EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0108

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EF af 8. december 2003 om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

OJ L 345, 31.12.2003, p. 106–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 133 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 133 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 002 P. 70 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2014; ophævet ved 32012L0019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/108/oj

32003L0108

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EF af 8. december 2003 om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EU-Tidende nr. L 345 af 31/12/2003 s. 0106 - 0107


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EF

af 8. december 2003

om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I løbet af vedtagelsesproceduren for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)(3) blev der udtrykt bekymring for så vidt angår mulige økonomiske følger af formuleringen af direktivets artikel 9 for producenter af det pågældende udstyr.

(2) Ved mødet i Forligsudvalget den 10. oktober 2002 om direktivet udtalte Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i en fælles erklæring, at de havde til hensigt ved førstgivne lejlighed sammen at undersøge spørgsmålene i forbindelse med artikel 9 i direktiv 2002/96/EF vedrørende WEEE fra andre brugere end private husholdninger.

(3) I overensstemmelse med den fælles erklæring har Kommissionen undersøgt de finansielle følger for producenter ud fra den nuværende formulering af artikel 9 i direktiv 2002/96/EF og har konstateret, at tilbagetagelsespligten for WEEE af produkter, som er markedsført tidligere, udløser en økonomisk forpligtelse med tilbagevirkende kraft, som der ikke er taget højde for, og som sandsynligvis udgør en alvorlig økonomisk trussel mod visse producenter.

(4) For at imødegå denne trussel bør det økonomiske ansvar for indsamling, behandling, genbrug, nyttiggørelse og genvinding af WEEE fra andre brugere end private husholdninger af produkter, der er markedsført før den 13. august 2005, bæres af producenterne i forbindelse med levering af nye produkter, som erstatter produkter af en tilsvarende type, eller som tjener samme formål. Hvis WEEE ikke erstattes med nye produkter, bør det være disse brugere, der bærer ansvaret. Medlemsstaterne, producenterne og brugerne bør have mulighed for at anvende alternative ordninger.

(5) I henhold til artikel 17 i direktiv 2002/96/EF sætter medlemsstaterne de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme direktivet senest den 13. august 2004. Med henblik på at undgå en ændring af den lovgivning, medlemsstaterne har vedtaget før denne dato, bør dette direktiv vedtages hurtigst muligt og gennemføres i medlemsstaternes lovgivning samtidig med direktiv 2002/96/EF.

(6) Direktiv 2002/96/EF bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Artikel 9 i direktiv 2002/96/EF affattes således:

"Artikel 9

Finansiering af WEEE fra andre brugere end private husholdninger

1. Medlemsstaterne sikrer, at producenterne senest den 13. august 2005 sørger for finansiering af omkostningerne ved indsamling, behandling, nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af WEEE fra andre brugere end private husholdninger af produkter, der markedsføres efter den 13. august 2005.

Medlemsstaterne sikrer, at finansiering af omkostningerne i forbindelse med håndtering af WEEE af produkter, der er markedsført før den 13. august 2005 (historisk affald), sker i overensstemmelse med tredje og fjerde afsnit.

Hvis historisk affald erstattes af tilsvarende nye produkter eller nye produkter, som tjener samme formål, sørger producenterne af disse produkter for finansiering af omkostningerne på det tidspunkt, hvor produkterne leveres. Alternativt kan medlemsstaterne bestemme, at andre brugere end private husholdninger gøres helt eller delvis ansvarlige for denne finansiering.

Finansiering af omkostningerne i forbindelse med andet historisk affald påhviler andre brugere end private husholdninger.

2. Producenter og andre brugere end private husholdninger kan med forbehold af bestemmelserne i dette direktiv indgå aftaler om andre finansieringsordninger."

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 13. august 2004. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

F. Frattini

Formand

(1) EUT C 234 af 30.9.2003, s. 91.

(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 21.10.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.11.2003.

(3) EUT L 37 af 13.2.2003, s. 24.

Top