Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0200

2004/200/EF: Kommissionens beslutning af 27. februar 2004 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i EF af pepinomosaikvirus (meddelt under nummer K(2004) 581)

OJ L 64, 2.3.2004, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 12 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 12 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 70 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/200/oj

32004D0200

2004/200/EF: Kommissionens beslutning af 27. februar 2004 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i EF af pepinomosaikvirus (meddelt under nummer K(2004) 581)

EU-Tidende nr. L 064 af 02/03/2004 s. 0043 - 0044


Kommissionens beslutning

af 27. februar 2004

om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i EF af pepinomosaikvirus

(meddelt under nummer K(2004) 581)

(2004/200/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet(1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Sidst i 1999 og først i 2000 underrettede Tyskland, Frankrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at der var konstateret angreb af pepinomosaikvirus på tomater i deres lande, og om, hvilke foranstaltninger de havde truffet til at bekæmpe den.

(2) Ved Kommissionens beslutning 2003/64/EF(2) blev medlemsstaterne pålagt at træffe midlertidige foranstaltninger mod indslæbning og spredning i EF af pepinomosaikvirus. Beslutningen ophørte med at finde anvendelse den 31. januar 2004.

(3) Pepinomosaikvirus er i øjeblikket ikke opført i bilag I og II til direktiv 2000/29/EF. En foreløbig sygdomsrisikoanalyse baseret på foreliggende videnskabelige oplysninger, som flere medlemsstater har foretaget, har imidlertid vist, at pepinomosaikvirus og dens skadevirkninger kan blive et betydeligt plantesundhedsproblem i EF, især for den beskyttede tomatproduktion. Forskningen i pepinomosaikvirus har endnu ikke givet tilstrækkeligt klare resultater til, at ovennævnte sygdomsrisikoanalyse kan revideres, om end der er fremkommet flere oplysninger, navnlig hvad angår den skade, pepinomosaikvirus anretter på tomatplanter til udplantning.

(4) Da beslutning 2003/64/EF er udløbet, er det derfor nødvendigt at indføre midlertidige foranstaltninger mod pepinomosaikvirus.

(5) På grundlag af officielle undersøgelser foretaget i henhold til beslutning 2003/64/EF og nye oplysninger om pepinomosaikvirus' skadevirkninger har man nu kunnet fastslå, at tomatfrø spiller en vigtig rolle som infektionskilde.

(6) De i denne beslutning omtalte foranstaltninger bør vedrøre indslæbning og spredning i EF af pepinomosaikvirus, kontrol af tomatfrø med oprindelse i tredjelande og transport af tomatfrø. De bør også indbefatte mere generel overvågning af forekomst af pepinomosaikvirus i medlemsstaterne.

(7) Resultaterne af foranstaltningerne bør løbende vurderes, og der bør overvejes eventuelle yderligere foranstaltninger på baggrund af vurderingens udfald. Eventuelle yderligere foranstaltninger bør også baseres på de oplysninger og den videnskabelige udtalelse, som medlemsstaterne skal give.

(8) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det er forbudt at indføre tomatfrø af Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., der er angrebet af pepinomosaikvirus, til EF og flytte dem inden for EF.

Artikel 2

Tomatfrø med oprindelse i tredjelande må ikke importeres til EF, medmindre de opfylder betingelserne i punkt 1 i bilaget. De skal ved indførsel til EF kontrolleres og om nødvendigt undersøges for pepinomosaikvirus i henhold til artikel 13, stk. 1, nr. i), i direktiv 2000/29/EF, der finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 3

1. Tomatfrø med oprindelse i EF må kun flyttes inden for EF, hvis de opfylder betingelserne i punkt 2 i bilaget.

2. Stk. 1 gælder ikke for flytning af frø, der skal sælges til de endelige forbrugere, som ikke beskæftiger sig med erhvervsmæssig planteproduktion, såfremt det af frøenes emballage eller andre oplysninger tydeligt fremgår, at de er beregnet til salg til sådanne forbrugere.

Artikel 4

Medlemsstaterne gennemfører på steder, hvor der produceres tomatplanter og tomater, officielle undersøgelser for pepinomosaikvirus.

Resultaterne af de undersøgelser, der er nævnt i stk. 1, samt af den kontrol og de undersøgelser, der er nævnt i artikel 2, meddeles Kommissionen og de øvrige medlemsstater senest den 30. november 2004, jf. dog henholdsvis artikel 16, stk. 2, og artikel 13c, stk. 8, i direktiv 2000/29/EF.

Artikel 5

Kommissionen tager denne beslutning op til revision senest den 31. december 2004.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/116/EF (EUT L 321 af 6.12.2003, s. 36).

(2) EFT L 24 af 29.1.2003, s. 15.

BILAG

Betingelser i henhold til artikel 2 og 3

1. Tomatfrø med oprindelse i tredjelande skal ledsages af et plantesundhedscertifikat som nævnt i artikel 13, stk. 1, nr. ii), i direktiv 2000/29/EF, hvoraf det fremgår, at de er produceret ved hjælp af en passende syreekstraktionsmetode, og

a) at de har oprindelse i områder, hvor der vides ikke at forekomme pepinomosaikvirus, eller

b) at der ikke er iagttaget symptomer på pepinomosaikvirus på planter på produktionsstedet i hele deres vækstperiode, eller

c) at de er blevet officielt undersøgt for pepinomosaikvirus på en repræsentativ prøve efter relevante metoder og ved disse undersøgelser er fundet fri for sygdommen.

2. Tomatfrø med oprindelse i EF må kun flyttes inden for EF, hvis de er produceret ved hjælp af en passende syreekstraktionsmetode, og

a) de har oprindelse i områder, hvor der vides ikke at forekomme pepinomosaikvirus, eller

b) der ikke er iagttaget symptomer på pepinomosaikvirus på planter på produktionsstedet i hele deres vækstperiode, eller

c) de er blevet officielt undersøgt for pepinomosaikvirus på en repræsentativ prøve efter relevante metoder og ved disse undersøgelser er fundet fri for sygdommen.

Top