Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0842

2004/842/EF: Kommissionens beslutning af 1. december 2004 om gennemførelsesbestemmelser, hvorefter medlemsstaterne kan tillade markedsføring af frø tilhørende sorter, for hvilke der er indgivet en ansøgning om opførelse på den nationale sortsliste over landbrugsplantearter eller grøntsagsarter (meddelt under nummer K(2004) 4493)EØS-relevant tekst.

OJ L 362, 9.12.2004, p. 21–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 80–86 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 30 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 30 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 144 - 150

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/842/oj

9.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 362/21


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1. december 2004

om gennemførelsesbestemmelser, hvorefter medlemsstaterne kan tillade markedsføring af frø tilhørende sorter, for hvilke der er indgivet en ansøgning om opførelse på den nationale sortsliste over landbrugsplantearter eller grøntsagsarter

(meddelt under nummer K(2004) 4493)

(EØS-relevant tekst)

(2004/842/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (1), særlig artikel 4a, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (2), særlig artikel 4a, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/54/EF af 13. juni 2002 om handel med bederoefrø (3), særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (4), særlig artikel 23, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/56/EF af 13. juni 2002 om handel med læggekartofler (5), særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (6), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF kan medlemsstaterne give producenter af frø af landbrugsplanter tilladelse til at afsætte frø, der tilhører sorter, for hvilke der er indgivet en ansøgning om opførelse på sortslisten i den berørte medlemsstat, jf. Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (7).

(2)

I henhold til direktiv 2002/55/EF kan medlemsstaterne desuden give forædlere af grøntsagsfrø eller disses repræsentanter tilladelse til at bringe frø i handelen af en sort, for hvilken der er indgivet ansøgning om opførelse på den nationale liste i mindst én medlemsstat som fastsat i direktivet.

(3)

For at medlemsstaterne skal kunne give sådanne tilladelser, må der fastsættes gennemførelsesbestemmelser til disse direktiver, som først og fremmest omfatter regler for, til hvilke formål og på hvilke betingelser tilladelserne kan gives, for mærkning af frøpakningerne samt, for så vidt angår frø af landbrugsplanter, for mængderne. Hvor der er tale om en sort, der er afledt af en genetisk modificeret organisme, må der desuden gives tilladelse til, at den pågældende genetisk modificerede organisme markedsføres i henhold til fællesskabsbestemmelserne.

(4)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Anvendelsesområde

Formålet med denne beslutning er at fastlægge regler for, hvornår en medlemsstat kan give tilladelse til markedsføring af:

a)

frø af sorter af landbrugsplantearter, for hvilke der er indgivet en ansøgning om opførelse på den nationale liste som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i direktiv 2002/53/EF i den berørte medlemsstat, idet betingelserne i kapitel II i denne beslutning skal være opfyldt

b)

frø af sorter af grøntsagsarter, for hvilke der er indgivet en ansøgning om opførelse på den nationale liste som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i direktiv 2002/55/EF i mindst én medlemsstat, og for hvilke der er fremlagt specifikke tekniske data, idet betingelserne i kapitel III i denne beslutning skal være opfyldt.

KAPITEL II

Landbrugsplantearter

Artikel 2

Tilladelse

1.   Hvad angår landbrugsplantearter, der er omfattet af direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF, kan medlemsstaterne give producenter etableret på deres eget område tilladelse til at afsætte frø, der tilhører sorter, for hvilke der er indgivet en ansøgning om opførelse på den nationale sortsliste over landbrugsplantearter (»den nationale liste«) i den berørte medlemsstat, forudsat at betingelserne i artikel 3-18 i denne beslutning er opfyldt.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren af en tilladelse, som er givet i henhold til denne beslutning, overholder de betingelser eller begrænsninger, der måtte være knyttet til tilladelsen.

Artikel 3

Ansøgning

1.   Ansøgningen om tilladelse kan indgives af den person, der på behørig vis har indgivet en ansøgning om opførelse af de pågældende sorter på den nationale liste i den berørte medlemsstat (i det følgende benævnt »ansøgeren« — denne kan også være en repræsentant for den pågældende person, forudsat at repræsentanten er officielt bemyndiget).

