Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0054

Rådets direktiv 2002/54/EF af 13. juni 2002 om handel med bederoefrø

OJ L 193, 20.7.2002, p. 12–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 292 - 312
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 150 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 150 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 223 - 243

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/54/oj

32002L0054

Rådets direktiv 2002/54/EF af 13. juni 2002 om handel med bederoefrø

EF-Tidende nr. L 193 af 20/07/2002 s. 0012 - 0032


Rådets direktiv 2002/54/EF

af 13. juni 2002

om handel med bederoefrø

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1),

efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets direktiv 66/400/EØF af 14. juni 1966 om handel med bederoefrø(2) har ved flere lejligheder været underkastet omfattende ændringer(3). Direktivet bør derfor kodificeres, således at dets bestemmelser kan fremtræde klart og rationelt.

(2) Avlen af sukkerroer og foderroer, i det følgende benævnte "roer", er af stor betydning for landbruget i Fællesskabet.

(3) Tilfredsstillende resultater af roedyrkningen afhænger i vidt omfang af anvendelsen af velegnet frø.

(4) En større produktivitet ved dyrkning af roer inden for Fællesskabet vil kunne opnås ved, at medlemsstaterne anvender ensartede regler, der er så strenge som muligt, ved udvælgelsen af de sorter, der er godkendt til afsætning; særligt hensyn tages til sorternes sundhedstilstand. Således er der ved Rådets direktiv 2002/53/EF(4) givet hjemmel for et fælles sortskatalog for landbrugsplantearter.

(5) Der bør for Fællesskabet udarbejdes et ensartet godkendelsessystem på grundlag af de erfaringer, som er indvundet ved medlemsstaternes og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings anvendelse af systemerne. I forbindelse med konsolideringen af det indre marked bør EF-systemet anvendes på produktion i handelsøjemed og på handel indenfor Fællesskabet uden mulighed for, at medlemsstaterne ensidigt kan fravige bestemmelserne om de frie varebevægelser i frøsektoren inden for Fællesskabet.

(6) I almindelighed må roefrø kun kunne bringes i handelen, hvis det i overensstemmelse med godkendelsesreglerne er blevet officielt prøvet og godkendt som basisfrø eller som certificeret frø. Valget af de tekniske udtryk basisfrø og certificeret frø bygger på den allerede eksisterende internationale terminologi. På nærmere angivne betingelser bør forædlet frø af generationer forud for basisfrøet og ubearbejdet frø kunne bringes i handelen.

(7) Fællesskabsreglerne bør ikke anvendes på frø, om hvilket det er bevist, at det er bestemt til udførsel til tredjelande.

(8) For at forbedre kvaliteten af frø inden for Fællesskabet må der fastsættes visse betingelser, for så vidt angår blandt andet polyploidi, monogermi såvel som segmentering, specifik renhed, spireevne og vandindhold.

(9) Med henblik på at sikre frøets ægthed skal der udarbejdes fællesskabsregler vedrørende emballering, prøveudtagning, lukning og mærkning. Med henblik herpå skal etiketterne være forsynet med de angivelser, der er nødvendige for gennemførelsen af den officielle kontrol og for vejledning af landbrugeren, samt fremhæve godkendelsens karakter af fællesskabsforanstaltning.

(10) Der bør skabes et retsgrundlag for handel med kemisk behandlet frø og frø egnet til økologisk produktion samt regler for bevarelse af planters genetiske ressourcer, der gør det muligt - gennem anvendelsen in situ - at bevare sorter, der er truet af genetisk erosion.

(11) Uanset bestemmelserne i traktatens artikel 14 bør undtagelsesbestemmelserne kun tillades på særlige betingelser. De medlemsstater, der benytter undtagelsesbestemmelserne, bør bistå hinanden administrativt hvad angår kontrollen.

(12) Medlemsstaterne skal fastsætte egnede kontrolforanstaltninger, for at der ved afsætningen af frøet kan være garanti for, at både kvalitetsbetingelserne og de bestemmelser, der sikrer frøets ægthed, overholdes.

(13) Frø, som opfylder disse betingelser, må, med forbehold af anvendelse af traktatens artikel 30, kun underkastes handelsrestriktioner, som er fastsat i fællesskabsreglerne.

(14) Der er på visse betingelser nødvendigt at certificere frø, som er blevet opformeret i et andet land på grundlag af basisfrø, godkendt i en medlemsstat, som frø opformeret i denne medlemsstat.

(15) Det bør bestemmes, at roefrø, som er høstet i tredjelande kun vil kunne bringes i handelen i Fællesskabet, hvis det frembyder de samme garantier som frø, der er officielt godkendt, og som er i overensstemmelse med fællesskabsreglerne.

(16) I perioder, hvor forsyningen med certificeret frø af de forskellige kategorier støder på vanskeligheder, bør frø, som er underkastet mindre strenge krav, samt frø, der tilhører sorter, der hverken er opført på den fælles eller den nationale sortsliste, midlertidigt godkendes.

(17) Med henblik på at harmonisere medlemsstaternes tekniske godkendelsesmetoder, og for at have sammenligningsmuligheder mellem frø, som er godkendt inden for Fællesskabet, og frø, som kommer fra tredjelande, er det formålstjenligt i medlemsstaterne at fastlægge fællesskabsundersøgelser til sammenligningsbrug for at muliggøre en årlig efterkontrol af frø af kategorien "certificeret frø".

