Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0105

Kommissionens direktiv 2004/105/EF af 15. oktober 2004 om fastlæggelse af modeller til officielle plantesundhedscertifikater eller plantesundhedscertifikater for reeksport, som ledsager planter, planteprodukter og andre objekter, der kommer fra tredjelande, og som er opført i Rådets direktiv 2000/29/EF

OJ L 319, 20.10.2004, p. 9–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 264–269 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 102 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 102 - 107
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 91 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/105/oj

20.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 319/9


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/105/EF

af 15. oktober 2004

om fastlæggelse af modeller til officielle plantesundhedscertifikater eller plantesundhedscertifikater for reeksport, som ledsager planter, planteprodukter og andre objekter, der kommer fra tredjelande, og som er opført i Rådets direktiv 2000/29/EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 13a, stk. 4, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2000/29/EF skal planter, planteprodukter og andre objekter, der er opført i direktivet, principielt ledsages af originaleksemplaret af det krævede officielle »plantesundhedscertifikat« eller »plantesundhedscertifikat for reeksport« (»certifikater«).

(2)

I den internationale plantebeskyttelseskonvention, der blev vedtaget af De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) den 6. december 1951, er der i bilaget fastlagt modeller til certifikater med en standardformulering og et standardformat, der bør følges, når der udarbejdes og udstedes certifikater.

(3)

Plantebeskyttelseskonventionen blev gennemgribende ændret i 1979 og 1997. Som følge af ændringerne blev der vedtaget forskellige modeller, der skal ledsage planter, planteprodukter og andre objekter i international handel.

(4)

Skønt ændringerne af plantebeskyttelseskonventionen fra 1997 endnu ikke er trådt i kraft, tillod resolution 12/97 vedtaget på FAO-konferencens 29. møde, at de ændrede certifikater anvendes som et alternativ og på frivillig basis blandt de af konventionens kontraherende parter, der ønsker at anvende dem. Det viste sig, at mange af konventionens kontraherende parter allerede anvender certifikater, der er baseret på de modeller, som er anført i konventionens bilag som ændret i 1997.

(5)

Der bør fastsættes modeller for certifikater, der skal ledsage planter, planteprodukter og andre objekter ved indførsel til Fællesskabet.

(6)

Nationale plantebeskyttelsesorganisationer plejer at have store beholdninger af certifikater. Der bør fastsættes bestemmelser om anvendelse i en overgangsperiode af certifikater, der er baseret på de modeller, som er anført i konventionens bilag som ændret i 1979.

(7)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Ved anvendelse af artikel 13, stk. 1, nr. ii), i direktiv 2000/29/EF accepterer medlemsstaterne officielle »plantesundhedscertifikater« eller »plantesundhedscertifikater for reeksport« (»certifikater«) udstedt i overensstemmelse med modellerne i bilag I til nærværende direktiv, der ledsager planter, planteprodukter og andre objekter, som er opført i del B i bilag V til direktiv 2000/29/EF, og som kommer fra tredjelande, der deltager i den internationale plantebeskyttelseskonvention.

2.   Medlemsstaterne accepterer kun de i stk. 1 omhandlede certifikater, hvis de er udfyldt under hensyntagen til »FAO International Standard for Phytosanitary Measures No 12 on Guidelines for phytosanitary certificates«.

Artikel 2

Indtil den 31. december 2009 accepterer medlemsstaterne certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med modellerne i bilag II.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2004. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/70/EF (EUT L 127 af 29.4.2004, s. 97).


BILAG I

Image

Image


BILAG II

Image

Image


Top