2.   Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

a)

planlagte analyser og prøver

b)

navnet på den eller de medlemsstater, hvor disse analyser og prøver skal gennemføres

c)

en beskrivelse af sorten

d)

vedligeholdelsesavl af sorten.

Artikel 4

Formål

Tilladelser gives udelukkende til analyser og prøver, der gennemføres på landbrugsvirksomheder med det formål at tilvejebringe oplysninger om dyrkningen eller anvendelsen af sorten.

Artikel 5

Tekniske betingelser

1.   Frø af foderplanter skal opfylde de i bilag I og II til direktiv 66/401/EØF fastsatte betingelser for:

a)

certificeret frø (alle arter bortset fra Pisum sativum og Vicia faba), eller

b)

»certificeret frø af anden generation« (Pisum sativum og Vicia faba).

2.   Sædekorn skal opfylde de i bilag I og II til direktiv 66/402/EØF fastsatte betingelser for:

a)

certificeret sædekorn (Phalaris canariensis, undtagen hybrider, Secale cereale, Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, Zea mays og hybrider af Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta og x Triticosecale, undtagen selvbestøvende sorter), eller

b)

»certificeret sædekorn af anden generation« (Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta og selvbestøvende sorter af x Triticosecale, undtagen hybrider i hvert enkelt tilfælde).

3.   Bederoefrø skal opfylde de i bilag I til direktiv 2002/54/EF fastsatte betingelser for certificeret frø.

4.   Læggekartofler skal opfylde de i bilag I og II til direktiv 2002/56/EF fastsatte betingelser for certificerede læggekartofler.

5.   Frø af olie- og spindplanter skal opfylde de i bilag I og II til direktiv 2002/57/EF fastsatte betingelser for:

a)

certificeret frø (alle arter bortset fra Linum usitatissimum)

b)

»certificeret frø, anden og tredje generation« (Linum usitatissimum).

Artikel 6

Kontrol

1.   Det skal efterprøves, at de i artikel 5 omtalte betingelser er overholdt:

a)

når der er tale om læggekartofler ved en officiel undersøgelse

b)

i andre tilfælde ved en officiel undersøgelse eller ved en undersøgelse foretaget under officielt tilsyn.

2.   Ved efterprøvningen af, at betingelserne vedrørende sortsægthed og sortsrenhed er overholdt, anvendes den af ansøgeren fremlagte beskrivelse af sorten eller, hvor det er relevant, den foreløbige sortsbeskrivelse på grundlag af resultaterne af den officielle undersøgelse af sortens selvstændighed, stabilitet og ensartethed, jf. artikel 7 i direktiv 2002/53/EF.

3.   Undersøgelsen gennemføres efter gældende internationale metoder, for så vidt som sådanne metoder findes.

4.   Prøverne i forbindelse med undersøgelsen udtages af myndighederne eller under officielt tilsyn eller, når der er tale om læggekartofler, af myndighederne efter egnede metoder.

5.   Prøverne udtages af ensartede partier.

6.   Den største vægt af et parti og den mindste vægt af en prøve er angivet:

a)

for foderplanter: i bilag III til direktiv 66/401/EØF

b)

for korn: i bilag III til direktiv 66/402/EØF

c)

for bederoer: i bilag II til direktiv 2002/54/EF

d)

for olie- og spindplanter: i bilag III til direktiv 2002/57/EF.

Artikel 7

Mængder

De mængder frø, der gives tilladelse til for hver enkelt sort, må ikke overstige følgende procentdele af den samme art, der anvendes årligt i den eller de medlemsstater, frøene er bestemt til:

a)

for hård hvede: 0,05 %

b)

for foderærter, hestebønner, havre, byg og hvede: 0,3 %

c)

for alle andre arter: 0,1 %.

Er disse mængder ikke tilstrækkelige til at tilså 10 ha pr. medlemsstat, frøene er bestemt til, kan der dog gives tilladelse til den mængde, der er påkrævet til et areal af denne størrelse.

