Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0127

Kommissionens direktiv 2003/127/EF af 23. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (EØS-relevant tekst)

OJ L 10, 16.1.2004, p. 29–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 189 - 213
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 189 - 213
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 75 - 99

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/127/oj

32003L0127

Kommissionens direktiv 2003/127/EF af 23. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 010 af 16/01/2004 s. 0029 - 0053


Kommissionens direktiv 2003/127/EF

af 23. december 2003

om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer(1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Direktiv 1999/37/EF fastlægger harmoniserede regler for registreringsattester for køretøjer, der kræves registreret efter Fællesskabets lovgivning.

(2) I betragtning af den stigende indførelse af elektronik- og telematikudstyr i motorkøretøjer bør bilagene til direktiv 1999/37/EF tilpasses til den videnskabelige og tekniske udvikling, så medlemsstaterne får mulighed for at udstede registreringsdokumenter for motorkøretøjer i form af chipkort med mikroprocessorer i stedet for papirdokumenter.

(3) Direktiv 1999/37/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4) Bestemmelserne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nævnt i artikel 8 i Rådets direktiv 96/96/EF(2).

(5) Medlemsstaterne bør gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at indsamling og behandling af de personoplysninger, der er nødvendige for udstedelse af registreringsdokumenter for motorkøretøjer i form af chipkort, er i overensstemmelse med Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(3) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilagene til direktiv 1999/37/EF affattes som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 15. januar 2005. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastlægger reglerne for denne henvisning.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af nærværende direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2003.

På Kommissionens vegne

Loyola De Palacio

Næstformand

(1) EFT L 138 af 1.6.1999, s. 57.

(2) EFT L 46 af 17.2.1997, s. 1.

(3) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

BILAG

"BILAG I

DEL I AF REGISTRERINGSATTESTEN(1)

I. Denne del kan udfærdiges i to forskellige formater: enten som papirdokument eller som chipkort. Papirudgaven er specificeret i kapitel II og chipkortudgaven i kapitel III.

II. Specifikationer for del I af registreringsattesten i form af papirdokument

II.1. Del I af registreringsattesten må ikke være større end format A4 (210 × 297 mm) eller en folder af format A4.

II.2. Papiret til del I af registreringsattesten skal være beskyttet mod forfalskning ved hjælp af mindst to af følgende metoder:

- grafik

- vandmærke

- fluorescerende fibre eller

- fluorescerende prægning.

Medlemsstaterne kan frit indføre yderligere sikkerhedselementer.

II.3. Del I af registreringsattesten kan bestå af mere end én side. Medlemsstaterne fastsætter antallet af sider efter oplysningerne i dokumentet og deres opstilling.

II.4. Den første side af del I af registreringsattesten skal indeholde:

- navnet på den medlemsstat, der har udstedt attestens del I

- kendingsbogstaverne for denne medlemsstat, dvs.:

B Belgien

DK Danmark

D Tyskland

GR Grækenland

E Spanien

F Frankrig

IRL Irland

I Italien

L Luxembourg

NL Nederlandene

A Østrig

P Portugal

FIN Finland

S Sverige

UK Det Forenede Kongerige

- den ansvarlige myndigheds navn

- ordlyden "Registreringsattest (del I)" eller "Registreringsattest", hvis attesten kun består af en enkelt del, trykt med store typer på den udstedende medlemsstats sprog; samme ordlyd skal efter et passende mellemrum også være trykt med mindre typer på de øvrige EU-sprog

- ordene "Det Europæiske Fællesskab" trykt på sproget eller sprogene i den medlemsstat, der udsteder attestens del I

- dokumentets nummer.

II.5. Del I af registreringsattesten skal tillige indeholde følgende data med forudgående angivelse af de tilsvarende harmoniserede fællesskabskoder:

(A) registreringsnummer

(B) dato for køretøjets første registrering

(C) personoplysninger

(C.1) indehaver af registreringsattesten:

(C.1.1) efternavn(e) eller firmanavn

(C.1.2) fornavn(e) eller initial(er) (hvor det er relevant)

(C.1.3) adresse i den registrerende medlemsstat på udstedelsesdatoen

(C.4) Hvis dataene under afsnit II.6, kode C.2, ikke anføres på registreringsattesten, oplyses det i stedet, at indehaveren af registreringsattesten

a) er ejer af køretøjet

b) ikke er ejer af køretøjet

c) ikke på registreringsattesten identificeres som ejer af køretøjet

(D) køretøj:

(D.1) mærke

(D.2) type

- variant (hvis denne oplysning foreligger)

- version (hvis denne oplysning foreligger)

(D.3) handelsbetegnelse(r)

(E) køretøjets identifikationsnummer

(F) masse:

(F.1) teknisk tilladt totalmasse undtagen for motorcykler

(G) masse af det ibrugtagne køretøj med karrosseri, inklusive koblingsanordning, hvis der er tale om trækkende køretøjer i andre klasser end M1

(H) registreringens gyldighed, hvis den er tidsbegrænset

(I) dato for den registrering, som attesten vedrører

(K) typegodkendelsesnummer (hvis det foreligger)

(P) motor:

(P.1) slagvolumen (i cm3)

(P.2) største nettoeffekt (i kW) (hvis denne oplysning foreligger)

(P.3) brændstoftype eller drivmiddel

(Q) effekt/vægt-forhold (i kW/kg) (udelukkende for motorcykler)

(S) antal pladser:

(S.1) antal siddepladser inklusive førerens plads

(S.2) antal ståpladser (hvor det er relevant)

II.6. Del I af registreringsattesten kan tillige indeholde følgende med forudgående angivelse af de tilsvarende harmoniserede fællesskabskoder:

(C) personoplysninger

(C.2) køretøjets ejer (eller ejere, hvis der er mere end én ejer):

(C.2.1) efternavn eller firmanavn

(C.2.2) fornavn(e) eller initial(er) (hvor det er relevant)

(C.2.3) adresse i den registrerende medlemsstat på udstedelsesdatoen

(C.3) fysisk eller juridisk person, der råder over køretøjet uden at være ejer:

(C.3.1) efternavn eller firmanavn

(C.3.2) fornavn(e) eller initial(er) (hvor det er relevant)

(C.3.3) adresse i den registrerende medlemsstat på udstedelsesdatoen

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) hvis en ændring af personoplysningerne under afsnit II.5, kode C.1, afsnit II.6, kode C.2, og/eller afsnit II.6, kode C.3, ikke giver anledning til udstedelse af en ny registreringsattest, kan de nye personoplysninger, der svarer til disse afsnit, anføres under kode (C.5), (C.6), (C.7) eller (C.8); de struktureres i så fald i overensstemmelse med oplysningerne under afsnit II.5, kode C.1, afsnit II.6, kode C.2, afsnit II.6, kode C.3, og afsnit II.5, kode C.4.

