Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0092

Rådets direktiv 2003/92/EF af 7. oktober 2003 om ændring af direktiv 77/388/EØF om reglerne vedrørende leveringssteder for gas og elektricitet

OJ L 260, 11.10.2003, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 390 - 391
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 390 - 391
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 390 - 391
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 390 - 391
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 390 - 391
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 390 - 391
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 390 - 391
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 390 - 391
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 390 - 391

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; ophævet ved 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/92/oj

32003L0092

Rådets direktiv 2003/92/EF af 7. oktober 2003 om ændring af direktiv 77/388/EØF om reglerne vedrørende leveringssteder for gas og elektricitet

EU-Tidende nr. L 260 af 11/10/2003 s. 0008 - 0009


Rådets direktiv 2003/92/EF

af 7. oktober 2003

om ændring af direktiv 77/388/EØF om reglerne vedrørende leveringssteder for gas og elektricitet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den øgede liberalisering inden for gas- og elektricitetssektoren, der har til formål at etablere et indre marked, også hvad angår gas og elektricitet, har afsløret, at der er behov for en revision af de gældende momsregler vedrørende leveringssted for disse goder i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag(4), således at der kan finde en modernisering og forenkling sted som tilpasning til det indre marked, en strategi, som Kommissionen er fortaler for.

(2) Elektricitet og gas betragtes som goder i momsmæssig forstand, og leveringsstedet i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner, der involverer disse goder, skal derfor fastsættes i henhold til artikel 8 i direktiv 77/388/EØF. Da elektricitet og gas imidlertid er varer, som er svære at spore rent fysisk, er det med de nuværende regler særdeles vanskeligt at fastslå leveringsstedet.

(3) Med henblik på at oprette et ægte indre marked for elektricitet og gas uden momsmæssige hindringer bør leveringsstedet for gas gennem distributionssystemet for naturgas og for elektricitet inden det forbrugsmæssige slutled betragtes som værende det sted, hvor kunden har etableret sin virksomhed.

(4) Levering af elektricitet og gas i slutleddet, dvs. fra erhvervsdrivende og distributører til slutbrugeren, bør beskattes der, hvor kunden rent faktisk anvender og forbruger varen, således at det sikres, at beskatningen finder sted i det land, hvor det faktiske forbrug finder sted. Dette er normalt det sted, hvor kundens måler befinder sig.

(5) Elektricitet og gas leveres gennem distributionsnetværk, som der opnås adgang til via netværksoperatører. Med henblik på at undgå dobbeltbeskatning eller slet ingen beskatning er det nødvendigt at harmonisere reglerne for leveringssteder i forbindelse med transmissions- og transporttjenester. Adgang til og brug af distributionssystemer og andre direkte forbundne tjenester bør derfor føjes til listen over specifikke områder, der er nævnt i artikel 9, stk. 2, litra e), i direktiv 77/388/EØF.

(6) Import af gas gennem distributionssystemet for naturgas eller af elektricitet bør fritages for afgift med henblik på at undgå dobbeltbeskatning.

(7) Disse ændringer i reglerne vedrørende leveringssteder for gas gennem distributionssystemet for naturgas eller for elektricitet bør kombineres med et obligatorisk omvendt opkrævningssystem, når kunden er en person, der er identificeret i forbindelse med momsbetaling.

(8) Direktiv 77/388/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse med hermed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 77/388/EØF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 8, stk. 1, tilføjes følgende:

"d) i tilfælde, hvor der leveres gas gennem distributionssystemet for naturgas, eller hvor der leveres elektricitet til en afgiftspligtig forhandler: det sted, hvor den pågældende afgiftspligtige forhandler har etableret sin virksomhed eller har et fast driftssted, som får gassen eller elektriciteten leveret, eller, hvis et sådant virksomhedssted eller fast driftssted ikke findes, det sted, hvor han har sin faste adresse eller sædvanligvis er bosat.

En afgiftspligtig forhandler i henhold til denne bestemmelse er en afgiftspligtig person, hvis hovedbeskæftigelse i forbindelse med køb af gas og elektricitet er at videresælge disse produkter, og hvis eget forbrug af disse produkter er af uvæsentligt omfang.

e) i tilfælde, hvor der leveres gas gennem distributionssystemet for naturgas, eller hvor der leveres elektricitet, hvis en sådan levering ikke er omfattet af litra d): det sted, hvor kunden rent faktisk forbruger varen. Hvis hele eller en del af varen faktisk ikke forbruges af kunden, skønnes disse ikke-forbrugte varer at være anvendt og forbrugt det sted, hvor han har etableret sin virksomhed eller har et fast driftssted, hvortil varen er leveret. Hvis et sådant virksomhedssted eller fast driftssted ikke findes, skønnes han at have anvendt og forbrugt varen det sted, hvor han har sin faste adresse eller sædvanligvis er bosat."

2) I artikel 9, stk. 2, litra e), indsættes følgende led efter ottende led:

"- adgang til samt transport eller transmission gennem distributionssystemer for naturgas og elektricitet og andre direkte forbundne tjenester".

3) I artikel 14, stk. 1, tilføjes følgende litra k):

"k) indførsel af gas gennem distributionssystemet for naturgas eller af elektricitet."

4) Artikel 21, stk. 1, litra a), som den fremgår af artikel 28g, affattes således:

"a) den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af goder eller tjenesteydelser, bortset fra de i litra b), c) og f) omhandlede tilfælde. Hvis den afgiftspligtige levering af goder eller tjenesteydelser foretages af en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i indlandet, kan medlemsstaterne på betingelser, som de selv fastsætter, bestemme, at den betalingspligtige person er den person, for hvem den afgiftspligtige levering af goder eller tjenesteydelser foretages".

5) I artikel 21, stk. 1, som den fremgår af artikel 28g, tilføjes følgende litra f):

"f) personer, der er identificeret i forbindelse med momsbetaling i det pågældende land, og til hvem der leveres varer på betingelserne i artikel 8, stk. 1, litra d) eller e), hvis leverancerne foretages af en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i det pågældende land."

6) I artikel 22, stk. 1, litra c), som den fremgår af artikel 28h, affattes første led således:

"- enhver afgiftspligtig person, bortset fra de i artikel 28a, stk. 4, omhandlede afgiftspligtige personer, der i indlandet foretager levering af goder eller tjenesteydelser, som giver den pågældende fradragsret, bortset fra goder eller tjenesteydelser, for hvilke afgiften udelukkende påhviler aftageren eller modtageren i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, litra a), b), c), eller f). Medlemsstaterne kan dog undlade at registrere visse afgiftspligtige personer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3".

7) I artikel 28a, stk. 5, litra b), tilføjes følgende led:

"- levering af gas gennem distributionsnettet for naturgas og af elektricitet på betingelserne i artikel 8, stk. 1, litra d) eller e)."

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2005. De underretter straks Kommissionen herom. Når medlemsstaterne vedtager disse love og bestemmelser, skal de ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 7. oktober 2003.

På Rådets vegne

G. Tremonti

Formand

(1) Forslag af 5.12.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2) Udtalelse afgivet den 13.5.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3) Udtalelse afgivet den 26.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4) EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2002/93/EF (EFT L 331 af 7.12.2002, s. 27).

Top