Artikel 8

Pakninger og forsegling

Frø må kun markedsføres i lukkede pakninger eller containere, som er forsynet med en lukkeanordning. Frøpakninger og -containere skal være lukket af myndighederne eller under myndighedernes tilsyn på en sådan måde, at de ikke kan åbnes, uden at lukkeanordningen ødelægges, eller uden at det kan ses på den i artikel 9 omhandlede officielle etiket eller på pakningen. For at sikre, at pakningen er lukket, skal der på lukkeanordningen mindst være anbragt den officielle etiket eller en officiel forsegling.

Når der er tale om læggekartofler, skal der benyttes nye pakninger og rene containere.

Artikel 9

Mærkning

1.   Frøpakningerne skal være forsynet med en officiel etiket affattet på et af EF's officielle sprog.

2.   Den i stk. 1 omhandlede etiket skal indeholde følgende oplysninger:

a)

certificeringsmyndighed og medlemsstat eller forkortet betegnelse herfor

b)

partiets referencenummer

c)

forseglingsmåned og -år

d)

art

e)

sortsbetegnelse, hvorunder frøet skal markedsføres (forædlerens reference, foreslået betegnelse eller godkendt betegnelse), samt det officielle nummer på ansøgningen om opførelse af sorten på en liste, hvor dette er relevant

f)

angivelsen »sorten er endnu ikke opført på den officielle liste«

g)

angivelsen »kun til prøver og analyser«

h)

hvor det er relevant, angivelsen »genetisk modificeret sort«

i)

størrelse (gælder kun læggekartofler)

j)

angivet netto- eller bruttovægt eller angivet antal rene frø eller, hvor det er relevant, frønøgler

k)

hvis vægten er angivet, og der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer, angivelse af arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af rene frø eller eventuelt frønøgler og den samlede vægt.

3.   Den i stk. 1 omtalte etiket skal være orangefarvet.

Artikel 10

Kemisk behandling

Hvis der er foretaget kemisk behandling, skal dette angives på den i artikel 9 omhandlede officielle etiket eller på en leverandøretiket samt på pakningen eller inde i denne eller på containeren.

Artikel 11

Gyldighedsperiode

En tilladelse, som er givet i henhold til denne beslutning, er gyldig i højst et år og kan forlænges i henhold til bestemmelserne i artikel 12, jf. dog artikel 13 og 14.

Artikel 12

Forlængelse af tilladelser

1.   De i artikel 2 omhandlede tilladelser kan forlænges med højst et år ad gangen, jf. dog artikel 13 og 14.

2.   Ansøgningen skal vedlægges følgende:

a)

en henvisning til den oprindelige tilladelse

b)

alle tilgængelige oplysninger, som supplerer de oplysninger, der allerede er givet vedrørende beskrivelsen, vedligeholdelsesavl og/eller dyrkning eller anvendelse af den pågældende sort, hvortil der oprindelig er givet tilladelse

c)

dokumentation for, at evalueringen med henblik på opførelse på den relevante sortsliste stadig pågår, såfremt disse oplysninger ikke på anden måde er tilgængelige for den berørte medlemsstat.

Artikel 13

Bortfald af tilladelsen

En tilladelses gyldighed ophører, hvis ansøgningen om opførelse på den nationale liste trækkes tilbage eller afvises, eller hvis sorten opføres på listen.

Artikel 14

Beskyttelsesforanstaltninger

Uanset at en tilladelse er givet i henhold til artikel 2, kan en medlemsstat forbyde anvendelse af den pågældende sort på hele eller en del af sit område eller fastlægge passende betingelser for dyrkning heraf og, i de i litra c) omhandlede tilfælde, fastsætte betingelserne for anvendelse af de produkter, der er et resultat af denne dyrkning:

a)

hvis det påvises, at dyrkning af den pågældende sort i plantesundhedsmæssig henseende vil kunne have skadelig indvirkning på dyrkningen af andre sorter eller arter, eller

b)

hvis officielle dyrkningsundersøgelser udført i den ansøgende medlemsstat viser, at sorten ikke på nogen del af medlemsstatens område giver resultater svarende til, hvad der opnås for en anden, tilsvarende sort, der er godkendt i vedkommende medlemsstat, eller hvis det er almindeligt kendt, at sorten på grund af sine egenskaber eller sin modenhedsklasse ikke er egnet til dyrkning på nogen del af medlemsstatens område, eller

c)

hvis der er gyldige grunde til at mene, at sorten udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet.

