Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0052

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/52/EF af 18. juni 2003 om ændring af direktiv 95/2/EF for så vidt angår betingelser for anvendelse af tilsætningsstoffet E 425 konjac (EØS-relevant tekst)

OJ L 178, 17.7.2003, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 391 - 391
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 92 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 92 - 92
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 89 - 89

No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; stiltiende ophævelse ved 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/52/oj

32003L0052

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/52/EF af 18. juni 2003 om ændring af direktiv 95/2/EF for så vidt angår betingelser for anvendelse af tilsætningsstoffet E 425 konjac (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 178 af 17/07/2003 s. 0023 - 0023


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/52/EF

af 18. juni 2003

om ændring af direktiv 95/2/EF for så vidt angår betingelser for anvendelse af tilsætningsstoffet E 425 konjac

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer(4) er det på visse betingelser tilladt at anvende tilsætningsstoffet E 425 konjac i levnedsmidler.

(2) Kommissionen har truffet foranstaltninger til midlertidigt at suspendere markedsføring af minibægre med gelé, der indeholder E 425 konjac, fordi de anses for farlige, idet de har forårsaget, at adskillige børn og ældre i tredjelande er døde ved kvælning.

(3) Visse producenter af minibægre med gelé erkender, at der er en risiko for menneskers sundhed, ved at anbringe en advarsel på emballagen og dermed gøre børn og ældre opmærksomme på risikoen.

(4) På grundlag af oplysningerne fra de medlemsstater, der har indført nationale foranstaltninger, kan det konkluderes, at minibægre med gelé, der indeholder E 425 konjac, kan udgøre en livsfare. Minibægre med gelé kan som følge af såvel deres form og størrelse som konjacs kemiske og fysiske egenskaber udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed.

(5) I det foreliggende tilfælde er advarsel via mærkning ikke tilstrækkeligt til at beskytte menneskers, navnlig børns, sundhed.

(6) Det er nødvendigt at ændre betingelserne for anvendelse af E 425 konjac i gelévarer, herunder minibægre med gelé.

(7) Direktiv 95/2/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilag IV til direktiv 95/2/EF i rækken vedrørende E 425: Konjac: i) Konjacgummi ii) Konjacglucomannan ændres "Levnedsmidler generelt (undtagen de i artikel 2, stk. 3, nævnte)" til "Levnedsmidler generelt (undtagen de i artikel 2, stk. 3, nævnte og gelévarer, herunder minibægre med gelé)".

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 17. januar 2004. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

G. Drys

Formand

(1) EFT C 331 E af 31.12.2002 af, s. 124.

(2) EUT C 85 af 8.4.2003, s. 39.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 11.2.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.5.2003.

(4) EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 2001/5/EF (EFT L 55 af 24.2.2001, s. 59).

Top