Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0017

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie (EØS-relevant tekst)

OJ L 76, 22.3.2003, p. 10–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 160 - 169
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 144 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 144 - 153
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 46 - 55

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/17/oj

32003L0017

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 076 af 22/03/2003 s. 0010 - 0019


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/17/EF

af 3. marts 2003

om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 20. januar 2003, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF(4) fastsætter miljøspecifikationer for brændstoffer.

(2) I traktatens artikel 95 er det fastsat, at forslag fra Kommissionen inden for bl.a. sundhed og miljøbeskyttelse, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion, skal bygge på et højt miljøbeskyttelsesniveau, og at Europa-Parlamentet og Rådet også bestræber sig på at nå dette mål.

(3) Der skal foretages en revision af direktiv 98/70/EF for at opfylde kravene i Fællesskabets luftkvalitetsstandarder og dermed forbundne målsætninger og for at supplere de obligatoriske specifikationer, der allerede er fastsat i direktivets bilag III og IV.

(4) En reduktion af svovlindholdet i benzin og dieselolie kan bidrage til at nå disse mål.

(5) Det er klart dokumenteret, at svovl i benzin og dieselolie svækker effektiviteten af katalysatorteknologien til efterbehandling af udstødningsgassen fra vejgående motorkøretøjer og i stigende grad fra mobile ikke-vejgående maskiner.

(6) For vejgående motorkøretøjer anvendes i stadig højere grad katalysatorer som middel til at opfylde emissionsgrænserne i Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer(5) og Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende luftarter fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) som brændstof(6). En reduktion af svovlindholdet i benzin og dieselolie kan derfor forventes at få større virkninger på udstødningsgassen end ændringer af de andre brændstofparametre.

(7) Indførelsen af brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg vil gøre det muligt at opnå de forbedringer af brændstofeffektiviteten, som de nye teknologier for motorkøretøjer giver mulighed for, og bør undersøges i forbindelse med mobile ikke-vejgående maskiner og føre til en væsentlig mindskelse af emissionen af konventionelle luftforurenende stoffer fra bestående køretøjer. Fordelene vil opveje den øgede emission af CO2, som fremstilling af benzin og diesel med lavere svovlindhold medfører.

(8) Der bør derfor træffes foranstaltninger til, at der indføres og sikres adgang til brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg. Fiskale foranstaltninger har vist sig at være et effektivt middel til at fremme en hurtig indførelse af brændstoffer af bedre kvalitet i overensstemmelse med de enkelte medlemsstaters behov og prioriteringer og forkorte overgangsperioden med to forskellige kvaliteter på markedet. Brugen af fiskale foranstaltninger på det relevante nationale plan eller fællesskabsplan bør fremmes og tilskyndes.

(9) Som følge af den brede adgang til brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg vil bilfabrikanterne have mulighed for at gøre væsentlige yderligere fremskridt hen imod en forbedring af nye køretøjers brændstofeffektivitet. Når de nuværende miljøtilsagn tages op til revision sammen med bilfabrikanterne i 2003, vil det potentielle bidrag fra brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg til opnåelsen af Fællesskabets mål på 120 g/km for de gennemsnitlige CO2-emissioner for nye biler blive evalueret.

(10) Der skal fra 1. januar 2005 være adgang til tilstrækkelige mængder benzin og dieselolie med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg baseret på en passende geografisk afbalanceret fordeling, så der sikres fri bevægelighed for nye biler, der kræver disse brændstoffer. Samtidig skal det sikres, at reduktionen af CO2-emissionerne fra nye biler mere end opvejer de yderligere emissioner, som fremstillingen af disse brændstoffer medfører.

(11) Fristen for fuldstændig indtrængning på markedet for benzin og dieselolie med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg bør fastsættes til 1. januar 2009, så brændstofindustrien får tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige investeringer til tilpasning af sine produktionsplaner. Med den fuldstændige indførelse af benzin og dieselolie med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg fra 1. januar 2009 vil emissionen af konventionelle forureningsstoffer fra de bestående biler endvidere mindskes, hvilket vil føre til forbedring af luftkvaliteten, samtidig med at det sikres, at der ikke sker en samlet stigning af drivhusgasemissionerne. I den forbindelse vil det, for så vidt angår dieselolie, være nødvendigt at bekræfte denne dato senest den 31. december 2005.

