Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0036

Kommissionens direktiv 2002/36/EF af 29. april 2002 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

OJ L 116, 3.5.2002, p. 16–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 426 - 436
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 244 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 244 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 44 - 54

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/36/oj

32002L0036

Kommissionens direktiv 2002/36/EF af 29. april 2002 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 116 af 03/05/2002 s. 0016 - 0026


Kommissionens direktiv 2002/36/EF

af 29. april 2002

om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/28/EF(2), særlig artikel 14, stk. 2, litra c) og d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der bør træffes foranstaltninger til at beskytte EF mod Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, Anoplophora glabripennis (Motschulsky) og Naupactus leucoloma Boheman, som indtil nu ikke vides at være forekommet i EF.

(2) De nuværende foranstaltninger over for Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) bør ændres, således at de begrænses til beskyttede zoner i Irland og Det Forenede Kongerige (Nordirland), hvor det er fastslået, at denne skadegører ikke forekommer.

(3) Listen over værtsplanter for Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess) bør ændres for at tage hensyn til de ajourførte oplysninger om forbindelsen mellem disse skadegørere og deres værtsplanter.

(4) På grund af gentagne påvisninger af Bemisia tabaci Genn., Liriomyza sativae (Blanchard), Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) og Thrips palmi Karny i varer bør de nuværende bestemmelser om beskyttelsesforanstaltninger mod indslæbning i og spredning inden for EF forbedres for at sikre en mere effektiv beskyttelse.

(5) Disse forbedrede beskyttelsesforanstaltninger bør omfatte anvendelse af et plantepas for planter eller planteprodukter med oprindelse i EF og et plantesundhedscertifikat for planter eller planteprodukter med oprindelse i tredjelande.

(6) De nuværende beskyttelsesforanstaltninger over for beet necrotic yellow vein virus bør ændres på baggrund af de konklusioner, der er draget af en arbejdsgruppe under Kommissionen, som har vurderet den plantesundhedsmæssige risiko, der er forbundet med denne skadegører i de relevante beskyttede zoner, som er anerkendt i EF.

(7) De nuværende beskyttelsesforanstaltninger over for Tilletia indica Mitra bør ændres for at tage hensyn til de ajourførte oplysninger om denne skadegørers forekomst i Sydafrika.

(8) Malta og Cypern er opført som ikke-europæiske lande i bilag IV, del A, kapitel I, punkt 34, og bilag V, del B, kapitel I, punkt 7, litra b), i direktiv 2000/29/EF, og dette bør korrigeres.

(9) Ændringerne er i overensstemmelse med anmodningerne fra de pågældende medlemsstater.

(10) De relevante bilag til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I, II, IV og V til direktiv 2000/29/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv den 1. april 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2002.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2) EFT L 77 af 20.3.2002, s. 23.

BILAG

1. I bilag I, del A, kapitel I, litra a), indsættes som punkt 4.1: "4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)"

2. I bilag I, del A, kapitel I, litra a), indsættes som punkt 16.1: "16.1. Naupactus leucoloma Boheman".

3. I bilag I, del A, kapitel II, litra a), udgår punkt 4, 5 og 6.

4. I bilag I, del B, litra a), indsættes som punkt 4: >TABELPOSITION>

5. I bilag II, del A, kapitel I, litra c), indsættes som punkt 1.1: >TABELPOSITION>

6. I bilag II, del A, kapitel II, litra a), indsættes som punkt 8 og 9: >TABELPOSITION>

7. I bilag IV, del A, kapitel I, indsættes som punkt 11.3: >TABELPOSITION>

8. I bilag IV, del A, kapitel I, affattes punkt 32.1, 32.2 og 32.3 således: >TABELPOSITION>

9. I bilag IV, del A, kapitel I, punkt 34, affattes venstre kolonne således: >TABELPOSITION>

10. I bilag IV, del A, kapitel I, affattes punkt 36.1 og 36.2 således: >TABELPOSITION>

11. I bilag IV, del A, kapitel I, punkt 40, affattes højre kolonne således: >TABELPOSITION>

12. I bilag IV, del A, kapitel I, affattes punkt 45 således: >TABELPOSITION>

13. I bilag IV, del A, kapitel I, bliver punkt 45.1 til 45.3.

14. I bilag IV, del A, kapitel I, punkt 46, indsættes en henvisning til bilag IV, del A, kapitel I, punkt 45.2 og 45.3, i højre kolonne.