(F) masse:

(F.2) tilladt totalmasse af det ibrugtagne køretøj i den registrerende medlemsstat

(F.3) tilladt totalmasse af den ibrugtagne kombination i den registrerende medlemsstat

(J) køretøjsklasse

(L) antal aksler

(M) akselafstand (i mm)

(N) fordelingen af den teknisk tilladte totalmasse på akslerne for køretøjer med en totalmasse på over 3500 kg:

(N.1) aksel 1 (i kg)

(N.2) aksel 2 (i kg), hvor det er relevant

(N.3) aksel 3 (i kg), hvor det er relevant

(N.4) aksel 4 (i kg), hvor det er relevant

(N.5) aksel 5 (i kg), hvor det er relevant

(O) teknisk tilladt masse af påhængskøretøj:

(O.1) bremset påhængskøretøj (i kg)

(O.2) ikke-bremset påhængskøretøj (i kg)

(P) motor:

(P.4) største omdrejningstal (i min-1)

(P.5) motorens identifikationsnummer

(R) køretøjets farve

(T) maksimalhastighed (i km/h)

(U) lydtrykniveau:

(U.1) standmåling (i dB(A))

(U.2) motoromdrejningstal (i min-1)

(U.3) kørselsmåling (i dB(A))

(V) udstødning:

(V.1) CO (i g/km eller g/kWh)

(V.2) HC (i g/km eller g/kWh)

(V.3) NOx (i g/km eller g/kWh)

(V.4) HC + NOx (i g/km)

(V.5) partikler for dieselmotorer (i g/km eller g/kWh)

(V.6) korrigeret absorptionskoefficient for dieselmotorer (i min-1)

(V.7) CO2 (i g/km)

(V.8) samlet brændstofforbrug (i l pr. 100 km)

(V.9) angivelse af miljøklasse ved EF-typegodkendelse:

oplysning om gældende version i medfør af direktiv 70/220/EØF(2) eller direktiv 88/77/EØF(3)

(W) brændstofbeholderens (-beholdernes) rumindhold (i l).

II.7 Medlemsstaterne kan (i del I af registreringsattesten) medtage andre oplysninger; de kan navnlig i parentes tilføje yderligere nationale koder til de identifikationskoder, der er anført under afsnit II.5 og II.6.

III. Specifikationer for del I af registreringsattesten i form af chipkort (som alternativ til papirudgaven, der er beskrevet i kapitel II)

III.1 Kortets udformning og data, der kan læses med det blotte øje

Kortet er et mikroprocessorkort og skal som sådan være udformet i overensstemmelse med de standarder, der er anført i afsnit III.5. De data, der lagres på kortet, bør kunne læses med normalt læseudstyr (som f.eks. udstyr til læsning af fartskriverkort).

På for- og bagsiden af kortet skal der som minimum være trykt de oplysninger, der er anført i afsnit II.4 og II.5. Disse oplysninger skal kunne læses med det blotte øje (minimal tegnstørrelse: 6 punkt) og være påtrykt kortet efter følgende anvisninger (figur 1 i slutningen af dette afsnit viser nogle eksempler på, hvordan kortet kan se ud).

A. Standardoplysninger

Kortet skal indeholde følgende standardoplysninger:

Forside

a) Til højre for mikroprocessoren:

på sproget/sprogene i den medlemsstat, der har udstedt registreringsattesten:

- ordene "Det Europæiske Fællesskab"

- navnet på den medlemsstat, der har udstedt attesten

- ordlyden "Registreringsattest (del I)" eller "Registreringsattest", hvis attesten kun består af en enkelt del, trykt med store typer

- en anden betegnelse for dokumentet (f.eks. den tidligere nationale betegnelse for tilsvarende dokumenter) (ikke obligatorisk)

- den ansvarlige myndigheds navn (som alternativ kan dette anføres under de individuelle oplysninger, jf. punkt B nedenfor)

- det entydige dokumentnummer, der tildeles af medlemsstaten ved fortløbende nummerering (som alternativ kan dette nummer anføres under de individuelle oplysninger, jf. punkt B nedenfor)

b) Oven over mikroprocessoren:

kendingsbogstaverne for den medlemsstat, der har udstedt attesten, trykt i hvidt i et blåt rektangel og omgivet af tolv gule stjerner:

B Belgien

DK Danmark

D Tyskland

GR Grækenland

E Spanien

F Frankrig

IRL Irland

I Italien

L Luxembourg

NL Nederlandene

A Østrig

P Portugal

FIN Finland

S Sverige

UK Det Forenede Kongerige

c) Medlemsstaten kan overveje at tilføje følgende bemærkning med små typer nederst på kortet: "Dette kort forevises på anmodning af beføjede personer."

d) Baggrundsfarven på kortet er grøn (Pantone 362). Som alternativ kan anvendes en graduering fra grøn til hvid.

e) Et symbol der repræsenterer et hjul (se forslaget til udformning i figur 1) skal være påtrykt kortet på forsiden inden for trykområdet i det nederste venstre hjørne af kortet.

I andre henseender gælder bestemmelserne i afsnit III.13.