(12) For at beskytte menneskers sundhed og/eller miljøet i bestemte byområder eller i bestemte økologisk eller miljømæssigt følsomme områder med særlige forureningsproblemer bør medlemsstaterne efter en procedure, der fastsættes i dette direktiv, kunne kræve, at brændstoffer kun må markedsføres, hvis de, for så vidt angår problematiske forurenende stoffer, opfylder strengere miljøspecifikationer end dem, der er fastsat i dette direktiv. Denne procedure er en undtagelse fra den informationsprocedure, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester(7).

(13) Emissionerne fra motorer i mobile ikke-vejgående maskiner og landbrugs- og skovbrugstraktorer skal opfylde grænseværdierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner(8) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF af 22. maj 2000 om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer(9). Opfyldelsen af disse emissionsgrænseværdier vil i stigende grad afhænge af kvaliteten af de gasolier, der anvendes til disse motorer, hvorfor det er vigtigt, at der indføjes en definition på disse brændstoffer i direktiv 98/70/EF.

(14) Der bør indføres et ensartet system for overvågning af brændstofkvaliteten eller nationale systemer, der sikrer lige så pålidelige resultater, og systemer for indberetning, således at overholdelsen af de foreskrevne miljøspecifikationer for brændstofkvaliteten kan vurderes.

(15) Der bør fastlægges en procedure for ajourføring af de målemetoder, der anvendes til at sikre, at de foreskrevne brændstofkvalitetsspecifikationer overholdes.

(16) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 98/70/EF bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(10).

(17) Bestemmelserne i direktiv 98/70/EF bør tages op til revision under hensyn til Fællesskabets nye lovgivning om luftkvalitet og de dermed forbundne miljømålsætninger, såsom behovet for at fremme alternative brændstoffer, herunder biobrændstoffer, og til udviklingen af nye forureningsbekæmpelsesteknologier og effekten af metalliske tilsætningsstoffer og andre relevante spørgsmål vedrørende deres effektivitet, og med henblik på i givet fald at bekræfte datoen for fuldstændig indførelse af dieselolie med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg, så det sikres, at der ikke sker en samlet stigning af emissionen af drivhusgasser.

(18) Der bør foretages en omfattende undersøgelse af alle alternative brændstoffer, herunder biobrændstoffer, og behovet for en specifik lovgivning herom bør drøftes.

(19) Medlemsstaterne bør indføre bestemmelser om sanktioner og bøder for overtrædelser af direktiv 98/70/EF og sikre, at de gennemføres.

(20) Direktiv 98/70/EF bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 98/70/EF ændres således:

1) Artikel 2 affattes således:

"Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1) 'benzin': ethvert flygtigt mineralolieprodukt, som henhører under KN-kode 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 og 2710 11 59 (11), og som er bestemt til brug som brændstof i forbrændingsmotorer med styret tænding til fremdrift af motorkøretøjer

2) 'dieselolie': gasolie, som henhører under KN-kode 2710 19 41 (12), og som anvendes til fremdrift af motorkøretøjer som omhandlet i direktiv 70/220/EØF og 88/77/EØF

3) 'gasolier, som er bestemt til brug i mobile ikke-vejgående maskiner og i landbrugs- og skovbrugstraktorer': ethvert mineraloliebaseret flydende brændstof, som henhører under KN-kode 2710 19 41 og 2710 19 45 (13), og som er bestemt til brug i de i direktiv 97/68/EF(14) og 2000/25/EF(15) omhandlede motorer

4) 'regioner i Fællesskabets yderste periferi': for Frankrig de franske oversøiske departementer, for Portugal Azorerne og Madeira samt for Spanien De Kanariske Øer.

For medlemsstater med arktiske eller strenge klimaforhold kan det maksimale destillationspunkt på 65 % ved 250 °C for dieselolie og gasolier erstattes med et maksimalt destillationspunkt på 10 % (vol/vol) ved 180 °C."

2) I artikel 3, stk. 2, tilføjes følgende litraer:

"d) Uden at det berører litra c), træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at blyfri benzin med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg markedsføres på deres område efterhånden, dog senest den 1. januar 2005. Medlemsstaterne påser, at adgangen til denne blyfrie benzin er passende geografisk afbalanceret, og at den i alle henseender er i overensstemmelse med specifikationerne i bilag III.

