Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0032

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer - Erklæring fra Rådet

OJ L 140, 30.5.2002, p. 10–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 42 - 53
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 42 - 53
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 166 - 177

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/32/oj

32002L0032

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer - Erklæring fra Rådet

EF-Tidende nr. L 140 af 30/05/2002 s. 0010 - 0022


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF

af 7. maj 2002

om uønskede stoffer i foderstoffer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 26. marts 2002, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der bør foretages en række ændringer i Rådets direktiv 1999/29/EF af 22. april 1999 om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer(4). Af hensyn til klarheden og anvendeligheden bør nævnte direktiv nyaffattes.

(2) Den animalske produktion er af meget stor betydning for landbruget i Fællesskabet, og tilfredsstillende resultater for så vidt angår folkesundheden og dyresundheden, dyrs velfærd, miljøet og producenternes økonomi afhænger i vidt omfang af, at der anvendes gode og egnede foderstoffer.

(3) For at sikre landbrugets produktivitet og bæredygtighed og for at kunne beskytte folkesundheden, dyresundheden, dyrs velfærd og miljøet er det nødvendigt, at der findes regler for foderstoffer. Endvidere er der behov for omfattende hygiejnebestemmelser for at garantere kvaliteten af foderstoffer på de enkelte bedrifter, også selv om foderstofferne ikke er fremstillet kommercielt.

(4) De regler, der gælder for kvaliteten og sikkerheden af produkter bestemt til foder, skal også gælde for kvaliteten og sikkerheden af det vand, dyrene drikker. Selv om definitionen af foderstoffer ikke udelukker, at vand betragtes som foderstof, er vand ikke medtaget i den ikke-udtømmende liste over de vigtigste fodermidler, der findes i Rådets direktiv 96/25/EF af 29. april 1996 om omsætning og brug af fodermidler(5). Spørgsmålet om, hvorvidt vand skal betragtes som foderstof, skal drøftes inden for rammerne af nævnte direktiv.

(5) Det er konstateret, at tilsætningsstoffer kan indeholde uønskede stoffer. Direktivets anvendelsesområde bør derfor udvides til også at omfatte tilsætningsstoffer.

(6) Produkter bestemt til foder kan indeholde uønskede stoffer, som kan bringe dyrs sundhed eller, når de forekommer i animalske produkter, menneskers sundhed eller miljøet i fare.

(7) Det er umuligt fuldstændigt at fjerne uønskede stoffer, men det er vigtigt at nedbringe indholdet af dem i produkter bestemt til foder under skyldig hensyntagen til stoffets akutte giftighed, dets bioakkumulerbarhed og dets nedbrydelighed, så der ikke opstår uønskede og skadelige virkninger. Det er på nuværende tidspunkt uhensigtsmæssigt at fastsætte indholdet under følsomhedsgrænsen for de analysemetoder, der skal fastlægges på fællesskabsplan.

(8) Bestemmelsesmetoderne for restkoncentrationer af uønskede stoffer forfines til stadighed, således at det endog er muligt at påvise restkoncentrationer, som er uden betydning for dyrs og menneskers sundhed.

(9) Uønskede stoffer må kun på de betingelser, der er fastsat i dette direktiv, forekomme i produkter bestemt til foder, og de må ikke anvendes på nogen anden måde med henblik på foder. Dette direktiv bør derfor anvendes med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser om foder, særlig reglerne for foderblandinger.

(10) Dette direktiv skal gælde for produkter bestemt til foder lige fra det tidspunkt, hvor de kommer ind i Fællesskabet. Det skal derfor præciseres, at det fastsatte maksimumsindhold af uønskede stoffer i almindelighed gælder fra det tidspunkt, hvor produkter bestemt til foder bringes i omsætning eller anvendes, i alle led, og navnlig straks fra det tidspunkt, hvor de importeres.

(11) Produkter bestemt til foder skal være af sund og sædvanlig handelskvalitet og må derfor ikke, når de anvendes korrekt, udgøre nogen fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet eller påvirke den animalske produktion ugunstigt. Det er derfor nødvendigt at forbyde, at produkter bestemt til foder med et indhold af uønskede stoffer, der overstiger de maksimumsindhold, der er fastsat i bilag I, anvendes eller bringes i omsætning.

(12) Det er nødvendigt, at forekomsten af visse uønskede stoffer i tilskudsfoder begrænses ved fastsættelse af passende maksimumsindhold.