B. Individuelle oplysninger

Kortet skal indeholde følgende individuelle oplysninger:

Forside

a) den ansvarlige myndigheds navn - se dog også punkt A, litra a)

b) navnet på den myndighed, der har udstedt attesten (ikke obligatorisk)

c) det entydige dokumentnummer, der tildeles af medlemsstaten ved fortløbende nummerering - se også punkt A, litra a)

d) Følgende oplysninger fra afsnit II.5; i overensstemmelse med afsnit II.7 kan der tilføjes en national kode efter den harmoniserede EF-kode:

>TABELPOSITION>

Bagside

Bagsiden skal som minimum være påtrykt de resterende data, der er anført i afsnit II.5. I overensstemmelse med afsnit II.7 kan der tilføjes en national kode efter den harmoniserede EF-kode.

Der er tale om følgende oplysninger:

>TABELPOSITION>

Yderligere data fra afsnit II.6 (med de harmoniserede koder) og afsnit II.7 kan tilføjes på bagsiden af kortet.

C. Fysiske sikkerhedsegenskaber ved chipkortet

Kortets fysiske sikkerhed trues af:

- Fremstilling af falske kort: Der fremstilles et nyt kort, der har stor lighed med dokumentet, enten ved at fremstille det fra bunden eller ved at kopiere originaldokumentet.

- Materiel ændring: Originaldokumentets egenskaber ændres, f.eks. ved at ændre nogle af de data, der er påtrykt kortet.

Materialet, der anvendes til del I af registreringsattesten, skal være beskyttet mod forfalskning ved hjælp af mindst to af følgende metoder:

- mikrotryk

- guillochetryk*

- iriserende tryk

- lasergravering

- ultraviolet fluorescerende trykfarve

- trykfarver, hvor farven er afhængig af synsvinklen*

- trykfarver, hvor farven er afhængig af temperaturen*

- specifikt udformede hologrammer*

- variable laserbilleder

- optisk variable billeder

Medlemsstaterne kan frit indføre yderligere sikkerhedselementer.

Som udgangspunkt foretrækkes de metoder, der er markeret med en asterisk, da de gør det muligt for den retshåndhævende myndighed at kontrollere kortets gyldighed uden særligt apparatur.

Figur: Eksempler på, hvordan de obligatoriske oplysninger kan opstilles på kortet

(der kan tilføjes yderligere, ikke-obligatoriske oplysninger på bagsiden af kortet)

>PIC FILE= "L_2004010DA.003601.TIF">

III.2. Lagring og beskyttelse af data

Ud over de oplysninger, der skal være påtrykt kortet og kunne læses med det blotte øje, jf. afsnit III.1, skal eller kan følgende data lagres på kortets overflade, med forudgående angivelse af de fælles harmoniserede koder (hvor det er relevant, tillige med medlemsstaternes egne koder, jf. afsnit II.7).

A. Data ifølge afsnit II.4 og II.5

Alle data, der er anført i afsnit II.4 og II.5, skal lagres på kortet.

B. Andre data ifølge afsnit II.6

Endvidere kan medlemsstaterne frit vælge at lagre de data på kortet, der er anført i afsnit II.6, i den udstrækning det er nødvendigt.

C. Andre data ifølge afsnit II.7

Efter ønske kan der lagres yderligere oplysninger på kortet.

Dataene under punkt A og punkt B lagres i hver sin fil med transparent struktur (se ISO/IEC 7816-4). Medlemsstaterne kan selv fastlægge, hvordan dataene under punkt C skal lagres.

Der skal være ubegrænset læseadgang til disse filer.

Skriveadgang til disse filer er forbeholdt den ansvarlige nationale myndighed (og dennes autoriserede agenturer) i den medlemsstat, der udsteder kortet.

Skriveadgang forudsætter en asymmetrisk autentificering med udveksling af sessionsnøgler til beskyttelse af sessionen mellem registreringskortet og et sikkerhedsmodul (f.eks. et Security Module Card) hos den ansvarlige nationale myndighed (eller dennes autoriserede agenturer). Derved udveksles kortverificerbare certifikater (Card Verifiable Certificates) ifølge ISO/IEC 7816-8 før autentificeringsprocessen. De kortverificerbare certifikater indeholder de tilsvarende offentlige nøgler, der skal hentes og anvendes i den efterfølgende autentificeringsproces. Disse certifikater er signeret af de ansvarlige nationale myndigheder og indeholder et autorisationsobjekt (certifikatindehaverautorisation) i overensstemmelse med ISO/IEC 7816-9 med det formål at indkode rollespecifik autorisation på kortet. Denne rolleautorisation er knyttet til den ansvarlige nationale myndighed (f.eks. autorisation til at ajourføre et datafelt).

Den ansvarlige nationale myndigheds tilsvarende offentlige nøgler lagres som offentlig rodnøgle i kortet.

Specifikation af de filer og kommandoer, der er nødvendige for autentificeringsprocessen og skriveprocessen, er medlemsstaternes ansvar. Sikkerheden skal godkendes ved sikkerhedsevaluering ifølge Common Criteria Evaluation Assurance Level 4+ (EAL4+). Udvidede sikkerhedskrav evalueres på grundlag af følgende: 1) AVA_MSU.3 Analysis and testing for insecure states ("analyse og prøvning under usikre forhold"); 2) AVA_VLA.4 Highly resistant ("meget modstandsdygtig").

D. Data til kontrol af registreringsoplysningernes ægthed

Den udstedende myndighed genererer sin elektroniske signatur for samtlige data i en fil, der indeholder oplysningerne under punkt A eller B, og lagrer signaturen i en dertil knyttet fil. Denne signatur gør det muligt at kontrollere ægtheden af de lagrede data.

Kortene skal indeholde følgende data:

- elektronisk signatur for registreringsdataene vedrørende punkt A

- elektronisk signatur for registreringsdataene vedrørende punkt B

Til kontrol af disse elektroniske signaturer skal kortet indeholde:

- certifikater fra den udstedende myndighed, der har genereret signaturerne for data vedrørende punkt A og B.

Der skal være ubegrænset læseadgang til de elektroniske signaturer og certifikaterne. Skriveadgang til elektroniske signaturer og certifikater skal være forbeholdt de ansvarlige nationale myndigheder.