(18) Det er ønskeligt at tilrettelægge midlertidige forsøg med henblik på at finde bedre alternativer til visse bestemmelser i nærværende direktiv.

(19) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af nærværende direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5).

(20) Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag V, del B, omhandlede gennemførelsesfrister -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv gælder for produktion i handelsøjemed og handel med bederoefrø i Fællesskabet.

Det gælder ikke for roefrø, for hvilket der foreligger bevis for, at det er bestemt til udførsel til tredjelande.

Artikel 2

1. I dette direktiv forstås ved:

a) "Handel": salg, besiddelse med henblik på salg, udbud til salg og enhver overdragelse, levering eller overførsel med henblik på kommerciel udnyttelse af frø til tredjepart mod vederlag eller vederlagsfrit.

Handel med frø, der ikke sker med henblik på at udnytte sorten kommercielt, betragtes ikke som handel, når det drejer sig om følgende:

- levering af frø til officielle undersøgelses- og inspektionsorganer

- levering af frø til tjenesteydere til bearbejdning eller pakning, forudsat at tjenesteyderen ikke får ejendomsret til det leverede frø.

Levering af frø på visse betingelser til tjenesteydere med henblik på produktion af visse landbrugsråvarer til industrielt brug eller frøformering til samme formål betragtes ikke som handel, forudsat at tjenesteyderen ikke får ejendomsret til det leverede frø eller høstproduktet. Frøleverandøren skal forelægge certificeringsmyndigheden en genpart af de relevante dele af den kontrakt, der er indgået med tjenesteyderen, og denne kontrakt skal indeholde de standarder og betingelser, som det leverede frø for øjeblikket skal opfylde.

Betingelserne for anvendelse af denne bestemmelse fastlægges efter proceduren i artikel 28, stk. 2.

b) "Bederoer": sukker- og foderroer af arten Beta vulgaris L.

c) "Basisfrø": frø,

i) som er avlet på forædlerens ansvar efter strenge retningslinjer for udvælgelsen med hensyn til sorten

ii) der er bestemt til avl af frø af kategorien certificeret frø

iii) som med forbehold af bestemmelserne i artikel 5 opfylder de i bilag I for basisfrø fastsatte betingelser

iv) for hvilke det ved en officiel undersøgelse er konstateret, at ovennævnte betingelser er blevet overholdt.

d) "Certificeret frø": frø,

i) som stammer direkte fra basisfrø

ii) som er bestemt til avl af roer

iii) som, med forbehold af bestemmelserne i artikel 5, litra b), opfylder de i bilag I for certificeret frø fastsatte betingelser, og

iv) - for hvilket det ved en officiel undersøgelse er konstateret, at de ovennævnte betingelser er blevet overholdt, eller

- for hvilket der, når det gælder betingelserne i bilag I, del A, er konstateret, at de ovennævnte betingelser er blevet overholdt, enten ved officiel undersøgelse eller ved en undersøgelse, der er foretaget under officielt tilsyn.

e) "Genetisk monogermt frø": arveligt enkimet frø.

f) "Teknisk enkimet frø": frø bestemt til specialsåmaskiner og som i overensstemmelse med forskrifterne i bilag I, B, nr. 3, litra b), litra bb) og cc), kun udvikler en enkelt kimplante.

g) "Officielle foranstaltninger": foranstaltninger, der træffes

i) af en stats myndigheder, eller

ii) på en stats ansvar, af offentlig- eller privatretlige juridiske personer, eller

iii) når det drejer sig om hjælpevirksomhed ligeledes under en stats kontrol, af autoriserede fysiske personer,

på betingelse af, at de under ii) og iii) nævnte personer ikke har personlig økonomisk fordel af resultatet af disse foranstaltninger.

h) "EF-småpakninger": Pakninger af følgende certificerede frø:

i) monogermt frø eller præcisionsfrø: indtil 100000 frønøgler eller frø, eller indtil en nettovægt af 2,5 kg, heri ikke medregnet eventuelle granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer

ii) andet frø end monogermt frø eller præcisionsfrø: indtil en nettovægt på 10 kg, heri ikke medregnet eventuelle granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer.

2. De forskellige sortstyper, herunder komponenterne, der kan certificeres i henhold til bestemmelserne i dette direktiv, kan specificeres og defineres efter proceduren i artikel 28, stk. 2.

3. Når undersøgelsen under officielt tilsyn som nævnt i stk. 1, litra d), nr. iv), andet led ovenfor gennemføres, skal følgende krav være overholdt:

a) Inspektørerne:

i) skal have de nødvendige tekniske kvalifikationer

ii) må ikke have personlig fordel i forbindelse med undersøgelsernes gennemførelse

iii) skal være autoriseret af frøcertificeringsmyndigheden i den pågældende medlemsstat, idet autoriseringen enten kan bestå i, at inspektørerne aflægger ed eller underskriver et skriftligt tilsagn om at ville overholde reglerne for officielle undersøgelser

iv) skal gennemføre undersøgelser under officielt tilsyn i overensstemmelse med de for officielle undersøgelser gældende regler

b) den frøafgrøde, der skal undersøges, skal være fremavlet af frø, som har undergået officiel efterkontrol med tilfredsstillende resultater

c) en vis andel af frøafgrøderne skal kontrolleres af officielle inspektører. Denne andel skal være på 10 % af de selvbestøvede afgrøder og 20 % af de krydsbestøvede afgrøder, eller for de arter, hvor hvilke medlemsstaterne kræver officiel laboratoriekontrol for sortsidentitet og sortsrenhed ved morfologiske, fysiologiske eller evt. biokemiske procedurer, hhv. 5 % og 15 %

d) en vis andel prøver af frøpartierne fra frøafgrøderne skal udtages til officiel efterkontrol, og, hvis det er relevant, til officiel laboratorieundersøgelse for sortsidentitet og sortsrenhed.

