Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0116

Kommissionens direktiv 2003/116/EF af 4. december 2003 om ændring af bilag II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF hvad angår skadegøreren Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

OJ L 321, 6.12.2003, p. 36–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 276 - 280
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 199 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 199 - 203
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 192 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/116/oj

32003L0116

Kommissionens direktiv 2003/116/EF af 4. december 2003 om ændring af bilag II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF hvad angår skadegøreren Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

EU-Tidende nr. L 321 af 06/12/2003 s. 0036 - 0040


Kommissionens direktiv 2003/116/EF

af 4. december 2003

om ændring af bilag II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF hvad angår skadegøreren Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet(1), senest ændret ved direktiv 2003/47/EF(2), særlig artikel 14, stk. 2, litra c) og d),

efter høring af de berørte medlemsstater, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bestemmelserne til beskyttelse mod Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. bør dække hele rækken af værtsplanter, der kan sprede denne skadegører. Nogle kendte værtsplanter for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. er ikke omfattet af de nugældende bestemmelser. Denne liste bør derfor udvides, så den kommer til at omfatte hele rækken af værtsplanter for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(2) Bestemmelserne om stødpudezoner bør forbedres for at mindske risikoen for spredning af Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. over korte afstande. Med henblik herpå bør stødpudezonerne klart afgrænses, og der bør anvendes en streng kontrolordning, der også omfatter fjernelse af planter, som viser symptomer på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(3) Inden planter fra et område, hvor Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. vides at forekomme, kan føres ind i eller flyttes til de relevante beskyttede zoner, bør de marker, hvor disse planter er dyrket, og et område omkring disse marker være fundet helt fri for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for indførelsen eller flytningen. Dette bør bekræftes ved inspektioner på de rette tidspunkter og laboratorieprøver til eventuel påvisning af latent smitte.

(4) Der bør indføres bestemmelser om flytning af bistader til og inden for beskyttede zoner, da flytning kan være en vigtig faktor i forbindelse med spredning af Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(5) Der bør træffes særlige foranstaltninger for planter, der produceres og opbevares på marker, som ligger i stødpudezoner, der er udpeget officielt i henhold til direktiv 2000/29/EF, og som opfylder direktivets relevante krav med hensyn til marker og stødpudezoner, inden den 1. april 2004.

(6) Direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II, III, IV og V til direktiv 2000/29/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. marts 2004. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og nærværende direktiv.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastlægger reglerne for denne henvisning.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2) EUT L 138 af 5.6.2003, s. 47.

BILAG

I bilag II, III, IV og V til direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:

1) I bilag II foretages følgende ændringer:

a) I del A, kapitel II, litra b), punkt 3, affattes teksten i højre kolonne således:

"Planter af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. og Sorbus L. til udplantning, dog ikke frø.".

b) I del B, litra b), punkt 2, affattes angivelsen i anden kolonne således:

"Dele af planter, dog ikke frugter, frø og planter, til udplantning, men inklusive levende pollen til bestøvning af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. og Sorbus L.".

2) I bilag III, del B, punkt 1, affattes angivelsen i første kolonne således:

"Uden at dette berører forbuddene, der gælder for planter som anført i bilag III, del A, punkt 9, 9.1 og 18, planter og levende pollen til bestøvning af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. og Sorbus L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i andre tredjelande end dem, der er anerkendt som værende fri for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. efter proceduren i artikel 18, stk. 2, eller hvor der i overensstemmelse med den relevante internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger er fastlagt skadegørerfri områder med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., der er anerkendt som sådanne efter proceduren i artikel 18, stk. 2".

3) I bilag IV foretages følgende ændringer:

a) I del A foretages følgende ændringer:

i) I kapitel I affattes punkt 17 således:

">TABELPOSITION>"

ii) I kapitel II, punkt 9, affattes teksten i venstre kolonne således:

"Planter af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. og Sorbus L. til udplantning, dog ikke frø".

b) I del B affattes punkt 21 således:

">TABELPOSITION>"

4) I bilag V foretages følgende ændringer:

a) I del A foretages følgende ændringer:

i) I kapitel I affattes punkt 1.1 således:

"1.1 Planter til udplantning, dog ikke frø, af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., bortset fra Prunus laurocerasus L. og Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. og Sorbus L.".

ii) I kapitel II affattes punkt 1.3 og 1.4 således:

"1.3 Planter, dog ikke frugter og frø, af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. og Sorbus L.

1.4 Levende pollen til bestøvning af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. og Sorbus L.".

b) I del B, kapitel II, affattes punkt 3 og 4 således:

"3. Levende pollen til bestøvning af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. og Sorbus L.

4. Dele af planter, dog ikke frugter og frø, af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. og Sorbus L.".

Top