Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0053

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/53/EF af 18. juni 2003 om 26. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement) (EØS-relevant tekst)

OJ L 178, 17.7.2003, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 392 - 395
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 93 - 96
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 93 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/53/oj

32003L0053

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/53/EF af 18. juni 2003 om 26. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement) (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 178 af 17/07/2003 s. 0024 - 0027


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/53/EF

af 18. juni 2003

om 26. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Miljørisiciene ved nonylphenol (NP) og nonylphenolethoxylat (NPE) er blevet vurderet i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer(4). Vurderingen påviste et behov for at nedbringe disse risici, og Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (CSTEE) bekræftede denne konklusion i sin udtalelse af 6. og 7. marts 2001.

(2) NP er klassificeret som et "prioriteret farligt stof" i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger(5). I henhold til nævnte direktivs artikel 16, stk. 6, skal Kommissionen forelægge forslag til kontrol med henblik på standsning eller udfasning af udledninger, emissioner og tab af sådanne stoffer.

(3) Der blev i Kommissionens henstilling 2001/838/EF af 7. november 2001 om resultaterne af risikovurdering og strategier for risikobegrænsning for stofferne acrylaldehyd; dimethylsulfat; nonylphenol; phenol, 4-nonyl-, forgrenet; tert-butylmethylether(6), som blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EØF) nr. 793/93, foreslået en strategi for risikobegrænsning for NP og NPE, hvorved især markedsføring og anvendelse af disse stoffer begrænses.

(4) For at beskytte miljøet opfordres Kommissionen til at overveje en ændring af Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg(7) med henblik på at fastsætte en grænseværdi for koncentrationen af NP og NPE i slam fra rensningsanlæg, som skal spredes på jorden.

(5) For yderligere at beskytte miljøet bør markedsføring og anvendelse af NP og NPE i forbindelse med bestemte formål, som fører til udledninger, emissioner eller tab af stoffer i miljøet begrænses. Begrænsningen vedrørende hjælpestoffer i pesticider og biocider bør dog ikke berøre gyldigheden af eksisterende nationale godkendelser af pesticider eller biocider indeholdende NPE som hjælpestof, der er meddelt inden dette direktivs ikrafttræden, indtil sådanne godkendelser udløber.

(6) Videnskabelige undersøgelser har også vist, at cementpræparater, der indeholder chrom VI, under visse omstændigheder kan fremkalde allergiske reaktioner ved direkte og længerevarende kontakt med huden. Enhver brug af cement indebærer risiko for direkte og længerevarende kontakt med huden med undtagelse af kontrollerede lukkede og fuldautomatiserede processer.

(7) CSTEE har bekræftet de negative sundhedsvirkninger af chrom VI i cement.

(8) Individuelle beskyttelsesforanstaltninger er nødvendige, men ikke tilstrækkelige til at forhindre, at cement kommer i kontakt med huden. I henhold til rangfølgen af beskyttelsesbestemmelser i Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1)(8) skal arbejdsgiveren desuden i første række sikre, at eksponeringsniveauet reduceres mest muligt, når substitution ikke er mulig, og kun anvende individuelle beskyttelsesforanstaltninger, hvis eksponering ikke kan undgås på andre måder.

(9) For at beskytte menneskers sundhed forekommer det derfor nødvendigt at begrænse markedsføring og anvendelse af cement. Især bør markedsføring og anvendelse af cement eller cementpræparater, der indeholder mere end 2 ppm chrom VI, begrænses i forbindelse med aktiviteter, hvor der er mulighed for kontakt med huden. Ved kontrollerede lukkede og fuldautomatiserede processer er dette ikke tilfældet, og de bør derfor undtages. Der bør anvendes reduktionsmidler på et så tidligt tidspunkt som muligt, dvs. på cementproduktionsstedet.

(10) For yderligere at beskytte menneskers sundhed opfordres Kommissionen til at overveje en ændring af bilag I til direktiv 98/24/EF med henblik på at fastsætte en bindende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering for støv.

(11) Anvendelse af chrom VI er allerede forbudt ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer(9) og forbydes ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr(10). Andre anvendelser af chrom VI undersøges som led i en risikovurdering, og Kommissionen opfordres til snarest muligt at foreslå passende lovgivning for at imødegå eventuelle påviste risici.

(12) Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater(11) bør ændres i overensstemmelse hermed.

(13) Formålet med dette direktiv er at indføre harmoniserede bestemmelser om NP, NPE og cement for således at beskytte det indre marked, medens der sikres et højt sundheds- og miljøbeskyttelsesniveau, som fastsat i traktatens artikel 95.

(14) Det er ønskeligt med henblik på dette direktivs anvendelse, at der vedtages en harmoniseret metode til analyse af indholdet af chrom VI i cement, men det bør ikke forsinke direktivets ikrafttræden. Kommissionen bør derfor fastlægge en sådan metode efter proceduren i artikel 2a i direktiv 76/769/EØF. Analysemetoden bør fortrinsvis udformes på europæisk plan, i givet fald af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).

(15) Dette direktiv berører ikke Fællesskabets minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagere, herunder Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet(12) og særdirektiver baseret herpå, særlig Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)(13) og direktiv 98/24/EF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Bilag I til direktiv 76/769/EØF ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

2. Dette direktiv berører ikke gyldigheden af eksisterende nationale godkendelser af pesticider eller biocider indeholdende NPE som hjælpestof, der er meddelt inden dette direktivs ikrafttræden, indtil sådanne godkendelser udløber.

Artikel 2

Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 2a i direktiv 76/769/EØF en harmoniseret analysemetode med henblik på anvendelse af punkt 47, cement, i bilag I til nævnte direktiv.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 17. juli 2004 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 17. januar 2005.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

G. Drys

Formand

(1) Forslag af 16.8.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2) EUT C 133 af 6.6.2003, s. 13.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 27.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.5.2003.

(4) EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1.

(5) EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. Direktivet er ændret ved beslutning nr. 2455/2001/EF (EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1).

(6) EFT L 319 af 4.12.2001, s. 30.

(7) EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(8) EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

(9) EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34. Direktivet er ændret ved Kommissionens beslutning 2002/525/EF (EFT L 170 af 29.6.2002, s. 81).

(10) EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.

(11) EFT L 262 af 27.9.1976, p. 201. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/36/EF (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 26).

(12) EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.

(13) EFT L 196 af 26.7.1990, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 1999/38/EF (EFT L 138 af 1.6.1999, s. 66).

BILAG

Følgende punkter indsættes i bilag I til direktiv 76/769/EØF:

">TABELPOSITION>"

Top