Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0121

Kommissionens direktiv 2003/121/EF af 15. december 2003 om ændring af direktiv 98/53/EF om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EØS-relevant tekst)

OJ L 332, 19.12.2003, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684

No longer in force, Date of end of validity: 07/08/1998; stiltiende ophævelse ved 32004L0043

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/121/oj

32003L0121

Kommissionens direktiv 2003/121/EF af 15. december 2003 om ændring af direktiv 98/53/EF om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 332 af 19/12/2003 s. 0038 - 0040


Kommissionens direktiv 2003/121/EF

af 15. december 2003

om ændring af direktiv 98/53/EF om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 85/591/EØF af 20. december 1985 om indførelse af fælles prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af levnedsmidler(1), særlig artikel 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler(2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1425/2003(3), er der fastsat specifikke grænseværdier for majs, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler.

(2) Prøveudtagningen er afgørende for nøjagtigheden af bestemmelsen af indholdet af aflatoksiner, som er meget uensartet fordelt i et parti. Kommissionens direktiv 98/53/EF(4), ændret ved direktiv 2002/27/EF(5), bør ændres, så det også omfatter særlige bestemmelser om majs, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler.

(3) Det er af stor betydning, at analyseresultater indberettes og fortolkes på en ensartet måde for at sikre ensartet håndhævelse i hele EU. Sådanne fortolkningsregler bør gælde for analyseresultater fra prøver udtaget ved offentlig kontrol. For analyser til beskyttelse eller til referenceformål anvendes nationale regler.

(4) Direktiv 98/53/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 98/53/EF ændres som angivet i bilag I til nærværende direktiv.

Bilag II til direktiv 98/53/EF ændres som angivet i bilag II til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de fornødne love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. oktober 2004. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til nærværende direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastlægger reglerne for denne henvisning.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 372 af 31.12.1985, s. 50.

(2) EFT L 77 af 16.3.2001, s. 1.

(3) EUT L 203 af 12.8.2003, s. 1.

(4) EFT L 201 af 17.7.1998, s. 93.

(5) EFT L 75 af 16.3.2002, s. 44.

BILAG I

I bilag I til direktiv 98/53/EF foretages følgende ændringer:

1) Punkt 5.2.1, fjerde led, affattes således:

"- Den samlede prøves vægt = 30 kg, som skal blandes og opdeles i tre lige store delprøver på 10 kg inden homogenisering (denne opdeling i tre delprøver er ikke nødvendig, når det gælder jordnødder, nødder og tørret frugt, hvis der foretages en yderligere sortering eller anden fysisk behandling, og der er udstyr til rådighed, som kan homogenisere en prøve på 30 kg). Hvis vægten af den samlede prøve er på under 10 kg, er det ikke nødvendigt at opdele den samlede prøve i tre delprøver. For krydderiers vedkommende vejer den samlede prøve ikke mere end 10 kg, og opdeling i delprøver er derfor ikke nødvendig."

2) Punkt 5.2.2 affattes således:

"5.2.2. Godkendelse af et parti eller delparti

- For jordnødder, nødder, tørret frugt og majs, der undergår en sortering eller anden fysisk behandling, og krydderier:

- godkendelse, hvis den samlede prøve eller gennemsnittet af delprøverne overholder grænseværdien, idet der tages hensyn til måleusikkerheden og korrektion for genfinding

- afvisning, hvis den samlede prøve eller gennemsnittet af delprøverne uden tvivl overskrider grænseværdien, idet der tages hensyn til måleusikkerheden og korrektion for genfinding.

- For jordnødder, nødder, tørret frugt og cerealier bestemt til direkte konsum, undtagen majs, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling:

- godkendelse, hvis ingen af delprøverne overskrider grænseværdien, idet der tages hensyn til måleusikkerheden og korrektion for genfinding

- afvisning, hvis en eller flere af delprøverne uden tvivl overskrider grænseværdien, idet der tages hensyn til måleusikkerheden og korrektion for genfinding

- hvis den samlede prøve er på under 10 kg:

- godkendelse, hvis den samlede prøve overholder grænseværdien, idet der tages hensyn til måleusikkerheden og korrektion for genfinding

- afvisning, hvis den samlede prøve uden tvivl overskrider grænseværdien, idet der tages hensyn til måleusikkerheden og korrektion for genfinding."

3) Punkt 5.4.2 affattes således:

"5.4.2. Godkendelse af et parti eller delparti

- godkendelse, hvis den samlede prøve overholder grænseværdien, idet der tages hensyn til måleusikkerheden og korrektion for genfinding

- afvisning, hvis den samlede prøve uden tvivl overskrider grænseværdien, idet der tages hensyn til måleusikkerheden og korrektion for genfinding."

4) Punkt 5.5.1.2 affattes således:

"5.5.1.2. Godkendelse af et parti eller delparti

- godkendelse, hvis den samlede prøve overholder grænseværdien, idet der tages hensyn til måleusikkerheden og korrektion for genfinding

- afvisning, hvis den samlede prøve uden tvivl overskrider grænseværdien, idet der tages hensyn til måleusikkerheden og korrektion for genfinding."

5) Punkt 5.5.2.3 affattes således:

"5.5.2.3. Godkendelse af et parti eller delparti

- godkendelse, hvis den samlede prøve overholder grænseværdien, idet der tages hensyn til måleusikkerheden og korrektion for genfinding

- afvisning, hvis den samlede prøve uden tvivl overskrider grænseværdien, idet der tages hensyn til måleusikkerheden og korrektion for genfinding."

BILAG II

I direktiv 98/53/EF affattes bilag II, punkt 4.4, således:

"4.4. Genfindingsberegning og indberetning af resultater

Analyseresultatet skal oplyses, korrigeret eller ikke korrigeret for genfinding. Rapporteringsmetode og genfindingsprocent skal oplyses. Analyseresultatet korrigeret for genfinding anvendes til at kontrollere, om kravet overholdes (jf. bilag I, punkt 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.1.2 og 5.5.2.3).

Analyseresultatet skal indberettes som x +/- U, hvor x er analyseresultatet og U er den ekspanderede måleusikkerhed, idet der anvendes en dækningsfaktor på 2, hvilket giver konfidens på ca. 95 %."

Top