III.3. Grænseflade

Til kommunikation med indholdet i chippen anvendes eksterne kontakter på kortet. Som en mulighed kan anvendes en kombination af kontakter på kortet og en transponder.

III.4. Kortets lagerkapacitet

Kortet skal have tilstrækkelig kapacitet til at kunne indeholde de data, der er anført i afsnit III.2.

III.5. Standarder

Mikroprocessorkortet og læseudstyret skal være i overensstemmelse med følgende standarder:

- ISO/IEC 7810 Identitetskort: Fysiske karakteristika

- ISO/IEC 7816-1 & -2 Kort med integrerede kredse: fysiske egenskaber, dimensioner og placering af kontakter

- ISO/IEC 7816-3 Elektroniske signaler og transmissionsprotokoller

- ISO/IEC 7816-4 Interindustrielle kommandoer til udveksling

- ISO/IEC 7816-5 Nummersystem og procedure for registrering af anvendelsesidentifikatorer

- ISO/IEC 7816-6 Interindustrielle dataelementer

- ISO/IEC 7816-8 Kort med integrerede kredse - Sikkerhedsrelaterede interindustrielle kommandoer

- ISO/IEC 7816-9 Kort med integrerede kredse med kontakter - Supplerende interindustrielle kommandoer og sikkerhedsegenskaber

III.6. Tekniske egenskaber og transmissionsprotokoller

Formatet skal være ID-1 (normal størrelse, se ISO/IEC 7810).

Kortet skal understøtte transmissionsprotokol T = 1 i overensstemmelse med ISO/IEC 7816-3. Derudover må kortet gerne understøtte andre transmissionsprotokoller, f.eks. T = 0, USB eller protokoller for kontaktløs kommunikation.

A. Til bittransmission anvendes den "direkte konvention" (se ISO/IEC 7816-3).

Forsyningsspænding, programmeringsspænding

B. Kortet skal fungere ved Vcc = 3V (+/- 0,3V) eller Vcc = 5V (+/- 0,5V). Kortet behøver ingen programmeringsspænding på pin C6.

Svar på reset (Answer to Reset - ATR)

C. Ved ATR præsenteres Information Field Size Card-byten i TA3. Værdien skal være mindst "80h" (= 128 bytes).

Protokolparametervalg (Protocol Parameter Selection)

D. Kortet skal understøtte protokolparametervalg (Protocol Parameter Selection - PPS) i overensstemmelse med ISO/IEC 7816-3. PPS bruges til at vælge T = 1, hvis T = 0 også er til stede på kortet, og til at forhandle Fi/Di-parametrene for at opnå en højere transmissionshastighed.

Transmissionsprotokol T = 1

Kædning (chaining) skal være understøttet. Følgende forenklinger er tilladt:

- NAD Byte: anvendes ikke (NAD sættes til "00")

- S-Block ABORT: anvendes ikke

- S-Block VPP state error: anvendes ikke.

IFDS (Information Field Size Device) skal angives fra IFD umiddelbart efter ATR, dvs. IFD skal sende S-Block IFS Request efter ATR og kortet skal svare med S-Block IFS. Den anbefalede værdi for IFSD er 254 byte.

III.7. Temperaturinterval

Registreringsdokumenter i form af chipkort skal fungere korrekt under alle klimaforhold, der normalt gør sig gældende på Fællesskabets område, og som minimum inden for det temperaturinterval, der er fastlagt i ISO 7810. Kortene skal fungere korrekt inden for fugtighedsintervallet 10 %-90 %.

III.8. Fysisk levetid

Ved brug under ovennævnte klima- og elektriske forhold skal kortet fungere korrekt i ti år. Kortet skal være lavet af et materiale, der opfylder dette krav til levetid.

III.9. Elektriske egenskaber

Under drift skal kortene opfylde kravene i Kommissionens direktiv 95/54/EF(4) om elektromagnetisk kompatibilitet og skal være beskyttet mod elektrostatiske udladninger.

III.10. Filstruktur

Tabel 1 indeholder de obligatoriske elementære filer (EF) i den dedikerede fil (DF) med applikationen (se ISO/IEC 7816-4), DF.Registration. Alle disse filer har en transparent struktur. Adgangskravene er beskrevet i afsnit III.2. Medlemsstaterne fastlægger selv filernes størrelse i overensstemmelse med deres behov.

Tabel 1

>TABELPOSITION>

III.11. Datastruktur

Certifikaterne lagres i X.509v3-format i overensstemmelse med ISO/IEC 9594-8. De elektroniske signaturer lagres transparent.

Registreringsoplysningerne lagres som BER-TLV-dataobjekter (se ISO/IEC 7816-4) i de tilsvarende elementære filer. Værdifelterne kodes i ASCII-tegnsæt som defineret ved ISO/IEC 8824-1, værdierne "C0"-"FF" defineres af ISO/IEC 8859-1 (tegnsættet latin1), ISO/IEC 8859-7 (græsk tegnsæt) eller ISO/IEC 8859-5 (russisk tegnsæt). Datoformatet er ÅÅÅÅMMDD.

Tabel 2 viser, hvilke betegnelser ("tags") der anvendes for de dataobjekter, som svarer til registreringsoplysningerne ifølge afsnit II.4 og II.5 samt de yderligere oplysninger ifølge afsnit III.1. Medmindre andet fremgår, er de dataobjekter, der er opført i tabel 2, obligatoriske. Ikke-obligatoriske dataobjekter kan udelades. Nedenstående tags er opført i forskellige kolonner, alt afhængigt af indlejringsniveauet.

Tabel 2

>TABELPOSITION>

Tabel 3 viser, hvilke tags der anvendes for de dataobjekter, som svarer til registreringsoplysningerne ifølge afsnit II.6 Dataobjekterne i tabel 3 er ikke obligatoriske.

Tabel 3

>TABELPOSITION>

Datastruktur og -format for oplysningerne ifølge afsnit II.7 fastlægges af medlemsstaterne.

