Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0005

Kommissionens direktiv 2004/5/EF af 20. januar 2004 om ændring af direktiv 2001/15/EF for at indsætte visse stoffer i bilaget (EØS-relevant tekst)

OJ L 14, 21.1.2004, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 033 P. 17 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 033 P. 17 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 033 P. 17 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 033 P. 17 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 033 P. 17 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 033 P. 17 - 18
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 033 P. 17 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 033 P. 17 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 033 P. 17 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 211 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 211 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2009; stiltiende ophævelse ved 32009R0953

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/5/oj

32004L0005

Kommissionens direktiv 2004/5/EF af 20. januar 2004 om ændring af direktiv 2001/15/EF for at indsætte visse stoffer i bilaget (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 014 af 21/01/2004 s. 0019 - 0020


Kommissionens direktiv 2004/5/EF

af 20. januar 2004

om ændring af direktiv 2001/15/EF for at indsætte visse stoffer i bilaget

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring(1), særlig artikel 4, stk. 2, og

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler eller Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Kommissionens direktiv 2001/15/EF af 15. februar 2001 om stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed kan anvendes i levnedsmidler til særlig ernæring(2), er der anført visse kategorier af stoffer, og under hver af dem anføres de kemiske stoffer, det er tilladt at anvende til fremstilling af levnedsmidler til særlig ernæring. Det er desuden fastsat, at medlemsstaterne skal forbyde handel med produkter, som ikke er i overensstemmelse med direktivet, med virkning fra den 1. april 2004.

(2) Da direktiv 2001/15/EF blev vedtaget, kunne en række kemiske stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed tilsættes til visse levnedsmidler til særlig ernæring, som markedsføres i visse medlemsstater, ikke optages i bilaget til direktivet, fordi de ikke var blevet evalueret af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler.

(3) De pågældende kemiske stoffer, der siden er blevet evalueret af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler eller Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, og for hvilke den videnskabelige evaluering har været positiv, bør optages i bilaget til direktiv 2001/15/EF.

(4) Da produkter, der indeholder de pågældende stoffer, findes på markedet i visse medlemsstater, er det nødvendigt, at nærværende direktiv gennemføres inden den 1. april 2004 for at undgå, at forbuddet i direktiv 2001/15/EF kommer til at omfatte de pågældende stoffer i et begrænset tidsrum, hvilket ville indebære unødige markedsforstyrrelser.

(5) Direktiv 2001/15/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilaget til direktiv 2001/15/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. marts 2004. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 52 af 22.2.2001, s. 19.

BILAG

Bilaget til direktiv 2001/15/EF ændres således:

1) I afsnittet om Kategori 2 "Mineraler" indsættes følgende række under overskriften CALCIUM:

">TABELPOSITION>"

2) I afsnittet om Kategori 3 "Aminosyrer" indsættes følgende rækker:

">TABELPOSITION>"

3) I afsnittet om Kategori 4 "Carnitin og taurin" indsættes følgende række:

">TABELPOSITION>"

Top