Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1662

Rådets forordning (EF) nr. 1662/2003 af 22. september 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1030/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

OJ L 235, 23.9.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2003; stiltiende ophævelse ved 32003R1891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1662/oj

32003R1662

Rådets forordning (EF) nr. 1662/2003 af 22. september 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1030/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

EU-Tidende nr. L 235 af 23/09/2003 s. 0001 - 0002


Rådets forordning (EF) nr. 1662/2003

af 22. september 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 1030/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 301,

under henvisning til Rådets fælles holdning 2003/666/FUSP af 22. september 2003 om ændring af fælles holdning 2001/357/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Liberia(1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1497 (2003) af 1. august 2003, i det følgende benævnt "UNSC 1497 (2003)", fik medlemmerne af FN tilladelse til at oprette en multinational styrke i Liberia til støtte for gennemførelsen af våbenstilstandsaftalen af 17. juni 2003 og til at undtage levering af våben og tilhørende materiel og levering af teknisk uddannelse eller bistand til den multinationale styrke fra det våbenembargo, der blev indført ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1343 (2001) af 7. marts 2001.

(2) Ved fælles holdning 2001/357/FUSP(2) og forordning (EF) nr. 1030/2003(3) blev der indført restriktive foranstaltninger over for Liberia. Med fælles holdning 2003/666/FUSP ændres den nuværende ordning, således at den bringes i overensstemmelse med UNSC 1497 (2003).

(3) Forordning (EF) nr. 1030/2003, som blandt andet forbyder at yde teknisk uddannelse eller bistand med relation til våben og enhver form for materiel med tilknytning hertil, bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1030/2003 affattes således:

"2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke

a) ydelse af teknisk uddannelse og bistand, der alene har til formål at støtte og blive anvendt af den multinationale styrke i Liberia, hvis de kompetente myndigheder anført i bilag I i den medlemsstat, hvor serviceudbyderen er etableret, har givet tilladelse hertil

b) enhver anden ydelse af teknisk uddannelse og bistand, som det udvalg, der er nedsat ved paragraf 14 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1343 (2001), på forhånd har givet dispensation for. Dispensation opnås ved henvendelse til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. bilag I til denne forordning."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2003.

På Rådets vegne

R. Buttiglione

Formand

(1) Se side 28 i denne EUT.

(2) EFT L 126 af 8.5.2001, s. 1. Senest ændret ved fælles holdning 2003/365/FUSP (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 49).

(3) EUT L 150 af 18.6.2003, s. 1.

Top