Medlemsstaterne skal bestemme, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af reglerne i første afsnit om undersøgelser under officielt tilsyn. De sanktioner, som de anvender, skal være effektive og afskrækkende og stå i rimeligt forhold til overtrædelserne. Sanktionerne kan bl.a. bestå i inddragelse af den autorisation, der er omhandlet i første afsnit, litra a), nr. iii), for officielt autoriserede inspektører, der forsætligt eller uagtsomt har overtrådt reglerne for officielle undersøgelser. En certificering af undersøgt frø skal annulleres i tilfælde af en sådan overtrædelse, medmindre det kan bevises, at frøet stadig opfylder alle relevante krav.

4. Yderligere foranstaltninger for gennemførelsen af undersøgelser under officielt tilsyn kan vedtages efter proceduren i artikel 28, stk. 2.

Indtil sådanne foranstaltninger er vedtaget, skal betingelserne i artikel 2 i Kommissionens beslutning 89/540/EØF(6) overholdes.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne foreskriver, at bederoefrø kun må bringes i handelen, hvis det er blevet officielt godkendt som "basisfrø" eller "certificeret frø".

2. Medlemsstaterne drager omsorg for, at de officielle undersøgelser af frø foretages efter sædvanlige internationale metoder, i det omfang sådanne metoder eksisterer.

Artikel 4

Uanset artikel 3, stk. 1, drager medlemsstaterne omsorg for, at

- forædlet frø af generationer forud for basisfrøet, og

- ubearbejdet frø, der afsættes med henblik på bearbejdning, og for hvilket der er skabt sikkerhed for ægtheden

kan bringes i handelen.

Artikel 5

Uanset artikel 3 kan medlemsstaterne tillade,

a) at basisfrø, der ikke opfylder de i bilag I vedrørende spireevnen anførte betingelser, officielt godkendes og bringes i handelen. Med henblik herpå skal der træffes alle fornødne foranstaltninger for, at leverandøren garanterer en bestemt spireevne, som han, når produktet bringes i handelen, angiver på en speciel etiket, der bærer hans navn og adresse samt partiets referencenummer

b) at frø af kategorierne "basisfrø" eller "certificeret frø", for hvis vedkommende den officielle undersøgelse til kontrol af overholdelsen af de i bilag I vedrørende spireevnen fastsatte betingelser ikke måtte være afsluttet, officielt godkendes og bringes i handelen indtil den første modtager i handelskæden for at sikre en hurtig forsyning med frø. Godkendelsen meddeles kun mod forevisning af en rapport om en foreløbig analyse af frøet og mod angivelse af den første modtagers navn og adresse. Der træffes alle fornødne foranstaltninger med henblik på, at leverandøren garanterer den spireevne, der konstateres ved den foreløbige analyse. Denne spireevne skal, når varen bringes i handelen, angives på en speciel etiket, der bærer leverandørens navn og adresse samt partiets referencenummer.

Disse bestemmelser gælder ikke for frø, der indføres fra tredjelande, med undtagelse af de i artikel 22 nævnte tilfælde om opformering uden for Fællesskabet.

Medlemsstater, der anvender undtagelsesbestemmelsen i litra a) eller b), bistår hinanden administrativt hvad angår kontrollen.

Artikel 6

1. Uanset artikel 3, stk. 1, kan medlemsstaterne give producenter på deres eget område tilladelse til at afsætte

a) små mængder frø bestemt til videnskabelige formål eller forædlingsarbejde

b) passende mængder frø bestemt til andre undersøgelses- eller forsøgsformål, forudsat at det tilhører sorter, for hvilke der er indgivet anmodning om opførelse paa sortslisten i den berørte medlemsstat.

For så vidt angår genetisk modificeret materiale kan en sådan tilladelse kun gives, hvis alle hensigtsmæssige foranstaltninger er blevet truffet for at undgå skadelige indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Bestemmelserne i artikel 7, stk. 4, i direktiv 2002/53/EF finder tilsvarende anvendelse på miljørisikovurderingen.

2. De formål, hvortil de i stk. 1, litra b), omhandlede tilladelser kan gives, og bestemmelserne med hensyn til mærkning af pakningerne samt mængderne og betingelserne for, at medlemsstaterne kan give en sådan tilladelse, fastsættes efter proceduren i artikel 28, stk. 2.

3. Tilladelser, som medlemsstaterne har udstedt inden den 14. december 1998 til producenter på deres eget område til de i stk. 1 omhandlede formål, vil fortsat være gyldige, indtil de i stk. 2 omhandlede bestemmelser bliver fastsat. Derefter skal sådanne tilladelser være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i henhold til stk. 2.

Artikel 7

Medlemsstaterne kan med hensyn til de i bilag I fastsatte betingelser fastsætte yderligere eller strengere betingelser for godkendelsen af deres egen produktion.