15. I bilag IV, del A, kapitel I, punkt 53 og 54, indsættes "Sydafrika" efter "Pakistan" i venstre kolonne.

16. I bilag IV, del A, kapitel II, affattes punkt 23 således: >TABELPOSITION>

17. I bilag IV, del B, affattes punkt 20.2 således: >TABELPOSITION>

18. I bilag IV, del B, affattes punkt 22 således: >TABELPOSITION>

19. I bilag IV, del B, affattes punkt 24 således: >TABELPOSITION>

20. I bilag IV, del B, udgår punkt 25.1.

21. I bilag IV, del B, affattes punkt 25.2 således: >TABELPOSITION>

22. I bilag IV, del B, affattes punkt 26 således: >TABELPOSITION>

23. I bilag IV, del B, punkt 30, affattes teksten i midterkolonnen således: "a) Maskinerne skal være rengjort og fri for jord og planterester, når de bringes ind på produktionssteder, hvor der dyrkes roer

eller

b) maskinerne skal komme fra et område, hvor BNYVV vides ikke at forekomme."

24. I bilag V, del A, kapitel I, punkt 2.1, tilføjes følgende: "og andre planter af urteagtige arter, bortset fra planter af Gramineae-familien, til udplantning, dog ikke løg, stængelknolde, jordstængler, frø og rodknolde"

25. I bilag V, del A, kapitel II, affattes punkt 1.6 således: "1.6. Planter af Beta vulgaris L., til industriel forarbejdning."

26. I bilag V, del A, kapitel II, affattes punkt 1.7 således: "1.7. Jord fra roer og usteriliseret affald fra roer (Beta vulgaris L.)."

27. I bilag V, del A, kapitel II, affattes punkt 2.1 således: "2.1. Planter af Begonia L. til udplantning, dog ikke stængelknolde, frø og rodknolde, og planter af Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. og Hibiscus L., til udplantning, dog ikke frø."

28. I bilag V, del B, kapitel I, affattes punkt 2 således: "- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. og afskårne blomster af Orchidaceae

- nåletræer (Coniferales)

- Acer saccharum Marsh., med oprindelse i nordamerikanske lande

- Prunus L., med oprindelse i ikke-europæiske lande

- afskårne blomster af Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. og Trachelium L., med oprindelse i ikke-europæiske lande

- bladgrøntsager af Apium graveolens L. og Ocimum L."

29. I bilag V, del B, kapitel I, punkt 3, første led, tilføjes følgende: "Momordica L. og Solanum melongena L."

30. I bilag V, del B, kapitel I, affattes punkt 7, litra b), således: "Jord og vækstmedium, der hænger ved eller er forbundet med planterne, og som helt eller delvis består af materiale som anført i litra a) eller delvis består af et fast, uorganisk stof, der er bestemt til at styrke planternes livskraft, med oprindelse i:

- Cypern, Malta, Tyrkiet

- Belarus, Estland, Georgien, Letland, Litauen, Moldova, Rusland, Ukraine

- ikke-europæiske lande bortset fra Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marokko og Tunesien."

31. I bilag V, del B, kapitel II, affattes punkt 1 således: "1. Planter af Beta vulgaris L., til industriel forarbejdning."

32. I bilag V, del B, kapitel II, affattes punkt 2 således: "2. Jord fra roer og usteriliseret affald fra roer (Beta vulgaris L.)."

Top