III.12. Læsning af registreringsoplysningerne

A. Valg af applikation

Applikationen "registrering af motorkøretøj" skal kunne vælges ved hjælp af kommandoen SELECT DF (på navn, se ISO/IEC 7816-4) med tilhørende applikations-ID (AID). AID-værdien rekvireres fra et laboratorium, der er udvalgt af Europa-Kommissionen.

B. Læsning af data fra filer

Filerne svarende til kapitel II, punkt A, B og D, skal kunne vælges ved kommandoen SELECT (se ISO/IEC 7816-4), med parameter P1 sat til "02" og parameter P2 sat til "04", og hvor kommandodatafeltet indeholder filens ID (se afsnit III.10, tabel 1). Den FCP-template, der returneres, indeholder oplysning om filstørrelsen, der kan være til nytte ved læsning af filerne.

Disse filer skal kunne læses med kommandoen READ BINARY (se ISO/IEC 7816-4) med tomt kommandodatafelt og med Le sat til længden af den forventede datastreng, idet der anvendes en kort Le.

C. Kontrol af dataenes ægthed

For at kontrollere, at de lagrede registreringsoplysninger er ægte, kan man kontrollere den tilhørende elektroniske signatur. Dette betyder, at man ud over registreringsoplysningerne også må kunne læse den tilhørende elektroniske signatur fra registreringskortet.

Den offentlige nøgle til signaturkontrol skaffes ved at udlæse den udstedende myndigheds certifikat fra registreringskortet. Certifikatet indeholder den offentlige nøgle samt den pågældende myndigheds identitet. Signaturkontrollen kan udføres af et andet system end registreringskortet.

Medlemsstaterne kan frit hente de offentlige nøgler og certifikater til kontrol af den udstedende myndigheds certifikat.

III.13. Særlige bestemmelser

Uden at det tilsidesætter de øvrige bestemmelser heri, kan medlemsstaterne efter at have underrettet Europa-Kommissionen tilføje farver, mærker og symboler på kortet. Desuden kan medlemsstaterne tillade, at visse data i afsnit III.2, punkt C, lagres i XML-format og er tilgængelige via TCP/IP.

Medlemsstaterne kan efter Europa-Kommissionens godkendelse også anvende registreringskortet til andre køretøjsrelaterede formål på områder, hvor der endnu ikke er nogen harmoniserede regler eller dokumenter på EU-plan (f.eks. synsattest).

(1) Attester, der kun består af en enkelt del, bærer betegnelsen "Registreringsattest" uden henvisning til del I.

(2) Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra køretøjsmotorer med styret tænding (EFT L 76 af 6.4.1970, s. 1). Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/80/EF (EFT L 291 af 28.10.2002, s. 20).

(3) Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer (EFT L 36 af 9.2.1988, s. 33). Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/27/EF (EFT L 107 af 18.4.2001, s. 10).

(4) Kommissionens direktiv 95/54/EF af 31. oktober 1995 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 72/245/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om radiostøjdæmpning af tændingsmotorer i motordrevne køretøjer og om ændring af direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 266, 8.11.1995, s. 1).

BILAG II

DEL II AF REGISTRERINGSATTESTEN(1)

I. Denne del kan udfærdiges i to forskellige formater: enten som papirdokument eller som chipkort. Papirudgaven er specificeret i kapitel II og chipkortudgaven i kapitel III.

II. Specifikationer for del II af registreringsattesten i form af papirdokument

II.1. Del II af registreringsattesten må ikke være større end format A4 (210 × 297 mm) eller en folder af format A4.

II.2. Papiret til del II af registreringsattesten skal være beskyttet mod forfalskning ved hjælp af mindst to af følgende metoder:

- grafik

- vandmærke

- fluorescerende fibre eller

- fluorescerende prægning.

Medlemsstaterne kan frit indføre yderligere sikkerhedselementer.

II.3. Del II af registreringsattesten kan bestå af mere end én side. Medlemsstaterne fastsætter antallet af sider efter oplysningerne i dokumentet og deres opstilling.

II.4. Den første side af del II af registreringsattesten skal indeholde:

- navnet på den medlemsstat, der har udstedt attestens del II

- kendingsbogstaverne for denne medlemsstat, dvs.:

B Belgien

DK Danmark

D Tyskland

GR Grækenland

E Spanien

F Frankrig

IRL Irland

I Italien

L Luxembourg

NL Nederlandene

A Østrig

P Portugal

FIN Finland

S Sverige

UK Det Forenede Kongerige

- den ansvarlige myndigheds navn

- ordlyden "Registreringsattest (del II)", trykt med store typer på den udstedende medlemsstats sprog; samme ordlyd skal efter et passende mellemrum også være trykt med mindre typer på de øvrige EU-sprog

- ordene "Det Europæiske Fællesskab" trykt på sproget eller sprogene i den medlemsstat, der udsteder attestens del II

- dokumentets nummer.

II.5. Del II af registreringsattesten skal tillige indeholde følgende data med forudgående angivelse af de tilsvarende harmoniserede fællesskabskoder:

(A) registreringsnummer

(B) dato for køretøjets første registrering

(D) køretøj:

(D.1) mærke

(D.2) type

- variant (hvis denne oplysning foreligger)

- version (hvis denne oplysning foreligger)

(D.3) handelsbetegnelse(r)

(E) køretøjets identifikationsnummer

(K) typegodkendelsesnummer (hvis det foreligger)

II.6. Del II af registreringsattesten kan tillige indeholde følgende med forudgående angivelse af de tilsvarende harmoniserede fællesskabskoder:

(C) Personoplysninger

(C.2) køretøjets ejer

(C.2.1) efternavn(e) eller firmanavn

(C.2.2) fornavn(e) eller initial(er) (hvor det er relevant)

(C.2.3) adresse i den registrerende medlemsstat på udstedelsesdatoen

(C.3) fysisk eller juridisk person, der råder over køretøjet uden at være ejer

(C.3.1) efternavn(e) eller firmanavn

(C.3.2) fornavn(e) eller initial(er) (hvor det er relevant)

(C.3.3) adresse i den registrerende medlemsstat på udstedelsesdatoen

(C.5), (C.6) hvis en ændring af personoplysningerne under afsnit II.6, kode C.2, og/eller afsnit II.6, kode C.3, ikke giver anledning til udstedelse af en ny del II af registreringsattesten, kan de nye personoplysninger, der svarer til disse afsnit, anføres under kode (C.5) eller (C.6); de struktureres i så fald i overensstemmelse med oplysningerne under afsnit II.6, kode C.2, og afsnit II.6, kode C.3

(J) køretøjsklasse

II.7. Medlemsstaterne kan medtage andre oplysninger i del II af registreringsattesten; de kan navnlig i parentes tilføje yderligere nationale koder til de identifikationskoder, der er anført under afsnit II.5 og II.6.

