Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0084

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002 om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (EØS-relevant tekst)

OJ L 324, 29.11.2002, p. 53–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 43 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 43 - 48
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 014 P. 53 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/84/oj

32002L0084

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002 om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 324 af 29/11/2002 s. 0053 - 0058


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF

af 5. november 2002

om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, navnlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forslag(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

efter proceduren i traktatens artikel 251(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) De gældende direktiver om sikkerhed til søs henviser til det udvalg, der er nedsat ved Rådets direktiv 93/75/EØF af 13. september 1993 om mindstekrav til skibe, som er på vej til eller fra Fællesskabets søhavne med farligt eller forurenende gods(5), og i nogle tilfælde til et ad hoc-udvalg, der er nedsat ved det pågældende direktiv. Disse udvalg fungerer i henhold til bestemmelserne i Rådets afgørelse 87/373/EØF af 13. juli 1987 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6).

(2) Afgørelse 87/373/EØF er blevet erstattet med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(7). De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af de gældende direktiver inden for sikkerhed til søs bør vedtages i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF.

(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra Skibe (USS)(8) centraliserer arbejdsopgaverne i de udvalg, der er nedsat i henhold til fællesskabslovgivningen om sikkerhed til søs, om forebyggelse af forurening fra skibe og om leve- og arbejdsforhold om bord.

(4) Rådets direktiv 93/75/EØF, 94/57/EF(9), 95/21/EF(10), 96/98/EF(11), 97/70/EF(12), 98/18/EF(13), 98/41/EF(14) og 1999/35/EF(15) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF(16), 2001/25/EF(17) og 2001/96/EF(18) om sikkerhed til søs bør derfor ændres, så de eksisterende udvalg erstattes med USS.

(5) Ovennævnte direktiver bør endvidere ændres, så de ændringsprocedurer, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 2099/2002, og de relevante bestemmelser i samme forordning, som skal lette deres tilpasning til ændringer af de internationale instrumenter om sikkerhed til søs, som fællesskabslovgivningen henviser til, kan finde anvendelse -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er at forbedre gennemførelsen af fællesskabslovgivningen om sikkerhed til søs, om beskyttelse af havmiljøet og om leve- og arbejdsforhold om bord på skibe:

a) ved at henvise til USS

b) ved at fremskynde ajourføring og lette ændring af denne lovgivning på baggrund af udviklingen i de internationale instrumenter inden for sikkerhed til søs, forebyggelse af forurening fra skibe og leve- og arbejdsforhold om bord i henhold til forordning (EF) nr. 2099/2002.

Artikel 2

Ændring af direktiv 93/75/EØF

Direktiv 93/75/EØF ændres således:

1) I artikel 2 affattes litra e), f), g), h) og i) således:

"e) Marpol 73/78: den internationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe som ændret ved 1978-protokollen, i den gældende affattelse

f) IMDG-koden: den internationale kode for søtransport af farligt gods, i den gældende affattelse

g) IBC-koden: IMO's internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af farlige kemiske produkter i bulk, i den gældende affattelse

h) IGC-koden: IMO's internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af flydende gas i bulk, i den gældende affattelse

i) INF-koden: IMO's kode for sikker transport af bestrålet nukleart brændsel, plutonium og stærkt radioaktivt affald i beholdere om bord på skibe, i den gældende affattelse."

2) I artikel 11 tilføjes følgende stykke:"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)(19)."

3) Artikel 12 affattes således:

"Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(20), jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

Artikel 3

Ændring af direktiv 94/57/EF

Direktiv 94/57/EF ændres således:

1) I artikel 2, litra d), ændres "der var gældende den 19. december 2001" til "i den gældende affattelse".

2) Artikel 7, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)(21)."

3) I artikel 8, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, litra d), og artikel 6, kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) 2099/2002."

Artikel 4

Ændring af direktiv 95/21/EF

Direktiv 95/21/EF ændres således:

1) Artikel 2 ændres således:

a) i nr. 1 ændres "som er gældende den 19. december 2001" til "i den gældende affattelse"

b) i nr. 2 ændres "som affattet den 19. december 2001" til "i den gældende affattelse".

2) Artikel 18, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)(22)."

3) Artikel 19 ændres således:

a) litra c) affattes således:

"c) i artikel 2, stk. 1, at ajourføre listen over internationale konventioner, der er relevante for dette direktiv"

b) følgende stykke tilføjes:"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2099/2002."

Artikel 5

Ændring af direktiv 96/98/EF

Direktiv 96/98/EF ændres således:

1) I artikel 2, litra c), d) og n), ændres "som er gældende den 1. januar 2001" til i "den gældende affattelse".

2) Artikel 17 affattes således:

"Artikel 17

Dette direktiv kan ændres efter proceduren i artikel 18, stk. 2, med henblik på:

- at anvende senere ændringer af internationale instrumenter i forbindelse med dette direktiv

- at ajourføre bilag A både ved at tilføje nyt udstyr og ved at overføre udstyr fra bilag A.2 til bilag A.1 og omvendt

- at tilføje muligheden for at anvende modul B + C og modul H på udstyr, som er opført i bilag A.1, samt at ændre kolonnerne vedrørende overensstemmelsesmodulerne

- at medtage andre standardiseringsorganisationer i definitionen af prøvningsstandarder i artikel 2.

