Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0093

Rådets direktiv 2003/93/EF af 7. oktober 2003 om ændring af direktiv 77/799/EØF om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte og indirekte skatter

OJ L 264, 15.10.2003, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 96 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 96 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; stiltiende ophævelse ved 32011L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/93/oj

32003L0093

Rådets direktiv 2003/93/EF af 7. oktober 2003 om ændring af direktiv 77/799/EØF om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte og indirekte skatter

EU-Tidende nr. L 264 af 15/10/2003 s. 0023 - 0024


Rådets direktiv 2003/93/EF

af 7. oktober 2003

om ændring af direktiv 77/799/EØF om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte og indirekte skatter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93 og 94,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bekæmpelsen af momssvig kræver en styrkelse af samarbejdet mellem skatte- og afgiftsadministrationerne inden for Fællesskabet og mellem disse og Kommissionen i overensstemmelse med fælles principper.

(2) Rådets forordning (EØF) nr. 218/92(4), som hvad angår moms supplerede det samarbejde, der er fastlagt ved Rådets direktiv 77/799/EØF af 19. december 1977 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter(5), er i den forbindelse blevet afløst af Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 af 7. oktober 2003 om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 218/92(6). I sidstnævnte forordning samles alle bestemmelser vedrørende det administrative samarbejde angående moms, med undtagelse af den gensidige bistand, der er fastsat ved Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse skatter, told og afgifter og andre foranstaltninger(7).

(3) Anvendelsesområdet for gensidig bistand som fastsat i direktiv 77/799/EØF bør udvides til at omfatte afgiftsbelastning af forsikringspræmier som omhandlet i direktiv 76/308/EØF, således at medlemsstaternes finansielle interesser og det indre markeds neutralitet bedre kan beskyttes.

(4) Direktiv 77/799/EØF bør ændres i overensstemmelse med det ovenfor anførte -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 77/799/EØF ændres således:

1) Titlen affattes således:

"Rådets direktiv 77/799/EØF af 19. december 1977 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter, visse punktafgifter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier."

2) Artikel 1, stk. 1, første led, affattes således:

"- de afgifter på forsikringspræmier, der er nævnt i artikel 3, sjette led, i Rådets direktiv 76/308/EØF."

2a) I artikel 1, stk. 5, erstattes ordlyden under overskriften "i Det Forenede Kongerige" af følgende:"The Commissioners of Customs and Excise eller en befuldmægtiget stedfortræder for de ønskede oplysninger vedrørende skatter på forsikringspræmier eller punktafgifter

The Commissioners of Inland Revenue eller en befuldmægtiget stedfortræder for alle de øvrige oplysninger."

2b) I artikel 1, stk. 5, erstattes ordlyden under overskriften "i Italien" af følgende:"Il ministro dell'economia e delle finanze eller en befuldmægtiget stedfortræder."

3) Artikel 7, stk. 1, affattes således:

"1. Alle oplysninger, som en medlemsstat får kendskab til i medfør af dette direktiv, skal hemmeligholdes i den pågældende stat på samme måde som oplysninger indhentet i henhold til denne stats nationale lovgivning. Under alle omstændigheder må sådanne oplysninger:

- kun stilles til rådighed for personer, som er direkte beskæftiget med afgiftsfastsættelsen eller den administrative kontrol hermed

- endvidere kun bringes frem ved en retlig procedure eller en administrativ procedure, der medfører sanktioner, iværksat med henblik på eller i forbindelse med afgiftsfastsættelsen eller kontrollen hermed, og kun over for personer, som er direkte inddraget i disse procedurer; disse oplysninger kan dog videregives under åbne retsmøder eller i domme, såfremt den kompetente myndighed i den medlemsstat, der afgiver oplysningerne, ikke modsætter sig dette

- i intet tilfælde anvendes til andet end skattemæssige formål eller i forbindelse med en retlig procedure eller administrativ procedure, der medfører sanktioner, iværksat med henblik på eller i forbindelse med afgiftsfastsættelsen eller kontrollen hermed.

Endvidere kan medlemsstater beslutte, at oplysningerne anvendes ved ansættelse af andre skatter, toldafgifter og afgifter, der er omfattet af artikel 2 i direktiv 76/308/EØF(8)."

Artikel 2

Henvisninger til direktiv 77/799/EØF for så vidt angår merværdiafgift (moms) læses som henvisninger til forordning (EF) nr. 1798/2003.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv den 31. december 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 7. oktober 2003.

På Rådets vegne

G. Tremonti

Formand

(1) EFT C 270 E af 25.9.2001, s. 96.

(2) EFT C 284 E af 21.11.2002, s. 121.

(3) EFT C 80 af 3.4.2002, s. 76.

(4) EFT L 24 af 1.2.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 792/2002 (EFT L 128 af 15.5.2002, s. 1).

(5) EFT L 336 af 27.12.1977, s. 15. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(6) Se side 1 i denne EUT.

(7) EFT L 73 af 19.3.1976, s. 18. Senest ændret ved direktiv 2001/44/EF (EFT L 175 af 28.6.2001, s. 17).

(8) EFT L 73 af 19.3.1976, s. 18.

Top