(13) I visse tilfælde fastsættes et maksimumsindhold under hensyntagen til baggrundsværdier, men det bør til stadighed tilstræbes at begrænse forekomsten af bestemte uønskede stoffer i produkter bestemt til foder til det lavest mulige niveau, så deres forekomst i fødekæden (foder og fødevarer) nedbringes. Der bør derfor i henhold til dette direktiv kunne fastsættes indgrebstærskler, som ligger langt under de fastsatte maksimumsindhold. Når sådanne indgrebstærskler overskrides, skal der iværksættes undersøgelser af, hvor de uønskede stoffer kommer fra, og der skal træffes foranstaltninger til at mindske eller fjerne de pågældende kilder.

(14) Når menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet er i fare, bør medlemsstaterne have mulighed for midlertidigt at nedsætte de fastsatte tilladte maksimumsindhold, at fastsætte maksimumsindhold for andre stoffer eller at forbyde forekomsten af sådanne stoffer i produkter bestemt til foder. For at sikre en ensartet anvendelse bør afgørelser om eventuelle ændringer i bilag I træffes efter en EF-hasteprocedure på grundlag af fornøden dokumentation og under anvendelse af forsigtighedsprincippet.

(15) For omsætning af produkter bestemt til foder, der opfylder betingelserne i dette direktiv, gælder, for så vidt angår deres indhold af uønskede stoffer, kun de begrænsninger, der er fastsat i dette direktiv og i Rådets direktiv 95/53/EF af 25. oktober 1995 om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet(6).

(16) Medlemsstaterne skal fastsætte passende kontrolbestemmelser i overensstemmelse med direktiv 95/53/EF for at sikre, at kravene for så vidt angår uønskede stoffer er opfyldt, når produkter bestemt til foder anvendes eller bringes i omsætning.

(17) Det er nødvendigt, at der indføres en passende fællesskabsprocedure for tilpasning af de tekniske bestemmelser i bilagene til dette direktiv på baggrund af den videnskabelige og tekniske udvikling.

(18) For at lette gennemførelsen af de påtænkte foranstaltninger bør der fastsættes en procedure for nært samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Foderstofkomité, der blev oprettet ved Rådets afgørelse 70/372/EØF(7).

(19) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(8) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv vedrører uønskede stoffer i produkter bestemt til foder.

2. Dette direktiv finder anvendelse med forbehold af bestemmelserne i:

a) Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer(9)

b) Rådets direktiv 96/25/EF og Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april 1979 om handel med foderblandinger(10)

c) Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager(11), Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn(12), Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse(13) og Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager(14), hvis disse pesticidrester ikke er opført i bilag I til nærværende direktiv

d) fællesskabslovgivningen om veterinærspørgsmål vedrørende folkesundhed og dyresundhed

e) Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer(15)

f) Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 om foder med særlige ernæringsformål(16).

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

a) "foderstoffer": produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse i deres naturlige form, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, ublandede eller blandede, som kan indeholde tilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr

b) "fodermidler": forskellige vegetabilske eller animalske produkter i naturlig tilstand, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, som kan indeholde tilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr, i enten uforandret eller forarbejdet stand, til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i forblandinger

c) "tilsætningsstof": tilsætningsstof som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 70/524/EØF

d) "forblandinger": blandinger af tilsætningsstoffer eller blandinger af et eller flere tilsætningsstoffer med stoffer, der anvendes som bærestof, bestemt til fremstilling af foderstoffer

e) "foderblandinger": blandinger af fodermidler med eller uden tilsætningsstoffer, der er beregnet til fodring af dyr, i form af fuldfoder eller tilskudsfoder

f) "tilskudsfoder": blandinger af foderstoffer, der har et stort indhold af visse stoffer, og som på grund af deres sammensætning kun dækker den daglige ration, når de anvendes sammen med andre foderstoffer

g) "fuldfoder": blandinger af foderstoffer, der på grund af deres sammensætning fuldt ud dækker den daglige ration

h) "produkter bestemt til foder": fodermidler, forblandinger, tilsætningsstoffer, foderstoffer og alle andre produkter, der er bestemt til anvendelse i, eller som anvendes i foder

i) "daglig ration": den gennemsnitlige samlede mængde foderstoffer med et vandindhold på 12 %, der kræves til dækning af det fulde daglige næringsbehov for et dyr af en bestemt art og aldersklasse og med en bestemt ydelse

j) "dyr": dyr, der tilhører arter, som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til konsum, og dyr, der lever frit i naturen, hvis de fodres med foderstoffer

k) "omsætning" eller "handel": besiddelse af produkter til foderbrug med henblik på salg, herunder udbud, eller enhver anden form for overdragelse til tredjemand enten gratis eller mod vederlag samt selve salget eller andre former for overdragelse

l) "uønsket stof": ethvert stof eller produkt, bortset for patogener, der forekommer i og/eller på produkter bestemt til foder, og som udgør en potentiel fare for dyrs og menneskers sundhed eller for miljøet, eller som kan påvirke den animalske produktion ugunstigt.