De konventioner og prøvningsstandarder, der er nævnt i artikel 2, litra c), d) og n), gælder med forbehold af foranstaltninger, som måtte være vedtaget i medfør af artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)(23)."

3) Artikel 18 affattes således:

"Artikel 18

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(24), jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

Artikel 6

Ændring af direktiv 97/70/EF

Direktiv 97/70/EF ændres således:

1) I artikel 8 tilføjes følgende stykke:"Ændringer af det internationale instrument, der er nævnt i artikel 2, nr. 4), kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)(25)."

2) Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

Udvalg

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(26), jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

Artikel 7

Ændring af direktiv 98/18/EF

Direktiv 98/18/EF ændres således:

1) I artikel 2 affattes litra a), b), c), d) og f) således:

"a) 'internationale konventioner': den internationale konvention af 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen, i det følgende benævnt Solas-konventionen af 1974, og den internationale konvention om lastelinjer af 1966, med protokoller og ændringer, i den gældende affattelse

b) 'regler for intakt stabilitet': Code on Intact Stability for all types of ships covered by IMO Instruments, som er indeholdt i IMO-forsamlingens resolution A.749(18) af 4. november 1993, i den gældende affattelse

c) 'kode for højhastighedsfartøjer': den internationale kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer, som er indeholdt i IMO's Maritime Sikkerhedskomités resolution MSC 36(63) af 20. maj 1994, i den gældende affattelse

d) 'GMDSS': det globale maritime nød- og sikkerhedssystem som omhandlet i kapitel IV i Solas-konventionen af 1974, i den gældende affattelse

(...)

f) 'højhastighedspassagerfartøj': et fartøj som defineret i regel X/1 i Solas-konventionen af 1974 i den gældende affattelse, og som befordrer flere end tolv passagerer; passagerskibe i indenlandsk fart i havområder i klasse B, C og D anses ikke som højhastighedspassagerfartøjer, hvis

- deres deplacement i forhold til konstruktionsvandlinjen er under 500 m3, og

- deres største hastighed som defineret i punkt 1.4.30 i koden for højhastighedsfartøjer er mindre end 20 knob."

2) I artikel 6, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, litra a), nr. i), og stk. 3, litra a), ændres "som ændret på datoen for vedtagelsen af dette direktiv" til "i den gældende affattelse".

3) Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

Tilpasninger

Efter proceduren i artikel 9, stk. 2, kan:

a) i) definitionerne i artikel 2, litra a), b), c), d) og t), og

ii) bestemmelserne i artikel 10 vedrørende procedurer og retningslinjer for syn, og

iii) bestemmelserne vedrørende Solas-konventionen og den internationale kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer med senere ændringer, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 4, artikel 10, stk. 3, og artikel 11, stk. 3, og

iv) de specifikke henvisninger til de internationale konventioner og IMO-resolutioner, jf. artikel 2, litra f), k) og o), artikel 3, stk. 2, litra a), artikel 6, stk. 1, litra b) og c), artikel 6, stk. 2, litra b), og artikel 11, stk. 3

tilpasses til den internationale udvikling, især inden for IMO.

b) Bilagene ændres med henblik på:

i) at gennemføre ændringer af internationale konventioner for så vidt angår dette direktiv

ii) at forbedre de tekniske krav i lyset af de indvundne erfaringer.

Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)(27)."

4) Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

Udvalg

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(28), jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

Artikel 8

Ændring af direktiv 98/41/EF

Direktiv 98/41/EF ændres således:

1) I artikel 2, tredje led, ændres "i den på direktivets vedtagelsestidspunkt gældende udformning" til "i den gældende affattelse".

2) I artikel 12 tilføjes følgende stykke:"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)(29)."

3) Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(30), jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

Artikel 9

Ændring af direktiv 1999/35/EF

Direktiv 1999/35/EF ændres således:

1) Artikel 2, litra b), d), e) og o), affattes således:

"b) 'højhastighedspassagerfartøj': et hurtigtgående fartøj som defineret i regel X/1 i Solas-konventionen af 1974 i den gældende affattelse, og som befordrer flere end 12 passagerer

(...)

d) 'Solas-konventionen af 1974': den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen med protokoller og ændringer, i den gældende affattelse

e) 'kode for højhastighedsfartøjer': den internationale kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer, som er indeholdt i den af IMO's Komité for Sikkerhed på Søen vedtagne resolution MSC 36(63) af 20. maj 1994, i den gældende affattelse

(...)

o) 'selskab': et selskab, der driver en eller flere ro-ro-færger, og til hvilket der er udstedt et overensstemmelsesdokument i henhold til artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 3051/95 af 8. december 1995 om sikkerhedsledelse af ro-ro-passagerfærger, eller som driver højhastighedspassagerfartøjer, og til hvilket der er udstedt et overensstemmelsesdokument i henhold til regel IX/4 i Solas-konventionen af 1974, i den gældende affattelse".

