Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1192

Kommissionens forordning (EF) nr. 1192/2003 af 3. juli 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport (EØS-relevant tekst)

OJ L 167, 4.7.2003, p. 13–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 327 - 330
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 71 - 74

No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2018; stiltiende ophævelse ved 32018R0643

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1192/oj

32003R1192

Kommissionens forordning (EF) nr. 1192/2003 af 3. juli 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 167 af 04/07/2003 s. 0013 - 0016


Kommissionens forordning (EF) nr. 1192/2003

af 3. juli 2003

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 af 16. december 2002 om statistik over jernbanetransport(1), særlig artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Definitionerne i forordning (EF) nr. 91/2003 kan i henhold til artikel 3 i denne forordning tilpasses af Kommissionen.

(2) Det er nødvendigt at indføre supplerende definitioner, således at indsamlingen af data kan foregå på grundlag af fælles definitioner i alle medlemsstaterne, hvilket vil sikre en harmonisering af statistikkerne over jernbanetransport.

(3) I henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 91/2003 kan bilagenes indhold tilpasses af Kommissionen.

(4) Det er nødvendigt at ændre ordlyden i tabel H1 for at sikre en tydelig angivelse af, hvad statistikkerne dækker.

(5) Forordning (EF) nr. 91/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom(2) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 91/2003 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 3, stk. 1, affattes således:

"1. I denne forordning forstås ved:

1) 'indberettende land': den medlemsstat, der indberetter data til Eurostat

2) 'nationale myndigheder': de nationale statistiske kontorer og andre organer, som i de enkelte medlemsstater er ansvarlige for udarbejdelsen af fællesskabsstatistikker

3) 'jernbane': kommunikationslinje i form af skinner til fremføring udelukkende af jernbanekøretøjer

4) 'jernbanekøretøj': mobilt udstyr, der udelukkende kører på skinner, og som enten bevæger sig ved egen kraft (lokomotiver og motorvogne) eller trækkes af et andet køretøj (passagervogne, motorvogne, rejsegodsvogne og godsvogne)

5) 'jernbanevirksomhed': enhver offentlig eller privat virksomhed, som leverer tjenesteydelser i forbindelse med transport af gods og/eller passagerer med jernbane. Virksomheder, der udelukkende leverer tjenesteydelser i forbindelse med passagertransport med metro, sporvogn og/eller letbane, er ikke omfattet

6) 'godstransport med jernbane': transport af gods ved hjælp af jernbanekøretøjer mellem på- og aflæsningssted

7) 'passagertransport med jernbane': transport af passagerer ved hjælp af jernbanekøretøjer mellem på- og afstigningssted. Dette omfatter ikke passagertransport med metro, sporvogn og/eller letbane

8) 'metro' (også kaldet 'underjordisk jernbane', 'bybane' eller 'undergrundsbane'): elektrificeret jernebane til passagertransport med tilstrækkelig kapacitet til at klare en betydelig trafikvolumen og karakteriseret ved særlige kørselsrettigheder, tog med flere vogne, høj hastighed og hurtig acceleration, avanceret signalsystem, ingen jernbaneoverskæringer for at tillade en høj togfrekvens og høje perroner. Metroer er også karakteriseret ved tætliggende stationer, hvilket normalt betyder, at de ligger i en indbyrdes afstand på 700-1200 meter. 'Højhastighed' skal forstås i forhold til sporvogne og letbane, og betyder her ca. 30-40 km/t på korte afstande og 40-70 km/t på lange afstande

9) 'sporvogn': skinnekøretøj til passagertransport ad vej med over ni siddepladser (inklusive føreren), der er tilsluttet elektriske forsyningskabler eller drives af en dieselmotor

10) 'letbane': jernbane til passagertransport, der ofte benytter elektrisk drevne skinnekøretøjer, som fungerer alene eller i korte togstammer på faste dobbeltspor. Der er som regel under 1200 meter mellem stationerne/stoppene. Sammenlignet med metroen er letbanen af en lettere konstruktion, den er beregnet til en mindre trafikvolumen, og den kører som regel med en lavere hastighed. Det er ofte vanskeligt at sondre mellem letbane og sporvogne. Sporvogne er som regel ikke adskilt fra den øvrige vejtrafik, mens letbanen kan være adskilt fra andre transportsystemer

11) 'indenlandsk transport': jernbanetransport mellem to steder (pålæsnings-/påstigningssted og aflæsnings-/afstigningssted) beliggende i det indberettende land. Denne transport kan omfatte transit gennem et andet land

12) 'international transport': jernbanetransport mellem et sted (pålæsnings-/påstigningssted eller aflæsnings-/afstigningssted) i det indberettende land og et sted (pålæsnings-/påstigningssted eller aflæsnings-/afstigningssted) i et andet land

