Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0080

Kommissionens direktiv 2003/80/EF af 5. september 2003 om fastlæggelse i bilag VIIIa til Rådets direktiv 76/768/EØF af et symbol til angivelse af kosmetiske midlers holdbarhedstid (EØS-relevant tekst)

OJ L 224, 6.9.2003, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 433 - 434
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 129 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 129 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 015 P. 40 - 41

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/80/oj

32003L0080

Kommissionens direktiv 2003/80/EF af 5. september 2003 om fastlæggelse i bilag VIIIa til Rådets direktiv 76/768/EØF af et symbol til angivelse af kosmetiske midlers holdbarhedstid (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 224 af 06/09/2003 s. 0027 - 0028


Kommissionens direktiv 2003/80/EF

af 5. september 2003

om fastlæggelse i bilag VIIIa til Rådets direktiv 76/768/EØF af et symbol til angivelse af kosmetiske midlers holdbarhedstid

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler(1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/15/EF(2),

under henvisning til direktiv 2003/15/EF, særlig artikel 1, nr. 11), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at forbedre kvaliteten af de oplysninger, der stilles til forbrugernes rådighed, bør kosmetiske midler forsynes med en mere nøjagtig angivelse af deres holdbarhedstid.

(2) Kosmetiske midler, hvis mindsteholdbarhed er over 30 måneder, skal forsynes med en angivelse af, i hvor lang tid de kan anvendes efter åbningen uden fare for forbrugeren.

(3) I henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 76/768/EØF angives denne oplysning med et symbol efterfulgt af tidsrummet (måneder og/eller år).

(4) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilag VIIIa til direktiv 76/768/EØF indsættes det symbol, der er anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 11. september 2004. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og nærværende direktiv.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. september 2003.

På Kommissionens vegne

Erkki Liikanen

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.

(2) EUT L 66 af 11.3.2003, s. 26.

BILAG

Symbol, der viser en åben cremebeholder, jf. artikel 6, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 76/768/EØF(1).

>PIC FILE= "L_2003224DA.002802.TIF">

(1) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169, som senest ændret ved artikel 1, nr. 3), i direktiv 2003/15/EF.

Top