Artikel 3

1. Produkter bestemt til foder må kun indføres fra tredjelande til anvendelse i Fællesskabet, bringes i omsætning og/eller anvendes i Fællesskabet, hvis de er af sund og sædvanlig handelskvalitet og derfor, når de anvendes korrekt, ikke udgør nogen fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet eller ikke kan påvirke den animalske produktion ugunstigt.

2. Navnlig kan produkter bestemt til foder, hvis indhold af uønskede stoffer ikke overholder de maksimumsindhold, der er fastsat i bilag I, ikke anses for at være i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne foreskriver, at de uønskede stoffer, der er opført i bilag I, kun kan tolereres i produkter bestemt til foder på de betingelser, der er fastsat i bilag I.

2. For at mindske eller fjerne kilder til uønskede stoffer i produkter bestemt til foder foretager medlemsstaterne i samarbejde med de erhvervsdrivende undersøgelser for at identificere kilderne til uønskede stoffer i tilfælde, hvor det fastsatte maksimumsindhold overskrides, og hvor der påvises et forhøjet indhold af visse stoffer under hensyntagen til baggrundsværdier. Med henblik på en ensartet fremgangsmåde i tilfælde af forhøjet indhold kan det være nødvendigt at fastsætte indgrebstærskler, der udløser sådanne undersøgelser. Disse tærskler kan fastsættes i bilag II.

Medlemsstaterne sender Kommissionen og de øvrige medlemsstater alle relevante oplysninger om og resultater vedrørende kilden og de foranstaltninger, der er truffet for at nedsætte indholdet af eller fjerne de uønskede stoffer. Disse oplysninger fremsendes i forbindelse med den årlige rapport, som skal sendes til Kommissionen i henhold til artikel 22 i direktiv 95/53/EF, undtagen i de tilfælde, hvor oplysningerne er umiddelbart relevante for de øvrige medlemsstater. I så fald skal oplysningerne indsendes straks.

Artikel 5

Medlemsstaterne foreskriver, at produkter bestemt til foder, hvis indhold af et uønsket stof overstiger maksimumsindholdet som fastsat i bilag I, ikke må blandes med det samme eller med andre produkter bestemt til foder med henblik på fortynding.

Artikel 6

I det omfang der ikke findes særlige bestemmelser for tilskudsfoder, foreskriver medlemsstaterne under hensyntagen til, hvor stor en mængde der foreskrives for anvendelsen af det i en daglig ration, at tilskudsfoderet ikke må have et større indhold af de i bilag I opførte stoffer end det, der er fastsat for fuldfoder.

Artikel 7

1. Hvis en medlemsstat på grund af nye oplysninger eller en revurdering af allerede foreliggende oplysninger, som er fremkommet eller foretaget efter vedtagelsen af de pågældende bestemmelser, har grund til at antage, at et maksimumsindhold som fastsat i bilag I eller et uønsket stof, der ikke er nævnt i bilag I, udgør en fare for dyrs eller menneskers sundhed eller for miljøet, kan den pågældende medlemsstat midlertidigt nedsætte det gældende maksimumsindhold, fastsætte et maksimumsindhold eller forbyde forekomsten af dette uønskede stof i produkter bestemt til foder. Den underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og begrunder sin afgørelse.

2. Det afgøres straks efter proceduren i artikel 12, om bilag I og II skal ændres.

Så længe hverken Rådet eller Kommissionen har truffet nogen afgørelse, kan medlemsstaten opretholde de foranstaltninger, den har iværksat.

Medlemsstaten sikrer, at den trufne afgørelse offentliggøres.

Artikel 8

1. Efter proceduren i artikel 11 tilpasser Kommissionen bilag I og II på baggrund af den videnskabelige og tekniske udvikling.