13) 'transit': jernbanetransport via det indberettende land mellem to steder (pålæsnings-/påstigningssted og aflæsnings-/afstigningssted) uden for det indberettende land. Transportaktiviteter, der omfatter pålæsning/påstigning eller aflæsning/afstigning af gods/passagerer ved grænsen til det indberettende land fra/til et andet transportmiddel, betragtes ikke som transit

14) 'togpassager': enhver person, som foretager en rejse med et jernbanekøretøj, ekskl. togpersonale. Med henblik på ulykkesstatistik omfatter dette også passagerer, der stiger på eller af et tog i bevægelse

15) 'passagertal': antal rejser foretaget af togpassagerer, hvor hver rejse defineres som transporten fra på- til afstigningsstedet med eller uden omstigning fra et jernbanekøretøj til et andet. Passagerer, der anvender mere end én jernbanevirksomhed, skal så vidt muligt kun medregnes én gang

16) 'passager-km': måleenhed svarende til befordringen af én passager med jernbane over en strækning på én kilometer. Kun strækningen på det indberettende lands område skal tages i betragtning

17) 'vægt': godsmængden i ton (1000 kg). Den vægt, der skal tages i betragtning, omfatter, ud over vægten af det transporterede gods, også vægten af emballagen og taravægten af containere, veksellad, paller eller vejgodskøretøjer, som transporteres ad jernbane i forbindelse med kombineret transport. For gods, der transporteres af mere end én jernbanevirksomhed, skal vægten så vidt muligt kun medregnes én gang

18) 'ton-km': måleenhed til måling af godstransport svarende til transport af én ton gods (1000 kg) med jernbane over en strækning på én kilometer. Kun strækningen på det indberettende lands område skal tages i betragtning

19) 'tog': et eller flere jernbanekøretøjer, der trækkes af et eller flere lokomotiver eller motorvogne, eller en motorvogn, der kører alene under et bestemt nummer eller en specifik betegnelse fra et fast startpunkt til et fast slutpunkt. Et let køretøj, f.eks. et lokomotiv, der kører alene, betragtes ikke som et tog

20) 'tog-km': måleenhed svarende til et togs bevægelse over en strækning på én kilometer. Den afstand, der anvendes, er så vidt muligt den afstand, der faktisk er tilbagelagt, ellers anvendes jernbanenettets standardafstand mellem start- og slutpunkt. Kun strækningen på det indberettende lands område skal tages i betragtning

21) 'hel togladning': enhver ladning bestående af en eller flere vognladninger, som transporteres samtidig af samme afsender på samme station og fremsendes direkte uden ændringer i togets sammensætning til samme modtager på samme bestemmelsesstation

22) 'hel vognladning': enhver ladning, hvor der anvendes en hel vogn, uanset om lasteevnen udnyttes fuldt ud eller ej

23) 'TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)': måleenhed, der svarer til en 20 fods ISO-container (længde 6,10 m), og som anvendes til statistisk måling af transportmængde eller -kapacitet. En standard 40 fods ISO Serie 1 container svarer til 2 TEU. Veksellad under 20 fod svarer til 0,75 TEU, veksellad mellem 20 og 40 fod svarer til 1,5 TEU, og veksellad over 40 fod svarer til 2,25 TEU

24) 'alvorlig ulykke': enhver ulykke, hvori der er involveret mindst ét jernbanekøretøj i bevægelse, og som resulterer i mindst én dræbt eller alvorligt tilskadekommet person, i omfattende ødelæggelse af materiel, spor eller andre anlæg eller miljøet eller i omfattende forstyrrelse af trafikken. Ulykker i værksteder, lagre og depoter medregnes ikke

25) 'alvorlig ulykke med personskade': enhver ulykke, hvori der er involveret mindst ét jernbanekøretøj i bevægelse, og som resulterer i mindst én dræbt eller alvorligt tilskadekommet person. Ulykker i værksteder, lagre og depoter medregnes ikke

26) 'dræbt person': enhver person, der er dræbt øjeblikkeligt i forbindelse med en ulykke, eller som dør inden for 30 dage som følge af en ulykke. Selvmord medregnes ikke

27) 'alvorligt tilskadekommet person': enhver person, som er blevet indlagt på hospital i mere end 24 timer som følge af en ulykke. Selvmordsforsøg medregnes ikke

28) 'ulykke i forbindelse med transport af farligt gods': enhver ulykke eller hændelse, der skal indberettes i henhold til kapitel 1.8.5 i RID/ADR

29) 'selvmord': handling, hvormed en person forsætligt tager livet af sig selv, og som registreres som sådan af de kompetente nationale myndigheder

30) 'selvmordsforsøg': handling, hvormed en person forsøger at tage livet af sig selv, som resulterer i alvorlig personskade, men ikke dødsfald, og som registreres som sådan af de kompetente nationale myndigheder."

2) Bilag H erstattes med teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2003.

På Kommissionens vegne

Pedro Solbes Mira

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 14 af 21.1.2003, s. 1.

(2) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

BILAG

"BILAG H

ULYKKESSTATISTIKKER

>TABELPOSITION>"

Top