Artikel 8

Medlemsstaterne foreskriver, at den eventuelt ønskede beskrivelse af de genealogiske komponenter på forædlerens anmodning holdes fortrolig.

Artikel 9

1. Medlemsstaterne foreskriver, at prøver i forbindelse med udførelsen af kontrol af sorterne og i forbindelse med undersøgelse af frø med henblik på godkendelse udtages af myndighederne efter egnede metoder.

2. Ved afprøvningen af frø med henblik på godkendelse udtages prøverne af ensartede partier; størstevægten af et parti og mindstevægten af en prøve er angivet i bilag II.

Artikel 10

1. Medlemsstaterne foreskriver, at basisfrø og certificeret frø kun må bringes i handelen i partier, der er tilstrækkelig ensartede og i lukkede pakninger, som efter henholdsvis artikel 11, 12 eller 13, er forsynet med en lukkeanordning og en mærkning.

2. Medlemsstaterne kan for afsætningen af små mængder til den endelige forbruger fastsætte undtagelser fra bestemmelserne i stk. 1, for så vidt angår pakningen, lukkeanordningen og mærkningen.

Artikel 11

1. Medlemsstaterne foreskriver, at pakninger med basisfrø og certificeret frø, bortset fra frø af sidstnævnte kategori i EF-småpakninger, af myndighederne eller under myndighedernes kontrol lukkes således, at de ikke kan åbnes, uden at lukkeanordningen ødelægges, eller uden at det kan ses på den i artikel 12, omhandlede officielle etiket eller på pakningen.

For at sikre at pakningen er lukket, skal der på lukkeanordningen mindst være anbragt den officielle etiket eller en officiel forsegling.

Det i andet afsnit omhandlede foranstaltninger er ikke absolut nødvendige, når der er tale om en engangslukkeanordning.

Efter proceduren i artikel 28, stk. 2, kan det konstateres, om en bestemt lukkeanordning er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette stykke.

2. Medlemsstaterne foreskriver, at der, bortset fra de tilfælde, hvor der er tale om pakning i EF-småpakninger, kun af myndighederne eller under myndighedernes kontrol må foretages en eller flere nye lukninger. I sådanne tilfælde anføres det ligeledes på den i artikel 12, omhandlede etiket, hvornår den seneste nye lukning har fundet sted, og hvilken myndighed, der har foretaget den.

3. Medlemsstaterne foreskriver, at EF-småpakninger skal lukkes således, at de ikke kan åbnes, uden at lukkeanordningen ødelægges, eller uden at det kan ses på etiketten eller på pakningen. Efter proceduren i artikel 28, stk. 2, kan det konstateres, om en bestemt lukkeanordning er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette stykke. Kun under myndighedernes kontrol må der foretages en eller flere nye lukninger.

Artikel 12

Medlemsstaterne foreskriver, at pakninger med basisfrø og certificeret frø, bortset fra frø af sidstnævnte kategori i EF-småpakninger,

a) udvendigt skal være forsynet med en officiel etiket, som endnu ikke har været i brug, som er i overensstemmelse med bilag III, del A, og hvis angivelser er affattet på et af Fællesskabets officielle sprog. Etiketten skal være hvid for basisfrø og blå for certificeret frø. Er etiketten forsynet med et hul, skal dens fastgørelse i alle tilfælde sikres med en officiel forsegling. Såfremt basisfrø i det i artikel 5, litra a), omhandlede tilfælde ikke opfylder de i bilag I fastsatte betingelser med hensyn til spireevne, gøres der bemærkning herom på etiketten. Det er tilladt at anvende officielle selvklæbende etiketter. Efter proceduren i artikel 28, stk. 2, kan det tillades under myndighedernes kontrol at forsyne pakninges med de foreskrevne angivelser på en sådan måde, at de ikke kan udviskes, og således at de svarer til etikettens udformning

b) indvendigt, skal indeholde et officielt indlægsmærke i samme farve som etiketten med i det mindste de i bilag III, del A, punkt I, nr. 3, 5, 6, 11 og 12, for etiketten foreskrevne angivelser. Indlægsmærket skal være udformet således, at det ikke kan forveksles med den i litra a) omhandlede etiket. Indlægsmærket er ikke påkrævet, såfremt angivelserne er påført pakningen på en sådan måde, at de ikke kan udviskes, eller såfremt der i overensstemmelse med litra a) anvendes en selvklæbende etiket eller en etiket af et materiale, som ikke kan rives i stykker.

Artikel 13

1. Medlemsstaterne foreskriver, at EF-småpakninger:

a) i overensstemmelse med bilag III, del B, udenpå forsynes enten med en leverandøretiket eller med en påtrykt eller stemplet angivelse affattet på et af de officielle fællesskabssprog; for gennemsigtige pakningers vedkommende kan etiketten puttes indeni, såfremt den kan læses gennem pakningen; etiketten skal være hvid for basisfrø og blå for certificeret frø

b) forsynes med et af myndighederne tildelt identifikationsnummer, som enten anføres uden på pakningen eller på den i litra a) omhandlede leverandøretiket; såfremt officielt klæbemærke anvendes, skal etiketten være hvid for basisfrø og blå for certificeret frø; de nærmere regler for anbringelsen af omtalte identifikationsnummer kan fastsættes efter proceduren i artikel 28, stk. 2.