Medlemsstaterne kan dog for regionerne i Fællesskabets yderste periferi udarbejde specifikke bestemmelser om indførelsen af benzin med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg. Medlemsstater, der anvender denne bestemmelse, underretter Kommissionen herom. Kommissionen udvikler retningslinjer med henblik på at anbefale, hvad der i dette litra skal forstås ved 'passende geografisk afbalanceret adgang'.

e) Medlemsstaterne påser, at blyfri benzin senest den 1. januar 2009 kun kan markedsføres på deres område, såfremt den er i overensstemmelse med miljøspecifikationerne i bilag III, med undtagelse af svovlindholdet, som maksimalt må være 10 mg/kg."

3) I artikel 4

a) tilføjes følgende litraer i stk. 1:

"d) Uden at dette berører litra c), træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dieselolie med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg markedsføres på deres område efterhånden, dog senest den 1. januar 2005. Medlemsstaterne påser, at adgangen til denne dieselolie er passende geografisk afbalanceret, og at den i alle andre henseender er i overensstemmelse med specifikationerne fastlagt i bilag IV.

Medlemsstaterne kan dog for regionerne i Fællesskabets yderste periferi udarbejde specifikke bestemmelser om indførelsen af dieselolie med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg. Medlemsstater, der anvender denne bestemmelse, underretter Kommissionen herom.

e) Medlemsstaterne påser, med forbehold af bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, litra a), at dieselolie senest den 1. januar 2009 kun kan markedsføres på deres område, såfremt den er i overensstemmelse med miljøspecifikationerne i bilag IV, med undtagelse af svovlindholdet, som maksimalt må være 10 mg/kg."

b) tilføjes følgende stykke:

"5. Medlemsstaterne påser, at gasolier, der er bestemt til brug i mobile ikke-vejgående maskiner og landbrugs- og skovbrugstraktorer, og som markedsføres på deres område, indeholder under 2000 mg/kg svovl. Senest den 1. januar 2008 må svovlindholdet i gasolier bestemt til brug i mobile ikke-vejgående maskiner og landbrugs- og skovbrugstraktorer maksimalt være 1000 mg/kg. Medlemsstaterne kan imidlertid kræve en lavere grænse eller det samme svovlindhold som det, der i dette direktiv er fastsat for dieselolie."

4) I artikel 6

a) affattes stk. 1 således:

"1. Uanset artikel 3, 4 og 5 og i overensstemmelse med traktatens artikel 95, stk. 10, kan en medlemsstat træffe foranstaltninger til at kræve, at brændstoffer, for så vidt angår hele bilparken eller en del af den, i bestemte områder kun må markedsføres på dens område, såfremt de er i overensstemmelse med strengere miljøspecifikationer end dem, der er fastsat i dette direktiv, med det formål at beskytte befolkningens sundhed i et bestemt byområde eller miljøet i et bestemt økologisk eller miljømæssigt følsomt område i denne medlemsstat, når luftforurening eller forurening af grundvandet er eller må formodes at blive et alvorligt og tilbagevendende problem for menneskers sundhed eller for miljøet."

b) affattes stk. 3 således:

"3. Den berørte medlemsstat forelægger Kommissionen relevante miljøoplysninger om det pågældende område og de påtænkte foranstaltningers forventede virkning på miljøet."

c) udgår stk. 7 og 8.

5) Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

Overvågning og rapportering

1. Medlemsstaterne overvåger på grundlag af analysemetoderne i europæisk standard EN 228:1999 og EN 590:1999, at kravene i artikel 3 og 4 for henholdsvis benzin og dieselolie overholdes.

2. Medlemsstaterne opretter et system til brændstofkvalitetsovervågning, som er i overensstemmelse med kravene i den relevante europæiske standard. Medlemsstaterne kan anvende et andet system til brændstofkvalitetsovervågning, hvis det sikrer tilsvarende pålidelige resultater.

3. Medlemsstaterne forelægger senest den 30. juni hvert år en rapport med brændstofkvalitetsdata for det foregående kalenderår. Den første rapport forelægges senest den 30. juni 2002. Fra 1. januar 2004 skal rapporten udformes i overensstemmelse med modellen i den relevante europæiske standard. Derudover indberetter medlemsstaterne den samlede mængde benzin og dieselolie, der er markedsført på deres område, og den markedsførte mængde blyfri benzin og dieselolie med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg. Medlemsstaterne aflægger endvidere hvert år rapport om adgangen på et passende geografisk afbalanceret grundlag til benzin og dieselolie med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg, der markedsføres på deres område.