Artikel 15

Rapporteringsforpligtelser

1.   Når en tilladelse er givet, kan den medlemsstat, der har udstedt tilladelsen, pålægge modtageren af tilladelsen at rapportere:

a)

resultaterne af analyser og prøver, der gennemføres på landbrugsvirksomheder med det formål at tilvejebringe oplysninger om dyrkningen eller anvendelsen af sorten

b)

mængderne af de frø, der markedsføres i gyldighedsperioden, og navnet på den medlemsstat, frøene var bestemt til.

2.   De i stk. 1, litra b), omtalte oplysninger behandles fortroligt.

Artikel 16

Kontrol med vedligeholdelsesavl

Den medlemsstat, der udsteder tilladelsen, kan føre kontrol med vedligeholdelsesavl af sorten.

Når vedligeholdelsesavl gennemføres i en anden medlemsstat end den, hvori der er givet tilladelse til sorten, yder de berørte medlemsstater hinanden administrativ bistand for så vidt angår den nødvendige kontrol.

En medlemsstat kan give tilladelse til, at vedligeholdelsesavl gennemføres i et tredjeland, under forudsætning af at det i henhold til artikel 22, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/53/EF er blevet fastslået, at kontrolforanstaltningerne vedrørende systematisk vedligeholdelsesavl frembyder samme garanti som de af medlemsstaterne gennemførte kontrolforanstaltninger.

Artikel 17

Meddelelser

Medlemsstaterne underretter hinanden og Kommissionen om følgende:

a)

modtagelse (straks efter modtagelsestidspunktet) eller afvisning af en ansøgning om tilladelse, og

b)

udstedelse, forlængelse, tilbagekaldelse eller tilbagetrækning af en tilladelse.

Artikel 18

Udveksling af oplysninger

For at lette udvekslingen af oplysninger vedrørende ansøgninger om godkendelse af sorter på de nationale sortslister og tilladelser til frø af sorter, som endnu ikke er opført på listerne, anvender medlemsstaterne de eksisterende edb-systemer til udveksling af oplysninger.

Artikel 19

Offentliggørelse af sortsliste

Kommissionen kan på grundlag af oplysningerne fra medlemsstaterne offentliggøre en liste over sorter, som der er givet tilladelse til.

KAPITEL III

Grøntsagsarter

Artikel 20

Tilladelse

1.   Hvad angår grøntsagsarter, der er omfattet af direktiv 2002/55/EF, kan medlemsstaterne give forædlere etableret på deres eget område tilladelse til at afsætte frø, der tilhører sorter, for hvilke der er indgivet en ansøgning om opførelse på den nationale sortsliste over grøntsagsarter (»den nationale liste«) i mindst én medlemsstat, og for hvilke der i den eller de berørte medlemsstater er fremlagt specifikke tekniske data, forudsat at betingelserne i artikel 21-37 i denne beslutning er opfyldt.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren af en tilladelse, som er givet i henhold til denne beslutning, overholder de betingelser eller begrænsninger, der måtte være knyttet til tilladelsen.

Artikel 21

Ansøgning

1.   Ansøgningen om tilladelse kan indgives af den person, der på behørig vis har indgivet en ansøgning om opførelse af de pågældende sorter på den nationale liste i mindst én medlemsstat (i det følgende benævnt »ansøgeren« — denne kan også være en repræsentant for den pågældende person, forudsat at repræsentanten er officielt bemyndiget).

2.   Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

a)

en beskrivelse af sorten

b)

vedligeholdelsesavl af sorten.

Artikel 22

Formål

Tilladelser gives udelukkende med det formål at opnå viden erhvervet gennem praktiske erfaringer med dyrkning.