2. Medlemsstaterne kan foreskrive, at der ved mærkningen af EF-småpakninger, som er pakket på deres område, skal anvendes et officielt klæbemærke, på hvilket en del af de i bilag III, del B, omhandlede angivelser anføres; for så vidt angivelserne findes anført på dette klæbemærke, kræves den i stk. 1, litra a), omhandlede mærkning ikke.

Artikel 14

Medlemsstaterne kan foreskrive, at EF-småpakninger efter anmodning lukkes og mærkes af myndighederne eller under myndighedernes kontrol i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, og artikel 12.

Artikel 15

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for med hensyn til småpakninger at sikre kontrollen med frøets ægthed, navnlig ved opdeling af frøpartierne. De kan med henblik herpå bestemme, at småpakninger, der er opdelt på deres område, lukkes af myndighederne eller under myndighedernes kontrol.

Artikel 16

1. Efter proceduren i artikel 28, stk. 2, kan det fastsættes, at pakninger med basisfrø eller certificeret frø af enhver art i andre tilfælde end dem, der allerede er omhandlet i dette direktiv, skal forsynes med en leverandøretiket (som enten kan være en etiket, der er forskellig fra den officielle etiket, eller være et påtryk med leverandørens angivelser på selve pakningen). De oplysninger, der skal angives på en sådan etiket, fastsættes også efter proceduren i artikel 28, stk. 2.

2. Den i stk. 1 omhandlede etiket skal udformes, så den ikke kan forveksles med den i artikel 12 omhandlede officielle etiket.

Artikel 17

Når der er tale om frø af en genetisk modificeret sort, skal det på etiketter eller dokumenter af enhver art, officielle såvel som ikke-officielle, der fastgjort til eller ledsager frøpartiet, jf. bestemmelserne i dette direktiv, være klart angivet, at sorten er genetisk modificeret.

Artikel 18

Medlemsstaterne foreskriver, at enhver kemisk behandling af basisfrø eller af certificeret frø skal anføres på den officielle etiket eller på en leverandøretiket, samt uden på eller inde i pakningen.

Artikel 19

Med henblik på at finde bedre alternativer til visse bestemmelser i dette direktiv kan der efter proceduren i artikel 28, stk. 2, træffes afgørelse om, at tidsbegrænsede forsøg på nærmere fastsatte betingelser skal gennemføres på fællesskabsplan.

I forbindelse med sådanne forsøg kan medlemsstaterne fritages for visse af de i dette direktiv fastsatte forpligtelser. Fritagelsens omfang fastsættes i henhold til de bestemmelser, på hvilke den finder anvendelse. Et forsøgs varighed må ikke overstige syv år.

Artikel 20

Medlemsstaterne drager omsorg for, at frø, der bringes i handelen efter bestemmelserne i dette direktiv, obligatoriske såvel som ikke-obligatoriske, kun undergives de handelsrestriktioner, der er fastsat i dette eller andre direktiver, for så vidt angår egenskaber, undersøgelsesforanstaltninger, mærkning og lukning.

Artikel 21

Betingelserne for, at forædlet frø af generationer forud for basisfrøet kan bringes i handelen efter artikel 4, første led, er som følger:

a) det er blevet officielt kontrolleret af den kompetente certificeringsmyndighed i overensstemmelse med bestemmelserne for certificering af basisfrø

b) det er pakket i overensstemmelse med dette direktiv, og

c) pakningerne er forsynet med en officiel etiket med mindst følgende angivelser:

- certificeringsmyndighed og medlemsstat eller forkortet betegnelse herfor

- partiets referencenummer

- måned og år for lukning, eller

- måned og år for seneste officielle prøveudtagning med henblik på beslutning om certificering

- art, i det mindste anført med latinske bogstaver under den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn, eller under den almindelige betegnelse eller begge; det angives, om det er sukkerroer eller foderroer

- sort, i det mindste anført med latinske bogstaver

- betegnelsen "præ-basisfrø"

- antal generationer forud for frø af kategorien "certificeret frø".

Etiketten skal være hvid og forsynet med en diagonal violet streg.

Artikel 22

1. Medlemsstaterne foreskriver, at bederoefrø:

- som stammer direkte fra basisfrø, der er officielt certificeret i en eller flere medlemsstater eller i et tredjeland, der er givet ligestilling i henhold til artikel 23, stk. 1, litra b), og

- som er høstet i en anden medlemsstat,

efter anmodning og med forbehold af bestemmelserne i direktiv 2002/53/EF skal certificeres officielt som certificeret frø i enhver medlemsstat, hvis det har været underkastet en markinspektion, der opfylder de i bilag I, del A, fastsatte betingelser for vedkommende kategori, og hvis det ved en officiel undersøgelse er godtgjort, at de i bilag I, del B, for samme kategori fastsatte betingelser er opfyldt.

Når frøet i disse tilfælde hidrører direkte fra officielt certificeret frø af tidligere generationer end basisfrø, kan medlemsstaterne ligeledes meddele officiel certificering som basisfrø, hvis de for denne kategori fastsatte betingelser er opfyldt.

2. Bederoefrø, der er høstet i Fællesskabet, og som skal certificeres efter bestemmelserne i stk. 1, skal

- pakkes og forsynes med en officiel etiket, der opfylder betingelserne i bilag IV, afsnit A og B, efter bestemmelserne i artikel 11, stk. 1, og

- ledsages af et officielt dokument, der opfylder betingelserne i bilag IV, afsnit C.

