Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0079

Kommissionens direktiv 2003/79/EF af 13. august 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Coniothyrium minitans som aktivt stof (EØS-relevant tekst)

OJ L 205, 14.8.2003, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 455 - 457
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 455 - 457
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 455 - 457
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 455 - 457
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 455 - 457
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 455 - 457
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 455 - 457
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 455 - 457
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 455 - 457
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 048 P. 216 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 048 P. 216 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/79/oj

32003L0079

Kommissionens direktiv 2003/79/EF af 13. august 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Coniothyrium minitans som aktivt stof (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 205 af 14/08/2003 s. 0016 - 0018


Kommissionens direktiv 2003/79/EF

af 13. august 2003

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Coniothyrium minitans som aktivt stof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/70/EF(2), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF modtog de tyske myndigheder den 10. september 1997 en ansøgning fra Prophyta GmbH, herefter benævnt ansøgeren, om optagelse af det aktive stof Coniothyrium minitans i direktivets bilag I. Ved Kommissionens beslutning 98/676/EF(3), ændret ved beslutning 2002/748/EF(4), blev det bekræftet, at dossieret var "fuldstændigt" og derfor principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(2) For dette aktive stof er virkningerne på menneskers sundhed og miljøet blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den 13. marts 2000 forelagde den rapporterende medlemsstat Kommissionen et udkast til en vurderingsrapport om stoffet.

(3) Udkastet til vurderingsrapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Behandlingen blev afsluttet den 4. juli 2003 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om Coniothyrium minitans.

(4) Behandlingen afslørede ikke uafklarede spørgsmål eller bekymringer, som ville have gjort det nødvendigt at høre Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

(5) Det fremgår af de forskellige undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder Coniothyrium minitans, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF sammenholdt med direktivets artikel 5, stk. 3, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Det aktive stof bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, i alle medlemsstater finder sted i overensstemmelse med direktivet.

(6) Skønt der endnu ikke er vedtaget ensartede principper for mikroorganismer, bør medlemsstaterne anvende de almindelige bestemmelser i direktivets artikel 4, når de tildeler godkendelser. Det bør derfor fastsættes, at medlemsstaterne opbevarer de endelige reviderede rapporter, så de er tilgængelige for eventuelle interesserede parter, bortset fra fortrolige oplysninger jf. artikel 14 i direktiv 91/414/EØF.

(7) Efter optagelsen bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at gennemføre bestemmelserne i direktiv 91/414/EØF om plantebeskyttelsesmidler, der indeholder Coniothyrium minitans, og at tage eksisterende foreløbige godkendelser op til fornyet overvejelse og senest ved periodens udløb at omdanne dem til fuldstændige godkendelser eller ændre dem eller trække dem tilbage i overensstemmelse med direktiv 91/414/EØF.

(8) Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2004. De underretter Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender bestemmelserne fra den 1. juli 2004.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne tager godkendelsen af hvert plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder Coniothyrium minitans, op til fornyet behandling for at sikre, at kravene for dette aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF er opfyldt. Om nødvendigt ændrer de eller trækker godkendelsen tilbage i henhold til direktiv 91/414/EØF inden den 30. juni 2004.

2. For hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder Coniothyrium minitans, enten som det eneste aktive stof eller som et af flere aktive stoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF senest den 31. december 2004, nyvurderer medlemsstaterne produktet på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv. På grundlag af den vurdering fastlægger medlemsstaterne, om produktet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b) til e), i direktiv 91/414/EØF. Om nødvendigt ændrer de eller trækker de godkendelsen af hvert sådant plantebeskyttelsesmiddel tilbage senest den 30. juni 2005.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft den 1. januar 2004.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. august 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2) EUT L 184 af 23.7.2003, s. 9.

(3) EFT L 317 af 26.11.1998, s. 47.

(4) EFT L 243 af 11.9.2002, s. 19.

BILAG

I bilag I indsættes følgende sidst i tabellen:

">TABELPOSITION>"

Top