for bestyrelsen, ledsaget af et udkast til stillingsfortegnelse.

4. Indtægter og udgifter skal balancere.

5. Hvert år vedtager bestyrelsen på grundlag af udkastet til overslag over indtægter og udgifter fra den administrerende direktør et overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår.

6. Bestyrelsen fremsender senest den 31. marts dette overslag, der indeholder en stillingsfortegnelse og det foreløbige arbejdsprogram, til Kommissionen og de stater, som Fællesskabets har indgået aftaler med i overensstemmelse med artikel 24.

7. Kommissionen fremsender overslaget over indtægter og udgifter til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt "budgetmyndigheden") sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

8. På grundlag af dette overslag opfører Kommissionen på det foreløbige budgetforslag for Den Europæiske Union de overslag, den skønner nødvendige for stillingsfortegnelsen, og de tilskud, der ydes over det almindelige budget, og fremsender det til budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.

9. Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af tilskud til agenturet.

Budgetmyndigheden fastsætter agenturets stillingsfortegnelse.

10. Bestyrelsen vedtager agenturets budget. Det er endeligt efter den endelige vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget. Agenturets budget afpasses om nødvendigt i overensstemmelse hermed. Bestyrelsen sender det straks til Kommissionen og budgetmyndigheden.

11. Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, som den agter at gennemføre, og som kan få betydelige finansielle følgevirkninger for finansieringen af budgettet, navnlig projekter vedrørende fast ejendom såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen herom.

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den agter at fremsætte en udtalelse, sender den udtalelsen til bestyrelsen inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om projektet.

Artikel 16

Bekæmpelse af svig

1. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)(19), finder fuldt ud anvendelse i forbindelse med bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger.

2. Agenturet tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)(20), og udsteder straks de tilsvarende bestemmelser, som skal finde anvendelse på agenturets personale.

Artikel 17

Gennemførelse af budgettet

1. Den administrerende direktør gennemfører agenturets budget.

2. Kommissionens interne revisor varetager i forhold til agenturet de samme funktioner, som er tildelt denne i forhold til Kommissionens tjenestegrene.

3. Senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår sender agenturets regnskabsfører det foreløbige årsregnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(21), i det følgende benævnt "den almindelige finansforordning".

4. Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning fremsendes ligeledes til budgetmyndigheden.

5. Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger om agenturets foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør, i henhold til artikel 129 i den almindelige finansforordning, på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

6. Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige årsregnskab.

7. Den administrerende direktør sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

8. Det endelige årsregnskab offentliggøres.

9. Agenturets administrerende direktør sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.

10. Den administrerende direktør forelægger alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, for Europa-Parlamentet på dettes anmodning, jf. artikel 146, stk. 3, i den almindelige finansforordning.

11. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 30. april i år N + 2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret N.

AFSNIT 5 GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 18

Retlig status

1. Agenturet er et fællesskabsorgan. Det har status som juridisk person.

2. Agenturet har i hver medlemsstat den videstgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

3. Agenturet repræsenteres af sin administrerende direktør.

Artikel 19

Personale

1. Agenturets personale, herunder dets administrerende direktør, er omfattet af de regler og forskrifter, der gælder for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

2. Agenturet udøver over for sine ansatte de beføjelser, som vedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden, og de beføjelser, som ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte tillægger den myndighed, der er beføjet til at indgå kontrakter, jf. dog artikel 6.

Agenturet kan også beskæftige embedsmænd, der midlertidigt og for højst fem år er stillet til rådighed af medlemsstaterne.

Artikel 20

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers Privilegier og Immuniteter gælder for agenturet og dettes personale.

Artikel 21

Erstatningsansvar

1. Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

De Europæiske Fællesskabers Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til voldgiftsbestemmelser i de af agenturet indgåede aftaler.

2. For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader forvoldt af agenturet eller af dets ansatte under udøvelsen af deres hverv.

Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i tvister vedrørende sådanne skadeserstatninger.

3. De ansattes personlige ansvar over for agenturet fastsættes i de ansættelsesvilkår, der gælder for agenturets personale.

Artikel 22

Sprog

1. Bestemmelserne i forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der gælder for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område(22), gælder for agenturet. Medlemsstaterne og andre organer, der er udpeget af dem, kan henvende sig til agenturet og modtage svar på det fællesskabssprog, de ønsker.

2. Det for agenturets virksomhed nødvendige oversættelsesarbejde udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer(23).

Artikel 23

Beskyttelse af personoplysninger

For så vidt angår agenturets behandling af oplysninger vedrørende enkeltpersoner er agenturet underlagt bestemmelserne i forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 24

Tredjelandes deltagelse

1. Lande, som har indgået aftaler med Det Europæiske Fællesskab, der indebærer, at de har indført og anvender fællesskabsretten på de områder, der omfattes af denne forordning, kan deltage i agenturet.

2. I de relevante bestemmelser i sådanne aftaler fastsættes de nærmere bestemmelser om bl.a. karakteren, omfanget og udformningen af disse landes deltagelse i agenturets arbejde, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, samt med hensyn til finansielle bidrag og personale.

AFSNIT 6 AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 25

Revisionsklausul

1. Senest den 17. marts 2007 gennemfører Kommissionen under hensyntagen til alle de relevante interessenters synspunkter en evaluering på grundlag af et kommissorium, der aftales med bestyrelsen. Kommissionen gennemfører evalueringen navnlig med det formål at afgøre, om agenturet fortsat skal bestå efter den periode, der er fastsat i artikel 27.

2. I evalueringen vurderes resultaterne af agenturets arbejde med hensyn til mål og opgaver samt dets arbejdsmetoder, og der fremsættes om nødvendigt passende forslag.

3. Bestyrelsen modtager en rapport om evalueringen og udsender anbefalinger vedrørende eventuelle relevante ændringer af denne forordning til Kommissionen. Såvel resultaterne af evalueringen og anbefalingerne sendes af Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggøres.

Artikel 26

Administrativ kontrol

Agenturets virke er underlagt ombudsmandens tilsyn i overensstemmelse med traktatens artikel 195.

Artikel 27

Varighed

Agenturet oprettes fra den 14. marts 2004 for en periode på fem år.

Artikel 28

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 10. marts 2004.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

D. Roche

Formand

(1) EUT C 220 af 16.9.2003, s. 33.

(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 19.11.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.2.2004.

(3) EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.

(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21).

(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51).

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 7).

(7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

(8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (EFT L 13 af 19.1.2000. s. 12).

(9) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (direktivet om elektronisk handel) (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

(10) EUT C 48 af 28.2.2003, s. 2.

(11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66/EF af 15. december 1997 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 1). Direktivet er ophævet og erstattet af direktiv 2002/58/EF.

(12) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(13) EFT L 200 af 30.7.2002, s. 38.

(14) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Ændret ved direktiv 98/48/EF (EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18).

(15) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(16) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(17) EUT C 48 af 28.2.2003, s. 1.

(18) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(19) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(20) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(21) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(22) EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(23) Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer (EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1645/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 13).

Top