Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0100

Kommissionens direktiv 2002/100/EF af 20. december 2002 om ændring af Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for azoxystrobin (EØS-relevant tekst)

OJ L 2, 7.1.2003, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 25 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 25 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 25 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 25 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 25 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 25 - 30
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 25 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 25 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 25 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 3 - 8
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 3 - 8

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; stiltiende ophævelse ved 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/100/oj

32002L0100

Kommissionens direktiv 2002/100/EF af 20. december 2002 om ændring af Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for azoxystrobin (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 002 af 07/01/2003 s. 0033 - 0038


Kommissionens direktiv 2002/100/EF

af 20. december 2002

om ændring af Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for azoxystrobin

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager(1), senest ændret ved direktiv 2002/79/EF(2), særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(3), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/81/EF(4), særlig artikel 4, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det nye aktive stof azoxystrobin blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF ved Kommissionens direktiv 98/47/EF(5) til anvendelse udelukkende som fungicid uden angivelse af særlige forhold, som indvirker på afgrøder, der kan behandles med plantebeskyttelsesmidler, som indeholder dette aktive stof.

(2) Maksimalgrænseværdier for azoxystrobin i og på alle varer, der er omfattet af direktiv 90/642/EØF, er fastsat i nævnte direktiv, bl.a. ændret ved Kommissionens direktiv 1999/71/EF(6), 2000/48/EF(7), 2001/48/EF(8) og 2002/23/EF(9).

(3) De maksimalgrænseværdier, der er fastsat i nævnte direktiv, afspejler de godkendte anvendelser af azoxystrobin på visse afgrøder. I forbindelse med afgrøder, for hvilke der ikke er givet nogen godkendelse, blev maksimalgrænseværdierne sat til bestemmelsesgrænseværdien. Normalt resulterer anvendelse af azoxystrobin i rester, der ligger over bestemmelsesgrænseværdien. Når et nyt anvendelsesformål foreslås, skal medlemsstaterne således fastsætte en ny midlertidig national maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF, inden en sådan ny anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, som indeholder dette aktive stof, kan godkendes. Nogle medlemsstater har forelagt oplysninger om yderligere anvendelsesformål. De foreliggende oplysninger er blevet gennemgået og er tilstrækkelige til, at de midlertidige maksimalgrænseværdier kan ændres på EF-plan for de afgrøder, for hvis vedkommende medlemsstaterne nu foreslår godkendelse af anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, som indeholder azoxystrobin.

(4) Med henblik på optagelsen af azoxystrobin i bilag I til direktiv 91/414/EØF afsluttedes den tekniske og videnskabelige vurdering i form af Kommissionens reviderede vurderingsrapport den 22. april 1998. I rapporten er den accepterede daglige indtagelse (ADI) for azoxystrobin fastsat til 0,1 mg/kg legemsvægt/dag. Forbrugernes livslange eksponering for fødevarer behandlet med azoxystrobin er blevet vurderet efter de procedurer og den praksis, der følges i EF, under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af WHO(10), og udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter(11) om den anvendte metodologi, og det er blevet beregnet, at de nye maksimalgrænseværdier, der nu foreslås, ikke giver anledning til overskridelse af ADI.

(5) EF gav Verdenshandelsorganisationen meddelelse om udkastet til Kommissionens direktiv, og WTO's bemærkninger er taget i betragtning ved færdiggørelsen af direktivet.

(6) Der er taget hensyn til udtalelser fra Den Videnskabelige Komité for Planter, især råd og henstillinger om beskyttelse af forbrugere af fødevarer, der er behandlet med pesticider.

(7) Direktiv 90/642/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8) Dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Maksimalgrænseværdierne for azoxystrobin i bilag II til direktiv 90/642/EØF erstattes af maksimalgrænseværdierne i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

2. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. marts 2003. De underretter straks Kommissionen derom.

3. Disse bestemmelser anvendes fra den 1. april 2003.

4. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71.

(2) EFT L 291 af 28.10.2002, s. 1.

(3) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(4) EFT L 276 af 12.10.2002, s. 28.

(5) EFT L 191 af 7.7.1998, s. 50.

(6) EFT L 194 af 27.7.1999, s. 36.

(7) EFT L 197 af 3.8.2000, s. 26.

(8) EFT L 180 af 3.7.2001, s. 26.

(9) EFT L 64 af 7.3.2002, s. 13.

(10) Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, published by the World Health Organisation 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(11) Den Videnskabelige Komité for Planters udtalelse om spørgsmål i forbindelse med ændringen af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF (EFT 221 af 7.8.1986, s. 7), 86/363/EØF (EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43) og 90/642/EØF af 14. juli 1998 (

http://europa.eu.int/comm/ dg24/health/sc/scp/ out21_en.html).

BILAG

>TABELPOSITION>

Top