Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0062

Kommissionens direktiv 2003/62/EF af 20. juni 2003 om ændring af Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for hexaconazol, clofentezin, myclobutanil og prochloraz (EØS-relevant tekst)

OJ L 154, 21.6.2003, p. 70–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 102 - 110
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 211 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 211 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/62/oj

32003L0062

Kommissionens direktiv 2003/62/EF af 20. juni 2003 om ændring af Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for hexaconazol, clofentezin, myclobutanil og prochloraz (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 154 af 21/06/2003 s. 0070 - 0078


Kommissionens direktiv 2003/62/EF

af 20. juni 2003

om ændring af Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for hexaconazol, clofentezin, myclobutanil og prochloraz

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003(2), særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003(4), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens direktiv 2002/79/EF(5) fastsætter maksimalgrænseværdier (MGV) for visse kombinationer af pesticider og fødevarer.

(2) Efter offentliggørelsen af direktiv 2002/79/EF er Kommissionen med støtte i yderligere data blevet anmodet om at revidere de maksimalgrænseværdier, der for visse kombinationer af pesticider og fødevarer er fastsat i direktiv 2002/79/EF. Gennemgangen af anvendelserne og dataene har for visse kombinationer vist, at dataene berettiger, at der fastsættes maksimalgrænseværdier på over bestemmelsesgrænseværdien.

(3) Forbrugernes akutte og livslange eksponering for disse pesticider via fødevarer, der kan indeholde rester af disse pesticider som følge af deres anvendelse i plantebeskyttelse og eventuelt i veterinærmedicin, er blevet vurderet efter de procedurer og den praksis, der følges i EF, under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenshandelsorganisationen (WHO)(6), og det er blevet beregnet, at de maksimalgrænseværdier, der fastsættes i dette direktiv, ikke giver anledning til overskridelse af den acceptable daglige indtagelse eller de akutte referencedoser.

(4) EF's handelspartnere vil via WTO blive hørt om de grænseværdier, der fastsættes i dette direktiv, og deres bemærkninger til disse grænseværdier vil blive taget i betragtning.

(5) Der er taget hensyn til udtalelser fra Den Videnskabelige Komité for Planter, herunder råd og henstillinger om beskyttelse af forbrugere af fødevareprodukter, der er behandlet med pesticider, og om de rapporterende medlemsstaters anvendelse af ovennævnte metoder(7).

(6) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Maksimalgrænseværdierne i bilaget til nærværende direktiv afløser dem, der i bilag II til direktiv 90/642/EØF er anført for de pågældende pesticider.

Artikel 2

I del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF affattes angivelserne vedrørende følgende pesticidrester således:

">TABELPOSITION>"

Artikel 3

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. juli 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 1. august 2003.

Artikel 4

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71.

(2) EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.

(3) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37.

(4) EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36.

(5) EFT L 291 af 28.10.2002, s. 1.

(6) "Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues", offentliggjort af WHO 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(7) SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top