Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0975

Rådets forordning (EF) nr. 975/2003 af 5. juni 2003 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af tunfiskekonserves henhørende under KN-kode 16041411, 16041418 og 16042070

OJ L 141, 7.6.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 259 - 260
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 259 - 260
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 117 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/975/oj

32003R0975

Rådets forordning (EF) nr. 975/2003 af 5. juni 2003 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af tunfiskekonserves henhørende under KN-kode 16041411, 16041418 og 16042070

EU-Tidende nr. L 141 af 07/06/2003 s. 0001 - 0002


Rådets forordning (EF) nr. 975/2003

af 5. juni 2003

om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af tunfiskekonserves henhørende under KN-kode 1604 14 11, 1604 14 18 og 1604 20 70

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I november 2001 blev Fællesskabet, Thailand og Filippinerne enige om at afholde konsultationer for at undersøge, i hvilket omfang Thailands og Filippinernes legitime interesser blev uretmæssigt forringet som resultat af gennemførelsen af præferencetoldbehandlingen for tunfiskekonserves med oprindelse i AVS-lande. Da det ikke lykkedes parterne at finde en gensidigt acceptabel løsning, blev Fællesskabet, Thailand og Filippinerne enige om at overgive sagen til mægling. Den 20. december 2002 afgav mægleren en udtalelse, hvorefter Fællesskabet skulle åbne et MFN-baseret toldkontingent på 25000 tons for 2003 til en værditoldsats inden for kontingentet på 12 %.

(2) I ønsket om at få løst dette langvarige problem har Kommissionen besluttet at godtage forslaget. Der bør derfor åbnes et tillægskontingent for en begrænset mængde tunfiskekonserves.

(3) Det er nødvendigt at tildele landespecifikke dele af kontingentet til de lande, som har en væsentlig interesse i at levere tunfiskekonserves på grundlag af de mængder, hver af dem har leveret på ikke-præferentielle betingelser i et repræsentativt tidsrum. Den resterende del af kontingentet skal være til rådighed for alle andre lande.

(4) For at garantere en optimal udnyttelse af toldkontingentet vil den bedste måde til forvaltning af kontingentet være at følge den kronologiske orden for antagelsen af angivelserne for overgang til fri omsætning.

(5) For at garantere en effektiv forvaltning af kontingentet bør det kræves, at der fremlægges et oprindelsescertifikat for indførsel af tunfiskekonserves fra Thailand, Filippinerne og Indonesien, som er de største leverandører, og som kontingentet specielt henvender sig til.

(6) De foranstaltninger, der er nødvendige til at gennemføre denne forordning, bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(1) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra 1. juli 2003 henføres indførslen af tunfiskekonserves henhørende under KN-kode 1604 14 11, 1604 14 18 og 1604 20 70 med oprindelse i alle lande under en toldsats på 12 % inden for det toldkontingent, der er åbnet i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 2

Kontingentet åbnes årligt og gælder indledningsvis i fem år. Kontingentmængden fastsættes for de første to år som følger:

- 25000 tons fra 1. juli 2003 til 30. juni 2004

- 25750 tons fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005.

Artikel 3

Toldkontingentet opdeles i fire dele som følger:

a) et kontingent på 52 % af den årlige mængde med løbenummer 09.2005 for indførsel med oprindelse i Thailand

b) et kontingent på 36 % af den årlige mængde med løbenummer 09.2006 for indførsel med oprindelse i Filippinerne

c) et kontingent på 11 % af den årlige mængde med løbenummer 09.2007 for indførsel med oprindelse i Indonesien og

d) et kontingent på 1 % af den årlige mængde med løbenummer 09.2008 for indførsel med oprindelse i andre tredjelande.

Artikel 4

1. Oprindelsen af den tunfiskekonserves, der indføres i henhold til toldkontingentet, bestemmes i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i Fællesskabet.

2. Indførsel i henhold til den del af toldkontingentet, der er tildelt Thailand, Filippinerne og Indonesien i overensstemmelse med artikel 3, er betinget af, at der fremlægges et oprindelsescertifikat, der opfylder betingelserne i artikel 47 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93(2).

Oprindelsescertifikater godtages kun, hvis de pågældende produkter opfylder kriterierne for oprindelsesbestemmelse som fastsat i de gældende bestemmelser i Fællesskabet.

Artikel 5

Toldkontingentet forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 6

Denne forordning kan i løbet af det andet år efter datoen for åbningen af toldkontingentet tages op til fornyet overvejelse med henblik på at tilpasse kontingentmængden til EF-markedets behov. Hvis denne fornyede behandling ikke er fuldført tre måneder inden den 30. juni 2005, videreføres toldkontingentet automatisk for endnu et år med en samlet mængde på 25750 tons. Derefter videreføres kontingentet regelmæssigt med et år ad gangen og med samme mængde, medmindre der foretages en fornyet behandling senest tre måneder inden datoen for afslutningen af det løbende kontingent.

Artikel 7

De foranstaltninger, der er nødvendige til at gennemføre denne forordning, herunder ændringer og justeringer i takt med ændringer i den kombinerede nomenklatur og Taric, vedtages i overensstemmelse med den i artikel 8, stk. 2, omhandlede procedure.

Artikel 8

1. Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget (i det følgende benævnt "udvalget"), der er nedsat ved artikel 247a i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92(3).

2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 5. juni 2003.

På Rådets vegne

M. Stratakis

Formand

(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(2) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 881/2003 (EUT L 134 af 29.5.2003, s. 1).

(3) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 2700/2000 (EFT L 311 af 12.12.2000, s. 17).

Top