Bestemmelserne i første afsnit vedrørende pakning og mærkning kan fraviges, hvis de myndigheder, der varetager markinspektionen, de myndigheder, der udarbejder dokumenterne for sådant ikke endeligt certificeret frø med henblik på certificering, og de myndigheder, der varetager certificeringen, er de samme, eller hvis de er enige om at fravige bestemmelserne.

3. Medlemsstaterne foreskriver endvidere, at bederoefrø:

- som stammer direkte fra basisfrø, der er officielt certificeret i en eller flere medlemsstater eller i et trejdeland, der er givet ligestilling i henhold til artikel 23, stk. 1, litra b), og

- som er høstet i et tredjeland,

efter anmodning skal certificeres officielt som certificeret frø i enhver af de medlemsstater, hvor basisfrøet enten er avlet eller officielt certificeret, hvis det har været underkastet en markinspektion, der opfylder de betingelser for vedkommende kategori, der er fastsat i en i henhold til artikel 23, stk. 1, litra a), truffet afgørelse om ligestilling, og hvis det ved en officiel undersøgelse er godtgjort, at de i bilag I, del B, for samme kategori fastsatte betingelser er opfyldt. Andre medlemsstater kan også tillade officiel certificering af sådant frø.

Artikel 23

1. På forslag af Kommissionen konstaterer Rådet med kvalificeret flertal,

a) om markinspektionerne i et tredjeland i det i artikel 22 omhandlede tilfælde opfylder de i bilag I, del A, fastsatte betingelser

b) om roefrø, der er høstet i et tredjeland, og som frembyder de samme garantier med hensyn til sine karakteristiske egenskaber såvel som til de forholdsregler, der træffes med henblik på undersøgelse, sikring af ægthed, mærkning og kontrol deraf, i så henseende har samme værdi som basisfrø eller certificeret frø, der er høstet inden for Fællesskabet, og som er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv.

2. Stk. 1 gælder ligeledes for hver ny medlemsstat, for perioden fra dens tiltrædelse indtil den dato, på hvilken den skal sætte de love eller administrative bestemmelser i kraft, som er nødvendige for at efterkomme bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 24

1. For at overvinde forbigående vanskeligheder ved den almindelige forsyning med basisfrø eller certificeret frø, som opstår i Fællesskabet og ikke kan overvindes på anden måde, kan det efter proceduren i artikel 28, stk. 2, besluttes, at medlemsstaterne for en bestemt periode tillader, at der i hele Fællesskabet bringes frø tilhørende en kategori, der er undergivet mindre strenge krav, eller frø tilhørende en sort, der hverken er opført på "den fælles sortsliste over landbrugsplantearter" eller på de nationale sortslister, i handelen i sådanne mængder, som er nødvendige for at afhjælpe forsyningsvanskelighederne.

2. Når der er tale om en kategori af frø af en bestemt sort, er den officielle etiket den, som er bestemt for den tilsvarende kategori; når der er tale om frø af sorter, der ikke er opført på ovennævnte lister, skal den officielle etiket være brun. Etiketten skal altid angive, at der er tale om frø af en kategori, der opfylder mindre strenge krav.

3. Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 1 kan vedtages efter proceduren i artikel 28, stk. 2.

Artikel 25

1. Medlemsstaterne drager omsorg for, at der i det mindste ved stikprøver foretages officielle undersøgelser i forbindelse med handel med bederoefrø for at kontrollere, om kravene og betingelserne i dette direktiv er opfyldt.

2. Uden at det berører de frie varebevægelser inden for Fællesskabet for frøs vedkommende, træffer medlemsstaterne alle de fornødne foranstaltninger for at sikre, at de får udleveret følgende oplysninger, når frø indført fra tredjelande bringes i handelen i mængder på over 2 kg:

a) art

b) sort

c) kategori

d) produktionsland og officielle kontrolmyndighed

e) afsendelsesland

f) importør

g) frømængde.

Nærmere regler om, hvorledes disse oplysninger skal gives kan fastsættes efter proceduren i artikel 28, stk. 2.

Artikel 26

1. Sammenlignende fællesskabsundersøgelser foretages inden for Fællesskabet for at efterkontrollere stikprøver af certificeret frø af røer. Undersøgelsen af de betingelser, som dette frø skal opfylde, kan inddrages under den efterfølgende kontrol. Tilrettelægningen af undersøgelserne og resultaterne heraf forelægges den i artikel 28, stk. 1, nævnte komité til bedømmelse.

2. De sammenlignende undersøgelser tjener til at harmonisere de tekniske godkendelsesmetoder for at opnå ensartede resultater. Så snart dette mål er nået, udarbejdes der en årsberetning om undersøgelserne, som sendes til medlemsstaterne og til Kommissionen som fortroligt materiale. Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 28, stk. 2, tidspunktet for den første udarbejdelse af årsberetningen.

3. Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 28, stk. 2, de foranstaltninger, som er nødvendige til udførelsen af de sammenlignende undersøgelser. Roefrø, der er høstet i tredjeland, kan inddrages i de sammenlignende undersøgelser.

Artikel 27

De ændringer i bilagene, der bliver nødvendige som følge af udviklingen i videnskabelig eller teknisk viden, vedtages efter proceduren i artikel 28, stk. 2.

Artikel 28

1. Kommissionen bistås af Den stående Komité for Frø- og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug oprettet ved artikel 1 i Rådets afgørelse 66/399/EØF(7).