2. Efter proceduren i artikel 11

- vedtager Kommissionen regelmæssigt konsoliderede udgaver af bilag I og II, hvori alle tilpasninger i henhold til stk. 1 indsættes

- kan Kommissionen fastsætte kriterier for godkendelse af rensningsprocesser for produkter bestemt til foder samt for godkendelse af de produkter, der har gennemgået sådanne processer.

3. Medlemsstaterne sikrer, at der træffes foranstaltninger til sikring af, at processer, der godkendes i henhold til stk. 2, anvendes korrekt, og at de rensede produkter bestemt til foder er i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag I.

Artikel 9

Medlemsstaterne sikrer, at der for omsætning af produkter bestemt til foder, der er i overensstemmelse med dette direktiv, ikke gælder yderligere begrænsninger med hensyn til forekomst af uønskede stoffer end dem, der følger af dette direktiv og af direktiv 95/53/EF.

Artikel 10

Bestemmelser, der kan få indvirkning på folkesundheden eller dyresundheden eller på miljøet, vedtages efter høring af det eller de relevante videnskabelige udvalg.

Artikel 11

1. Kommissionen bistås af Den Stående Foderstofkomité, der blev nedsat ved artikel 1 i afgørelse 70/372/EØF.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dens artikel 8.

3. Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Den Stående Foderstofkomité, der blev nedsat ved artikel 1 i afgørelse 70/372/EØF.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes i artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dens artikel 8.

3. Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage.

Artikel 13

1. Medlemsstaterne skal som et minimum anvende bestemmelserne i dette direktiv på produkter bestemt til foder, der er produceret i Fællesskabet med henblik på eksport til tredjelande.

2. Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes ret til at tillade reeksport under de i artikel 12 i forordning (EF) nr. 178/2002(17) fastlagte betingelser. Forordningens artikel 20 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 14

1. Direktiv 1999/29/EF ophæves fra den 1. august 2003, uden at det berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de frister, der er fastsat i del B i dets bilag III for gennemførelse af de direktiver, der er nævnt i del A i samme bilag.

2. Henvisninger til direktiv 1999/29/EF gælder som henvisninger til nærværende direktiv og skal læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 15

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv inden den 1. maj 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

De vedtagne foranstaltninger anvendes fra den 1. august 2003.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 16

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2002.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

R. De Rato Y Figaredo

Formand

(1) EFT C 89 E af 28.3.2000, s. 70, og EFT C 96 E af 27.3.2001, s. 346.

(2) EFT C 140 af 18.5.2000, s. 9.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 4.10.2000 (EFT C 178 af 22.6.2001, s. 160), Rådets fælles holdning af 17.9.2001 (EFT C 4 af 7.1.2002, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 12.12.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Europa-Parlamentets afgørelse af 10.4.2002 og Rådets afgørelse af 22.4.2002.

(4) EFT L 115 af 4.5.1999, s. 32.

(5) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 35. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/16/EF (EFT L 105 af 3.5.2000, s. 36).

(6) EFT L 265 af 8.11.1995, s. 17. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/46/EF (EFT L 234 af 1.9.2001, s. 55).

(7) EFT L 170 af 3.8.1970, s. 1.

(8) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(9) EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2205/2001 (EFT L 297 af 15.11.2001, s. 3).

(10) EFT L 86 af 6.4.1979, s. 30. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/2/EF (EFT L 63 af 6.3.2002, s. 23).

(11) EFT L 340 af 9.12.1976, s. 26. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/57/EF (EFT L 244 af 29.9.2000, s. 76).

(12) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/23/EF (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 13).

(13) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43. Senest ændret ved direktiv 2002/23/EF.

(14) EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved direktiv 2002/23/EF.

(15) EFT L 213 af 21.7.1982, s. 8. Senest ændret ved direktiv 1999/20/EF (EFT L 80 af 25.3.1999, s. 20).

(16) EFT L 237 af 22.9.1993, s. 23. Senest ændret ved direktiv 1999/29/EF (EFT L 115 af 4.5.1999, s. 32).

(17) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

BILAG I

>TABELPOSITION>

BILAG II

>PIC FILE= "L_2002140DA.001902.TIF">

BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL

>TABELPOSITION>

Erklæring fra Rådet

Medlemsstaterne bekræfter, at de på alle måder vil sikre, at de relevante foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af direktivet, vedtages hurtigt inden for den periode, der er fastlagt i artikel 14 og 15.

Top