III. Specifikationer for del II af registreringsattesten i form af chipkort (som alternativ til papirudgaven, der er beskrevet i kapitel II)

III.1. Kortets udformning og data, der kan læses med det blotte øje

Kortet er et mikroprocessorkort og skal som sådan være udformet i overensstemmelse med de standarder, der er anført i afsnit III.5.

På for- og bagsiden af kortet skal der som minimum være trykt de oplysninger, der er anført i afsnit II.4 og II.5. Disse oplysninger skal kunne læses med det blotte øje (minimal tegnstørrelse: 6 punkt) og være påtrykt kortet efter følgende anvisninger (figur 2 i slutningen af dette afsnit viser nogle eksempler på, hvordan kortet kan se ud).

A. Standardoplysninger

Kortet skal indeholde følgende standardoplysninger:

Forside

a) Til højre for mikroprocessoren:

på sproget/sprogene i den medlemsstat, der har udstedt registreringsattesten:

- ordene "Det Europæiske Fællesskab"

- navnet på den medlemsstat, der har udstedt attesten

- ordlyden "Registreringsattest (del II)", trykt med store typer

- en anden betegnelse for dokumentet (f.eks. den tidligere nationale betegnelse for tilsvarende dokumenter) (ikke obligatorisk)

- den ansvarlige myndigheds navn (som alternativ kan dette anføres under de individuelle oplysninger, jf. punkt B nedenfor)

- det entydige dokumentnummer, der tildeles af medlemsstaten ved fortløbende nummerering (som alternativ kan dette nummer anføres under de individuelle oplysninger, jf. punkt B nedenfor)

b) Oven over mikroprocessoren:

kendingsbogstaverne for den medlemsstat, der har udstedt attesten, trykt i hvidt i et blåt rektangel og omgivet af tolv gule stjerner:

B Belgien

DK Danmark

D Tyskland

GR Grækenland

E Spanien

F Frankrig

IRL Irland

I Italien

L Luxembourg

NL Nederlandene

A Østrig

P Portugal

FIN Finland

S Sverige

UK Det Forenede Kongerige

c) Medlemsstaten kan overveje at tilføje følgende bemærkning med små typer nederst på kortet: "Dette kort bør opbevares på et sikkert sted uden for køretøjet."

d) Baggrundsfarven på kortet er rød (Pantone 194). Som alternativ kan anvendes en graduering fra rød til hvid.

e) Et symbol der repræsenterer et hjul (se forslaget til udformning i figur 2) skal være påtrykt kortet på forsiden inden for trykområdet i det nederste venstre hjørne af kortet.

I andre henseender gælder bestemmelserne i afsnit III.13.

B. Individuelle oplysninger

Kortet skal indeholde følgende individuelle oplysninger:

Forside

a) den ansvarlige myndigheds navn - se dog også punkt A, litra a)

b) navnet på den myndighed, der har udstedt attesten (ikke obligatorisk)

c) det entydige dokumentnummer, der tildeles af medlemsstaten ved fortløbende nummerering - se også punkt A, litra a)

d) Følgende oplysninger fra afsnit II.5; i overensstemmelse med afsnit II.7 kan der tilføjes en national kode efter den harmoniserede EF-kode:

>TABELPOSITION>

Bagside

Bagsiden skal som minimum være påtrykt de resterende data, der er anført i afsnit II.5. I overensstemmelse med afsnit II.7 kan der tilføjes en national kode efter den harmoniserede EF-kode:

Der er tale om følgende oplysninger:

>TABELPOSITION>

Yderligere data fra afsnit II.6 (med de harmoniserede koder) og afsnit II.7 kan tilføjes på bagsiden af kortet.

C. Fysiske sikkerhedsegenskaber ved chipkortet

Kortets fysiske sikkerhed trues af:

- Fremstilling af falske kort: Der fremstilles et nyt kort, der har stor lighed med dokumentet, enten ved at fremstille det fra bunden eller ved at kopiere originaldokumentet.

- Materiel ændring: Originaldokumentets egenskaber ændres, f.eks. ved at ændre nogle af de data, der er påtrykt kortet.

Materialet, der anvendes til del II af registreringsattesten, skal være beskyttet mod forfalskning ved hjælp af mindst to af følgende metoder:

- mikrotryk

- guillochetryk*

- iriserende tryk

- lasergravering

- ultraviolet fluorescerende trykfarve

- trykfarver, hvor farven er afhængig af synsvinklen*

- trykfarver, hvor farven er afhængig af temperaturen*

- specifikt udformede hologrammer*

- variable laserbilleder

- optisk variable billeder

Medlemsstaterne kan frit indføre yderligere sikkerhedselementer.

Som udgangspunkt foretrækkes de metoder, der er markeret med en asterisk, da de gør det muligt for den retshåndhævende myndighed at kontrollere kortets gyldighed uden særligt apparatur.

Figur 2: Eksempler på, hvordan de obligatoriske oplysninger kan opstilles på kortet

(der kan tilføjes yderligere, ikke-obligatoriske oplysninger på bagsiden af kortet)

>PIC FILE= "L_2004010DA.004801.TIF">

III.2. Lagring og beskyttelse af data

Ud over de oplysninger, der skal være påtrykt kortet og kunne læses med det blotte øje, jf. afsnit III.1, skal eller kan følgende data lagres på kortets overflade, med forudgående angivelse af de fælles harmoniserede koder (hvor det er relevant, tillige med medlemsstaternes egne koder, jf. afsnit II.7).