Artikel 23

Tekniske betingelser

Grøntsagsfrø skal opfylde de i bilag II til direktiv 2002/55/EF fastsatte betingelser.

Artikel 24

Kontrol

1.   Grøntsagsfrø skal underkastes officiel efterkontrol i form af inspektioner til efterprøvning af deres sortsægthed og sortsrenhed på grundlag af den af ansøgeren fremlagte beskrivelse af sorten eller, hvor det er relevant, den foreløbige sortsbeskrivelse på grundlag af resultaterne af den officielle undersøgelse af sortens selvstændighed, stabilitet og ensartethed, jf. artikel 7 i direktiv 2002/55/EF.

2.   Prøverne udtages af ensartede partier.

3.   Den største vægt af et parti og den mindste vægt af en prøve er angivet i bilag III til direktiv 2002/55/EF.

Artikel 25

Genetisk modificerede sorter

Er der tale om en genetisk modificeret sort, kan tilladelsen kun gives, hvis alle hensigtsmæssige foranstaltninger er truffet for at undgå skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Der skal være givet tilladelse til den genetisk modificerede sort i henhold til enten Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (8) eller forordning (EF) nr. 1829/2003.

Artikel 26

Leverandør

De personer, der er ansvarlige for at forsyne pakningerne med etiketten eller den påtrykte eller påstemplede angivelse, skal:

a)

meddele den berørte medlemsstat start- og slutdatoen for deres aktiviteter

b)

føre bog over alle frøpartier og sørge for, at disse oplysninger er tilgængelige for medlemsstaterne i mindst tre år

c)

udtage prøver af ethvert parti, der skal bringes i handelen, og sørge for, at disse er tilgængelige for medlemsstaterne i mindst to år.

De i litra b) og c) omtalte aktiviteter skal være omfattet af officielle stikprøvekontroller.

Artikel 27

Pakninger og forsegling

Frø må kun markedsføres i lukkede pakninger, som er forsynet med en lukkeanordning. Frøpakningerne skal være lukket på en sådan måde, at de ikke kan åbnes, uden at lukkeanordningen ødelægges, eller uden at det kan ses på den i artikel 28 omhandlede officielle etiket eller på pakningen.

Artikel 28

Mærkning

1.   Frøpakningerne skal være forsynet med en leverandøretiket eller med en påtrykt eller påstemplet angivelse affattet på et af EF's officielle sprog.

2.   Den i stk. 1 omtalte etiket skal indeholde følgende oplysninger:

a)

partiets referencenummer

b)

forseglingsmåned og -år

c)

art

d)

sortsbetegnelse, hvorunder frøet skal markedsføres (forædlerens reference, foreslået betegnelse eller godkendt betegnelse), samt det officielle nummer på ansøgningen om opførelse af sorten på en liste, hvor dette er relevant

e)

angivelsen »sorten er endnu ikke opført på den officielle liste«

f)

hvor det er relevant, angivelsen »genetisk modificeret sort«

g)

angivet netto- eller bruttovægt eller angivet antal rene frø eller, hvor det er relevant, frønøgler

h)

hvis vægten er angivet, og der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer, angivelse af arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af rene frø eller eventuelt frønøgler og den samlede vægt.

3.   Den i stk. 1 omhandlede etiket skal være orangefarvet.

Artikel 29

Kemisk behandling

Hvis der er foretaget kemisk behandling, skal dette angives på den i artikel 28 omhandlede etiket samt på eller inde i pakningen.

Artikel 30

Gyldighedsperiode

En tilladelse, som er givet i henhold til denne beslutning, er gyldig i højst et år og kan forlænges i henhold til bestemmelserne i artikel 31, jf. dog artikel 32 og 33.

Artikel 31

Forlængelse af tilladelser

1.   De i artikel 20 omhandlede tilladelser kan forlænges højst to gange med højst et år ad gangen, jf. dog artikel 32 og 33.

