Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0367

Kommissionens forordning (EF) nr. 367/2004 af 27. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2261/2003 for så vidt angår den disponible mængde, som der kan indgives ansøgninger om importlicenser for visse svinekødsprodukter for i perioden fra den 1. april til den 30. april 2004

OJ L 63, 28.2.2004, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/367/oj

32004R0367

Kommissionens forordning (EF) nr. 367/2004 af 27. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2261/2003 for så vidt angår den disponible mængde, som der kan indgives ansøgninger om importlicenser for visse svinekødsprodukter for i perioden fra den 1. april til den 30. april 2004

EU-Tidende nr. L 063 af 28/02/2004 s. 0033 - 0034


Kommissionens forordning (EF) nr. 367/2004

af 27. februar 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 2261/2003 for så vidt angår den disponible mængde, som der kan indgives ansøgninger om importlicenser for visse svinekødsprodukter for i perioden fra den 1. april til den 30. april 2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød(1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 774/94 af 29. marts 1994 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1432/94 af 22. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser for svinekød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF- toldkontingenter for svinekød og visse andre landbrugsprodukter(3), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af EU den 1. maj 2004 skal disse lande have adgang til toldkontingenterne for svinekød i forordning (EF) nr. 774/94 på lige fod med de nuværende medlemsstater. Der skal således gives disse medlemsstaters erhvervsdrivende mulighed for fuldt ud at deltage i disse kontingenter fra disse landes tiltrædelse.

(2) For ikke at skabe markedsforvridninger før og efter den 1. maj 2004 blev trancherne i forordning (EF) nr. 1432/94 for 2004 ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 332/2004 af 26. februar 2004(4) med hensyn til deres tidsplan og justeret med hensyn til mængdernes fordeling. Kommissionens forordning (EF) nr. 2261/2003 af 22. december 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2003 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for svinekød og visse andre landbrugsprodukter bør derfor ændres i overensstemmelse hermed(5) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2261/2003 foretages følgende ændringer:

a) Artikel 1, stk. 2, affattes således:

"2. For perioden fra 1. april til 30. april 2004 kan der indgives ansøgninger om importlicenser for den samlede mængde som omhandlet i bilag II efter forordning (EF) nr. 1432/94."

b) Bilag II affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1365/2000 (EFT L 156 af 29.6.2000, s. 5).

(2) EFT L 91 af 8.4.1994, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2198/95 (EFT L 221 af 19.9.1995, s. 3).

(3) EFT L 156 af 23.6.1994, s. 14. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1006/2001 (EFT L 140 af 24.5.2001, s. 13).

(4) EUT L 60 af 27.2.2004, s. 10.

(5) EUT L 336 af 21.12.2003, s. 14.

BILAG

"BILAG II

>TABELPOSITION>"

Top