A. Data ifølge afsnit II.4 og II.5

Alle data, der er anført i afsnit II.4 og II.5, skal lagres på kortet.

B. Andre data ifølge afsnit II.6

Endvidere kan medlemsstaterne frit vælge at lagre de data på kortet, der er anført i afsnit II.6, i den udstrækning det er nødvendigt.

C. Andre data ifølge afsnit II.7

Efter ønske kan der lagres yderligere køretøjsrelaterede oplysninger af generel interesse på kortet.

Dataene under punkt A og punkt B lagres i hver sin fil med transparent struktur (se ISO/IEC 7816-4). Medlemsstaterne kan selv fastlægge, hvordan dataene under punkt C skal lagres.

Der skal være ubegrænset læseadgang til disse filer.

Skriveadgang til disse filer er forbeholdt den ansvarlige nationale myndighed (og dennes autoriserede agenturer) i den medlemsstat, der udsteder kortet.

Skriveadgang forudsætter en asymmetrisk autentificering med udveksling af sessionsnøgler til beskyttelse af sessionen mellem registreringskortet og et sikkerhedsmodul (f.eks. et Security Module Card) hos den ansvarlige nationale myndighed (eller dennes autoriserede agenturer). Derved udveksles kortverificerbare certifikater (Card Verifiable Certificates) ifølge ISO/IEC 7816-8 før autentificeringsprocessen. De kortverificerbare certifikater indeholder de tilsvarende offentlige nøgler, der skal hentes og anvendes i den efterfølgende autentificeringsproces. Disse certifikater er signeret af de ansvarlige nationale myndigheder og indeholder et autorisationsobjekt (certifikatindehaverautorisation) i overensstemmelse med ISO/IEC 7816-9 med det formål at indkode rollespecifik autorisation på kortet. Denne rolleautorisation er knyttet til den ansvarlige nationale myndighed (f.eks. autorisation til at ajourføre et datafelt).

Den ansvarlige nationale myndigheds tilsvarende offentlige nøgler lagres som offentlig rodnøgle i kortet.

Specifikation af de filer og kommandoer, der er nødvendige for autentificeringsprocessen og skriveprocessen, er medlemsstaternes ansvar. Sikkerheden skal godkendes ved sikkerhedsevaluering ifølge Common Criteria Evaluation Assurance Level 4+ (EAL4+). Udvidede sikkerhedskrav evalueres på grundlag af følgende: 1) AVA_MSU.3 Analysis and testing for insecure states ("analyse og prøvning under usikre forhold"); 2) AVA_VLA.4 Highly resistant ("meget modstandsdygtig").

D. Data til kontrol af registreringsoplysningernes ægthed

Den udstedende myndighed genererer sin elektroniske signatur for samtlige data i en fil, der indeholder oplysningerne under punkt A eller B, og lagrer signaturen i en dertil knyttet fil. Denne signatur gør det muligt at kontrollere ægtheden af de lagrede data. Kortene skal indeholde følgende data:

- elektronisk signatur for registreringsdataene vedrørende punkt A

- elektronisk signatur for registreringsdataene vedrørende punkt B

Til kontrol af disse elektroniske signaturer skal kortet indeholde:

- certifikater fra den udstedende myndighed, der har genereret signaturerne for data vedrørende punkt A, B.

Der skal være ubegrænset læseadgang til de elektroniske signaturer og certifikaterne. Skriveadgang til elektroniske signaturer og certifikater skal være forbeholdt de ansvarlige nationale myndigheder.

III.3. Grænseflade

Til kommunikation med indholdet i chippen anvendes eksterne kontakter på kortet. Som en mulighed kan anvendes en kombination af kontakter på kortet og en transponder.

III.4. Kortets lagerkapacitet

Kortet skal have tilstrækkelig kapacitet til at kunne indeholde de data, der er anført i afsnit III.2.

III.5. Standarder

Mikroprocessorkortet og læseudstyret skal være i overensstemmelse med følgende standarder:

- ISO/IEC 7810: Identitetskort: Fysiske karakteristika

- ISO/IEC 7816-1 & -2: Kort med integrerede kredse: fysiske egenskaber, dimensioner og placering af kontakter

- ISO/IEC 7816-3: Elektroniske signaler og transmissionsprotokoller

- ISO/IEC 7816-4: Interindustrielle kommandoer til udveksling

- ISO/IEC 7816-5: Nummersystem og procedure for registrering af anvendelsesidentifikatorer

- ISO/IEC 7816-6: Interindustrielle dataelementer

- ISO/IEC 7816-8: Kort med integrerede kredse - Sikkerhedsrelaterede interindustrielle kommandoer

- ISO/IEC 7816-9: Kort med integrerede kredse med kontakter - Supplerende interindustrielle kommandoer og sikkerhedsegenskaber

III.6. Tekniske egenskaber og transmissionsprotokoller

Formatet skal være ID-1 (normal størrelse, se ISO/IEC 7810).

Kortet skal understøtte transmissionsprotokol T = 1 i overensstemmelse med ISO/IEC 7816-3. Derudover må kortet gerne understøtte andre transmissionsprotokoller, f.eks. T = 0, USB eller protokoller for kontaktløs kommunikation. Til bittransmission anvendes den "direkte konvention" (se ISO/IEC 7816-3).

A. Forsyningsspænding, programmeringsspænding

Kortet skal fungere ved Vcc = 3V (+/- 0,3V) eller Vcc = 5V (+/- 0,5V). Kortet behøver ingen programmeringsspænding på pin C6.

B. Svar på reset (Answer to Reset - ATR)

Ved ATR præsenteres Information Field Size Card-byten i TA3. Værdien skal være mindst "80h" (= 128 bytes).