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 29

Dette direktiv berører ikke lovgivningen i de enkelte stater, der er begrundet i hensyntagen til beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

Artikel 30

1. Der kan fastsættes særlige betingelser efter proceduren i artikel 28, stk. 2, for at tage hensyn til udviklingen hvad angår:

a) betingelserne for handel med kemisk behandlet frø

b) betingelserne for handel med frø i forbindelse med bevarelse in situ og bæredygtig udnyttelse af genetiske ressourcer af planter, herunder frøblandinger af arter, som også omfatter arterne i artikel 1 i direktiv 2002/53/EF, som er knyttet til særlige naturlige eller delvis naturlige levesteder og er truet af genetisk erosion

c) betingelserne for handel med frø, der egner sig til økologisk landbrug.

2. De særlige betingelser som omhandlet i stk. 1, litra b), indebærer navnlig følgende:

a) frøene af disse arter skal være af kendt herkomst, der af den relevante myndighed i hver medlemsstat er godkendt med henblik på handel med frø i definerede områder

b) der skal gælde passende kvantitative restriktioner.

Artikel 31

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 32

Senest den 1. februar 2004 fremlægger Kommissionen en detaljeret evaluering af de forenklinger af certificeringsprocedurerne, der indføres ved artikel 1 i direktiv 98/96/EF. Evalueringen skal især vedrøre de eventuelle følger for frøkvaliteten.

Artikel 33

1. Direktiv 66/400/EØF, som ændret ved de i bilag V, del A, anførte direktiver, ophæves, dog uden at medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag V, del B, anførte gennemførelsesfrister berøres heraf.

2. Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses i henhold til den i bilag VI anførte sammenligningstabel.

Artikel 34

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 35

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. juni 2002.

På Rådets vegne

M. Rajoy Brey

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 9.4.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(2) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2290/66. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/96/EF (EFT L 25 af 1.2.1999, s. 27).

(3) Jf. bilag V, del A.

(4) Se s. 1 i denne EFT.

(5) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6) EFT L 286 af 4.10.1989, s. 24. Beslutningen er senest ændret ved beslutning 96/336/EF (EFT L 128 af 29.5.1996, s. 23).

(7) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2289/66.

BILAG I

BETINGELSER FOR GODKENDELSEN

A. Bestand

1. Den tidligere bestand på marken må ikke have været uforenelig med produktionen af frø af Beta vulgaris af den pågældende sort, der indgår i bestanden, og marken skal være tilstrækkeligt fri for sådanne planter, der stammer fra en tidligere bestand.

2. Bestanden skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsren.

3. Forædleren skal underkaste alle frøopformeringer af en given sort godkendelsesmyndighedens undersøgelse.

4. For certificeret frø af alle kategorier skal der foretages mindst én markinspektion, enten officielt eller under officielt tilsyn, og for basisfrøs vedkommende mindst to officielle markinspektioner, hvoraf den ene vedrører stiklinger, den anden frøplanterne.

5. Fremavlsmarkens dyrkningstilstand og bestandens udviklingsniveau skal muliggøre en tilstrækkelig kontrol med sortsægthed og sortsrenhed.

6. Mindsteafstanden fra nærmestliggende pollenkilder skal være:

>TABELPOSITION>

Disse afstande behøver ikke at overholdes, når der findes en tilstrækkelig beskyttelse mod enhver uønsket fremmedbestøver. Der er ikke behov for isolering mellem frøbestande, hvortil der benyttes samme bestøver.

Ploidi hos såvel frøbærende som pollenafgivende komponenter i frøproducerende bestande fastlægges ved henvisning til den fælles sortsliste over landbrugsplantearter, der blev opstillet ved direktiv 2002/53/EF, eller til de nationale sortslister opstillet efter nævnte direktiv. Hvis disse oplysninger ikke findes for en eller anden sort, betragtes ploidi som ukendt, og der kræves således en mindsteafstand på 600 m.

B. Frø

1. Frøet skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.

2. Forekomsten af sygdomme, der begrænser frøets brugsværdi, må kun tolereres i mindst muligt omfang.

3. Frøet skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:

a)

>TABELPOSITION>

b) Yderligere krav til arveligt enkimet og til teknisk enkimet frø:

aa) arveligt enkimet frø:

Mindst 90 % af de spirede frønøgler skal udvikle kun én kimplante.

Antallet af frønøgler, der udvikler tre eller flere kimplanter, må ikke overstige 5 % beregnet af de spirende frønøgler.

bb) Præcisionsfrø af sukkerroer:

Mindst 70 % af de spirede frønøgler må kun udvikle én kimplante. Antallet af frønøgler, der udvikler tre eller flere kimplanter, må ikke overstige 5 %, beregnet af de spirede frønøgler.

cc) Præcisionsfrø af foderroer:

For de sorter, hvis procentdel af diploider overstiger 85, skal mindst 58 % af de spirede frønøgler udvikle kun én kimplante. For alt andet frøs vedkommende skal mindst 63 % af de spirede frønøgler udvikle kun én kimplante. Antallet af frønøgler, der udvikler tre eller flere kimplanter, må ikke overstige 5 %, beregnet af de spirede frønøgler.

dd) Når der er tale om frø af kategorien "basisfrø", må vægtprocenten af affald ikke overstige 1,0. Når der er tale om frø af kategorien "certificeret frø", må vægtprocenten af affald ikke overstige 0,5. Når det drejer sig om pilleret frø af begge kategorier, kontrolleres det, at den relevante betingelse er opfyldt, ved prøveudtagning i henhold til artikel 9, stk. 1, fra forarbejdet frø, som har undergået delvis afskalning (gnidning eller slibning), men endnu ikke er pilleteret, uden at dette berører den officielle undersøgelse af den mindste analytiske renhed i pilleteret frø.

c) Andre særlige betingelser

Medlemsstaterne skal sikre, at bederoefrø ikke føres ind på områder, der er anerkendt som "rizomaniafri zoner" i henhold til de relevante fællesskabsprocedurer, medmindre vægtprocenten af affald ikke overstiger 0,5.