2.   Ansøgningen skal vedlægges følgende:

a)

en henvisning til den oprindelige tilladelse

b)

alle tilgængelige oplysninger, der supplerer de oplysninger, som allerede er givet vedrørende beskrivelse, vedligeholdelsesavl og/eller viden erhvervet gennem praktiske erfaringer med dyrkning af den pågældende sort, hvortil der oprindelig er givet tilladelse

c)

dokumentation for, at evalueringen med henblik på opførelse på den relevante sortsliste stadig pågår, såfremt disse oplysninger ikke på anden måde er tilgængelige for den berørte medlemsstat.

Artikel 32

Bortfald af tilladelsen

En tilladelses gyldighed ophører, hvis ansøgningen om opførelse på den nationale liste trækkes tilbage eller afvises, eller hvis sorten opføres på listen.

Artikel 33

Beskyttelsesforanstaltninger

Uanset at en tilladelse er givet i henhold til artikel 20, kan en medlemsstat bemyndiges til at forbyde anvendelse af den pågældende sort på hele eller en del af sit område eller til at fastlægge passende betingelser for dyrkning heraf og, i de i litra b) omhandlede tilfælde, fastsætte betingelserne for anvendelse af de produkter, der er et resultat af denne dyrkning:

a)

hvis det påvises, at dyrkning af den pågældende sort i plantesundhedsmæssig henseende vil kunne have skadelig indvirkning på dyrkningen af andre sorter eller arter, eller

b)

hvis der er gyldige grunde til at mene, at sorten udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet.

Artikel 34

Rapporteringsforpligtelser

1.   Når en tilladelse er givet, kan den medlemsstat, der har udstedt tilladelsen, pålægge modtageren af tilladelsen at rapportere:

a)

viden erhvervet gennem praktiske erfaringer med dyrkning

b)

mængderne af de frø, der markedsføres i gyldighedsperioden, og navnet på den medlemsstat, frøene var bestemt til.

2.   De i stk. 1, litra b), omhandlede oplysninger behandles fortroligt.

Artikel 35

Kontrol med vedligeholdelsesavl

Den medlemsstat, der udsteder tilladelsen, kan føre kontrol med vedligeholdelsesavl af sorten.

Når vedligeholdelsesavl gennemføres i en anden medlemsstat end den, hvori der er givet tilladelse til sorten, yder de berørte medlemsstater hinanden administrativ bistand for så vidt angår den nødvendige kontrol.

En medlemsstat kan give tilladelse til, at vedligeholdelsesavl gennemføres i et tredjeland, under forudsætning af at det i henhold til artikel 37, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/55/EF er blevet fastslået, at kontrolforanstaltningerne vedrørende systematisk vedligeholdelsesavl frembyder samme garanti som de af medlemsstaterne gennemførte kontrolforanstaltninger.

Artikel 36

Meddelelser

Medlemsstaterne underretter hinanden og Kommissionen om følgende:

a)

modtagelse (straks efter modtagelsestidspunktet) eller afvisning af en ansøgning om tilladelse

b)

udstedelse, forlængelse, tilbagekaldelse eller tilbagetrækning af en tilladelse.

Artikel 37

Udveksling af oplysninger

For at lette udvekslingen af oplysninger vedrørende ansøgninger om godkendelse af sorter på de nationale sortslister og tilladelser til frø af sorter, som endnu ikke er opført på listerne, anvender medlemsstaterne de eksisterende edb-systemer til udveksling af oplysninger.

Artikel 38

Offentliggørelse af sortsliste

Kommissionen kan på grundlag af oplysningerne fra medlemsstaterne offentliggøre en liste over sorter, som der er givet tilladelse til.

KAPITEL IV

Artikel 39

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2004.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/55/EF (EUT L 114 af 21.4.2004, s. 18).

(2)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66. Senest ændret ved direktiv 2003/61/EF (EUT L 165 af 3.7.2003, s. 23).

(3)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 12. Senest ændret ved direktiv 2003/61/EF.

(4)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).

(5)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 60. Senest ændret ved direktiv 2003/61/EF.

(6)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74. Senest ændret ved direktiv 2003/61/EF.

(7)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003.

(8)  EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1830/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24).


Top