Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0037

Kommissionens direktiv 2002/37/EF af 3. maj 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF med henblik på optagelse af ethofumesat som aktivt stof (EØS-relevant tekst)

OJ L 117, 4.5.2002, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 450 - 452
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 450 - 452
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 450 - 452
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 450 - 452
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 450 - 452
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 450 - 452
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 450 - 452
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 450 - 452
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 450 - 452
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 259 - 261
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 259 - 261

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/37/oj

32002L0037

Kommissionens direktiv 2002/37/EF af 3. maj 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF med henblik på optagelse af ethofumesat som aktivt stof (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 117 af 04/05/2002 s. 0010 - 0012


Kommissionens direktiv 2002/37/EF

af 3. maj 2002

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF med henblik på optagelse af ethofumesat som aktivt stof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/18/EF(2), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2266/2000(4), skal der vedtages en liste over aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler, som skal vurderes med henblik på deres eventuelle optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste står i Kommissionens forordning (EF) nr. 933/94 af 27. april 1994 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 3600/92 for så vidt angår aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler og udpegning af rapporterende medlemsstater(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2230/95(6), og omfatter ethofumesat.

(2) Ethofumesats virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EØF) nr. 3600/92 for en række anvendelsesformål, som anmelderne har foreslået. Ved forordning (EF) nr. 933/94, ændret ved forordning (EF) nr. 491/95(7), blev Sverige udpeget som rapporterende medlemsstat. Sverige forelagde i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 3600/92 Kommissionen de relevante vurderingsrapporter og henstillinger den 2. oktober 1998.

(3) Vurderingsrapporten er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Behandlingen blev afsluttet den 26. februar 2002 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om ethofumesat.

(4) Ved behandlingen blev der ikke fastslået nogen uafklarede spørgsmål eller problemer, der ville have krævet høring af Den Videnskabelige Komité for Planter.

(5) Det fremgår af de forskellige undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ethofumesat, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Ethofumesat bør derfor optages i bilag I til nævnte direktiv for at sikre, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ethofumesat, i alle medlemsstater kan finde sted i overensstemmelse med direktiv 91/414/EØF.

(6) Kommissionens reviderede vurderingsrapport er nødvendig for medlemsstaternes rette gennemførelse af flere afsnit af de ensartede principper, der er fastlagt i direktiv 91/414/EØF. Medlemsstaterne bør derfor have pligt til at opbevare den endelige reviderede vurderingsrapport, så den, bortset fra fortrolige oplysninger, er tilgængelig for eller kan stilles til rådighed for interesserede parter. Hvis den reviderede vurderingsrapport skal ajourføres for at tage hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling, bør betingelserne for optagelsen af det pågældende stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF også ændres i overensstemmelse med nævnte direktiv.

(7) Før et aktivt stof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og interesserede parter have en rimelig frist til at træffe de påkrævede forberedelser.

(8) Efter optagelsen bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at gennemføre bestemmelserne i direktiv 91/414/EØF med hensyn til plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ethofumesat, bl.a. til på ny at vurdere de eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF for at sikre, at betingelserne vedrørende ethofumesat i bilag I til direktiv 91/414/EØF er opfyldt. Der bør fastsættes en længere periode for forelæggelse af hele dossieret for hvert plantebeskyttelsesmiddel, der opfylder kravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF, og for genvurdering af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel efter de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(9) Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne opbevarer den reviderede vurderingsrapport om ethofumesat, bortset fra fortrolige oplysninger efter artikel 14 i direktiv 91/414/EØF, så den er tilgængelig for interesserede parter, eller stiller den til rådighed for dem efter udtrykkelig anmodning herom.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 31. august 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. september 2003.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

1. For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ethofumesat, tager medlemsstaterne godkendelsen op til fornyet vurdering for at sikre, at betingelserne vedrørende ethofumesat i bilag I til direktiv 91/414/EØF er overholdt. Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder de godkendelsen i henhold til direktiv 91/414/EØF inden den 1. september 2003.

2. Plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ethofumesat som eneste aktive stof eller som et blandt flere aktive stoffer, der alle er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF den 1. marts 2003, tages op til fornyet vurdering af medlemsstaterne efter de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i direktivets bilag III. På grundlag af vurderingen afgør de, om plantebeskyttelsesmidlet opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra b), c), d) og e), i direktiv 91/414/EØF. Om nødvendigt og senest den 28. februar 2007 ændrer eller tilbagekalder de godkendelsen af hvert af disse plantebeskyttelsesmidler.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft den 1. marts 2003.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2002.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2) EFT L 55 af 26.2.2002, s. 29.

(3) EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.

(4) EFT L 259 af 13.10.2000, s. 27.

(5) EFT L 107 af 28.4.1994, s. 8.

(6) EFT L 225 af 22.9.1995, s. 1.

(7) EFT L 49 af 4.3.1995, s. 50.

BILAG

Følgende række indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

>TABELPOSITION>

(1) Vurderingsrapporten indeholder yderligere oplysninger om det aktive stofs renhed og specifikation.

Top