BILAG II

Største vægt af et parti: 20 t

Mindste vægt af en prøve: 500 g

Den maksimale vægt pr. parti må ikke overstiges med mere end 5 %.

BILAG III

MÆRKNING

A. Officiel etiket

I. Foreskrevne angivelser

1. "EF-regler og normer".

2. Godkendelsesmyndighed og medlemsstat eller forkortelse for disse.

3. Partiets referencenummer.

4. Måned og år for lukning, udtrykt således: "lukket ... (måned og år)", eller

måned og år for seneste officielle prøveudtagning med henblik på beslutning om certificering, udtrykt således: "prøveudtaget ... (måned og år)".

5. Art, i det mindste anført med latinske bogstaver under den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn, eller under den almindelige betegnelse eller begge; det angives, om det er sukkerroer eller foderroer.

6. Sort, i det mindste anført med latinske bogstaver.

7. Kategori.

8. Produktionsland.

9. Angivet netto- eller bruttovægt eller angivet antal frønøgler eller rene frø.

10. I tilfælde af vægtangivelse og anvendelse af granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer, angivelse af arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af frønøgler eller af rene frø og den samlede vægt.

11. For monogermt frø: påskriften "monogermt".

12. For præcisionsfrø: påskriften "præcisionsfrø".

13. Såfremt i det mindste spireevnen er blevet efterprøvet kan anføres "Efterprøvet ... (måned og år)" samt den myndighed, der er ansvarlig for denne efterprøvning. Disse angivelser kan ske ved, at en officiel selvklæbende mærkat anbringes på den officielle etiket.

II. Mindste dimensioner

110 mm × 67 mm.

B. Leverandøretiket eller påskrift på pakningen

(EF-småpakning)

1. "EF-småpakning".

2. Navn og adresse på den leverandør, der er ansvarlig for mærkningen, eller dennes identifikationsmærke.

3. Det af myndighederne tildelte identifikationsnummer.

4. Den myndighed, som har tildelt identifikationsnummeret, samt medlemsstatens navn, eller forkortelse for disse.

5. Referencenummer, såfremt det officielle identifikationsnummer ikke gør det muligt at identificere partiet.

6. Art, i det mindste anført med latinske bogstaver; det angives, om det er sukkerroer eller foderroer.

7. Sort, i det mindste anført med latinske bogstaver.

8. Kategori

9. Angivet netto- eller bruttovægt eller angivet antal frønøgler eller rene frø.

10. I tilfælde af vægtangivelse og anvendelse af granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer, angivelse af arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af frønøgler eller af rene frø og den samlede vægt.

11. For monogermt frø: påskriften "monogermt".

12. For præcisionsfrø: påskriften "præcisionsfrø".

BILAG IV

ETIKET OG DOKUMENT, SOM SKAL BENYTTES TIL IKKE ENDELIGT CERTIFICERET FRØ, DER ER HØSTET I EN ANDEN MEDLEMSSTAT

A. Foreskrevne angivelser på etiketten

- navnet på den for markinspektionen ansvarlige myndighed og medlemsstaten eller forkortelserne herfor

- art, i det mindste anført med latinske bogstaver under den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn, eller under den almindelige betegnelse eller begge; det angives, om det er sukkerroer eller foderroer

- sort, i det mindste anført med latinske bogstaver

- kategori

- markens eller partiets referencenummer

- angivet netto- eller bruttovægt

- påskriften "ikke endelig certificeret".

B. Etikettens farve

Etiketten skal være grå.

C. Foreskrevne angivelser i dokumentet

- udstedende myndighed

- art, i det mindste anført med latinske bogstaver under den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn, eller under den almindelige betegnelse eller begge; det angives, om det er sukkerroer eller foderroer

- sort, i det mindste anført med latinske bogstaver

- kategori

- referencenummer for det til markens tilsåning anvendte frø samt navnet på det land eller de lande, der har certificeret frøet

- markens eller partiets referencenummer

- størrelsen af det dyrkede areal, der har tjent til produktion af det parti, som dokumentet vedrører

- den høstede frømængde og antal pakninger

- attestering af, at de betingelser, der er gældende for den bestand, hvorfra frøet stammer, er opfyldt

- i givet fald resultaterne af en foreløbig frøanalyse.

BILAG V

DEL A

OPHÆVET DIREKTIV OG DETS EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER

(jf. artikel 33)

>TABELPOSITION>

DEL B

LISTE OVER GENNEMFØRELSESFRISTER TIL NATIONAL LOVGIVNING

(jf. artikel 33)

>TABELPOSITION>

BILAG VI

SAMMENLIGNINGSTABEL

>TABELPOSITION>

Top