EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0047

Kommissionens direktiv 2003/47/EF af 4. juni 2003 om ændring af bilag II, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

OJ L 138, 5.6.2003, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 181 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/47/oj

32003L0047

Kommissionens direktiv 2003/47/EF af 4. juni 2003 om ændring af bilag II, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

EU-Tidende nr. L 138 af 05/06/2003 s. 0047 - 0048


Kommissionens direktiv 2003/47/EF

af 4. juni 2003

om ændring af bilag II, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/22/EF(2), særlig artikel 14, stk. 2, litra c),

under henvisning til den pågældende medlemsstats accept, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Af oplysninger fra Portugal baseret på ajourførte undersøgelser fremgår det, at den beskyttede zone i forbindelse med Gonipterus scutellatus Gyll. bør ændres og alene begrænses til Azorerne.

(2) På grund af en fejl i forbindelse med forberedelsen af Kommissionens direktiv 2002/36/EF(3) om ændring af visse bilag til direktiv 2000/29/EF er der sket en ulovlig vedtagelse af nye bestemmelser vedrørende jord og vækstmedium, der hænger ved eller er forbundet med planterne, med oprindelse i Cypern og Malta.

(3) På grund af en fejl i forbindelse med forberedelsen af direktiv 2002/36/EF blev teksten i bilag V, del B, kapitel I, punkt 2, til direktiv 2000/29/EF erstattet, uden at de berørte relevante planteprodukter blev nævnt.

(4) De relevante bilag til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres tilsvarende.

(5) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II, IV og V til direktiv 2000/29/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 15. juni 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 16. juni 2003.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionens underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2) EUT L 78 af 25.3.2003, s. 10.

(3) EFT L 116 af 3.5.2002, s. 16.

BILAG

I bilagene til direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:

1. I bilag II, del B, punkt 5, litra a), affattes højre kolonne således:

">TABELPOSITION>".

2. I bilag IV foretages følgende ændringer:

a) I del A, kapitel I, punkt 34, udgår ordene "Cypern, Malta," i venstre kolonne.

b) I del B, punkt 19, affattes højre kolonne således:

">TABELPOSITION>."

3. I bilag V, del B, kapitel I, foretages følgende ændringer:

a) Punkt 2 affattes således:

"Dele af planter, bortset fra frugter og frø, af:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. og afskårne blomster af Orchidaceae

- nåletræer (Coniferales)

- Acer saccharum Marsh. med oprindelse i nordamerikanske lande

- Prunus L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

- afskårne blomster af Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. og Trachelium L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

- bladgrøntsager af Apium graveolens L. og Ocimum L."

b) I punkt 7, litra b), udgår ordene "Cypern, Malta,".

Top