C. Protokolparametervalg (Protocol Parameter Selection)

Kortet skal understøtte protokolparametervalg (Protocol Parameter Selection - PPS) i overensstemmelse med ISO/IEC 7816-3. PPS bruges til at vælge T = 1, hvis T = 0 også er til stede på kortet, og til at forhandle Fi/Di-parametrene for at opnå en højere transmissionshastighed.

D. Transmissionsprotokol T = 1

Kædning (chaining) skal være understøttet.

Følgende forenklinger er tilladt:

- NAD Byte: anvendes ikke (NAD sættes til "00")

- S-Block ABORT: anvendes ikke

- S-Block VPP state error: anvendes ikke.

IFDS (Information Field Size Device) skal angives fra IFD umiddelbart efter ATR, dvs. IFD skal sende S-Block IFS Request efter ATR og kortet skal svare med S-Block IFS. Den anbefalede værdi for IFSD er 254 byte.

III.7. Temperaturinterval

Registreringsdokumenter i form af chipkort skal fungere korrekt under alle klimaforhold, der normalt gør sig gældende på Fællesskabets område, og som minimum inden for det temperaturinterval, der er fastlagt i ISO 7810. Kortene skal fungere korrekt inden for fugtighedsintervallet 10 %-90 %.

III.8. Fysisk levetid

Ved brug under ovennævnte klima- og elektriske forhold skal kortet fungere korrekt i ti år. Kortet skal være lavet af et materiale, der opfylder dette krav til levetid.

III.9. Elektriske egenskaber

Under drift skal kortene opfylde kravene i direktiv 95/54/EF om elektromagnetisk kompatibilitet og skal være beskyttet mod elektrostatiske udladninger.

III.10. Filstruktur

Tabel 1 indeholder de obligatoriske elementære filer (EF) i den dedikerede fil (DF) med applikationen (se ISO/IEC 7816-4), DF.Registration. Alle disse filer har en transparent struktur. Adgangskravene er beskrevet i afsnit III.2. Medlemsstaterne fastlægger selv filernes størrelse i overensstemmelse med deres behov.

Tabel 1

>TABELPOSITION>

III.11. Datastruktur

Certifikaterne lagres i X.509v3-format i overensstemmelse med ISO/IEC 9594-8.

De elektroniske signaturer lagres transparent.

Registreringsoplysningerne lagres som BER-TLV-dataobjekter (se ISO/IEC 7816-4) i de tilsvarende elementære filer. Værdifelterne kodes i ASCII-tegnsæt som defineret ved ISO/IEC 8824-1, værdierne "C0"-"FF" defineres af ISO/IEC 8859-1 (tegnsættet latin1), ISO/IEC 8859-7 (græsk tegnsæt) eller ISO/IEC 8859-5 (russisk tegnsæt). Datoformatet er ÅÅÅÅMMDD.

Tabel 2 viser, hvilke betegnelser ("tags") der anvendes for de dataobjekter, som svarer til registreringsoplysningerne ifølge afsnit II.4 og II.5 samt de yderligere oplysninger ifølge afsnit III.1. Medmindre andet fremgår, er de dataobjekter, der er opført i tabel 2, obligatoriske. Ikke-obligatoriske dataobjekter kan udelades. Nedenstående tags er opført i forskellige kolonner, alt afhængigt af indlejringsniveauet.

Tabel 2

>TABELPOSITION>

Tabel 3 viser, hvilke tags der anvendes for de dataobjekter, som svarer til registreringsoplysningerne ifølge afsnit II.6 Dataobjekterne i tabel 3 er ikke obligatoriske.

Tabel 3

>TABELPOSITION>

Datastruktur og -format for oplysningerne ifølge afsnit II.7 fastlægges af medlemsstaterne.

III.12. Læsning af registreringsoplysningerne

A. Valg af applikation

Applikationen "registrering af motorkøretøj" skal kunne vælges ved hjælp af kommandoen SELECT DF (på navn, se ISO/IEC 7816-4) med tilhørende applikations-ID (AID). AID-værdien rekvireres fra et laboratorium, der er udvalgt af Europa-Kommissionen.

B. Læsning af data fra filer

Filerne svarende til kapitel II, punkt A, B og D, skal kunne vælges ved kommandoen SELECT (se ISO/IEC 7816-4), med parameter P1 sat til "02" og parameter P2 sat til "04", og hvor kommandodatafeltet indeholder filens ID (se afsnit III.10, tabel 1). Den FCP-template, der returneres, indeholder oplysning om filstørrelsen, der kan være til nytte ved læsning af filerne.

Disse filer skal kunne læses med kommandoen READ BINARY (se ISO/IEC 7816-4) med tomt kommandodatafelt og med Le sat til længden af den forventede datastreng, idet der anvendes en kort Le.

C. Kontrol af dataenes ægthed

For at kontrollere, at de lagrede registreringsoplysninger er ægte, kan man kontrollere den tilhørende elektroniske signatur. Dette betyder, at man ud over registreringsoplysningerne også må kunne læse den tilhørende elektroniske signatur fra registreringskortet.

Den offentlige nøgle til signaturkontrol skaffes ved at udlæse den udstedende myndigheds certifikat fra registreringskortet. Certifikatet indeholder den offentlige nøgle samt den pågældende myndigheds identitet. Signaturkontrollen kan udføres af et andet system end registreringskortet.

Medlemsstaterne kan frit hente de offentlige nøgler og certifikater til kontrol af den udstedende myndigheds certifikat.

III.13. Særlige bestemmelser

Uden at det tilsidesætter de øvrige bestemmelser heri, kan medlemsstaterne efter at have underrettet Europa-Kommissionen tilføje farver, mærker og symboler på kortet. Desuden kan medlemsstaterne tillade, at visse data i afsnit III.2, punkt C, lagres i XML-format og er tilgængelige via TCP/IP. Medlemsstaterne kan efter Europa-Kommissionens godkendelse også anvende registreringskortet til andre køretøjsrelaterede formål på områder, hvor der endnu ikke er nogen harmoniserede regler eller dokumenter på EU-plan (f.eks. synsattest).

(1) Dette bilag vedrører kun registreringsattester, der består af to dele."

Top