2) Artikel 16 affattes således:

"Artikel 16

Udvalg

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)(31).

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(32), jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

3) I artikel 17 tilføjes følgende stykke:"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2099/2002."

4) Bilag I ændres således:

I nr. erstattes "MSC-resolution ... (70)" med "IMO-Forsamlingens resolution A.893(21)".

Artikel 10

Ændring af direktiv 2000/59/EF

Direktiv 2000/59/EF ændres således:

1) I artikel 2, litra b), ændres "således som konventionen er gældende på datoen for vedtagelsen af dette direktiv" til "i den gældende affattelse".

2) Artikel 14, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)(33)."

3) I artikel 15 tilføjes følgende stykke:"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2099/2002."

Artikel 11

Ændring af direktiv 2001/25/EF

Direktiv 2001/25/EF ændres således:

1) artikel 1, nr. 16, 17, 18, 21, 22, 23 og 24, affattes således:

"16) 'kemikalietankskib': et skib, der er konstrueret eller tilpasset og anvendes til transport i bulk af et hvilket som helst af de flydende produkter, der er opført i kapitel 17 i International Bulk Chemical Code, i den gældende affattelse

17) 'gastankskib': et skib, der er konstrueret eller tilpasset og anvendes til transport i bulk af en hvilken som helst af de flydende gasser eller andre produkter, der er opført i kapitel 19 i International Gas Carrier Code, i den gældende affattelse

18) 'radioreglement': det reviderede radioreglement, som Den Verdensomspændende Administrative Radiokonference for Mobil Tjeneste har vedtaget, i den gældende affattelse

(...)

21) 'STCW-konventionen': den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, i det omfang den gælder for de pågældende spørgsmål, under hensyntagen til overgangsbestemmelserne i artikel VII og reglement I/15 i konventionen og inklusive, hvor dette er relevant, de gældende bestemmelser i STCW-koden, i den gældende affattelse

22) 'radiotjeneste': omfatter alt efter forholdene vagt og teknisk vedligeholdelse og reparationer, som udføres i henhold til radioreglementet, den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (1974) (Solas-konventionen) og, alt efter den enkelte medlemsstats ønsker, relevante anbefalinger fra Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), i den gældende affattelse

23) 'ro-ro-passagerskib': passagerskib med ro-ro-lastområder eller særlige lastområder som defineret i Solas-konventionen i den gældende affattelse.

24) 'STCW-kode': den ved STCW 1995-partkonferencens resolution nr. 2 vedtagne kode om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, i den gældende affattelse."

2) I artikel 22 tilføjes følgende stykke:

"4. Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 1, kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)(34)."

3) Artikel 23, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002."

Artikel 12

Ændring af direktiv 2001/96/EF

Direktiv 2001/96/EF ændres således:

1) I artikel 3, nr. 2, ændres "som er gældende den 4. december 2001" til "i den gældende affattelse".

2) Artikel 14, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)(35)."

3) I artikel 15 tilføjes følgende stykke:

"3. Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 3, kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2099/2002."

Artikel 13

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 23. november 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 14

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 15

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2002.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

T. Pedersen

Formand

(1) EFT C 365 E af 19.12.2000, s. 280.

(2) EFT C 139 af 11.5.2001, s. 21.

(3) EFT C 253 af 12.9.2001, s. 1.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 13.2.2001 (EFT C 276 af 1.10.2001, s. 44), Rådets fælles holdning af 27.5.2002 (EFT C 170 E af 16.7.2002, s. 98) og Europa-Parlamentets afgørelse af 24.9.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(5) EFT L 247 af 5.10.1993, s. 19. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 98/74/EF (EFT L 276 af 13.10.1998, s. 7).

(6) EFT L 197 af 18.7.1987, s. 33.

(7) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(8) Se side 1 i denne Tidende.

(9) EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/105/EF (EFT L 19 af 22.1.2002, s. 9).

(10) EFT L 157 af 7.7.1995, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/106/EF (EFT L 19 af 22.1.2002, s. 17).

(11) EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/75/EF (EFT L 254 af 23.9.2002, s. 1).

(12) EFT L 34 af 9.2.1998, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/35/EF (EFT L 112 af 27.4.2002, s. 21).

(13) EFT L 144 af 15.5.1998, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 2002/25/EF (EFT L 98 af 15.4.2002, s. 1).

(14) EFT L 188 af 2.7.1998, s. 35.

(15) EFT L 138 af 1.6.1999, s. 1.

(16) EFT L 332 af 28.12.2000, s. 81.

(17) EFT L 136 af 18.5.2001, s. 17.

(18) EFT L 13 af 16.1.2002, s. 9.

(19) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

(20) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(21) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

(22) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

(23) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

(24) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(25) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

(26) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(27) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

(28) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(29) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

(30) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(31) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

(32) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(33) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

(34) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

(35) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.

Top