4. Kommissionen sikrer, at de oplysninger, der indgives i henhold til stk. 3, straks stilles til rådighed via passende kanaler. Kommissionen offentliggør hvert år og første gang senest den 31. december 2003 en rapport om den aktuelle brændstofkvalitet i de forskellige medlemsstater og om den geografiske dækning med brændstoffer med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg med henblik på at give overblik over situationen med hensyn til brændstofkvalitet i de forskellige medlemsstater."

6) Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

Revisionsprocedure

1. Kommissionen tager senest den 31. december 2005 brændstofspecifikationerne i bilag III og IV, bortset fra svovlindhold, op til revision og foreslår, hvis det er hensigtsmæssigt, ændringer hertil i overensstemmelse med de nuværende og kommende krav i fællesskabslovgivningen om emissioner fra køretøjer og luftkvalitet og de hermed forbundne mål. Kommissionen overvejer navnlig:

a) nødvendigheden af at ændre tidsfristen for fuldstændig indførelse af dieselolie med et maksimalt svovlindhold på 10 mg/kg for at sikre, at der ikke sker en samlet stigning i drivhusgasemissionerne. I denne analyse tages der hensyn til udviklingen i raffineringsteknologien, de forventede forbedringer af køretøjernes brændstoføkonomi og den hastighed, hvormed ny brændstofeffektiv teknologi indføres i bilparken

b) konsekvenserne af ny fællesskabslovgivning, der fastsætter luftkvalitetsnormer for stoffer som f.eks. polycykliske aromatiske kulbrinter

c) resultatet af den revision, der er omhandlet i artikel 10 i Rådets direktiv 1999/30/EF af 22. april 1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, kvælstofdioxid og kvælstofoxider, partikler og bly i luften(16)

d) resultatet af revisionen af japanske(17), koreanske(18) og europæiske(19) bilfabrikanters forskellige forpligtelser til at nedbringe brændstofforbruget og kuldioxidemissionerne for nye personbiler på baggrund af de ændringer af brændstofkvaliteten, der indføres med dette direktiv, og fremskridt mod Fællesskabets mål på 120 g/km for de gennemsnitlige CO2-emissioner fra biler

e) resultatet af revisionen i medfør af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/96/EF af 13. december 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende luftarter fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) som brændstof, og om ændring af Rådets direktiv 88/77/EØF(20) samt bekræftelsen af den bindende emissionsstandard for NOx for motorer til tunge køretøjer

f) effektiviteten af ny forureningsbegrænsende teknologi, påvirkningen fra metalliske tilsætningsstoffer og andre relevante emner vedrørende deres ydeevne samt udviklingen på de internationale brændstofmarkeder

g) behovet for at tilskynde til indførelse af alternative brændstoffer, herunder biobrændstoffer, samt behovet for at ændre andre parametre i brændstofspecifikationerne for både konventionelle og alternative brændstoffer, f.eks. for at foretage sådanne ændringer af grænseværdierne for benzins flygtighed i dette direktiv, som er nødvendige for, at de kan finde anvendelse på blandinger af bioethanol og benzin, samt de deraf følgende nødvendige ændringer af EN 228:1999.

2. Under forberedelsen af dens forslag til næste fase i spørgsmålet om emissionsstandarder for motorer med kompressionstænding i ikke-vejgående maskiner skal Kommissionen sideløbende fastsætte kvalitetskravene til brændstoffer. Kommissionen skal i den forbindelse tage hensyn til omfanget af emissionerne fra denne sektor, de samlede miljø- og sundhedsmæssige fordele, konsekvenserne i medlemsstaterne for så vidt angår brændstofdistributionen samt omkostninger og fordele ved en mere restriktiv grænse for svovlindholdet end den, der i øjeblikket kræves for brændstof, der anvendes i motorer med kompressionstænding i ikke-vejgående maskiner, og skal derefter sidestille de relevante kvalitetskrav til brændstoffer for ikke-vejgående maskiner med vejgående køretøjer inden en bestemt dato, som på nuværende tidspunkt forventes at blive den 1. januar 2009, hvilket skal bekræftes eller ændres af Kommissionen i dens revision i 2005.

3. Ud over hvad der er fastsat i stk. 1, kan Kommissionen bl.a. forelægge:

- forslag, der tager hensyn til den særlige situation for bilparker tilhørende selskaber og nødvendigheden af at foreslå specifikationsniveauer for de særlige brændstoffer, de bruger

- forslag om fastsættelse af specifikationsniveauer for flaskegas (LPG), naturgas og biobrændstoffer."

7) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 9a

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af gennemførelsesbestemmelserne til dette direktiv. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning."

8) Artikel 10, stk. 1, affattes således:

"1. De målemetoder, der anvendes i forbindelse med de parametre, der er anført i bilag I og III, er de analysemetoder, der er opstillet i europæisk standard EN 228:1999. De målemetoder, der anvendes i forbindelse med de parametre, der er anført i bilag II og IV, er de analysemetoder, der er opstillet i europæisk standard EN 590:1999. Medlemsstaterne kan vedtage andre analysemetoder end EN 228:1999 eller EN 590:1999, hvis det er hensigtsmæssigt, og hvis deres nøjagtigheds- og præcisionsniveau er mindst lige så højt som for de analysemetoder, de erstatter. Bliver det nødvendigt at tilpasse de tilladte analysemetoder til den tekniske udvikling, kan Kommissionen vedtage de fornødne ændringer efter proceduren i artikel 11, stk. 2."

9) Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 12 i direktiv 96/62/EF(21).

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(22), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

10) Bilag I til IV erstattes med teksten i bilaget.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, senest den 30. juni 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra 1. januar 2004.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

A.-A. Tsochatzopoulos

Formand

(1) EFT C 213 E af 31.7.2001, s. 255.

(2) EFT C 36 af 8.2.2002, s. 115.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 29.11.2001 (EFT C 153 E af 27.6.2002, s. 253), Rådets fælles holdning af 15.4.2002 (EFT C 145 E af 18.6.2002, s. 71) og Europa-Parlamentets afgørelse af 26.9.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets afgørelse af 30.1.2003 og Rådets afgørelse af 6.2.2003.

(4) EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/71/EF (EFT L 287 af 14.11.2000, s. 46).

(5) EFT L 76 af 6.4.1970, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/100/EF (EFT L 16 af 18.1.2002, s. 32).

(6) EFT L 36 af 9.2.1988, s. 33. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/27/EF (EFT L 107 af 18.4.2001, s. 10).

(7) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Ændret ved direktiv 98/48/EF (EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18).

(8) EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/63/EF (EFT L 227 af 23.8.2001, s. 41).

(9) EFT L 173 af 12.7.2000, s. 1.

(10) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(11) KN-kodenumrene er numrene i den fælles toldtarif som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 (EFT L 279 af 23.10.2001, s. 1).

(12) KN-kodenumrene er numrene i den fælles toldtarif som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 (EFT L 279 af 23.10.2001, s. 1).

(13) KN-kodenumrene er numrene i den fælles toldtarif som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 (EFT L 279 af 23.10.2001, s. 1).

(14) EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 2001/63/EF (EFT L 227 af 23.8.2001, s. 41).

(15) EFT L 173 af 12.7.2000, s. 1.

(16) EFT L 163 af 29.6.1999, s. 41. Ændret ved Kommissionens beslutning 2001/744/EF (EFT L 278 af 23.10.2001, s. 35).

(17) EFT L 100 af 20.4.2000, s. 57.

(18) EFT L 100 af 20.4.2000, s. 55.

(19) EFT L 40 af 13.2.1999, s. 49.

(20) EFT L 44 af 16.2.2000, s. 1.

(21) EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55.

(22) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

BILAG

"BILAG I

MILJØSPECIFIKATIONER FOR BRÆNDSTOFFER TIL BRUG I KØRETØJER MED MOTOR MED STYRET TÆNDING

Type: benzin

>TABELPOSITION>

BILAG II

MILJØSPECIFIKATIONER FOR BRÆNDSTOFFER TIL BRUG I KØRETØJER MED MOTOR MED KOMPRESSIONSTÆNDING

Type: dieselolie

>TABELPOSITION>

BILAG III

MILJØSPECIFIKATIONER FOR BRÆNDSTOFFER TIL BRUG I KØRETØJER MED MOTOR MED STYRET TÆNDING

Type: Benzin

>TABELPOSITION>

BILAG IV

MILJØSPECIFIKATIONER FOR BRÆNDSTOFFER TIL BRUG I KØRETØJER MED MOTOR MED KOMPRESSIONSTÆNDING

Type: dieselolie

>TABELPOSITION>"

Top